Belastingdienst

Uitstel van betaling in verband met bezwaar

Wanneer is uw bezwaar(schrift) een verzoek om uitstel van betaling? Uw bezwaar is gelijktijdig een verzoek om uitstel van betaling als u met uw bezwaar een berekening meestuurt van het bedrag, waarmee u het niet eens bent. Apart verzoek om uitstel is dan niet nodig. Het uitstel geldt tot het moment van uitspraak op uw bezwaar.

Krijgt u uitstel voor het bedrag waartegen u geen bezwaar maakt?

U krijgt geen uitstel van betaling voor het bedrag waartegen u geen bezwaar hebt gemaakt. Dat bedrag moet u gewoon betalen.

Hoe berekent u het bedrag waarmee u het niet eens bent?

Het bedrag waartegen u bezwaar maakt, kunt u uitrekenen door bijvoorbeeld nogmaals (digitaal) uw aangifte in te vullen met de bedragen en gegevens zoals die volgens u moeten zijn. Vergeet niet de berekening mee te sturen.

Krijgt u uitstel als u geen aangifte hebt ingediend?

U diende geen aangifte in? Dan schatten wij uw inkomen en baseren daarop de aanslag. Als u een bezwaarschrift indient tegen deze aanslag, krijgt u maximaal 1 maand uitstel om uw aangifte alsnog in te dienen.

Krijgt u uitstel in verband met een beroepschrift?

Hebben wij uw bezwaar afgewezen? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Dat doet u met een beroepschrift. Daarnaast kunt u een verzoek om uitstel van betaling in verband met het beroepschrift indienen bij uw belastingkantoor.

Krijgt u uitstel in verband met bezwaar tegen een bestuurlijke boete?

U krijgt altijd uitstel van betaling in verband met bezwaar, beroep of hoger beroep tegen een bestuurlijke boete. U krijgt ook altijd uitstel van betaling voor de bestuurlijke boete bij een belastingaanslag. U hoeft niet apart om uitstel te vragen. Wij kunnen aan het uitstel wel voorwaarden verbinden. Het uitstel geldt tot het moment van uitspraak op uw bezwaar.

Krijgt u uitstel na bezwaar tegen een WOZ-beschikking?

Op uw verzoek krijgt u uitstel van betaling als u bij de gemeente een bezwaarschrift indiende tegen een WOZ-beschikking. U krijgt dan uitstel voor (het deel van) de belastingaanslag voor de bestreden WOZ-taxatiewaarde. U hoeft dat bedrag niet zelf te berekenen. Bij uw verzoek om uitstel moet u een kopie van uw bezwaarschrift tegen de WOZ-beschikking meesturen. U hoeft geen afzonderlijk bezwaarschrift tegen deze belastingaanslag in te dienen. Een uitspraak op een bezwaar tegen de WOZ-beschikking waarbij de taxatiewaarde wordt herzien, leidt automatisch tot een aanpassing van het bedrag van de belastingaanslag.

Moet u rente betalen als u uitstel krijgt?

U betaalt invorderingsrente als na de laatste vervaldag van de aanslag (een deel van) de belastingschuld nog openstaat.

Wij betalen u invorderingsrente als u betaalde nadat wij uw verzoek om uitstel van betaling hadden afgewezen en u later gelijk kreeg in uw bezwaar.

Wat kunt u doen als uw verzoek wordt afgewezen?

U krijgt geen uitstel? Dan kunt u binnen 10 dagen na de datum van de beslissing (met een beroepschrift) een gemotiveerd beroep indienen. Een beroepschrift is een brief waarin u uw standpunt uiteenzet. Richt het beroep aan de directeur Belastingdienst die op de beschikking staat genoemd en lever het in bij de ontvanger van het belastingkantoor dat uw verzoek om uitstel afwees.

Zie ook