Belastingdienst

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met een (definitieve) aanslag, kunt u bezwaar maken. Vaak kunt u dit doen door uw aangifte opnieuw te versturen. In andere situaties gebruikt u het bezwaarformulier. 

Niet eens met ons over een toeslag?

Bent u het niet eens met ons over een toeslag? 
Lees meer hierover bij: 
Toeslagen: Ik wil bezwaar maken (alleen voor Toeslagen).

Bezwaar maken of (opnieuw) aangifte doen?

Overweegt u bezwaar te maken? In veel situaties kunt u dit doen door uw aangifte te wijzigen en opnieuw te versturen. Bijvoorbeeld als u iets vergeten bent in te vullen in uw aangifte. Met de Bezwaarcheck ziet u of bezwaar maken voor u de beste oplossing is, en hoe u bezwaar maakt.

Waartegen kunt u bezwaar maken? 

U kunt bezwaar maken tegen onze beslissing als de wet daartoe de mogelijkheid biedt. Dat doet u met een bezwaarschrift. Als die mogelijkheid er is, staat dat vermeld op de beslissing. Meest voorkomend is het bezwaar tegen een aanslag of daarmee samenhangende beslissingen, zoals:

  • het vastgestelde verzamelinkomen
  • de toegepaste betalingskorting
  • de bij de aanslag opgelegde boete
  • de bij de aanslag berekende heffingsrente
  • de bij de aanslag berekende revisierente

Maakt u bezwaar tegen de aanslag en zijn bij deze aanslag ook een of meer van de hiervoor genoemde beslissingen genomen? Dan gaan wij ervan uit dat u ook bezwaar maakt tegen die beslissingen.

Andersom geldt hetzelfde, behalve voor bezwaar tegen de boete. Maakt u bezwaar tegen de boete en wilt u bijvoorbeeld ook bezwaar maken tegen de aanslag, dan moet u dit vermelden in uw bezwaarschrift.

Maakt u bezwaar tegen een aanslag waarbij u een bedrag moet betalen? Dan kunt u om uitstel van betaling in verband met bezwaar vragen.

Wie kan bezwaar maken?

Is onze beslissing aan u gericht? Dan bent u ook degene die bezwaar kan maken. Soms kan uw (fiscale) partner bezwaar maken, bijvoorbeeld als ook zijn of haar inkomen of vermogen in het geding is.

Kunt u of wilt u de bezwaarprocedure niet zelf voeren? Dan kunt u iemand machtigen (bijvoorbeeld een belastingadviseur). Wanneer wij daarom vragen, moet de gemachtigde een door u afgegeven schriftelijke verklaring overleggen. Dit geldt niet als u een advocaat hebt gemachtigd.

Wat kost het maken van bezwaar?

Aan het maken van bezwaar zijn geen kosten verbonden.

Hoe maakt u bezwaar?

U kunt bezwaar maken met het bezwaarformulier: 

Kunt of wilt u als particulier niet via internet bezwaar maken? Download dan u het formulier Bezwaar particulier - schriftelijk formulier. U kunt het bezwaar opsturen naar bij het belastingkantoor dat op de beslissing vermeld staat.

Wanneer bezwaarformulier niet gebruiken?

U kunt het bezwaarformulier niet gebruiken om bezwaar te maken tegen een:

Waaraan moet uw bezwaar voldoen?

Wij moeten uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op de beslissing hebben ontvangen. Is dit niet het geval, maar hebt u het bezwaar binnen die termijn op de post gedaan? Als wij het hebben ontvangen binnen 1 week na het verstrijken van die zeswekentermijn, dan is het bezwaar ook nog op tijd.

  • Vermeld op het bezwaar de datum, uw naam en adres.
  • Geef aan tegen welke beslissing u bezwaar maakt.
  • Geef aan waarom u het niet met de beslissing eens bent.
  • Onderteken het bezwaar.

Wij verzoeken u ook het telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent. Wij kunnen dan contact met u opnemen voor een vlotte behandeling van uw bezwaar.

Hebt u op tijd bezwaar gemaakt? Maar hebt u niet aan alle vereisten voldaan? Dan krijgt u de mogelijkheid dit alsnog te doen. Als u het verzuim niet herstelt - of als u niet op tijd bezwaar hebt gemaakt - dan kunnen wij uw bezwaar niet-ontvankelijk verklaren. Wat betekent dit voor u? Dit betekent dat wij het niet als bezwaar in behandeling nemen, maar als verzoek. Wij beoordelen vervolgens dat verzoek en nemen een beslissing. Wijzen wij uw verzoek helemaal of voor een deel af? Dan is die beslissing vatbaar voor bezwaar. Dit geldt alleen voor aanslagen inkomstenbelasting vanaf het jaar 2010. U kunt in beroep gaan tegen het feit dat wij uw bezwaar niet-ontvankelijk hebben verklaard.

Wanneer ontvangt u een reactie op uw bezwaar?

Nadat wij uw bezwaar hebben ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Soms sturen wij u meteen de beslissing.

De bezwaartermijn is 6 weken vanaf de datum op de aanslag of andere beschikking. De beslistermijn eindigt in het algemeen 6 weken na afloop van de bezwaartermijn. De maximale termijn tussen de datum van de beschikking en de datum van de beslissing is dus 12 weken. Wij proberen binnen 6 weken na ontvangst van uw bezwaarschrift te beslissen.

Voorbeeld

De datum op de belastingaanslag is 3 juli 2011. De bezwaartermijn eindigt op 14 augustus 2011 (6 weken na de datum). Wij ontvangen het bezwaar op 3 augustus 2011. Wij proberen vóór 14 september 2011 te beslissen (6 weken na ontvangst van het bezwaar). De wettelijke beslistermijn eindigt echter op 25 september 2011 (6 weken na afloop van de bezwaartermijn).

De termijn kan worden opgeschort, verdaagd en uitgesteld. Moet u uw bezwaar aanvullen? Dan schorten wij de beslistermijn op totdat wij uw aanvullingen hebben ontvangen. Ook als u ons vraagt om uitstel van een hoorzitting of nader onderzoek, kunnen wij de beslistermijn uitstellen. Tot slot kunnen wij de beslistermijn uitstellen als wij informatie nodig hebben van een buitenlandse instantie.

Beslissen wij niet binnen de (eventueel opgeschorte) beslistermijn op uw bezwaar? Dan kunnen wij de termijn met ten hoogste 6 weken verlengen (juridisch: verdagen). In overleg met u is (verder) uitstel van de termijn mogelijk. Dat kan bijvoorbeeld als in de bezwaarfase nieuwe feiten en omstandigheden bekend worden, waardoor nader onderzoek nodig is.

Wanneer kunt u een kostenvergoeding krijgen?

Zijn wij het (gedeeltelijk) eens met uw bezwaar? En hebben wij onrechtmatig gehandeld bij het opleggen van de aanslag? Dan kunt u een kostenvergoeding krijgen. Vraag hier wel om vóórdat op uw bezwaar is beslist. Degene die bezwaar maakt (u of een gemachtigde), kan daar in het bezwaar om verzoeken. De vergoeding geldt alleen voor beroepsmatig verleende bijstand.

Wat kunt u doen als wij niet op tijd beslissen?

Beslissen wij niet op tijd op uw bezwaar? Dan kunt u ons in gebreke stellen. Wij hebben dan nog twee weken de tijd om een beslissing te nemen. Lukt ons dat niet, dan hebt u mogelijk recht op een dwangsom. Lees bij dwangsom eisen hoe u ons in gebreke stelt.