20.04.00 Fytosanitair

9 Afgekeurde fytosanitaire zendingen

9.1 Terugsturen of vernietigen

Als de keuringsdienst een fytosanitaire zending afkeurt, zijn er drie mogelijkheden:

  1. de zending wordt teruggestuurd naar het land van oorsprong

  2. de zending wordt buiten het grondgebied van de EU gebracht

  3. de zending wordt (deels) vernietigd

In de meeste gevallen handelt de keuringsdienst deze situaties af. Echter de niet-routinematige gevallen worden door de keuringsdienst overgedragen aan de PD.

Als de zending wordt teruggestuurd naar het land van oorsprong of een ander land buiten de EU, moet dit plaatsvinden onder de douaneregeling douanevervoer.

Het vernietigen van een zending kan op twee manieren:

  • vernietiging (CDW, artikel 4, lid 15, letter d) volgens de procedure van het Handboek Douane, onderdeel 22.00.00, hoofdstuk 3

  • vernietiging, niet zijnde de douanebestemming zoals bedoeld bij het vorige gedachtestreepje, met een door de keuringsdienst aangewezen bestemming (bijvoorbeeld een zending aangetaste sinaasappels die moet worden verwerkt tot sinaasappelsap)

Zodra de PD of de keuringsdienst besluit dat de zending moet worden vernietigd, moet de importeur hiervoor een schriftelijk en door hem ondertekend verzoek indienen bij de Douane. Zoals beschreven in de procedure van het Handboek Douane, onderdeel 22.00.00, hoofdstuk 3.

Schema Controleproces na fytosanitaire afkeuring met Douanebestemming vernietiging of wederuitvoer.

 

Naar boven

9.2 Werkwijze na (gedeeltelijke) afkeuring

9.2.1 Werkwijze bij afkeuring op inspectieplaats zijnde een douane-entrepot

De goederen zijn in dit geval geplaatst onder de regeling douane-entrepot. Bij terugsturen of vernietiging van de fytosanitaire zending moet deze douaneregeling beëindigd worden. Dat gebeurt door aangifte te doen voor:

Naar boven

9.2.2 Werkwijze bij afkeuring op inspectieplaats niet zijnde een douane-entrepot

Na fytosanitaire afkeuring van een zending door de keuringsdienst, kan die twee bestemmingen voorschrijven:

  • vernietiging

  • verzending naar een derde land

Bij het beëindigen van de regeling 'douanevervoer' moet de vergunninghouder in het lossingrapport (IE44) aangeven wat de opvolgende douanebestemming is.

Twee voorbeelden geven aan wat er moet gebeuren als slechts een gedeelte van de zending wordt afgekeurd.

Voorbeeld 1

Voor een NCTS-aangifte voor 1000 dozen sinaasappelen is toestemming tot lossing verkregen. Na de keuring door de keuringsdienst blijken 800 dozen te zijn goedgekeurd. De 200 dozen afgekeurde sinaasappelen moeten worden vernietigd.


Werkwijze
De vergunninghouder TG vermeldt in zijn lossingrapport (IE44), dat voor 800 dozen een aangifte voor het vrije verkeer zal worden ingediend. Voor de 200 afgekeurde dozen zal voor de bestemming 'Vernietiging' gekozen worden als opvolgende douanebestemming. De belanghebbende moet hierop nu een verzoek tot vernietiging voor de afgekeurde 200 dozen indienen.

Voorbeeld 2

Net als voorbeeld 1, maar de 200 dozen afgekeurde sinaasappelen moeten nu worden teruggezonden naar het land van oorsprong.


Werkwijze
De vergunninghouder TG vermeldt in zijn lossingrapport (IE44), Dat voor 800 dozen een aangifte voor het vrije verkeer zal worden ingediend. Voor de 200 afgekeurde dozen wordt de douaneregeling 'douanevervoer' gekozen als opvolgende douanebestemming. De belanghebbende maakt met de vergunning TA een NCTS-aangifte, bestemming derde land op voor de afgekeurde 200 dozen.

Naar boven

9.3 Vervoer van afgekeurde fytosanitaire zendingen

Als zendingen zijn afgekeurd door de keuringsdienst moeten deze worden overgebracht naar twee mogelijke bestemmingen:

Naar boven

9.3.1 Vervoer naar plaats van vernietiging

Het is van belang dat het voorafgaande opslagregime (tijdelijke opslag) wordt beëindigd.

Het vervoer naar de plaats van vernietiging vindt plaats onder begeleiding van het formulier DO40 "Verzoek om vernietiging" dat als bijlage 1 is opgenomen in het Handboek Douane, onderdeel 22.00.00. Verwezen wordt naar hoofdstuk 3.2 laatste alinea.

Verzegeling

Gelet op risico’s als verwisseling, manipulatie of het onttrekken aan douanetoezicht, moet de afgekeurde zending onder douaneverzegeling of douanebegeleiding worden overgebracht naar de plaats van vernietiging. Het is van belang dat op de plaats van vernietiging dezelfde goederen aankomen die vanaf de keuringslocatie zijn vertrokken.

De verzegeling bij vervoer onder begeleiding van het formulier "Verzoek om vernietiging" wordt uitsluitend door de Douane aangebracht. Van de aangebrachte verzegeling wordt aantekening gemaakt op het formulier "Verzoek om vernietiging".

Het aanbrengen van colliverzegeling kan slechts bij hoge uitzondering plaatsvinden en uitsluitend na voorafgaand overleg met de PD of de keuringsdienst én de Douane.

Naar boven

9.3.2 Vervoer naar douanekantoor van uitgang

Van belang is dat het voorafgaande opslagregime (tijdelijke opslag) wordt beëindigd.

Het vervoer naar het douanekantoor van uitgang vindt plaats onder de douaneregeling douanevervoer.

Gelet op het risico van verwisseling, manipulatie of het onttrekken aan douanetoezicht, moet de afgekeurde zending onder douaneverzegeling worden overgebracht naar het kantoor van uitgang. Het is van belang dat op het kantoor van uitgang dezelfde goederen aankomen die na toestemming van het kantoor van vertrek (de keuringslocatie) zijn vertrokken.

Het verzegelen kan bij vervoer onder de regeling douanevervoer worden uitgevoerd door de vergunninghouder toegelaten afzender (TA) bij toepassing van de vereenvoudigde procedure.

Het aanbrengen van colliverzegeling kan slechts bij hoge uitzondering plaatsvinden en uitsluitend na voorafgaand overleg met de PD of de keuringsdienst én de Douane.

Naar boven