Klacht indienen

Wanneer kunt u een klacht indienen?

Bent u ontevreden over de manier waarop wij u behandelen? Dan kunt u een klacht indienen. Uw klacht kan gaan over de werkwijze of de handelwijze van:

 • de Belastingdienst, Belastingdienst/Toeslagen, de Douane of de FIOD als organisatie(onderdeel)
 • een medewerker

U kunt bijvoorbeeld een klacht indienen als:

 • een van onze medewerkers u niet correct heeft behandeld
 • u te lang hebt moeten wachten op een reactie van ons
 • u niet de informatie ontving waarom u vroeg

Klachtformulier

U dient uw klacht in met het Klachtformulier. U stuurt het ingevulde formulier naar het belastingdienstonderdeel waarover u een klacht hebt. Vermeld op de envelop: 'Klacht'. 

Let op!

Stuur alleen kopieën van documenten mee!
Alles wat u meestuurt bij uw klacht, sturen wij niet terug!

Het is belangrijk dat u duidelijk aangeeft waarover u klaagt. Geef bijvoorbeeld aan wanneer u een bepaalde brief hebt verstuurd of wat er op een bepaalde datum is gebeurd. Wij kunnen uw klacht sneller behandelen als u kopieën meestuurt van de documenten waarnaar u verwijst of die voor de behandeling van belang kunnen zijn (zoals brieven, aanslagen of aanmaningen).

Andere onderwerpen op deze pagina

Hieronder behandelen we de volgende onderwerpen:

Wanneer nemen wij uw klacht niet in behandeling?

In de volgende gevallen nemen wij uw klacht niet behandeling:

 • U hebt  eerder een klacht ingediend over hetzelfde onderwerp.
 • Het feit waarover de klacht gaat is langer dan 1 jaar geleden gebeurd.
 • U had bezwaar kunnen maken, maar u hebt dat niet gedaan en nu is de bezwaartermijn voorbij.
 • U hebt een klacht over een gedraging waartegen u in beroep kunt of kon gaan.
 • Het onderwerp van de klacht is aan de rechter voorgelegd.
 • Het onderwerp van de klacht maakt deel uit van een opsporingsonderzoek of een vervolging door de officier van justitie.
 • U klaagt over wettelijke regels of beleidsregels.

U kunt ook mondeling een klacht indienen

U kunt ook een klacht indienen tijdens een telefonisch of persoonlijk gesprek met een van onze medewerkers. Kunnen wij uw klacht niet meteen afhandelen? Dan leggen wij de klacht in overleg met u schriftelijk vast. Als u wilt, kunt u daar een kopie van krijgen. Wij behandelen uw mondelinge klacht dan verder als een schriftelijke klacht.

Bezwaar

Bent u het niet eens met een inhoudelijke beslissing van ons? Dan moet u een bezwaarschrift indienen. Bij Bezwaar leest u hoe u dat doet.

Hebt u een aanvraag of bezwaar bij ons ingediend? Bijvoorbeeld een aanvraag om een voorlopige aanslag te wijzigen of een bezwaar tegen een aanslag? Dan hoort u binnen de wettelijke termijn een beslissing van ons te ontvangen. Deze termijn varieert van 8 weken (bij een aanvraag) tot maximaal 12 weken (bij een bezwaar). Wij kunnen de beslistermijn verlengen, bijvoorbeeld als we meer informatie nodig hebben. Als we de beslistermijn verlengen, ontvangt u hierover een brief.

Dwangsom

Hebt u binnen de termijn geen beslissing ontvangen? Dan kunt u ons een laatste termijn stellen en eventueel van ons een dwangsom eisen. Lees verder bij het onderwerp: Dwangsom eisen.

Bij Toeslagen (Zorgtoeslag, Huurtoeslag, Kinderopvangtoeslag en Kindgebonden budget) kunt u ons 'In gebreke stellen' (in plaats van een dwangsom eisen). Lees daarvoor verder op de pagina: Prive/Toeslagen/Hoe werken toeslagen/Niet met ons eens/In gebreke stellen.

Pilot: Bedrijfsleven kan ook alleen klacht melden over de Douane

Zakelijke klanten (bedrijfsleven) van de Douane kunnen tot nader order ook problemen signaleren door een klacht alleen te melden. Dat kan naast een formele klacht die u kunt indienen met het Klachtformulier.

De Douane staat open voor signalen van het bedrijfsleven over wat beter kan, en/of wat volgens het bedrijfsleven fout gaat. Door het bedrijfsleven de mogelijkheid te geven om een klacht alleen te melden, willen we de drempel voor het indienen van een officiële klacht verlagen. Hiermee proberen we uit of de klachtmelding voldoende signalen oplevert om ons werkproces te verbeteren, en of we zaken die fout gaan zonder formele klachtmelding kunnen afhandelen.

Wilt u alleen een klacht melden? Zet dan in vak 3 van het Klachtformulier: Klachtmelding.

Na ontvangst van de klachtmelding nemen wij contact op met de indiener van de klacht. Doel: samen uw verbetervoorstel of klacht bespreken. Als het mogelijk is verbeteren we ons werkproces en/of behandelen we uw klacht zonder dat u een formele klacht hoeft in te dienen.

Aanleiding voor deze pilot is een afspraak met het bedrijfsleven om klachtsignalen te monitoren.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.