18.00.00 Tijdelijke invoer

23 Goederen voor proeven, experimenten of demonstraties

Dit hoofdstuk bevat aanwijzingen voor het gebruik van de regeling tijdelijke invoer ingeval van goederen voor proeven, experimenten of demonstraties.

Naar boven

23.1 Algemeen

In deze paragraaf vindt u de volgende onderwerpen:

  • bron (paragraaf 23.1.1);

  • reikwijdte (paragraaf 23.1.2);

  • reserveonderdelen, toebehoren en normale uitrusting (paragraaf 23.1.3);

  • aanzuiveringstermijnen (paragraaf 23.1.4).

Naar boven

23.1.1 Bron

De volledige vrijstelling van rechten bij invoer voor goederen voor proeven, experimenten of demonstraties is gebaseerd op de artikelen 554, eerste alinea en 573 TVo. CDW.

Naar boven

23.1.2 Reikwijdte

De vrijstelling van rechten bij invoer geldt voor de volgende goederen:

  • goederen ongeacht de aard, die zijn bestemd voor het verrichten van proeven, experimenten of demonstraties. Hieronder kunnen worden gerangschikt goederen die worden aangewend voor het verkrijgen van type-goedkeuring, goederen die worden getest voor het doen van publikaties in vakbladen, of goederen die worden gebezigd voor het registreren van octrooien of patenten;

  • goederen ongeacht de aard, die op grond van een koopovereenkomst worden ingevoerd onder de voorwaarde dat de goederen eerst zullen worden verkocht, na het uitvoeren van proeven voorzover de resultaten door de koper en/of een derde als bevredigend worden aangemerkt;

  • goederen ongeacht de aard, die worden gebruikt voor het uitvoeren van proeven, experimenten of demonstraties zonder dat sprake is van een winstoogmerk of een winstgevend resultaat wordt beoogd. Deze goederen mogen niet voor een functie in een productieproces worden gebruikt. Het testen van goederen kan zowel plaatsvinden in opdracht van niet-commerciële bedrijven als commerciële bedrijven.

(artikel 573, eerste alinea, TVo. CDW)

Naar boven

23.1.3 Reserveonderdelen, toebehoren en normale uitrusting

Volledige vrijstelling van rechten bij invoer kan ook worden verleend voor reserveonderdelen, toebehoren en normale uitrusting als deze worden gebruikt voor herstellen en onderhouden (waaronder revisie, afstellen en bewaren in goede staat of behouden in de vereiste technische staat) van de onder de regeling tijdelijke invoer geplaatste goederen voor proeven, experimenten of demonstraties.
(artikel 577 TVo. CDW)

Naar boven

23.1.4 Aanzuiveringstermijnen

De regeling tijdelijke invoer wordt ingeval van goederen voor proeven, experimenten of demonstraties in principe aangezuiverd binnen een termijn die noodzakelijk is voor het doel waarvoor de goederen onder de regeling zijn gesteld. Ingeval van goederen die op grond van een koopovereenkomst worden ingevoerd onder de voorwaarde dat de goederen eerst zullen worden verkocht na het uitvoeren van proeven voorzover de resultaten door de koper en/of een derde als bevredigend worden aangemerkt, dient de regeling tijdelijke invoer te worden aangezuiverd binnen een termijn van maximaal zes maanden.
(artikel 573, tweede alinea, TVo. CDW)

Naar boven

23.2 Procedures en ambtelijke werkzaamheden

U verricht de volgende werkzaamheden:

Ingeval van goederen voor proeven, experimenten of demonstraties moet in het bijzonder worden vastgesteld of de identiteit kan worden gehandhaafd aan de hand van onder meer herkenningstekens en andere identificatiemiddelen, zoals handels- en administratieve bescheiden c.q. de bedrijfsadministratie.

Naar boven

23.3 Nadere bepalingen

Er zijn geen nadere bepalingen in dit hoofdstuk opgenomen.

Naar boven

23.4 Uitzonderingen

Er zijn geen uitzonderingen in dit hoofdstuk opgenomen.

Naar boven

23.5 Strafbepalingen

Zie voor de strafbare feiten paragraaf 2.5.

Naar boven