Kwijtschelding van belasting

Bent u niet in staat om uw belastingaanslag te betalen? Dan kunt u om gehele of gedeeltelijke kwijtschelding vragen.

Wanneer krijgt u géén kwijtschelding?

Wij verlenen geen kwijtschelding als u voldoende vermogen en/of betalingscapaciteit hebt om de belastingaanslag geheel of  gedeeltelijk te betalen. Daarnaast bestaat er nog een aantal situaties waarin wij geen kwijtschelding verlenen. De belangrijkste zijn:

  • Op het kwijtscheldingsformulier vermeldt u de gevraagde gegevens niet, niet volledig, of onjuist.
  • U diende de vereiste belastingaangifte niet in.
  • Er is een bezwaarschrift of beroepschrift van u tegen de hoogte van de belastingaanslag in behandeling.
  • Het is aan uw opzet of grove schuld te wijten dat te weinig belasting is geheven.
  • U diende het verzoek in voor een belastingaanslag die het gevolg is van een niet of onjuist ingevulde loonbelastingverklaring, of u deed onterecht verzoek om toekenning van een heffingskorting (kwijtschelding is wel mogelijk als u aantoont dat u niets te verwijten valt).
  • Op u is de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing verklaard.

Voor sommige belastingaanslagen, zoals voor motorrijtuigenbelasting, verlenen wij nooit kwijtschelding.

Hoe moet u om kwijtschelding vragen?

U doet uw verzoek om kwijtschelding met het formulier Verzoek kwijtschelding voor particulieren. U kunt het formulier hier downloaden of telefonisch aanvragen bij de BelastingTelefoon. U stuurt het formulier naar het belastingkantoor dat op de aanslag staat.

Als u voor uw verzoek om kwijtschelding niet dit formulier gebruikt, nemen wij het verzoek niet in behandeling. Wij sturen u dan het voorgeschreven verzoekformulier, dat u vervolgens binnen twee weken terug moet sturen.

Hoe beoordelen wij het verzoek?

Aan de hand van uw gegevens beoordelen wij of u over voldoende financiële middelen beschikt om de belastingaanslag(en) te betalen. Wij gaan eerst na of u vermogen hebt waaruit u de aanslag kunt betalen. 'Vermogen' is de som van de waarde van uw bezittingen en die van uw partner. Het gaat hier bijvoorbeeld om de overwaarde van uw eigen woning, uw spaartegoeden en de waarde van uw auto.

Als u geen of onvoldoende vermogen hebt, beoordelen wij hoe groot uw betalingscapaciteit is om de belastingaanslag te betalen. Uw betalingscapaciteit is uw netto-inkomen (en dat van uw partner), verminderd met de maandelijkse woonlasten, de ziektekostenpremies en het norm-bedrag voor levensonderhoud. Het normbedrag voor levensonderhoud is wettelijk vastgesteld.

Bij het vaststellen van uw betalingscapaciteit houden wij geen rekening met uw betalingen aan andere schuldeisers

Welke beslissing kunnen wij nemen op uw verzoek om kwijtschelding?

  • Wij verlenen (deels) kwijtschelding en geven aan welk deel van de schuld wij kwijtschelden.
  • Wij wijzen uw verzoek om kwijtschelding af en geven aan waarom.
  • Wij verlenen kwijtschelding nadat u aan bepaalde voorwaarden hebt voldaan. Die voorwaarden vermelden wij in onze beslissing.

Wat zijn de mogelijkheden als u niet voor kwijtschelding in aanmerking komt?

Als u niet voor kwijtschelding in aanmerking komt kunt u vragen om een betalingsregeling.

Soms kunnen er omstandigheden zijn waardoor wij besluiten toch niet verder in te vorderen. Hieraan kunnen wij voorwaarden verbinden. Die staan dan in de beslissing.

Wat kunt u doen als uw verzoek wordt afgewezen?

Verlenen wij u geen kwijtschelding? Dan kunt u binnen 10 dagen na de beslisdatum een beroepschrift indienen. Geef daarin aan waarom u het niet eens bent met onze beslissing. Richt uw beroepschrift aan de directeur van de Belastingdienst die op de beschikking staat genoemd en lever het in bij de ontvanger van het belastingkantoor dat uw verzoek om kwijtschelding afwees.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.