14.45.00 Vereenvoudigingen douanevervoer regeling Toegelaten afzender en Toegelaten geadresseerde

11 Bijlage 4. Vergunning toegelaten geadresseerde

<VV-SOORT-EENHEID> <VV-NAAM-EENHEID> <VV-VESTIGING>

           

>

<VV-RETOURADRES>

<VV-RETOURPOSTCODEPLAATS>

Telefoon <VV-TELEFOON>
Telefax <VV-TELEFAX>
<VV-AFDELING>
Doorkiesnummer <VV- DOORKIESNUMMER>

<VV-NAAM-BEDRIJF><VV-VOORLETTERS> <VV-ACHTERNAAM><VV-STRAAT-POSTBUS><VV-POSTCODE-PLAATS><VV-LAND>

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Datum

Uw kenmerk

Kenmerk

Betreft

Geachte VV-GESLACHT-ACHTERNAAM,

Op IV-DAT-ONTV-AV heb ik uw KV-C1W AANVRAAG/VERZOEK_ Vergunning toegelaten geadresseerde ontvangen.

Ik verleen u de vergunning. Hierbij stuur ik u die met de voorwaarden die hierbij horen.

BV-Bezwaarclausule VG MH_.doc

BV-Meer informatie_VG.doc

BV_Ondertekenaar dezelfde persoon als de behandelaar.doc

Vergunning
toegelaten geadresseerde

Belastingdienst/VV-ONDERTEKENING
VV-RETOURADRES VV-RETOURPOSTCODEPLAATS

 

.
.
.
.
.
.
.
.

 

Vergunninghouder
KV-NAW-VERGHOUDER
EORI-nummer: IV-EORI-NR

Wat kunt u met deze vergunning?
Met deze vergunning mag u goederen die zijn geplaatst onder de regeling communautair of gemeenschappelijk douanevervoer, de daarbij behorende begeleidingsdocumenten en aangiftebescheiden ontvangen op de locatie(s) die in de vergunning staan. U hoeft deze goederen en de bijbehorende begeleidingsdocumenten of aangiftebescheiden niet aan te brengen en aan te bieden aan het kantoor van bestemming.

U moet tevens de Vergunning elektronisch aangeven douanevervoer hebben.

Met deze vergunning mag u ook goederen ontvangen onder geleide van de bescheiden:

 • Luchtvaartmanifest

 • Scheepvaartmanifest

 • Vrachtbrief CIM

Mogen de goederen niet worden vervoerd onder de regeling douanevervoer volgens communautaire en/of nationale regels? Dan geldt de Vergunning toegelaten geadresseerde niet.

Locaties
Op welke locaties u de goederen kunt ontvangen, leest u op het laatste blad van de vergunning.

Wettelijke basis
Deze vergunning is verleend op basis van:

 • Verordening (EEG) nr. 2913/92 (CDW), artikel 76, lid 4;

 • Verordening (EEG) nr. 2454/93 (TVo. CDW), artikel 372, lid 1, aanhef en letter e en f, 406 tot en met 408;

 • Aanhangsel I Overeenkomst betreffende een Gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer, bijlage bij Besluit 87/415/EEG (Aanhangsel I van de Overeenkomst), artikel 48, lid 1, letter f, 72 tot en met 74bis.

De voorwaarden bij de vergunning
Bij deze vergunning gelden naast de wettelijke regels de voorwaarden die u hieronder vindt.

Voorwaarden

bij de Vergunning toegelaten geadresseerde

 

melden bij het kantoor van bestemming. U gebruikt hiervoor het formulier Kennisgeving Douane. U vindt dit formulier op www.douane.nl. Fax het formulier naar uw douanekantoor. U vindt de adresgegevens van dit kantoor op www.douane.nl.

Lossing zending en verwijderen verzegeling

Hebt u toestemming gekregen voor het lossen van de goederen (IE043)? Dan mag u de goederen lossen en de verzegeling van de goederen die voor u bestemd zijn verwijderen. Daarbij geldt de voorwaarde dat er voor de goederen een aangifte, mededeling of kennisgeving voor tijdelijke opslag of douanebestemming is gedaan.

Hebt u geen toestemming gekregen voor het lossen van de goederen met een bericht toestemming tot lossing (IE043)? En zijn de goederen vervoerd met colliverzegeling of vrijstelling van verzegeling? Dan mogen deze goederen worden gelost maar u moet de goederen wel ter beschikking houden voor controle. Let op: Als de goederen zijn vervoerd met vervoermiddel voorzien van een verzegeling, mogen deze niet gelost worden zonder het bericht toestemming tot lossing (IE043).

In beide situaties komt de Douane binnen 120 minuten naar uw locatie. Staat er een afwijkende termijn op het laatste blad van uw vergunning? Dan geldt voor u deze afwijkende termijn.

Ontvangt u binnen de vastgestelde termijn geen reactie van de Douane, is de Douane niet langs geweest en heeft u na verloop van de reactietijd nog geen "toestemming tot lossen" (bericht IE043) ontvangen?

Neem dan in beide situaties na het verlopen van deze reactietijd contact op met het bevoegde douanekantoor (zie de Individuele voorwaarden). De Douane zal via het systeem Transit dan een "toestemming tot lossing" geven. Na ontvangst van de "toestemming tot lossing" kunt u de goederen die zijn vervoerd met een verzegeling gaan lossen.

Bevat de zending goederen voor andere geadresseerden en geldt de verzegeling op het vervoermiddel ook voor deze andere goederen (of een deel daarvan)? Dan moet u Douane verzoeken de verzegeling op het vervoermiddel waarmee de goederen bij u zijn aangekomen te verwijderen.

Controlebevindingen bij lossing

U meldt de uitkomst van de controle bij lossing van de goederen binnen 3 dagen na aankomst van de goederen.

Voor goederen waarvoor een elektronische douaneaangifte (begeleidingsdocument Transit) voor communautair of gemeenschappelijk douanevervoer is gedaan en een begeleidingsdocument Transit is afgegeven gebruikt u in dit geval het bericht rapport van lossing (IE044).

Voor goederen waarvoor een schriftelijke aangifte is gedaan gebruikt u het formulier Kennisgeving Douane. U meldt de controlebevindingen op het aangifteformulier. Voor bijzondere situaties gelden andere termijnen. Deze situaties, met de termijnen die daarbij horen, staan in de individuele voorwaarden bij deze vergunning.

 • Verschillen meldt u als volgt:

 • Verschillen:

 • Teveel:……………………….

 • Tekort:…….………………….

 • Soort goederen:….………….

 • Tariefpost onderverdeling:........................

 • Opvolgende bestemming vermelden

In het elektronisch bericht rapport van lossing (IE044) meldt u de volgende gegevens van de opvolgende bestemming. U meldt deze gegevens ongeacht of de bevindingen bij lossing conform of niet conform zijn.

In bericht IE044 vult u de gegevens van de tijdelijke opslag of opvolgende bestemming als volgt in (zonder spaties!):

 • <artikelnummer;EORInummer;code; nummer>

 • - Artikelnummer:

Het volgnummer van het artikel in de vervoersaangifte.

Gelden de drie volgende voorwaarden tegelijkertijd?

Dan vult u voor het artikelnummer de code "00" in.

 • De aangifte bestaat uit meerdere artikelen

 • Alle artikelen worden geplaatst onder één en dezelfde opvolgende bestemming

 • Er zijn geen bevindingen bij lossing (alles is conform).

 • EORI-nummer:

 • t EORI-nummer bestaat uit 2 delen:

 • 2 posities voor de landencode

 • maximaal 15 alfanumerieke posities voor het identificatienummer

 • Code:

Hiermee geeft u aan met welke procedure de goederen onder de opvolgende bestemming zijn of worden geplaatst:

 • "I": inschrijving met vergunning domiciliëringsprocedure plaatsing

 • "O": andere plaatsing

 • Nummer:

Afhankelijk van de code die u hebt ingevuld moet u het nummer van de vergunning domiciliëringsprocedure of het nummer van de aangifte voor tijdelijke opslag of de opvolgende douanebestemming invullen (bijvoorbeeld het volgnummer van de aangifte gedaan met Douane Sagitta Invoer of het nummer van de aangifte gedaan voor douanevervoer als gekozen wordt voor de situatie tijdelijke opslag). Indien u een opvolgende douanebestemming kiest waarvoor geen aangifte wordt ingediend (bijvoorbeeld een mededeling voor vernietiging, of een kennisgeving bij wederuitvoer, moet u een nummer vermelden dat in relatie staat tot die opvolgende douanebestemming (bijvoorbeeld het nummer van de mededeling, het nummer van het manifest, naam van het uitgaande vervoermiddel):

 • code "I": vergunningnummer domiciliëringsprocedure-

 • j indirecte vertegenwoordiging vermeldt u ook het nummer van de vergunning waar de goederen zijn geplaatst. Dit is het nummer van de vergunning domiciliëringsprocedure:

  • actieve veredeling schorsing of terugbetaling of

  • behandeling onder douanetoezicht of

  • tijdelijke invoer of

  • douane-entrepot of

  • in het vrije verkeer brengen.

Voor een aangifte met meerdere artikelen met verschillende opvolgende regelingen kan het zijn dat de beschikbare ruimte voor de vermelding niet volstaat. Er kan dan worden volstaan met de vermelding van deze codering "I" en het vergunningnummer.

 • code "O":

  • nummer van de aangifte tot plaatsing of

  • nummer van de summiere aangifte bij uitgaan of

  • nummer manifest, naam van het uitgaande vervoermiddel bij een kennisgeving wederuitvoer of

  • nummer bunkerverklaring bij bunkeren of

  • nummer mededeling bij vernietiging of

  • nummer van de aangifte voor douanevervoer, de postcode, nummer en eventuele toevoeging van de locatie bij tijdelijke opslag

Ontvangstbewijs

Als de vervoerder daarom vraagt, geeft u een ontvangstbewijs af. Hierin verklaart u dat u de begeleidingsdocumenten/aangiftebescheiden en de betrokken goederen hebt ontvangen. U kunt hiervoor het ontvangstbewijs TC11 gebruiken.

Alternatief bewijs

De aangever of zijn gemachtigde kan bij het kantoor van bestemming vragen om een alternatief bewijs. Bent u gemachtigd? Dan kunt u bij het inleveren van de begeleidingsdocumenten en aangiftebescheiden kopieën bijvoegen met de clausule "alternatief bewijs".

Archiveren/Inleveren

U archiveert zelf de elektronische douaneaangiften (begeleidingsdocument Transit) voor communautair of gemeenschappelijk douanevervoer.

Andere aangiften (bijvoorbeeld luchtvaartmanifest, een scheepvaartmanifest of een vrachtbrief CIM) levert u in met daarop alle gevraagde aantekeningen. U doet dit uiterlijk de 4e werkdag na ontvangst bij het kantoor van bestemming. U levert bij de aangifte een geleidelijst in. Hierop meldt u de volgende gegevens:

 • aangiftenummer;

 • datum ontvangst;

 • kantoor van vertrek;

 • datum aangifte.

U kunt een extra exemplaar toevoegen. Daarvoor kunt u van de Douane een bewijs van ontvangst vragen.

Noodprocedure

Het kan voorkomen dat het geautomatiseerde systeem Transit/NCTS of de communicatieverbinding door een storing buiten gebruik raakt of niet te benaderen is. In dat geval moet u de noodprocedure gebruiken. U vindt de noodprocedure op www.douane.nl.

Administratieve verplichtingen

 • Voer een administratie aan de hand waarvan de Douane het gebruik van de Vergunning toegelaten geadresseerde kan controleren.

 • Richt uw administratie, de administratieve organisatie en het interne beheersingssysteem zo in dat u alle transacties en overige handelingen juist, tijdig en volledig kunt verantwoorden.

Op eenvoudige wijze moet verband kunnen worden gelegd tussen de gegevens van de goederen in de douaneaangifte voor de douaneregeling douanevervoer en de gegevens in de betreffende vrachtbrieven, kopiefacturen en dergelijke. Het gaat hier vooral om gegevens over het aantal en de soort van de colli en de soort en de hoeveelheid van de goederen.

U moet een administratie voeren aan de hand waarvan de Douane de goederenbeweging kan controleren met een verwijzing naar de opvolgende douaneregeling / -bestemming en de persoon die verantwoordelijk is voor die regeling. De administratie moet toegankelijk zijn op basis van het aangiftenummer en datum ontvangst van de goederen.

Per douaneaangifte voor de douaneregeling douanevervoer wordt een apart dossier gemaakt. In dit dossier moeten de gegevens worden opgenomen die zijn gebruikt zijn in de douaneaangifte voor de douaneregeling douanevervoer. Dit dossier dient minimaal de volgende gegevens te bevatten:

 • verwijzing naar de opvolgende regeling, bijvoorbeeld nummer van de summiere aangifte bij uitgaan, nummer manifest, naam van het uitgaande vervoermiddel bij een kennisgeving wederuitvoer, de n.a.w-gegevens en het dossier-/referentienummer waaronder een zending in een entrepot geplaatst is

 • (een kopie van) het begeleidingsdocument

 • bij een schriftelijke aangifte een kopie van:

 • het exemplaar 4 van het Enig document (ED); of

 • het model van de elektronische (begeleidingsdocument Transit) douaneaangifte voor communautair of gemeenschappelijk douanevervoer of

 • het bescheid in het kader van een Vergunning voor toepassing van vereenvoudigde procedures voor de vervoerswijzen lucht, zee of spoor

 • Bewaar de administratie, de gegevens en de bescheiden voor een periode van 7 jaar. Deze termijn begint op de datum waarop het douanetoezicht op de douanebestemming is beëindigd.

KV-C3W WEL/NIET AEO

IV-BESCHR-ADMINISTRATIE

Verstrekken aangifte-informatie aan derden

Indien u goederen met toepassing van deze vergunning in ontvangst hebt genomen en een andere persoon geeft de opvolgende douanebestemming aan die goederen, dan dient u deze persoon een kopie te verstrekken van het aangiftebescheid waarmee de goederen zijn vervoerd.

Wijzigingen

Veranderen er gegevens voor deze vergunning? Dan moet u dit melden bij de Douane.

Individuele voorwaarden

 • (1) Zijn de goederen verzonden met een Vergunning voor vereenvoudigde procedures voor de vervoerswijzen lucht, zee of spoor? Dan kan de douane u vragen de aankomst van de goederen te melden. Deze melding doet u als volgt:

  • U faxt het formulier Kennisgeving Douane naar uw douanekantoor. De naam en adresgegevens van uw douanekantoor vindt u op www.douane.nl of

  • U e-mailt uw melding volgens de afspraak die u hierover hebt met de Douane.

 • ) [KV-CDW BIJSIT IE044_][1: Ja| In de volgende bijzondere situaties geldt de termijn van 3 dagen voor een bericht IE044 niet:[IV-A SITUATIES1_][.....] En hiervoor geldt de volgende afwijkende termijn:[IV-A TERMIJN1_][.....] / 2: Nee

 • ) Het kantoor dat na het verlopen van de reactietijd een "toestemming tot lossing" genereert.

 • Het Centraal Operationeel Punt Schiphol is te bereiken op telefoonnummer (020) 658 00 50; en/of

 • Het Customs Control Centre Maritiem - Pre Departure is te bereiken op telefoonnummer (088) 155 53 92.

In het overzicht hieronder staat op welke locatie(s) u de goederen mag ontvangen. De reactietijd is de tijd die de Douane nodig heeft om naar deze locatie(s) te komen voor een eventuele controle. Deze reactietijd is standaard 120 minuten. Afwijkingen kunnen voorkomen. Voor de elektronische aangifte (Transit) is dat het tijdstip waarop u het bericht "kennisgeving van aankomst" (IE007) doet plus de reactietijd. Doet u om 11.00 uur de kennisgeving van aankomst en is de reactietijd 120 minuten? Dan komt de Douane tussen 11.00 en 13.00 uur langs voor een controle. Is de Douane niet langs geweest en heeft u na 120 minuten nog geen "toestemming tot lossen" (bericht IE034) ontvangen? Neem dan na het verlopen van de reactietijd contact op met het bevoegde douanekantoor (zie de Individuele voorwaarden). De Douane zal dan een "toestemming tot lossing" genereren. Na ontvangst van de "toestemming tot lossing" kunt u de goederen gaan lossen.

Postcode

Nr.

Eventuele toevoeging

Reactietijd in minuten (alleen invullen bij afwijking van standaardtijd)