Begrippen

AOW-leeftijd
AOW-leeftijd

De leeftijd waarop een werknemer of uitkeringsgerechtigde recht krijgt op de AOW-uitkering (ook wel: AOW-gerechtigde leeftijd).

Aangifte loonheffingen
Aangifte loonheffingen

De opgaaf die u aan ons moet doen van de collectieve gegevens en de werknemersgegevens die van belang zijn voor de te betalen loonheffingen.

Aangiftetermijn
Aangiftetermijn

De termijn waarbinnen u aangifte loonheffingen moet doen.

Aangiftetijdvak
Aangiftetijdvak

De periode waarover u aangifte moet doen.

Aangifteverzuim
Aangifteverzuim

U doet geen, onjuist, onvolledig of niet op tijd aangifte.

Aanmerkelijk belang
Aanmerkelijk belang

Er is sprake van aanmerkelijk belang als u, eventueel samen met uw partner, minimaal 5% van de aandelen in een vennootschap hebt.

Aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid

Een door ons aan u opgelegde verplichting om de loonheffingen te betalen van een andere werkgever, die zijn schulden niet heeft betaald.

Aanwas van het cumulatieve premieloon
Aanwas van het cumulatieve premieloon

Zie voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR).

Afdrachtvermindering
Afdrachtvermindering

Een korting op de te betalen loonbelasting/premie volksverzekeringen en eindheffingen.

Anoniementarief
Anoniementarief

Het tarief dat u voor de loonheffingen moet toepassen als:

 • een (nieuwe) werknemer u niet de vereiste gegevens geeft (bijvoorbeeld zijn BSN en geboortedatum)
 • u de identiteit van een werknemer niet op de voorgeschreven manier vaststelt
 • u de gegevens van een werknemer niet op de juiste manier bij uw loonadministratie bewaart
Awf-franchise
Awf-franchise

Het deel van het loon waarover geen premies voor het Algemene werkloosheidsfonds (Awf-fonds) hoeven te worden betaald.

Belastingrente
Belastingrente

Vergoeding van gemiste rente. Als wij geld van u tegoed hebben, betaalt u daarover rente. Wij berekenen deze rente bij het vaststellen van de belastingaanslag.

Beschikking
Beschikking

Een schriftelijke en gemotiveerde beslissing van ons, eventueel als antwoord op een verzoek of een bezwaar.

Beveiligde gedeelte van de internetsite
Beveiligde gedeelte van de internetsite

Deel van onze internetsite waar u met uw gebruikersnaam en wachtwoord kunt inloggen. Hier staat informatie over de aangiften die u nog moet doen en welke aangiften (of losse correcties) wij hebben ontvangen. Ons aangifteprogramma voor de loonheffingen kunt u hier downloaden.

Bijdrage Zvw
Bijdrage Zvw

Het bedrag voor de Zvw dat u inhoudt op het nettoloon van uw werknemer en dat u aan ons betaalt.

Bijzondere beloning
Bijzondere beloning

Een beloning die in de regel maar eenmaal of eenmaal per jaar wordt toegekend. Bijvoorbeeld tantième, gratificatie en vakantiebijslag.

Burgerservicenummer
Burgerservicenummer

Het burgerservicenummer is het nummer waarmee u bekend bent bij overheidsdiensten. Het staat onder andere in uw paspoort en rijbewijs en op uw loonstrookje.

Cafetariaregeling
Cafetariaregeling

Regeling waarbij een werknemer met zijn werkgever overeenkomt dat een deel van zijn loon wordt 'uitbetaald' in de vorm van een beloning in natura of een belastingvrije vergoeding of verstrekking. Bijvoorbeeld studiefaciliteiten of een fiets.

Collectief deel van de aangifte loonheffingen
Collectief deel van de aangifte loonheffingen

Hierin staan de totalen van de lonen en de te betalen loonheffingen van alle werknemers.

Correctie
Correctie

Met een correctie kunt u een eerder verzonden aangifte loonheffingen corrigeren.

Detacheren
Detacheren

Het tijdelijk uitlenen van een werknemer aan een derde partij.

Dienstbetrekking
Dienstbetrekking

Een arbeidsrelatie gebaseerd op een arbeidsovereenkomst tussen een inhoudingsplichtige en een werknemer volgens het Burgerlijk Wetboek.

EU-verordening
EU-verordening

Een door de Europese Unie vastgesteld algemeen bindend voorschrift.

Eerstedagsmelding
Eerstedagsmelding

Melding aan ons van de gegevens van een nieuwe werknemer.

Europese Economische Ruimte (EER)
Europese Economische Ruimte (EER)

Een akkoord tussen de landen van de Europese Unie (EU) en de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA), met uitzondering van Zwitserland. Tot de EER horen alle landen van de Europese Unie en Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Europese Unie (EU)
Europese Unie (EU)

De Europese Unie (EU) is een samenwerkingsverband van een groot aantal Europese landen. Welke landen en gebieden tot de EU behoren, leest u in EU-landen en -gebieden

Evenredige bijdrageverdeling (ebv)
Evenredige bijdrageverdeling (ebv)

Terugbetaling naar evenredigheid van te veel betaalde ingehouden bijdrage Zvw.

Extraterrioriale werknemers (30%-regeling)
Extraterrioriale werknemers (30%-regeling)

Dit zijn werknemers die:

 • u uit het buitenland hebt geworven of die vanuit een ander land zijn uitgezonden om in Nederland te werken
 • uitgezonden worden om in het buitenland voor u te werken

 

Fictieve dienstbetrekking
Fictieve dienstbetrekking

Een arbeidsverhouding tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer die geen dienstbetrekking is volgens het Burgerlijk Wetboek, maar door de wetgever als dienstbetrekking is aangewezen.

Fiscaal nummer
Fiscaal nummer

Het fiscaal nummer is een nummer waarmee een niet-natuurlijk persoon, bijvoorbeeld een stichting, vereniging, vof of bv, is geregistreerd bij de Belastingdienst en uwv.

Gedifferentieerde premie Whk
Gedifferentieerde premie Whk

De premie Werkhervattingskas (Whk) die wij individueel voor u vaststellen, naast de basispremie WAO/WIA.

Gemoedsbezwaarde
Gemoedsbezwaarde

Iemand die op basis van zijn geloofsovertuiging niet verzekerd wil zijn.

Genietingsmoment
Genietingsmoment

Tijdstip waarop u het loon betaalt, verrekent of ter beschikking stelt, of waarop het loon rentedragend of vorderbaar en inbaar wordt.

Groene tabel
Groene tabel

De tabel die u moet gebruiken voor de berekening van de loonbelasting/premie volksverzekeringen over loon uit vroegere dienstbetrekking en daarmee gelijkgestelde uitkeringen.

Grondslagaanwasmethode
Grondslagaanwasmethode

Zie voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR).

Heffingskortingen
Heffingskortingen

Kortingen op de loon- of inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen die u moet betalen. 

Zie ook

Algemene heffingskorting

Alleenstaandeouderenkorting

Alleenstaandeouderkorting

Arbeidskorting

Doorwerkbonus

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Levensloopverlofkorting

Ouderenkorting

Ouderschapsverlofkorting

Werkbonus

Heffingsrente
Heffingsrente

Het kan gebeuren dat u te weinig toeslag of inkomstenbelasting hebt gekregen. Wij betalen u dan het geld dat u te weinig hebt gekregen. Soms krijgt u in zo'n geval ook rente van de Belastingdienst. Deze rente noemen we heffingsrente. U krijgt dan het bedrag dat u te weinig hebt gekregen plus heffingsrente.

Andersom kan het ook gebeuren dat u te veel toeslag of inkomstenbelasting hebt gekregen. In dat geval moet u ons betalen. U betaalt dan  het bedrag dat u te veel hebt ontvangen plus heffingsrente.

Heffingsrente geldt voor aanslagen over 2011 en daarvoor.

Zie ook

Belastingrente

Herleidingsregels
Herleidingsregels

Er zijn werknemers voor wie de werkgever de witte of groene tabel niet zomaar kan toepassen. Met de herleidingsregels kan de werkgever de inhoudingen omrekenen uit de witte en groene tabellen. Het gaat om werknemers die:

 • alleen belastingplichtig zijn
 • alleen premieplichtig zijn voor de volksverzekeringen
 • geen premies hoeven te betalen voor 1 of meer volksverzekeringen
Identificatieplicht
Identificatieplicht

De wettelijke verplichting om in bepaalde situaties de identiteit van iemand vast te stellen. U moet bijvoorbeeld de identiteit van een werknemer vaststellen uiterlijk op de dag voor zijn 1e werkdag, of op de 1e werkdag als u op deze dag uw werknemer aanneemt.

Inhoudingsplichtige
Inhoudingsplichtige

Een inhoudingsplichtige is degene die loonheffingen op het loon, de uitkering en het pensioen moet inhouden en aan ons moet afdragen. Bijvoorbeeld een werkgever, uitkeringsinstantie of pensioenfonds.

Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)
Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)

De bijdrage die iedere verzekeringsplichtige aan de Belastingdienst moet betalen voor de Zorgverzekeringswet. Daarnaast betaalt u premie aan uw zorgverzekeraar.

Inkomstenperiode
Inkomstenperiode

De periode binnen een aangiftetijdvak waarin voor een inkomstenverhouding een bepaalde code of indicatie geldt. Binnen een aangiftetijdvak kunnen meerdere inkomstenperiodes voorkomen.

Inkomstenverhouding
Inkomstenverhouding

Het begrip ‘inkomstenverhouding’ omvat de verschillende soorten dienstbetrekking. Maar ook andere inkomstenrelaties waarbij u loonheffingen moet inhouden, vallen hieronder, zoals de relatie met sommige artiesten en beroepssporters. In tegenstelling tot de dienstbetrekking is de inkomstenverhouding gekoppeld aan uw loonheffingennummer.

Jaarstukken
Jaarstukken

Financieel jaaroverzicht van een onderneming. Dit jaaroverzicht bestaat uit de balans, de winst-en-verliesrekening en de toelichting hierop.

Lijfrente
Lijfrente

Een lijfrente is een verzekering voor extra inkomen die iemand ontvangt gedurende het leven van hemzelf of van een ander. U krijgt dat extra inkomen uitbetaald in termijnen. Bijvoorbeeld per maand, kwartaal of jaar. De meest voorkomende vorm van lijfrente is een aanvulling op een pensioen.

Zie ook

Jaarruimte

Lijfrente: afkoop

Lijfrente: begunstigde

Lijfrente: contante waarde

Lijfrente: fictieve afkoop

Lijfrente: koopsom

Lijfrente: premievrij maken

Lijfrente: tijdelijke lijfrente

Lijfrente: verboden handeling

Lijfrente: verzekeraar

Lijfrente: verzekerde

Lijfrente: verzekeringnemer

Lijfrente-uitkering

Loon met bestemmingskarakter
Loon met bestemmingskarakter

Belaste vergoedingen en verstrekkingen met een in de Wet op de loonbelasting omschreven besteding, waarover u eindheffing betaalt. Loon met bestemmingskarakter bestaat alleen binnen de regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Loon voor de werknemersverzekeringen
Loon voor de werknemersverzekeringen

Het loon van een werknemer dat als basis dient voor de berekening van de premies werknemersverzekeringen zonder dat rekening is gehouden met het maximumpremieloon (in 2014: € 51.414 op jaarbasis).

Loonheffingskorting
Loonheffingskorting

Korting op de in te houden loonbelasting/premie volksverzekeringen. Er zijn 7 verschillende loonheffingskortingen:

 • de algemene heffingskorting
 • de arbeidskorting
 • de ouderenkorting
 • de alleenstaande-ouderenkorting
 • de jonggehandicaptenkorting
 • de levensloopverlofkorting
 • de werkbonus

De kortingen zijn in de groene en witte tabellen verwerkt. Dit geldt niet voor de jonggehandicaptenkorting en de levensloopverlofkorting. Die moet u zelf berekenen.

 

Loonstaat
Loonstaat

Het document waarin u de gegevens van uw werknemer en zijn loon vastlegt die van belang zijn voor de berekening van de loonheffingen. U mag de loonstaat ook digitaal bijhouden, als die minimaal dezelfde informatie bevat.

Loontijdvak
Loontijdvak

Het tijdvak waarover de werknemer loon geniet. Dat kan bijvoorbeeld een dag, een week of een maand zijn.

Zie ook

Loon of uitkering

Maximumbijdrageloon
Maximumbijdrageloon

Het maximumbedrag aan loon waarover u de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw berekent. In 2014 is het maximumbijdrageloon € 51.414 op jaarbasis.

Maximumpremieloon
Maximumpremieloon

Het maximumbedrag aan loon waarover u de premies werknemersverzekeringen berekent. Zie ook premieloon. In 2014 is het maximumbijdrageloon € 51.414 op jaarbasis.

Meewerkend kind
Meewerkend kind

Een kind dat meewerkt in de onderneming van zijn ouder(s) en voldoet aan bepaalde voorwaarden:

 • Het kind is niet in echte dienstbetrekking bij de ouder(s).
 • De onderneming wordt niet (mede) voor rekening van het kind gedreven.

Voor dit kind geldt een vereenvoudigde regeling voor de berekening van de loonheffingen en het doen van aangifte loonheffingen.

Minimumloon
Minimumloon

Het wettelijk vastgestelde loon dat u minimaal moet betalen aan uw werknemers.

Naheffingsaanslag loonheffingen
Naheffingsaanslag loonheffingen

Een aanslag voor niet, te weinig of te laat betaalde loonheffingen met daarbij eventueel een boete en/of heffingsrente of belastingrente.

Nationaliteit
Nationaliteit

De nationaliteit waarmee iemand zich bij u identificeert. Iemand kan meer dan 1 nationaliteit hebben.

Netto-brutoberekening
Netto-brutoberekening

Het omrekenen van een nettoloon naar een brutoloon om de loonheffingen te berekenen.

Nominale premie Zvw
Nominale premie Zvw

Basispremie die de verzekeringsplichtige moet betalen aan zijn zorgverzekeraar voor de zorgverzekering.

Omzetbelasting
Omzetbelasting

Officiële naam van de btw. De afkorting btw duidt op het systeem van heffing: heffing van belasting over de toegevoegde waarde.

Optie of aandelenoptie
Optie of aandelenoptie

Een recht om tegen een vooraf bepaalde prijs een aandeel te kopen in een onderneming.

Opting-in
Opting-in

Een regeling waarbij een arbeidsverhouding tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen wordt beschouwd als een dienstbetrekking. Dit moet in een gezamenlijke verklaring worden vastgelegd die de opdrachtgever en opdrachtnemer aan ons sturen.

Partner
Partner

U hebt een partner als:

 • u getrouwd bent
 • een geregistreerd partnerschap bent aangegaan
 • een samenlevingscontract hebt afgesloten bij de notaris

 

Personeelsnummer
Personeelsnummer

Het nummer waaronder een personeelslid in uw administratie is geregistreerd.

Polisadministratie
Polisadministratie

Het gegevensbestand van UWV waarin alle werknemersgegevens van de aangifte loonheffingen worden opgeslagen.

Premieloon
Premieloon

Het premieloon is het loon voor de werknemersverzekeringen (loon sv) waarbij u per werknemer per loontijdvak rekening houdt met het maximumpremieloon.

Re-integratie
Re-integratie

Als uw werknemer door ziekte langere tijd niet kan werken, zijn de overheid, u en de werknemer verplicht om ervoor te zorgen dat de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Dat noemen we het re-integratie.

SV-loon
SV-loon

Zie loon voor de werknemersverzekeringen.

Sectorindeling
Sectorindeling

De sectorindeling is de indeling van bedrijven in sectoren op basis van hun maatschappelijke functie. Deze indeling bepaalt de hoogte van de sectorpremie. Elke inhoudingsplichtige met verzekerd personeel is aangesloten bij een sector. Wij delen die sector in een beschikking aan u mee.

Sociale Verzekeringsbank
Sociale Verzekeringsbank

Instelling die de volksverzekeringen (AOW, AWBZ, Anw en AKW) uitvoert.

Sofinummer
Sofinummer

Nummer waarmee iemand in Nederland bekend was bij de Belastingdienst en uitkerende instanties. Het sofinummer is vervangen door het burgerservicenummer (BSN). 

Zie ook

Burgerservicenummer (BSN)

Speur- en ontwikkelingswerk
Speur- en ontwikkelingswerk
 • ontwikkeling van technisch nieuwe producten, productieprocessen of programmatuur
 • technisch wetenschappelijk onderzoek
 • een analyse van de technische haalbaarheid van een eigen S&O-project
 • procesgericht technisch onderzoek
Tijdvakcode
Tijdvakcode

De code die aangeeft over welke periode u aangifte loonheffingen doet.

Tijdvakloon
Tijdvakloon

Het loon dat de werknemer over een bepaald tijdvak geniet, bijvoorbeeld een week of een maand.

Tijdvaktabel
Tijdvaktabel

De tabel die u moet toepassen om de loonbelasting/premie volksverzekeringen over het tijdvakloon te berekenen.

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

UWV is verantwoordelijk voor de uitkeringen uit de werknemersverzekeringen, zoals de WAO.

Vakantiebijslag
Vakantiebijslag

Vakantiebijslag (of vakantietoeslag) is het bedrag dat meestal in 1 bedrag als bijzondere beloning in de maand mei of juni aan de werknemer wordt betaald.

Vakantiebonnen
Vakantiebonnen

Vakantiebonnen zijn zelfstandige rechten op vakantiegeld en vakantietoeslag die een werknemer naast het normale loon krijgt. Vakantiebonnen zijn in de cao geregeld en komen maar in enkele branches voor, zoals de bouw. Hoewel er meestal geen sprake meer is van het plakken van bonnen in een bonnenboekje maar van een ‘rechtenbeheersysteem’, wordt deze term nog veel gebruikt. Voor het belasten van deze bonnen geldt een bijzondere regeling.

Vakantiegeld
Vakantiegeld

Vakantiegeld is het doorbetaalde reguliere loon dat een werknemer krijgt tijdens zijn verlof.

Vaste inrichting
Vaste inrichting

Een vaste inrichting is een bedrijfsruimte in Nederland van een buitenlandse onderneming, die over voldoende faciliteiten beschikt om als een zelfstandige onderneming te kunnen functioneren. Vanuit de bedrijfsruimte worden leveringen en/of diensten aan derden verricht. Voorbeelden van een vaste inrichting zijn:

 • een winkel of een andere vaste verkoopgelegenheid
 • een werkplaats of een fabriek met kantoor

Er is geen sprake van een vaste inrichting bij een opslagruimte, een goederendepot of een inrichting waar alleen maar ondersteunende activiteiten plaatsvinden. Denk hierbij aan onderzoek, reclame en het verstrekken van inlichtingen. Een vakantiewoning die voor verhuur is bestemd, is ook geen vaste inrichting.

Vergrijpboete
Vergrijpboete

Een boete die wij kunnen opleggen als u de loonheffingen niet, te laat of niet volledig betaalt of als u te weinig loonheffingen betaalt. Er moet daarbij wel sprake zijn van (voorwaardelijke) opzet of grove schuld.

Verzuimboete
Verzuimboete

Een boete die wij kunnen opleggen als u de aangifte-, betaal- of correctieverplichting niet nakomt en er geen sprake is van opzet of grove schuld.

Voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR)
Voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR)

De premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw berekent u op basis van het voortschrijdend cumulatief rekenen. U past hierbij de grondslagaanwasmethode toe. Bij deze methode berekent u per werknemer het cumulatieve premieloon (of het cumulatieve bijdrageloon) tot en met het tijdvak waarover u aangifte moet doen. Van dit bedrag trekt u af het cumulatieve premieloon (of het cumulatieve bijdrageloon) van de werknemer tot dit tijdvak. Het verschil is de aanwas van het cumulatieve premieloon (of van het cumulatieve bijdrageloon). Over deze aanwas berekent u de premies of de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw.

Werkgeversheffing Zvw
Werkgeversheffing Zvw

Bedrag dat uw werkgever betaalt aan de Belastingdienst als bijdrage voor de Zorgverzekeringswet.

Werkkostenregeling (WKR)
Werkkostenregeling (WKR)

Met deze regeling kunt u een maximaal 1,5% van uw totale fiscale loon (de 'vrije ruimte') besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers. Over het deel boven de vrije ruimte betaalt u 80% eindheffing. Daarnaast kunt u bepaalde zaken onbelast vergoeden of verstrekken door gebruik te maken van gerichte vrijstellingen. U mag tot en met 2014 jaarlijks kiezen of u de werkkostenregeling gebruikt of de oude regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Werknemer
Werknemer

Natuurlijk persoon die in een echte of fictieve dienstbetrekking bij u werkt. Maar ook een uitkeringsgerechtigde die loon uit vroegere dienstbetrekking van zichzelf of van een ander krijgt.

Witte tabel
Witte tabel

De tabel die u moet gebruiken voor de berekening van de loonbelasting/premie volksverzekeringen over loon uit tegenwoordige dienstbetrekking.

Woon-werkverkeer
Woon-werkverkeer

Woon-werkverkeer is de reis tussen iemands woonplaats en werkplaats.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.