20.04.00 Fytosanitair

5 Proces vooraanmelding fytosanitaire zendingen

Voordat een zending met fytosanitaire producten uit derde landen op een plaats van binnenkomst aankomt, moet een importeur bij de betreffende keuringsdienst een vooraanmelding hebben ingediend.

Dit kan op twee manieren:

Voorselectie

De PD stelt vast of een vooraanmelding is gedaan. Dit gebeurt door de vooraanmelding in Client Import te vergelijken met door de Douane aangeleverde manifestinformatie van fytosanitaire zendingen.

D-controle

Het controleren van de documenten (D-controle) moet op de plaats van binnenkomst plaatsvinden aan de hand van een origineel fytosanitair certificaat.

De Douane verricht deze D-controle als sprake is van een schriftelijke vooraanmelding waarbij de IF-controle wordt verlegd naar een erkende inspectieplaats buiten de plaats van binnenkomst. In andere gevallen van schriftelijke vooraanmelding verrichten de keuringsdiensten de D-controle. Dit geldt ook voor de elektronische vooraanmeldingen, tenzij sprake is van een elektronische vooraanmelding met verlegging naar een andere lidstaat. In deze situatie heeft de importeur de keuze de D-controle door de Douane of de keuringsdiensten te laten uitvoeren.

Naar boven

5.1 Schriftelijke vooraanmelding

De importeur doet een vooraanmelding bij de keuringsdienst met een fax- of e-mailbericht. Nadat de betreffende keuringsdienst de vooraanmelding heeft geaccepteerd, antwoordt de keuringsdienst de importeur met een standaard faxbericht. In dit faxbericht staat welke controle van toepassing is.

Het fytosanitaire controleregime kent hiervoor de volgende mogelijkheden:

Schema Controleproces bij een schriftelijke vooraanmelding

In dit schema is het fytosanitaire controleproces bij een schriftelijke vooraanmelding weergegeven, en daaraan gekoppeld de verschillende douanebestemmingen. Er is onderscheid gemaakt tussen:

 • de IF-controle op de plaats van binnenkomst

 • de IF-controle als sprake is van verlegging

 

Naar boven

5.1.1 Volledige DIF-controle op kantoor binnenkomst

De fytosanitaire inspectie wordt geheel door de betreffende keuringsdienst uitgevoerd op een inspectieplaats gelegen op de plaats van binnenkomst. De fytosanitaire goedkeuring wordt door de inspecteur van de keuringsdienst aangetekend op het Fytosanitair Vervoersdocument

Naar boven

5.1.2 Verlegging IF-controle naar erkende inspectieplaats elders

Onder verlegging van de IF-controle naar een erkende inspectieplaats elders, wordt verstaan verlegging van deze controles naar een plaats gelegen buiten de plaats van binnenkomst. Dus ook naar een andere lidstaat.

De importeur doet het verzoek tot verlegging in de schriftelijke vooraanmelding en overlegt dan de volgende bescheiden:

 • het faxbericht van de keuringsdienst

 • het originele fytosanitair certificaat

 • het Fytosanitair Vervoersdocument

Aan de hand van deze bescheiden verricht de Douane de D-controle. Pas als de D-controle conform is afgerond, mag de zending onder de regeling douanevervoer naar de erkende inspectieplaats worden gebracht.

Naar boven

5.1.3 Reduced check

De gegevens van de schriftelijke vooraanmelding worden door de keuringsdiensten in het systeem Client Import ingebracht. Met behulp van Client Import wordt het percentage zendingen dat voor een reduced check in aanmerking komt bewaakt.

Als een zending in aanmerking komt voor een reduced check krijgt de importeur hiervan een mededeling per faxbericht. De uiteindelijke fytosanitaire goedkeuring bestaat uit een door Client Import afgegeven erkenningscode. Het originele fytosanitair certificaat moet binnen 48 uur na binnenkomst van de zending bij de keuringsdienst worden ingeleverd.

De Douane heeft hierbij verder geen taak.

Naar boven

5.2 Elektronische vooraanmelding

Een importeur doet de elektronische vooraanmelding in Client Import. Hierin zijn naast de fytosanitaire gegevens van de zending ook de ladinggegevens opgenomen. Als Client Import de vooraanmelding accepteert, is de D-controle afgerond. Client Import geeft aan welke controle van toepassing is.

Het fytosanitaire controleregime kent hiervoor de volgende mogelijkheden:

Schema Controleproces bij een elektronische vooraanmelding

In dit schema is het fytosanitaire controleproces bij een elektronische vooraanmelding weergegeven en daaraan gekoppeld de verschillende douanebestemmingen. Er is onderscheid gemaakt tussen:

 • de IF-controle op de plaats van binnenkomst

 • de IF-controle als sprake is van verlegging

 

Naar boven

5.2.1 Volledige DIF-controle op plaats van binnenkomst

De fytosanitaire inspectie wordt geheel door de betreffende keuringsdienst uitgevoerd op een inspectieplaats, gelegen op de plaats van binnenkomst. De fytosanitaire goedkeuring blijkt uit een unieke erkenningscode door Client Import afgegeven.

Naar boven

5.2.2 Verlegging IF-controle naar erkende inspectieplaats elders

Onder verlegging van de IF-controle naar een erkende inspectieplaats elders wordt verstaan, verlegging naar een plaats gelegen buiten de plaats van binnenkomst. Dus ook naar een andere lidstaat.

In de vooraanmelding doet de importeur het verzoek tot verlegging. De keuringsdienst geeft de toestemming tot verlegging af. Hiermee is de D-controle ‘technisch’ afgerond. De originele documenten worden namelijk pas bij de nog uit te voeren IF-controle gecontroleerd.

In het geval van verlegging naar een andere lidstaat moet het vervoer onder dekking van het Europees Fytosanitair Vervoersdocument plaatsvinden. De eventueel nog te verrichten D-controle, kan op verzoek van de importeur door de Douane verricht worden. De wijze waarop u dat doet, is beschreven in hoofdstuk 6.

Naar boven

5.2.3 Reduced check

De importeur ontvangt van de keuringsdienst het bericht dat de zending in aanmerking komt voor een reduced check. Dit houdt in dat de zending fytosanitair wordt vrijgegeven, nadat de D-controle is uitgevoerd. De IF-controle blijft dus achterwege.

De fytosanitaire goedkeuring blijkt uit een door Client Import afgegeven erkenningscode.

Het originele fytosanitair certificaat moet binnen 48 uur na binnenkomst van de zending, bij de keuringsdienst zijn overgelegd.

Naar boven

5.3 Voorselectie fytosanitaire zendingen

Dit vindt plaats om te kunnen beoordelen of sprake is van inspectieplichtige fytosanitaire zendingen of van invoerverboden voor binnenkomende goederen.

Naar boven

5.3.1 Werkwijze voorselectie fytosanitaire zendingen

De voorselectie van fytosanitaire zendingen vindt plaats door controle van de elektronisch aangeleverde manifestgegevens.

De PD levert hiervoor bij de Douane risico-indicatoren aan. Deze worden door de Douane gebruikt om zendingen te detecteren uit de aangeleverde manifestgegevens. In Douane Manifest (DMF) worden deze gegevens in een voor de PD bestemde plek geplaatst.

De PD selecteert uit deze gegevens zendingen welke zij aan een nader onderzoek willen onderwerpen. Zij vergelijkt hiervoor de gegevens in Client Import. Dit kan tot gevolg hebben dat de zending na lossing op het kantoor van binnenkomst, geen nadere Douanebestemming mag krijgen. Pas na toestemming van de PD kan aan deze zending een nadere Douanebestemming gegeven worden.

Afhankelijk van de vervoersbeweging is vooraanmelding niet vereist in de situatie dat een inspectieplichtig product niet bestemd is voor de Gemeenschap.

Hierbij gaat de PD samen met de Douane als volgt te werk:

 1. Als de PD het voor hun onderzoek nodig acht om de zending bij binnenkomst op te houden, brengen zij hiervan de Pre-arrival op de hoogte.

 2. De Pre-arrival zorgt ervoor dat de cargadoor of afhandelaar de zending ‘blokkeert’. Daarbij wordt vermeld dat zonder toestemming van de PD geen deblokade plaats mag vinden.

 3. De zending mag, zonder toestemming van de PD, niet worden weggevoerd vanaf de plaats van binnenkomst.

 4. De PD informeert de Douane afdeling Pre-arrival zo snel mogelijk over de te nemen maatregelen.

 5. Als nader onderzoek van de PD uitwijst dat sprake is van een onregelmatigheid, legt de Douane dit vast in hun systeem DFB (Douane Fraude Bestrijding). Vraag ook om een schriftelijke verklaring van de door de inspecteur van de PD getroffen maatregelen.

Naar boven