Belastingdienst

Uitgaven voor levensonderhoud kinderen jonger dan 21 jaar

Betaalt u kinderalimentatie? Dat is een bijdrage in de kosten van levensonderhoud voor uw kinderen jonger dan 21 jaar. Dit zijn bijvoorbeeld uitgaven voor kleding of voeding of premie die u betaalt voor de zorgverzekering van uw kind. 

Kan uw kind niet zelf in zijn levensonderhoud voorzien? Dan mag u vaste bedragen voor uitgaven voor levensonderhoud van dit kind in uw aangifte aftrekken, als u aan de voorwaarden voldoet.

Ontvangt u kinderalimentatie? Die hoeft u niet aan te geven in uw aangifte. Over kinderalimentatie hoeft u geen belasting te betalen.

Let op!

Vanaf 2015 wordt de aftrek 'uitgaven voor levensonderhoud kinderen jonger dan 21 jaar' afgeschaft. Dit kan betekenen dat u minder belasting terugkrijgt of meer belasting moet betalen. 

Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl.

Voorwaarden voor aftrek uitgaven levensonderhoud

Voldoet u aan het begin van een kwartaal aan alle hieronder genoemde voorwaarden? Dan mag u voor dat kwartaal een vast bedrag aftrekken. Hoe hoog het vaste aftrekbedrag is, hangt af van de leeftijd van het kind aan het begin van het kwartaal en uw aandeel in de totale kosten van het levensonderhoud van het kind. U mag niet de werkelijk betaalde bedragen aftrekken.

U mag de uitgaven voor levensonderhoud van uw kind aftrekken als is voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • Uw kind is aan het begin van het kwartaal  jonger dan 21 jaar. Uw kind kan in dat kwartaal niet zelf in zijn levensonderhoud voorzien.
    In dat kwartaal krijgt niemand in uw huishouden kinderbijslag of een vergelijkbare buitenlandse uitkering voor dit kind. Ook heeft niemand recht hierop.
    Zie ook: Geen kinderbijslag door bijzondere omstandigheden
  • Uw kind kan in dat kwartaal geen studiefinanciering, tegemoetkoming in de studiekosten of een vergelijkbare (buitenlandse) regeling krijgen
  • Uw uitgaven voor levensonderhoud zijn voor dit kind in dat kwartaal minimaal € 416 (€ 408 in 2013).
    Het moet gaan om uitgaven waarvoor u geen vergoeding krijgt. Hebt u een fiscale partner? Dan mag u de uitgaven van uw fiscale partner meetellen.

Let op!

Verandert de situatie tijdens een kwartaal? Dan houdt u daarmee rekening in het volgende kwartaal.

Er zijn ook uitgaven die u niet mag aftrekken als uitgaven voor levensonderhoud aan kinderen.

Is het inkomen of vermogen van uw kind voldoende om in zijn levensonderhoud te voorzien? Dan mag u de kosten voor levensonderhoud niet aftrekken.

Aangifte doen

Doet u aangifte met uw fiscale partner? Lees dan hoe u het aftrekbare bedrag in uw aangifte mag verdelen en aftrekken.