Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

Hulpmiddel aftrek giften

Algemene gegevens

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

Periodieke giften

Met de volgende vragen gaan wij na of u in aanmerking komt voor de aftrek van periodieke giften. Deze vragen maken ook duidelijk wat een periodieke gift is

Er zijn 2 soorten periodieke giften:

 • Aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
  Of een instelling een ANBI is, kunt u controleren met het programma ANBI opzoeken.
 • Aan een vereniging die geen ANBI is.
  Voor het aftrekken van giften aan een vereniging die geen ANBI is, gelden voorwaarden. Als dit van toepassing is, krijgt u hierover meer informatie in de uitleg bij 1 van de volgende vragen.

Geen drempel of maximum

Voor de aftrek van periodieke giften geldt geen drempelbedrag of maximaal aftrekbaar bedrag.

ja nee

ja nee

 • U hebt de gift laten vastleggen bij een notaris.
 • U hebt de gift vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen u en de instelling of vereniging waaraan u de gift doet.

ja nee

 • U maakt regelmatig bedragen over naar een instelling of een vereniging, bijvoorbeeld 1 keer per maand.
 • Deze bedragen zijn steeds (ongeveer) even hoog, dus niet bijvoorbeeld het ene jaar € 100 en het andere jaar € 500.
 • Het overmaken van deze bedragen eindigt uiterlijk bij uw overlijden.

ja nee

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

Gewone giften

Met de volgende vragen gaan wij na of u in aanmerking komt voor de aftrek van gewone giften.

Let op!

Is een gift geen periodieke gift? Dan is het misschien een gewone gift.

Wat zijn gewone giften?

Als u een gift niet hebt laten vastleggen bij een notaris, is het een gewone gift. Ook kosten die u hebt gemaakt voor een instelling, kunnen meetellen als een gewone gift.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

Kosten Klik hier voor help over deze vraag.

Kosten die u hebt gemaakt voor een ANBI, tellen misschien ook mee als gewone gift. Met de volgende vragen gaan wij na of dat zo is.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

Totaal gewone giften

De volgende vraag gaat over de uitgaven die u hebt gedaan voor alle gewone giften bij elkaar.

Let op!

Het gaat hier niet om periodieke giften!

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

Resultaat

Fiscale partner

Had u heel  een fiscale partner? Tel dan alle giften van u en uw fiscale partner bij elkaar. De aftrek mag u verdelen zoals u wilt, als het totaal maar 100% is.

Geen fiscale partner

Als u geen fiscale partner hebt, moet u hier 'Nee' antwoorden. Dit geldt ook als u alleen een deel van  een fiscale partner had en er niet voor hebt gekozen om het hele jaar fiscale partner te zijn.

ANBI

Een gift aan een instelling is alleen aftrekbaar, als wij die instelling hebben geregistreerd als ANBI. Met het programma ANBI opzoeken kunt u controleren of een instelling geregistreerd is als een ANBI.

Instellingen kunnen ons vragen om hen te registreren als ANBI. Als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen, worden ze als een ANBI aangemerkt en geregistreerd.

Instellingen in het buitenland

Een ANBI kan gevestigd zijn in een lidstaat van de Europese Unie, op Sint-Maarten, Curaçao, Aruba en de BES-eilanden, of in een ander door ons aangewezen land.

Wat is een culturele ANBI?

Een culturele ANBI is een ANBI die voor tenminste 90% actief is op cultureel gebied. Culturele instellingen zijn instellingen die actief zijn in beeldende kunst, bouwkunst, erfgoed (musea, archieven, archeologie, monumentenzorg), dans, film, letteren, (pop)muziek, (muziek)theater of vormgeving.

Wilt u controleren of een instelling waar u geld aan geeft, is geregistreerd als een culturele ANBI? Gebruik dan het programma ANBI opzoeken. Bij culturele ANBI's staat 'cultuur' in de kolom Activiteit.

Kosten

U mag kosten meetellen als gewone giften. Meestal mag u de werkelijke kosten meetellen. Maar voor autokosten die u niet hebt gedeclareerd, kunt u een vast bedrag van €  per kilometer meetellen.

Voorwaarden

Doet u een periodieke gift aan een vereniging die geen ANBI is? Dan mag u die gift aftrekken als de vereniging voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De vereniging heeft minstens 25 leden.
 • De vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid.
 • De vereniging is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.
 • De vereniging is gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie, op Sint-Maarten, Curaçao, Aruba en de BES-eilanden, of in een ander door ons aangewezen land.
  Voor meer informatie over giften aan instellingen die in het buitenland zijn gevestigd, belt u de BelastingTelefoon: 0800 - 0543.

Een SBBI is een instelling die activiteiten ontplooit voor en met mensen. Het gaat om activiteiten waaraan een grote maatschappelijke waarde kan worden toegekend.

Een steunstichting SBBI is een stichting die speciaal is opgericht om geld in te zamelen voor een jubileum van een SBBI. Deze SBBI moet aangesloten zijn bij een landelijke koepelorganisatie op het gebied van sport of muziek. Het moet gaan om een 5-jarig jubileum of een veelvoud daarvan.
Zo’n stichting kan voor dat jubileum maximaal 1 kalenderjaar aangemerkt worden als een steunstichting SBBI. Alleen in dat jaar zijn de giften aan deze stichting aftrekbaar als gewone gift.
Of een stichting ook is aangemerkt als steunstichting SBBI, kunt u opzoeken in het overzicht steunstichtingen SBBI (pagina opent in een nieuw venster).

Kosten

U mag kosten meetellen als gewone giften. Meestal mag u de werkelijke kosten meetellen. Maar voor autokosten die u niet hebt gedeclareerd, kunt u een vast bedrag van €  per kilometer meetellen

Tegenprestatie

Krijgt u iets terug voor wat u hebt gegeven? Dan levert de vereniging of instelling u een tegenprestatie. Voorbeelden zijn:

 • U betaalt het lidmaatschapsgeld van een voetbalclub. Daarvoor krijgt u het recht om te voetballen op het terrein van de club.
 • U koopt een lot bij een loterij. Daarvoor krijgt u een kans om geld te winnen.

Let op!

Als er geen tegenprestatie tegenover de gift staat, antwoord u met ‘Ja’. Als er wel een tegenprestatie tegenover staat antwoord u met ‘Nee’.

Voorwaarden aftrek kosten

Kosten die u gemaakt hebt voor een instelling, mag u onder de volgende voorwaarden aftrekken:

 • U hebt de kosten gemaakt voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wat een ANBI is, leest u in de uitleg bij 1 van de volgende vragen
 • U kon deze kosten declareren, maar hebt dat vrijwillig niet gedaan
 • U moet kunnen bewijzen dat u de kosten hebt gemaakt

Autokosten

Voor autokosten die u niet hebt gedeclareerd, kunt u een vast bedrag van €  per kilometer meetellen. Voor taxikosten kunt u de werkelijke kosten meetellen.

Let op!

Gewone giften aan een vereniging die geen ANBI is, zijn niet aftrekbaar. Kosten die u hebt gemaakt voor een vereniging die geen ANBI is, zijn dat ook niet.

Kosten

U mag kosten meetellen als gewone giften. Meestal mag u de werkelijke kosten meetellen. Maar voor autokosten die u niet hebt gedeclareerd, kunt u een vast bedrag van €  per kilometer meetellen.

Kosten die volgens maatschappelijke opvattingen moeten worden vergoed, zijn bijvoorbeeld:

 • reiskosten
 • portokosten
 • kosten die u hebt gemaakt voor enveloppen, papier of inkt

Autokosten

U moet aannemelijk maken dat u niet-gedeclareerde autokosten werkelijk hebt gemaakt. Bijvoorbeeld met een rittenstaat.

Andere kosten

Voor alle andere kosten geldt dat u met schriftelijke stukken moet bewijzen dat u ze werkelijk hebt gemaakt. Bijvoorbeeld met bankafschriften of kwitanties.

Drempelbedrag

Voor gewone giften geldt een drempelbedrag. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Het drempelbedrag voor de aftrek van gewone giften is  % van uw drempelinkomen, maar minstens € .

Drempelinkomen

Uw drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Als u het hele jaar een fiscale partner had, moet u ook het drempelinkomen van uw fiscale partner meetellen.

Let op!

De drempel geldt voor alle gewone giften bij elkaar.