Uitstel van betaling bij betalingsproblemen

Als u uw belastingschuld niet op tijd kunt betalen, kunt u ons verzoeken om uitstel van betaling. Voor motorrijtuigenbelasting is - behalve kortlopend uitstel - geen betalingsregeling mogelijk.

Betalingsproblemen komen meestal voor als:

 • u in korte tijd meer belastingaanslagen kreeg
 • u (tijdelijk) onvoldoende middelen hebt om uw belastingaanslag op tijd te betalen

Wanneer geen betalingsregeling?

Soms staan wij geen betalingsregeling toe, bijvoorbeeld als:

 • u al uitstel kreeg in verband met een bezwaar- of beroepsprocedure en u tijdens de procedure genoeg middelen had om te kunnen betalen
 • een openbare verkoop van uw in beslag genomen zaken is aangekondigd of publicatie van de voorgenomen verkoop niet meer kan worden voorkomen
 • het om een voorlopige aanslag van het lopende jaar gaat

Als u uitstel krijgt, sturen wij u daarvan een bericht.

Hoe vraagt u uitstel?

U kunt op 2 manieren uitstel van betaling aanvragen:

 • Telefonisch
  Bel hiervoor met de BelastingTelefoon. U kunt dan 4 maanden uitstel krijgen.
  Hebt u een dwangbevel voor een belastingschuld? Dan krijgt u geen telefonisch uitstel.
 • Schriftelijk
  Gebruik hiervoor het formulier Verzoek Uitstel van betaling voor particulieren. U kunt dan maximaal voor 12 maanden uitstel van betaling krijgen.

Onder welke voorwaarden kunt u uitstel krijgen?

Wij kunnen aan het verlenen van uitstel van betaling verschillende voorwaarden verbinden. In ieder geval geldt dat u belastingaanslagen die na een betalingsregeling worden opgelegd, wel op tijd moet betalen. Ook kunnen wij vragen om zekerheidstelling (een onderpand) voordat wij uitstel verlenen.

U moet een vragenformulier invullen. Dat hebben wij nodig om te kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor een betalingsregeling.

Kunt u ook uitstel krijgen als u vermogen hebt?

Hebt u vermogen? Dan krijgt u in de regel geen betalingsregeling voor een belastingaanslag. Als de kosten voor het vrijmaken van uw vermogen onevenredig hoog blijken, kunnen wij toch uitstel verlenen. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

 • de overwaarde van het huis waarin u feitelijk verblijft
 • het saldo dat in het kader van een spaarloonregeling op een geblokkeerde rekening staat

Hoe lang kunt u uitstel krijgen?

Een betalingsregeling mag niet langer duren dan 12 maanden. In bijzondere gevallen kunnen wij u een langere termijn gunnen.

Wat is kortlopend uitstel?

In bepaalde gevallen kunt u kortlopend uitstel van betaling krijgen, voor een periode van 4 maanden na de laatste vervaldag van uw aanslag. U kunt dit uitstel telefonisch aanvragen bij de BelastingTelefoon. Natuurlijk kan dit ook bij uw belastingkantoor.

Voor kortlopend uitstel moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Uw totale belastingschuld is minder dan € 20.000.
 • Voor deze of een andere schuld is nog geen (kortlopend) uitstel van betaling verleend.
 • Het gaat niet om een voorlopige aanslag die in meer dan 1 termijn betaald mag worden.
 • U bent geen ondernemer.
 • Er is nog geen dwangbevel betekend.

Wat als u ook via een betalingsregeling niet alles kunt betalen?

Blijkt uit uw verzoek om uitstel dat u over onvoldoende betalingscapaciteit beschikt om uw belastingschuld binnen 12 maanden te betalen? Dan komt u wellicht voor kwijtschelding in aanmerking. Bij onze beoordeling kijken wij naar uw totale belastingschuld, u hoeft niet opnieuw een vragenformulier in te vullen.

Moet u rente betalen als u uitstel krijgt?

Staat na de laatste vervaldag van de aanslag (een deel van) de belastingschuld nog open? Dan moet u invorderingsrente betalen.

Wat kunt u doen als uw verzoek wordt afgewezen?

Krijgt u geen uitstel? Dan kunt u binnen 10 dagen na de datum van de beslissing een gemotiveerd beroepschrift indienen. Richt het beroepschrift aan de directeur Belastingdienst die op de beschikking staat genoemd en lever het in bij de ontvanger van het belastingkantoor dat uw verzoek om uitstel afwees.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.