Rekenhulp revisierente

Algemene gegevens

Klik hier voor help over deze vraag.

Let op!
Hebt u meerdere lijfrenten afgekocht? Dan moet u deze rekenhulp voor iedere lijfrente afzonderlijk invullen.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

Lijfrentegegevens

€  Klik hier voor help over deze vraag.

Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

Klik hier voor help over deze vraag.

Voor u geldt de tegenbewijsregeling

Uw afgekochte lijfrente, lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht is afgesloten na 31 december , 10 kalenderjaren of minder vóór het jaar van afkoop. Daarom is een andere berekening van de verschuldigde revisierente mogelijk. Dit is de tegenbewijsregeling. Deze kan voor u voordeliger zijn. Bij het berekenen van de revisierente houdt deze rekenhulp rekening met de tegenbewijsregeling. De uitkomst is het voor u meest voordelige bedrag.

Let op!

Hebt u meerdere lijfrenteverzekeringen afgekocht? Dan moet u deze rekenhulp voor iedere afgekochte lijfrente apart invullen. Voor iedere lijfrente geldt deze regeling apart.

Bedragen

Klik hier voor help over deze vraag.

Vul hier per jaar het bedrag in van de premies of gestorte bedragen die u hebt afgetrokken.

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

De Bereken-knop wordt automatisch actief nadat u alle vragen hebt beantwoord.

Resultaat

Voor u geldt de revisierenteregeling niet

Omdat u geen premies hebt afgetrokken, hoeft u geen revisierente te betalen.

Voor u geldt de revisierenteregeling niet

Omdat het belaste gedeelte van de afkoopsom waarover revisierente wordt berekend nul is, hoeft u geen revisierente te betalen.

Voor u is de tegenbewijsregeling voordelig

U moet €  revisierente betalen.

Toelichting

U ziet het bedrag dat u aan revisierente moet betalen omdat u uw lijfrente, lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht hebt afgekocht. De met deze rekenhulp berekende revisierente geldt alleen als u de juiste gegevens hebt ingevuld.

Bij de berekening van de revisierente houdt deze rekenhulp alleen bij afkoop vanaf 2009 rekening met premies die u niet of gedeeltelijk hebt afgetrokken. Waarschijnlijk is de berekende revisierente volgens de tegenbewijsregeling voor u voordeliger.

Gaat het om een afkoop in 2009 of later? Vul het berekende bedrag dan in uw aangifte in bij 'Verschuldigde revisierente'.

Gaat het om een afkoop in het jaar 2008? Dan kunt u bij uw belastingkantoor een verzoek doen om uw aanslag te verlagen.

Let op!
Wilt u dit resultaat bewaren? Druk deze pagina dan af voordat u afsluit. Zodra u de rekenhulp afsluit, gaan de gegevens die u hebt ingevuld (en de berekening) verloren. Stuur het resultaat niet mee met uw aangifte, maar bewaar het voor als wij erom vragen.

Voor u geldt de revisierenteregeling zonder tegenbewijs

U moet €  revisierente betalen.

Uw lijfrente is 10 of meer kalenderjaren vóór het jaar van afkoop afgesloten. U moet daarom aan revisierente betalen: 20% van (het belaste deel van) de afkoopwaarde van deze lijfrente.

Toelichting

U ziet het bedrag dat u aan revisierente moet betalen omdat u uw lijfrente, lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht hebt afgekocht. De met deze rekenhulp berekende revisierente geldt alleen als u de juiste gegevens hebt ingevuld.

Bij de berekening van de revisierente houdt deze rekenhulp alleen bij afkoop vanaf 2009 rekening met premies die u niet of gedeeltelijk hebt afgetrokken.

Gaat het om een afkoop in 2009 of later? Vul het berekende bedrag dan in uw aangifte in bij 'Verschuldigde revisierente'.

Let op!
Wilt u dit resultaat bewaren? Druk deze pagina dan af voordat u afsluit. Zodra u de rekenhulp afsluit, gaan de gegevens die u hebt ingevuld (en de berekening) verloren. Stuur het resultaat niet mee met uw aangifte, maar bewaar het voor als wij erom vragen.

Voor u is de tegenbewijsregeling niet voordelig

U moet €  revisierente betalen.

Uw lijfrente is 10 kalenderjaren of minder vóór het jaar van afkoop afgesloten. Omdat de revisierente op basis van de tegenbewijsregeling niet voordeliger voor u is, bent u het standaardbedrag aan revisierente verschuldigd: 20% van (het belaste deel van) de afkoopwaarde van deze lijfrente.

Toelichting

U ziet het bedrag dat u aan revisierente moet betalen omdat u uw lijfrente, lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht hebt afgekocht. De met deze rekenhulp berekende revisierente geldt alleen als u de juiste gegevens hebt ingevuld.

Bij de berekening van de revisierente houdt deze rekenhulp alleen bij afkoop vanaf 2009 rekening met premies die u niet of gedeeltelijk heeft afgetrokken.

Gaat het om een afkoop in 2009 of later? Vul het berekende bedrag dan in uw aangifte in bij 'Verschuldigde revisierente'.

Let op!
Wilt u dit resultaat bewaren? Druk deze pagina dan af voordat u afsluit. Zodra u de rekenhulp afsluit, gaan de gegevens die u hebt ingevuld (en de berekening) verloren. Stuur het resultaat niet mee met uw aangifte, maar bewaar het voor als wij erom vragen.

Het jaar van afkoop staat op het afkoopbericht van de verzekeringsmaatschappij, de bank of de beleggingsinstelling.

Het jaar van afkoop staat op de opgaaf van de afkoop van de verzekeringsmaatschappij, de bank of de beleggingsinstelling.

Klik om dit helpvenster te sluiten.

Aftrek premies of gestorte bedragen

Als u geen premies of gestorte bedragen hebt afgetrokken, vul dan 'nee' in. U bent geen revisierente verschuldigd.

Als u premies hebt afgetrokken, vul dan 'ja' in.

Klik om dit helpvenster te sluiten.

U vindt de afkoopsom van de lijfrente of het tegoed van de lijfrentespaarrekening of het lijfrentebeleggingsrecht op het afkoopbericht.

Vul hier het bedrag in van de afkoopsom waarover u inkomstenbelasting moet betalen. Neem het bedrag over uit uw aangifte over 2009, bij 'Afkoop lijfrente en andere negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen'. Vul nooit een hoger bedrag in dan de afkoopsom zelf.

Hebt u geen bedrag aangegeven voor de inkomstenbelasting? Dan hoeft u geen revisierente te betalen.

Sinds 2010 wordt bij afkoop van een lijfrente loonbelasting ingehouden. Neem het bedrag van de afkoopsom over uit uw aangifte over , bij 'Afkoopsommen lijfrente waarover u revisierente moet betalen'.

Klik om dit helpvenster te sluiten.

Het jaar waarin u de lijfrente, lijfrentespaarrekening of het lijfrentebeleggingsrecht hebt afgesloten staat op uw polis. Of in de overeenkomst met de bank of de beleggingsinstelling. Let op: als jaar van afsluiten kunt u niet hetzelfde jaar invullen als het jaar van afkoop. U bent dan namelijk geen revisierente verschuldigd.

Klik om dit helpvenster te sluiten.

U kunt een lijfrente omzetten in een lijfrentespaarrekening of beleggingsrecht of omgekeerd. U kunt ook een lijfrente omzetten in een andere lijfrente. In dat geval hebt u de oorspronkelijke lijfrente, lijfrentespaarrekening of het lijfrentebeleggingsrecht ingebracht in de afgekochte lijfrente, lijfrentespaarrekening of het lijfrentebeleggingsrecht.

Is dat het geval, vul hier dan 'ja' in.

Klik om dit helpvenster te sluiten.

Het jaar waarin u de lijfrente, lijfrentespaarrekening of het lijfrentebeleggingsrecht hebt afgesloten staat op uw oorspronkelijke polis of overeenkomst met de bank.

Klik om dit helpvenster te sluiten.

De afgetrokken bedragen kunt u overnemen uit uw eerdere aangiften inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. Vul bij deze vraag per jaar in:

  • de lijfrentepremies die u hebt afgetrokken
  • de gestorte bedragen op uw lijfrentespaarrekening
    of -beleggingsrecht die u hebt afgetrokken

Let op!

Het gaat hier niet alleen om de bedragen die u hebt afgetrokken voor de afgekochte lijfrente, de lijfrentespaarrekening of het lijfrentebeleggingsrecht, maar ook om de bedragen die u hebt afgetrokken voor de eventueel voorafgaande lijfrente, de lijfrentespaarrekening of het lijfrentebeleggingsrecht.

Hebt u geen bedragen afgetrokken? Vul dan een '0' in.