20.06.00 Veterinair

14 Afhandelen van onregelmatigheden en samenloop

In de kaderovereenkomst inzake de samenwerking tussen het ministerie van LNV en het ministerie van Financiën is in bijlage 7, onderdeel 3 vastgelegd hoe moet worden gehandeld bij het afhandelen van geconstateerde overtredingen.

Naar boven

14.1 Procedure aantreffen onregelmatigheden

Als u bij het uitvoeren van een veterinaire controle het vermoeden heeft van een onregelmatigheid -dan wel een onregelmatigheid heeft vastgesteld- neem dan direct contact op met de VWA. In overleg met de VWA worden de vervolgstappen vastgesteld. De VWA kan beslissen dat de aanbieder in de gelegenheid wordt gesteld om het verzuim te herstellen.

Als de VWA van mening is dat een strafrechtelijk onderzoek moet worden ingesteld, neemt de VWA contact op met de AID. Als de AID een onderzoek instelt, moet de Douane hier alle medewerking aan verlenen. Wanneer strafrechtelijke vervolging plaatsvindt, maakt de Douane een proces-verbaal van bevindingen op.

Neem niet zelf contact op met de AID bij het vermoeden van een onregelmatigheid. De VWA koppelt de resultaten van de aan hen overgedragen zaken terug aan de Douane.

Naar boven

14.2 Aantreffen veterinaire goederen voor persoonlijke consumptie

Als bij controles op invoer voor persoonlijke consumptie (reizigersbagage, postzendingen enzovoorts) veterinaire goederen worden aangetroffen die niet aan de vrijstellingsvoorwaarden voldoen, wordt de belanghebbende in de gelegenheid gesteld afstand van de goederen te doen.

Als de belanghebbende geen afstand wil doen, maar de goederen wil laten keuren, moet contact worden opgenomen met de VWA. De VWA beslist dan wat er met de goederen moet gebeuren.

Naar boven

14.3 Aanhouden van veterinaire goederen

Het kan voorkomen dat veterinaire goederen moeten worden opgeslagen in afwachting van een beslissing van de VWA. Dit kan bijvoorbeeld als het gezondheidscertificaat of veterinair document dat de veterinaire goederen moet vergezellen, ontbreekt of niet voldoet aan de daaraan gestelde voorwaarden.

Ook als tijdens de materiële controle een laboratoriumonderzoek wordt ingesteld en de goederen niet ter beschikking van de belanghebbende bij de lading worden gesteld, moeten ze onder douanetoezicht worden opgeslagen.

In afwachting van het herstel of de uitslag mogen de veterinaire goederen niet van de plaats van binnenkomst worden weggevoerd. In overleg met de keuringsarts kunnen de veterinaire goederen -afgezonderd van alle andere goederen- worden opgeslagen in een erkend veterinair vrij entrepot, een door de VWA aan te wijzen ruimte dan wel retour naar de terminal waar de goederen zijn binnengekomen.

Als de aanhouding wordt beëindigd kunnen zich twee situaties voordoen:

 1. De VWA beslist dat de goederen alsnog kunnen worden toegelaten, bijvoorbeeld als het certificaat alsnog is overgelegd of de uitslag van het laboratoriumonderzoek conform is. In dat geval wordt de normale werkwijze voortgezet.

 2. De VWA beslist dat de goederen niet kunnen worden toegelaten. In dat geval is er sprake van geweigerde partijen en handelt u zoals beschreven in de paragraaf Geweigerde partijen.

Naar boven

14.4 Geweigerde partijen

Het vervoer of de invoer van veterinaire goederen in de Gemeenschap wordt door de VWA geweigerd bijvoorbeeld in de navolgende gevallen:

 • Bij de documentencontrole blijkt dat deze afkomstig zijn van het grondgebied van een derde land dat niet aan de communautaire eisen voor toelating voldoet, dan wel niet voldoet aan de eisen van de lidstaat van bestemming.

 • Na de overeenstemmingscontrole of materiële controle blijkt dat de partij niet mag worden toegelaten.

De keuringsdierenarts van de VWA zal de nadere bestemming voor de geweigerde goederen vaststellen en de termijn waarbinnen die moet worden gevolgd.

Tegen het weigeren door de VWA staat bezwaar en beroep open. In afwachting daarvan moeten de goederen in opslag blijven of moet gescheiden opslag in een erkend veterinair vrij entrepot binnen de grensinspectiepost plaatsvinden.

Naast de weigering kunnen bij grove nalatigheid of opzet ook sancties worden opgelegd. Daarin voorziet de nationale wetgeving. De VWA beslist hierover.

Beslissing weigering veterinaire goederen

De beslissing van de definitieve weigering wordt door de VWA vermeld op het desbetreffende GDB. Daarmee worden de goederen ook gekwalificeerd als hoog risico materiaal.

Het gezondheidscertificaat wordt door VWA voorzien van een rood stempel met de tekst "geweigerd, niet ten invoer in de EU toegelaten + naam inspectiepost" en achtergehouden.

Naar boven

14.5 Bestemming van geweigerde veterinaire goederen

Drie mogelijke bestemmingen

De geweigerde producten kunnen niet op een grensinspectiepost blijven staan maar moeten een toegestane bestemming krijgen. Op grond van de Richtlijn 97/78/EG, artikel 17, kunnen geweigerde veterinaire goederen één van de volgende bestemmingen krijgen:

 • terugzenden naar een plaats buiten de Gemeenschap

 • vernietiging

 • ander gebruik, met toestemming van de veterinaire autoriteiten volgens lid 4 van genoemd artikel, bijvoorbeeld als diervoeding

Beslissingen over de bestemming van geweigerde veterinaire goederen neemt de bevoegde dierenarts. Hij stelt ook de voorwaarden waaronder de bestemming wordt toegestaan.

Elke bestemmingskeuze heeft ook douanetechnische gevolgen.

Naar boven

14.5.1 Terugzending

Bij het terugzenden van de veterinaire goederen naar derde landen gelden de volgende voorwaarden:

 • Het terugzenden naar een plaats buiten de Gemeenschap moet plaatsvinden binnen 60 dagen.

 • Het terugzenden moet -bij voorkeur- plaatsvinden met het vervoermiddel waarmee de producten zijn binnengekomen.

 • De veterinaire certificaten of documenten moeten door de VWA ongeldig worden gemaakt. De veterinaire goederen kunnen dan niet via een andere grensinspectiepost weer worden binnengebracht.

 • Het vervoer van het keurpunt terug naar de terminal moet rechtstreeks plaatsvinden. Voor het overbrengen van de goederen moet een aangifte voor douanevervoer (MRN) worden gedaan. Indien mogelijk worden de goederen geblokkeerd; na toestemming van de VWA kunnen de goederen worden gedeblokkeerd.

 • Als sprake is van wederuitvoer moet een kennisgeving worden gedaan (zie Handboek Douane, onderdeel 22.00.00).

Naar boven

14.5.2 Vernietiging

Als een (deel)partij veterinaire goederen definitief geweigerd wordt voor toelating tot het grondgebied van de Gemeenschap en de VWA heeft besloten tot vernietiging, dan is de Destructiewet van toepassing. In een dergelijk geval is er sprake van ‘hoog risico goederen’.

Als gevolg hiervan zal de geweigerde partij -onder toezicht van de VWA en Douane- naar een aangewezen verwerkingsbedrijf moeten worden vervoerd om aldaar te worden vernietigd. Op dit moment is slechts Rendac B.V. daartoe aangewezen met vestigingen in Son en in Woudenberg.

Douanebestemming vernietiging

Naast de keuringsbeslissing van de VWA wordt op verzoek door de Douane eveneens toestemming tot vernietiging verleend volgens de instructies in het Handboek Douane, onderdeel 22.00.00. Meestal moet er voor de VWA door de belanghebbende bij de lading een Waarschuwings- en begeleidingsformulier worden ingediend.

Als de vernietiging niet kan gebeuren op de plaats waar de goederen zijn opgeslagen, dan vindt de uitslag en het vervoer van de goederen naar het verwerkingsbedrijf plaats op vertoon van de door de Douane verleende toestemming op het verzoek tot vernietiging.

Vernietiging moet plaatsvinden onder ambtelijk toezicht. De Douane is niet bij iedere vernietiging aanwezig; de VWA wel. In dit kader wordt goedgekeurd dat de aftekening die de VWA plaatst voor de daadwerkelijke vernietiging van de goederen ook door de Douane wordt geaccepteerd. Op het verzoek tot vernietiging kunt u de aantekening van de VWA overnemen.

Naar boven

14.5.3 Afwaardering veterinaire goederen

Geweigerde veterinaire goederen kunnen op grond van de Richtlijn 97/78/EG, artikel 17, lid 4 ook worden gebruikt voor een andere bestemming, bijvoorbeeld als diervoeding.

Dit wordt door de VWA alleen toegestaan als er wel gevaar voor de volksgezondheid wordt geconstateerd en geen gevaar voor de diergezondheid.

Door deze behandeling is sprake van afwaardering van veterinaire goederen, maar niet van vernietiging. De goederen blijven onder douanetoezicht omdat er rechten bij invoer verschuldigd (kunnen) zijn.

Naar boven

14.6 Samenloop Flora en faunawet

Meer informatie hierover vindt u in het voorschrift Flora en fauna.

Naar boven

14.7 Samenloop landbouwwetgeving

Het staat de belanghebbende vrij om na de veterinaire controles de goederen in het vrije verkeer te brengen dan wel na opslag een nieuwe uitvoerbestemming te kiezen met behoud van de restitutie.

In het geval de belanghebbende kiest voor de optie invoer zal door de Douane moeten worden getoetst of er terecht aanspraak wordt gemaakt op de regeling terugkerende goederen (zie Handboek Douane, onderdeel 25.00.00).

Als de goederen niet in het vrije verkeer worden gebracht, zal de opslag in een geregistreerd veterinair entrepot plaatsvinden.

Bij het vervoer naar een geregistreerd veterinair entrepot moet eveneens in vak 44 van de aangifte voor douanevervoer de aantekening "wederinvoer" worden geplaatst om bij opslag de partij identificeerbaar te houden.

Naar boven