Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

2.00.00 Aanvang vervoer

1 Verzenden onder schorsing van accijns met een e-AD

1.1 Bestemmingen

Hebt u een vergunning accijnsgoederenplaats of een vergunning als geregistreerde afzender? U kunt dan accijnsgoederen onder schorsing van accijns (laten) overbrengen naar een bestemming (geadresseerde) in Nederland of in een andere lidstaat van de Unie.

Een bestemming in Nederland kan zijn:

 • een accijnsgoederenplaats die voor dat soort accijnsgoederen is aangewezen, of

 • een plaats waar de accijnsgoederen het grondgebied van de Unie verlaten (uitvoer).

Let op!

De bestemming kan dus niet een in Nederland gevestigde vergunninghouder (tijdelijk) geregistreerde geadresseerde of een in een Nederland gevestigde vrijgestelde geadresseerde zijn.

Een bestemming in een andere lidstaat kan zijn:

 • een belastingentrepot;

 • een geregistreerde geadresseerde;

 • een tijdelijk geregistreerde geadresseerde;

 • een plaats waar de accijnsgoederen het grondgebied van de Unie verlaten (uitvoer), of

 • een in een andere lidstaat gevestigde vrijgestelde geadresseerde, zoals een ambassade, consulaat, internationale instellingen of strijdkrachten.

Bij het vervoer van de accijnsgoederen onder schorsing van accijns moet aan bepaalde formaliteiten worden voldaan. Het vervoer moet geschieden onder dekking van een e-AD. Bij het vervoer naar een in een andere lidstaat gevestigde vrijgestelde geadresseerde moeten de accijnsgoederen bovendien vergezeld gaan van een zgn. certificaat van vrijstelling.

Naar boven

1.1.1 Accijnsgoederenplaats of Belastingentrepot

U kunt accijnsgoederen binnen Nederland vervoeren naar een accijnsgoederenplaats. Als u de accijnsgoederen naar aan andere lidstaat vervoert, noemen we dat een belastingentrepot. De soort accijnsgoederen die u wilt verzenden moet opgenomen zijn in de vergunning van de geadresseerde. U kunt dit controleren door het vergunningnummer van de geadresseerde in te voeren in het SEED-systeem.

Sinds begin maart 2019 is er een nieuwe online TAXUD-service “ARC Follow-up” beschikbaar.
Via deze nieuwe online service kunt u de status op te vragen van een in EMCS geregistreerd e-AD (= een accijnsgoederenbeweging onder schorsing van accijns).
Het opvragen van de status doet u door middel van het invoeren van het desbetreffende unieke afgegeven administratieve referentie code (=ARC-nummer) die door EMCS is toegekend aan het desbetreffende e-AD.
Ga hiervoor naar: https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/arc/arc_home.jsp

Naar boven

1.1.2 Geregistreerde geadresseerde

U kunt accijnsgoederen onder schorsing van accijns naar een in een andere lidstaat gevestigde geregistreerde geadresseerde vervoeren. Deze mag de door u onder schorsing van accijns verzonden goederen in ontvangst nemen. De geldigheid van zijn vergunning kunt u controleren door het vergunningnummer van de geadresseerde in te voeren in het SEED-systeem.

Sinds begin maart 2019 is er een nieuwe online TAXUD-service “ARC Follow-up” beschikbaar.
Via deze nieuwe online service kunt u de status op te vragen van een in EMCS geregistreerd e-AD (= een accijnsgoederenbeweging onder schorsing van accijns).
Het opvragen van de status doet u door middel van het invoeren van het desbetreffende unieke afgegeven administratieve referentie code (=ARC-nummer) die door EMCS is toegekend aan het desbetreffende e-AD.
Ga hiervoor naar: https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/arc/arc_home.jsp

Naar boven

1.1.3 Tijdelijk geregistreerde geadresseerde

Als de geadresseerde slechts incidenteel accijnsgoederen onder schorsing van accijns ontvangt, dan beschikt hij over een tijdelijke vergunning als geregistreerde geadresseerde. De vergunning geldt dan alleen voor een bepaalde hoeveelheid accijnsgoederen en voor een bepaald tijdvak. U moet er voor zorgen dat u niet meer accijnsgoederen verzendt dan de hoeveelheid waarvoor de vergunning is afgegeven. De geldigheid van de vergunning kunt u controleren door het vergunningnummer van de geadresseerde in te voeren in het SEED-systeem.

Sinds begin maart 2019 is er een nieuwe online TAXUD-service “ARC Follow-up” beschikbaar.
Via deze nieuwe online service kunt u de status op te vragen van een in EMCS geregistreerd e-AD (= een accijnsgoederenbeweging onder schorsing van accijns).
Het opvragen van de status doet u door middel van het invoeren van het desbetreffende unieke afgegeven administratieve referentie code (=ARC-nummer) die door EMCS is toegekend aan het desbetreffende e-AD.
Ga hiervoor naar: https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/arc/arc_home.jsp

Naar boven

1.1.4 Rechtstreekse aflevering

In principe mogen accijnsgoederen alleen worden afgeleverd op het adres van de geadresseerde (vergunninghouder). Onder bepaalde voorwaarden kunnen de accijnsgoederen in Nederland of in een andere lidstaat echter worden afgeleverd op een ander adres, bijvoorbeeld op het adres van de klant van de geadresseerde. Wij noemen dat rechtstreekse aflevering.

Rechtstreekse aflevering in Nederland

Uit de vergunning voor de accijnsgoederenplaats van de geadresseerde moet blijken of deze toestemming heeft om rechtstreekse aflevering toe te passen. U kunt in het SEED-systeem nagaan of de geadresseerde een dergelijke toestemming heeft.

Rechtstreekse aflevering in een andere lidstaat

De Europese regels gaan ervan uit dat iedere lidstaat zelf mag bepalen of accijnsgoederen die bestemd zijn voor een belastingentrepot of een geregistreerde geadresseerde, rechtstreeks mogen worden afgeleverd.

De volgende lidstaten staan rechtstreekse aflevering op hun grondgebied niet toe (situatie 2016):

 • Duitsland

 • Hongarije

 • Italië

 • Polen

 • Slowakije

De lidstaten die wel rechtstreekse aflevering op hun grondgebied toestaan, stellen daaraan de volgende voorwaarden (Situatie 2016):

   

Lidstaat

Voorwaarden voor rechtstreekse aflevering

Oostenrijk

Toestemming is mogelijk voor geregistreerde geadresseerden en voor alle accijnsproducten, met uitzondering van tabaksproducten.

België

De plaatsen van rechtstreekse aflevering moeten vermeld zijn in de vergunning voor het belastingentrepot of in de vergunning geregistreerde geadresseerde.

Bulgarije

Toestemming is mogelijk voor vergunninghouders belastingentrepot en alleen voor minerale oliën.

Cyprus

De plaatsen van rechtstreekse aflevering moeten zijn aangewezen door het belastingentrepot of door de geregistreerde geadresseerde.

Tsjechië

De plaatsen van rechtstreekse aflevering moeten vermeld zijn in de vergunning voor het belastingentrepot of in de vergunning geregistreerde geadresseerde.

Denemarken

Er geldt een algemene toestemming

Estland

Toestemming wordt bij wijze van uitzondering verleend, afhankelijk van de redenen en de mogelijkheid om op de plaats van rechtstreekse aflevering de hoeveelheid accijnsproducten vast te stellen.

Griekenland

Wordt in de praktijk nog niet toegepast. Voorwaarden zijn nog niet vastgesteld

Spanje

Aanvraag wordt van geval tot geval beoordeeld. De goederen moeten in verband met controle ten minste 24 uur op de plaats van rechtstreekse aflevering blijven.

Finland

Op verzoek wordt toestemming verleend. De plaats van rechtstreekse aflevering hoeft niet in de vergunning te staan.

Frankrijk

Toestemming is alleen mogelijk voor geregistreerde geadresseerden

Ierland

Toestemming wordt alleen verleend voor individuele zendingen. Zendingen moeten vooraf gemeld worden.

Letland

Toestemming is mogelijk. De plaats van rechtstreekse aflevering moet worden goedgekeurd

Luxemburg

Toestemming is alleen mogelijk voor vergunninghouders belastingentrepot. De plaatsen van rechtstreekse aflevering moeten in de vergunning staan. De vergunninghouder moet accepteren dat de hoeveelheid op het e-AD wordt afgeleverd. Als het gaat om minerale oliën, dan moet de Douane in beginsel een halve dag voor de aankomst op de plaats van rechtstreekse aflevering worden geïnformeerd.

Letland

Toestemming is mogelijk. De plaats van rechtstreekse aflevering moet zijn vermeld in de vergunning voor het belastingentrepot of in de vergunning geregistreerde geadresseerde

Malta

Toestemming is mogelijk. De plaats van rechtstreekse aflevering moet zijn vermeld in de vergunning voor het belastingentrepot of in de vergunning geregistreerde geadresseerde.

Portugal

Toestemming is mogelijk voor vergunninghouders belastingentrepot

Roemenië

Toestemming is mogelijk voor alle accijnsproducten, met uitzondering van tabaksproducten. De plaatsen van rechtstreekse aflevering moeten vooraf bekend zijn bij de Douane. De vergunninghouder moet accepteren dat de hoeveelheid op het e-AD wordt afgeleverd. Indien het minerale oliën betreft, moet de Douane 24 uur voor de aankomst worden geïnformeerd. De goederen moeten in verband met controle ten minste 24 uur op de plaats van rechtstreekse aflevering blijven.

Zweden

Toestemming is mogelijk. De plaats van rechtstreekse aflevering moet vooraf bij de Douane bekend zijn.

Slovenië

In het verzoek om toestemming moet de plaats van rechtstreekse aflevering worden vermeld.

Slowakije

Toestemming is mogelijk voor minerale oliën, alcoholhoudende producten en voor ethanol.

Verenigd Koninkrijk

In het geval van een geregistreerde geadresseerde hoeft de plaats van rechtstreekse aflevering niet vooraf bekend te zijn. In het geval van een vergunninghouder belastingentrepot, mogen de goederen alleen worden afgeleverd aan een plaats die is goedgekeurd als belastingentrepot.

Kroatië

Niet bekend.

U kunt in het SEED-systeem controleren of de geadresseerde toestemming voor rechtstreekse aflevering heeft.

Naar boven

1.1.5 Vrijgestelde geadresseerde

U kunt accijnsgoederen onder schorsing van accijns vervoeren naar een vrijgestelde geadresseerde in een andere lidstaat, zoals een ambassade, consulaat, internationale instelling of buitenlandse strijdkrachten, zoals staat beschreven in artikel 69 Wet op de accijns(WA). U mag dat alleen als u in het bezit bent van een zgn. vrijstellingscertificaat. Dat certificaat is vastgesteld bij Verordening (EG) Nr. 31/96 van de Commissie van 10 januari 1996. Ook moet u ervoor zorgen dat de soort en de hoeveelheid van de accijnsgoederen in het e-AD overeenkomt met de inhoud van het vrijstellingscertificaat.

Naar boven

1.1.6 Uitvoer

U kunt accijnsgoederen met het oog op de uitvoer vervoeren naar een plaats waar ze het grondgebied van de Unie verlaten. Wij noemen dit het douanekantoor van uitgang. Naast EMCS hebt u dan te maken met uitvoerformaliteiten die van toepassing zijn op de accijnsgoederen. Deze uitvoerformaliteiten worden vervuld op het douanekantoor van uitvoer. Op grond van de Europese douanewetgeving ligt het douanekantoor van uitvoer in principe in Nederland en het douanekantoor van uitgang ligt dan in Nederland of in een andere lidstaat. Zorg ervoor dat in uw administratie goed de relatie wordt vastgelegd tussen het nummer van de uitvoeraangifte, het e-AD nummer en de confirmation of exit.

Naar boven

1.1.7 Bestemming onbekend

Het kan voorkomen dat de geadresseerde nog niet vaststaat wanneer u het voorlopige e-AD indient. In dat geval kan worden toegestaan dat de gegevens van de geadresseerde niet in het voorlopige e-AD worden ingevuld, maar later worden verstrekt zodra de bestemming vaststaat. Een dergelijke toestemming wordt alleen verleend indien:

 • het vervoer van minerale oliën betreft, en

 • het vervoer geschiedt over zee of via binnenwateren.

Als u als vergunninghouder van een accijnsgoederenplaats of als geregistreerde afzender hiervan gebruik wilt maken, moet u daarvoor toestemming hebben van de Belastingdienst/Douane. Deze toestemming wordt in uw vergunning opgenomen. U moet de ontbrekende gegevens van de geadresseerde alsnog verstrekken zodra deze bekend zijn, maar uiterlijk op het moment dat de overbrenging eindigt.

Naar boven

1.2 Indiening van een voorlopig e-AD

   

Wet op de accijns

Uitvoeringsbesluit accijns

Verordening 684/2009

Diverse Uitvoeringsverordeningen

Artikelen 2a en 2b

Artikel 2, lid 1 t/m 5 en artikel 3a, lid 1 en lid 2

Artikel 3 en Tabel 1 van bijlage I

Via diverse Uitvoeringsverordeningen hebben er diverse aanpassingen/wijzigingen plaats gevonden in de van toepassing zijnde bijlagen en tabellen. Zie punt 1.3. in onderdeel 1.00.00 in dit handboek

Wilt u accijnsgoederen onder schorsing van accijns (laten) vervoeren? U moet dan als vergunninghouder van een accijnsgoederenplaats of als geregistreerde afzender (hierna: de afzender) een voorlopig e-AD indienen. U mag het voorlopige e-AD niet eerder indienen dan zeven dagen voor de datum van verzending van de accijnsgoederen.

Bent u een geregistreerde afzender? U moet het voorlopige e-AD dan indienen voordat de accijnsgoederen door de Douane worden vrijgegeven voor het vrije verkeer.

U dient er daarbij voor te zorgen dat de inhoud van het voorlopig e-AD (met name hoeveelheid en GN-code van de accijnsgoederen) overeenkomt met de inhoud van de aangifte voor het brengen in het vrije verkeer.

U dient een voorlopig e-AD in door in uw Persoonlijk Domein voor ondernemers een formulier Voorlopig Elektronisch Administratief Document (IE815) in te vullen of met eigen software de gegevens door middel van een digitaal bericht naar EMCS te sturen. In het formulier vult u de gegevens in m.b.t:

 • uzelf als afzender van de accijnsgoederen

 • de geadresseerde van de accijnsgoederen en de plaats van aflevering

 • de vervoerder en de expediteur

 • het transport

 • de accijnsgoederen

 • de zekerheid voor de betaling van de accijns

Nadat u het voorlopige e-AD juist hebt ingevuld, ontvangt u in uw Persoonlijk Domein of in uw eigen geautomatiseerde systeem bericht dat het is verzonden naar de Belastingdienst/Douane. Daarna verricht EMCS een geautomatiseerde controle van de gegevens die u in het voorlopige e-AD hebt ingevuld. EMCS controleert o.a. de volgende gegevens:

 1. Het nummer van uw vergunning accijnsgoederenplaats of van uw vergunning geregistreerde afzender;

 2. Het vergunningnummer van uw opslaglocatie als u vergunninghouder accijnsgoederenplaats bent;

 3. De overeenstemming tussen de accijnsgoederen die u in het voorlopige e-AD hebt vermeld met de accijnsgoederen waarvoor uw vergunning geldt;

 4. De eventuele toestemming van de geadresseerde om de accijnsgoederen rechtstreeks te mogen afleveren als u de bestemming rechtstreekse aflevering in uw voorlopige e-AD hebt opgegeven;

 5. De eventuele toestemming voor u om de bestemmingsgegevens achterwege te laten en later te verstrekken als u in het voorlopige e-AD een onbekende bestemming hebt aangegeven;

 6. Het vergunningnummer van de geadresseerde van de accijnsgoederen;

 7. Het vergunningnummer van de opslaglocatie van de geadresseerde als dat een vergunninghouder accijnsgoederenplaats of belastingentrepot is;

 8. De overeenstemming tussen de accijnsgoederen die u in het voorlopige e-AD hebt vermeld met de accijnsgoederen waarvoor de vergunning van de geadresseerde geldt;

Als EMCS een fout constateert in de gegevens van het voorlopige e-AD, wordt u daarover geïnformeerd door middel van een “Algemeen weigeringsbericht” (IE 704). Dat bericht ontvangt u in het “Overzicht accijnsgoederentransport” in uw Persoonlijk Domein of in uw eigen geautomatiseerde systeem. U moet er dan voor zorgen dat de gegevens worden aangepast en dat het voorlopige e-AD opnieuw wordt ingediend.

Let op!

U moet u het gehele voorlopige e-AD opnieuw invullen, indien u dit regelt via het Persoonlijk Domein. De eerder ingevulde gegevens worden niet bewaard.

Als EMCS vaststelt dat de gegevens in het voorlopige e-AD juist zijn, dan wordt het e-AD geregistreerd en wordt er een Administratieve ReferentieCode (ARC) aan toegekend. Tevens worden datum, tijdstip van registratie en een volgnummer aan het e-AD toegevoegd. In EMCS krijgt het e-AD de status “geaccepteerd”.

U ontvangt het door EMCS geregistreerde e-AD in het “Overzicht accijnsgoederentransport” in uw Persoonlijk Domein of in uw eigen geautomatiseerde systeem door middel van het bericht “Elektronisch Administratief Document geaccepteerd” (IE 801).

EMCS stuurt het e-AD via de lidstaat van bestemming naar de geadresseerde.

U moet de vervoerder een gedrukt exemplaar van het e-AD verstrekken of een ander handelsdocument waarop de ARC duidelijk herkenbaar is vermeld. De ARC bestaat uit 21 posities. Het document moet op ieder moment van het vervoer aan de Douane of aan de bevoegde autoriteiten van een andere lidstaat kunnen worden getoond. U leest daarover meer in onderdeel 4.00.00

Het feitelijk vervoer kan aanvangen nadat u de administratieve referentiecode hebt ontvangen. Vangt het vervoer aan voordat u de administratieve referentiecode hebt ontvangen? De vervoerder heeft dan accijnsgoederen voorhanden buiten een accijnsschorsingsregeling en is dan gehouden om de accijns te betalen. Dat geldt ook voor enig ander persoon die bij het voorhanden hebben van de accijnsgoederen betrokken is.

Indien door automatiseringsproblemen EMCS niet beschikbaar is aan de kant van de Overheid (Douane) of wanneer er automatiseringsproblemen zijn bij de verzender dient de noodprocedure te worden toegepast. Hoe er in deze situatie gehandeld dient te worden kunt u lezen in onderdeel 6.00.00.

Naar boven

1.3 Samenloop met uitvoer

In het geval van uitvoer van accijnsgoederen dient u een voorlopig e-AD in (zie “ Indiening van een voorlopig e-AD” in dit onderdeel) Nadat de administratieve referentiecode is toegekend krijgt het e-AD de status ‘uitvoer’.

Naast een e-AD moet een uitvoeraangifte worden gedaan. Als de uitvoeraangifte in Nederland wordt gedaan maakt u die op in AGS-uitvoer of laat u iemand anders dit doen. In vak 40 van de uitvoeraangifte moet worden verwezen naar de ARC die aan het e-AD is toegekend: Z-AAD-(ARC)-(artikel van het e-AD waarop de goederen staan), bijvoorbeeld: Z-AAD-18NL123456789E123456-1. Het vermelden van de ARC is van belang voor de relatie tussen de uitvoeraangifte en het e-AD.

Als de uitvoeraangifte in een andere lidstaat wordt gedaan, dan zendt EMCS het e-AD toe aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar de aangifte ten uitvoer wordt ingediend.

Naar boven

1.4 Annulering van een e-AD

   

Wet op de accijns

Uitvoeringsbesluit accijns

Verordening 684/2009

Diverse Uitvoeringsverordeningen

Artikel 2b, lid 1 en artikel 51, lid 1, letter b

Artikel 2, lid 7 en artikel 3a, lid 2

Artikel 4, tabel 2 van bijlage I en codelijst 10 van bijlage II

Via diverse Uitvoeringsverordeningen hebben er diverse aanpassingen/wijzigingen plaats gevonden in de van toepassing zijnde bijlagen en tabellen. Zie punt 1.3. in onderdeel 1.00.00 in dit handboek

Hebt u een vergunning accijnsgoederenplaats? Dan mag u een e-AD annuleren zolang de accijnsgoederen de accijnsgoederenplaats nog niet hebben verlaten.

Hebt u een vergunning geregistreerde afzender? Dan mag u een e-AD annuleren zolang de accijnsgoederen nog niet door de Douane zijn vrijgegeven voor het vrije verkeer.

De reden voor een annulering kan zijn:

 • Een (tik)fout in het e-AD, bijvoorbeeld een onjuiste hoeveelheid of een onjuiste omschrijving van de goederen;

 • Annulering van de verzending omdat de transactie is geannuleerd;

 • Er is al een ander e-AD voor dezelfde transactie aangemaakt;

 • Het vervoer is niet aangevangen op de in het e-AD vermelde datum van verzending;

 • Een andere, nader door u te omschrijven reden.

Als geregistreerde afzender moet u het e-AD annuleren als de Douane de goederen niet voor het vrije verkeer vrijgeeft. Als de Douane andere goederen bevindt dan in de aangifte voor het vrije verkeer, dan moet u het e-AD annuleren en een nieuw e-AD indienen.

Als na aanvang van het vervoer blijkt dat meer of minder accijnsgoederen zijn verzonden, dan zal de geadresseerde van de goederen dat in zijn bericht van ontvangst vermelden. U kunt als verzender naar aanleiding daarvan een verklaring voor het verschil naar de Douane sturen. Wat u daarvoor moet doen leest u bij “Verklaring tekort verzender” in dit onderdeel. Als na aanvang van het vervoer de transactie wordt geannuleerd, moet u het e-AD niet annuleren maar moet u de bestemming van de accijnsgoederen wijzigen. De nieuwe bestemming kan onder meer zijn uw accijnsgoederenplaats van waaruit de accijnsgoederen zijn vertrokken. Wat u moet doen om de bestemming te wijzigen leest u bij “Wijziging van bestemming” in dit onderdeel .

Let op!

Een geregistreerde afzender mag op grond van zijn vergunning geen goederen onder schorsing van accijns ontvangen. Als u de accijnsgoederen toch terug wilt nemen omdat de transactie is geannuleerd, dan moet u de accijns op aangifte voldoen. De Douane zal in dat geval zorgen voor sluiting van het e-AD.

Wilt u een e-AD annuleren? U vult dan een formulier “Annulering goederentransport” (IE 810) in.

Nadat u dit formulier hebt ingevuld, zal EMCS een digitale controle van de gegevens verrichten. Wanneer de gegevens niet in orde zijn bevonden, ontvangt u een “Algemeen weigeringsbericht” (IE 704). U kunt dan opnieuw het formulier “Annulering goederentransport” (IE 810) invullen en indienen.

Wanneer de gegevens in orde zijn bevonden, zendt EMCS het annuleringsbericht naar de Douane van de lidstaat van bestemming, die vervolgens de geadresseerde van de accijnsgoederen informeert. De status van het e-AD wijzigt van ‘geaccepteerd’ in ‘geannuleerd’.

Indien door automatiseringsproblemen EMCS niet beschikbaar is aan de kant van de Overheid (Douane) of wanneer er automatiseringsproblemen zijn bij de verzender kan de noodprocedure te worden toegepast. Hoe er in deze situatie gehandeld kan worden kunt u lezen in onderdeel 6.00.00.

Naar boven

1.5 Wijziging van bestemming

   

Uitvoeringsbesluit accijns

Verordening 684/2009

Diverse Uitvoeringsverordeningen

Artikel 2, lid 8 en artikel 3a, lid 3

Artikel 5

Via diverse Uitvoeringsverordeningen hebben er diverse aanpassingen/wijzigingen plaats gevonden in de van toepassing zijnde bijlagen en tabellen. Zie punt 1.3. in onderdeel 1.00.00 in dit handboek

U mag tijdens het vervoer onder schorsing van accijns onder dekking van een e-AD, een nieuwe bestemming aan de accijnsgoederen geven. De aanleiding daarvoor kan zijn:

 • U ontvangt van de geadresseerde bericht dat de accijnsgoederen op een andere plaats moeten worden afgeleverd. Dat kan zijn een andere locatie die valt onder de vergunning accijnsgoederenplaats of belastingentrepot of een plaats van rechtstreekse aflevering. In die gevallen wijzigt u als verzender niet de geadresseerde, maar alleen de plaats van aflevering.

 • De geadresseerde heeft de bestelling geannuleerd. U moet de accijnsgoederen dan een nieuwe bestemming geven of de goederen terugsturen naar uw accijnsgoederenplaats, in dat laatste geval wordt uzelf de nieuw geadresseerde. U kunt als geregistreerde afzender de accijnsgoederen niet naar uzelf terugsturen.

 • U hebt in het e-AD de bestemming achterwege gelaten (zie “Bestemming onbekend” in dit onderdeel). In dat geval bent u verplicht om voor het einde van het vervoer de gegevens van de geadresseerde op te geven.

 • Als de geadresseerde na het ontvangst van het e-AD een waarschuwing heeft afgegeven (zie “Ontvangen van een waarschuwing of afwijzing van een e-AD” in dit onderdeel.) dan kunt u als verzender actie ondernemen, waaronder het wijzigen van de bestemming. U bent dat niet verplicht.

 • Als de geadresseerde het e-AD heeft afgewezen (zie “Ontvangen van een waarschuwing of afwijzing van een e-AD” in dit onderdeel) dan bent u verplicht om actie te ondernemen, waaronder het wijzigen van de bestemming.

 • Als de geadresseerde na ontvangst de accijnsgoederen geheel of gedeeltelijk heeft geweigerd (zie “Ontvangst van het bericht van ontvangst/uitvoer” in dit onderdeel) dan bent u verplicht om actie te ondernemen, waaronder het wijzigen van de bestemming van de geweigerde hoeveelheid.

De nieuwe bestemming moet zijn:

 • Een andere accijnsgoederenplaats die voor dat soort accijnsgoed is aangewezen;

 • De accijnsgoederenplaats van waaruit de accijnsgoederen zijn vertrokken;

 • Een belastingentrepot;

 • Een in een andere lidstaat gevestigde (tijdelijk) geregistreerde geadresseerde;

 • Een plaats waar de goederen het grondgebied van de Unie verlaten (uitvoer).

De nieuwe bestemming kan dus niet een in een andere lidstaat gevestigde vrijgestelde geadresseerde zijn. De reden daarvan is dat u bij een wijziging van bestemming niet kunt voldoen aan de voorwaarde dat de accijnsgoederen in dat geval vergezeld moeten gaan van een certificaat van vrijstelling (zie “Vrijgestelde geadresseerde” in dit onderdeel).

Aangezien een vergunninghouder Geregistreerde Afzender (GA) geen accijnsgoederen onder schorsing van accijns mag ontvangen/opslaan kan hij de accijnsgoederen niet aan zichzelf retourneren.

U wijzigt de bestemming van de accijnsgoederen door een formulier “Wijziging van bestemming” (IE813) in te vullen. Naast de gegevens van de geadresseerde kunt ook de nieuwe reistijd, de nieuwe expediteur en vervoerder, de nieuwe wijze van vervoer, de nieuwe zekerheidssteller en de nieuwe details m.b.t. het vervoer invullen.

Nadat u het formulier juist hebt ingevuld, ontvangt u bericht dat het is verzonden naar de Belastingdienst/Douane. Daarna verricht EMCS een geautomatiseerde controle van de gegevens die u in de wijziging van bestemming hebt ingevuld.

Als EMCS een fout constateert in de gegevens van de wijziging van bestemming, wordt u daarover geïnformeerd door middel van een “Algemeen weigeringsbericht” (IE 704). Dat bericht ontvangt u in het “Overzicht accijnsgoederentransport” in uw Persoonlijk Domein of in uw eigen geautomatiseerde systeem. U moet er dan voor zorgen dat de gegevens worden aangepast en dat de wijziging van bestemming opnieuw wordt ingediend.

Als EMCS vaststelt dat de gegevens juist zijn, dan wordt het bericht van bestemmingswijziging geregistreerd. Tevens worden registratiedatum, -tijdstip en een volgnummer aan het bericht toegevoegd.

Het oorspronkelijke e-AD wordt bijgewerkt volgens de informatie in uw bericht “Wijziging van bestemming” (IE813). Als de wijziging van bestemming het gevolg is van een gedeeltelijke weigering van de aflevering, dan wordt de hoeveelheid gewijzigd in de hoeveelheid die door de geadresseerde is geweigerd en door u is vermeld in het formulier “Wijziging van bestemming” (IE813). De ARC van het e-AD wijzigt niet en de status van het e-AD wordt ’geaccepteerd‘. Het e-AD krijgt wel een nieuw volgnummer.

EMCS stuurt het gewijzigde e-AD via de lidstaat van bestemming naar de nieuwe geadresseerde of het douanekantoor waar de uitvoeraangifte wordt gedaan. De oorspronkelijke geadresseerde wordt geïnformeerd door middel van het bericht “Kennisgeving van wijziging van bestemming” (IE803)

Indien door automatiseringsproblemen EMCS niet beschikbaar is aan de kant van de Overheid (Douane) of wanneer er automatiseringsproblemen zijn bij de verzender dient de noodprocedure te worden toegepast. Hoe er in deze situatie gehandeld dient te worden kunt u lezen in onderdeel 6.00.00.

Naar boven

1.6 Splitsen van een e-AD

   

Uitvoeringsbesluit accijns

Verordening 684/2009

Diverse Uitvoeringsverordeningen

Artikel 2, lid 11 en 12 en artikel 3a, lid 4 en 5

Artikel 6

Via diverse Uitvoeringsverordeningen hebben er diverse aanpassingen/wijzigingen plaats gevonden in de van toepassing zijnde bijlagen en tabellen. Zie punt 1.3. in onderdeel 1.00.00 in dit handboek

Tijdens het vervoer kan het noodzakelijk zijn een zending in twee of meer delen te splitsen met verschillende bestemmingen. Dit is alleen mogelijk voor minerale oliën. U kunt dan een aantal nieuwe e-AD’s aanmaken, die het oorspronkelijke e-AD vervangen. Behouden de deelzendingen dezelfde bestemming? Dan is geen sprake van splitsing, maar overlading in verschillende vervoermiddelen. Dat wordt gezien als een bijzonder voorval, dat u moet melden aan de Douane. U leest daarover meer in onderdeel 4.00.00.

Op grond van Europese wetgeving kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van verzending het splitsen van een e-AD toestaan. Nederland staat dit onder bepaalde voorwaarden toe.

Het splitsen van een e-AD wordt toegestaan voor minerale oliën die worden overgebracht naar:

 • Een andere accijnsgoederenplaats die voor minerale oliën is aangewezen;

 • Een belastingentrepot;

 • Een in een andere lidstaat gevestigde geregistreerde geadresseerde.

Voor het splitsen van het e-AD gelden de volgende voorwaarden:

 • De totale hoeveelheid minerale oliën, zoals vermeld in het oorspronkelijke e-AD, blijft ongewijzigd;

 • De splitsing van de overbrenging wordt verricht op het grondgebied van een lidstaat die deze procedure toestaat;

 • De bevoegde autoriteiten van deze lidstaat worden in kennis gesteld van de plaats waar de splitsing geschiedt.

Elk deeltransport krijgt een van de volgende bestemmingen:

 • een andere accijnsgoederenplaats die voor dat soort accijnsgoed als zodanig is aangewezen;

 • een belastingentrepot;

 • een in een andere lidstaat gevestigde (tijdelijk) geregistreerde geadresseerde;

 • een plaats waar de accijnsgoederen het grondgebied van de Unie verlaten (uitvoer).

De nieuwe bestemming kan dus niet in een in andere lidstaat gevestigde vrijgestelde geadresseerde zijn. De reden daarvan is dat niet kan worden voldaan aan de voorwaarde dat de accijnsgoederen in dat geval vergezeld moeten gaan van een certificaat van vrijstelling . De Douane kan toestaan dat u voor een van de deeltransporten de gegevens van de geadresseerde niet invult op het e-AD indien in het oorspronkelijke e-AD de geadresseerde niet definitief vaststaat. U leest hierover meer bij “Bestemmining onbekend” in dit onderdeel.

In onderstaande tabel (situatie 2016)wordt weergegeven hoe andere lidstaten met het splitsen van e-AD’s omgaan. In de tweede kolom is weergegeven of de lidstaat van vertrek toestemming geeft voor het splitsen van een e-AD. In de derde kolom is opgenomen of de lidstaat waar de goederen zich op dat moment bevinden het splitsen op haar grondgebied toestaat.

     

Lidstaat

Toestemming splitsen e-AD

Toestemming grondgebied

Nederland

Ja

Ja

Oostenrijk

Nee

Nee

België

Ja

Nee

Bulgarije

Nee

Nee

Cyprus

Ja

Ja

Tsjechie

Nee

Nee

Duitsland

Ja

Ja

Denemarken

Ja

Ja

Estland

Nee

Nee

Griekenland

Ja

Nee

Spanje

Ja

Nee

Finland

Ja

Ja

Frankrijk

Ja

Ja

Hongarije

Nee

Nee

Ierland

Ja

Ja

Italië

Ja

Nee

Litouwen

Ja

Ja

Luxemburg

Nee

Nee

Letland

Ja

Ja

Malta

Ja

Ja

Polen

Ja

Nee

Portugal

Ja

Niet bekend

Roemenie

Ja

Ja

Zweden

Ja

Ja

Slovenie

Nee

Nee

Slowakije

Nee

Nee

Verenigd Koninkrijk

Ja

Ja

Let op!

Het splitsen van een e-AD is niet mogelijk in het Persoonlijk Domein. U kunt alleen van de mogelijkheid van splitsen gebruik maken indien u gebruikt maakt van system-to-system (S2S). U leest daarover meer in onderdeel 1.00.00.

Nadat EMCS het bericht “Concept splitsing van een e-AD” (IE825) heeft ontvangen, verricht het een geautomatiseerde controle van de gegevens in dat bericht. Wanneer de gegevens geaccepteerd zijn maakt EMCS voor elke bestemming een nieuw e-AD aan ter vervanging van het oorspronkelijke e-AD. Aan de nieuwe e-AD’s wordt een ARC toegekend en de e-AD’s worden gezonden naar de nieuwe geadresseerden. De status van het oorspronkelijke e-AD wordt gewijzigd in ’vervangen’.

In de nieuwe e-AD’s wordt verwezen naar de ARC van het oorspronkelijke e-AD. Andersom wordt in het oorspronkelijke e-AD verwezen naar de ARC’s van de nieuwe e-AD’s. Een nieuw e-AD kan weer opnieuw worden gesplitst.

Voor het oorspronkelijke e-AD maakt EMCS een “Kennisgeving van splitsing” (IE803). Deze kennisgeving wordt gezonden naar de afzender en naar de oorspronkelijke geadresseerde.

Als het bericht “Concept splitsing van een e-AD” niet kan worden gevalideerd wordt de splitsing geweigerd. U krijgt dan een “Algemeen weigeringsbericht” (IE704) en u kunt het bericht na aanpassing opnieuw inzenden.

Indien door automatiseringsproblemen EMCS niet beschikbaar is aan de kant van de Overheid (Douane) of wanneer er automatiseringsproblemen zijn bij de verzender dient de noodprocedure te worden toegepast. Hoe er in deze situatie gehandeld dient te worden kunt u lezen in onderdeel 6.00.00.

Naar boven

1.7 Ontvangen van een waarschuwing of afwijzing van een e-AD

   

Verordening 2016/323

Diverse Uitvoeringsverordeningen

Artikel 13

Via diverse Uitvoeringsverordeningen hebben er diverse aanpassingen/wijzigingen plaats gevonden in de van toepassing zijnde bijlagen en tabellen. Zie punt 1.3. in onderdeel 1.00.00 in dit handboek

Na ontvangst van het door u ingediende e-AD kan de geadresseerde een waarschuwing afgeven of het e-AD afwijzen. U ontvangt dan het bericht “Waarschuwing of afwijzing van een e-AD” (IE 819). In het bericht is de reden voor de waarschuwing of de afwijzing vermeld. De volgende redenen kunnen worden vermeld:

 • Het e-AD is niet voor de geadresseerde bestemd;

 • Het accijnsproduct komt niet overeen met de bestelling;

 • De hoeveelheid van het accijnsproduct komt niet overeen met de bestelling;

 • Een andere reden, die nader moet worden omschreven.

Als de geadresseerde het e-AD heeft afgewezen en de goederen zijn reeds vertrokken vanuit de accijnsgoederenplaats of de plaats van invoer, dan moet u de bestemming van de goederen wijzigen (zie “Wijziging bestemming” in dit onderdeel). De bestemming kan zijn uw accijnsgoederenplaats van waaruit de goederen zijn vertrokken. Na terugkomst in de accijnsgoederenplaats dient u een bericht van ontvangst in te dienen. U leest daarover meer bij “Ontvangst van het bericht van ontvangst/uitvoer” in dit onderdeel.

Bent u een geregistreerde afzender? U mag op grond van uw vergunning geen goederen onder schorsing van accijns ontvangen. U mag wel de bestemming van de goederen wijzigen. Als u geen nieuwe bestemming aan de goederen kunt geven dan moet u de accijns op aangifte voldoen via het Persoonlijk Domein. Het e-AD zal niet op regelmatige wijze kunnen worden afgesloten.

Als het een e-AD betreft voor minerale oliën, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden de overbrenging ook splitsen in één of meer deelzendingen. U leest daarover meer bij “Splitsen van een e-AD” in dit onderdeel.

Als de goederen op het moment van de ontvangst van de afwijzing nog niet zijn vertrokken uit de accijnsgoederenplaats of de plaats van invoer, dan moet u het e-AD annuleren. U leest daarover meer bij “Annulering van een e-AD” in dit onderdeel.

Als de geadresseerde het e-AD niet heeft afgewezen, maar een waarschuwing heeft ingediend, dan bent u niet verplicht om iets te doen, maar kunt u het volgende doen:

 • De overbrenging kan gewoon worden voortgezet, gevolgd door aflevering bij de geadresseerde. Deze zal dan in het bericht van ontvangst eventuele bevindingen vermelden (zie “Ontvangst van het bericht van ontvangst/uitvoer” in dit onderdeel).

 • De bestemming van de goederen kan worden gewijzigd. U kunt dat doen als u hebt vastgesteld dat het e-AD overeenkomt met wat werkelijk is verzonden, maar wat kennelijk niet wordt verwacht door die geadresseerde (zie “Wijziging van bestemming” in dit onderdeel).

 • U kunt het e-AD splitsen als het minerale oliën betreft en aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan (zie “Splitsen van een e-AD” in dit onderdeel)

 • U kunt het e-AD annuleren als de goederen nog niet zijn vertrokken (zie “Annulering van een e-AD” in dit onderdeel).

Naar boven

1.8 Ontvangst van het bericht van ontvangst/uitvoer

   

Verordening 684/2009

Diverse Uitvoeringsverordeningen

Artikel 7

Via diverse Uitvoeringsverordeningen hebben er diverse aanpassingen/wijzigingen plaats gevonden in de van toepassing zijnde bijlagen en tabellen. Zie punt 1.3. in onderdeel 1.00.00 in dit handboek

Bericht van ontvangst voor de verzender

Zodra de geadresseerde accijnsgoederen in ontvangst heeft genomen, is hij verplicht om binnen vijf werkdagen een bericht van ontvangst in te dienen. U, als verzender van de goederen, ontvangt het in uw Persoonlijk Domein voor ondernemers. Dit bericht van ontvangst vormt voor u in beginsel het bewijs dat het vervoer van de ontvangen goederen volgens de daarvoor geldende regels is beëindigd. Dit laat onverlet dat u als verzender of degene die zekerheid heeft gesteld voor het vervoer de accijns verschuldigd bent in verband met geconstateerde onregelmatigheden die zich tijdens het vervoer hebben voorgedaan.

In het bericht van ontvangst kan voor de verzender de volgende informatie staan:

 • De ontvangst van de accijnsgoederen is aanvaard en conform.
  Indien de ontvangst van de accijnsgoederen conform is dan hoeft u verder niets te doen;

 • De ontvangst van de accijnsgoederen is aanvaard maar niet-conform er is een afwijking vastgesteld tussen de zending en de inhoud van het e-AD.
  Als de geadresseerde een afwijking heeft vastgesteld tussen de zending en de inhoud van het e-AD kunt u in het ontvangstbericht in het onderdeel “Overzicht Accijnsgoederen” lezen welke afwijking er door de geadresseerde is gemeld. Er kunnen meer of minder accijnsgoederen zijn ontvangen, ook kan er bijvoorbeeld gemeld worden dat de goederen beschadigd zijn, welke afwijkingen er zijn vastgesteld en een eventuele toelichting hierbij van de geadresseerde. Als de geadresseerde een afwijking heeft vastgesteld tussen de zending en de inhoud van het e-AD en die afwijking betreft een tekort in de hoeveelheid goederen, dan kunt u net als de geadresseerde, aan de Douane een verklaring voor dat tekort sturen. Hoe u dat doet leest u bij “Verklaring tekort verzender” in dit onderdeel. Als de geadresseerde een afwijking heeft vastgesteld tussen de zending en de inhoud van het e-AD en meer goederen (in hoeveelheid) heeft ontvangen dan zult u, als verzender dit intern moeten nagaan. De meer bevonden goederen zijn immers niet gedekt door een e-AD. U kunt in deze situatie contact opnemen met de inspecteur in uw regio. Zie ook onderdeel 5.00.00.

 • De ontvangst van de accijnsgoederen is geweigerd.
  Als de geadresseerde de zending geheel heeft geweigerd, dan wordt het vervoer niet beëindigd, maar moet u als verzender de bestemming wijzigen (zie “Wijziging van bestemming” in dit onderdeel).

 • De ontvangst van de accijnsgoederen is gedeeltelijk geweigerd.
  Als de geadresseerde de zending gedeeltelijk heeft geweigerd, dan moet u als verzender voor het geweigerde deel van de goederen de bestemming wijzigen (zie “Wijziging van bestemming” in dit onderdeel). Het vervoer wordt dan slechts gedeeltelijk beëindigd, namelijk voor het deel van de goederen dat de geadresseerde niet heeft geweigerd.

Als u geen bericht van ontvangst hebt ontvangen kunt u in onderdeel 5.00.00 lezen hoe te handelen.

Indien door automatiseringsproblemen EMCS niet beschikbaar is aan de kant van de Overheid (Douane) of wanneer er automatiseringsproblemen zijn bij de verzender dient de noodprocedure te worden toegepast. Hoe er in deze situatie gehandeld dient te worden kunt u lezen in onderdeel 6.00.00.

Bericht van uitvoer voor de verzender

Wanneer de accijnsgoederen met een e-AD het grondgebied van de Unie hebben verlaten, zal het douanekantoor van uitgang de uitvoer bevestigen aan het douanekantoor waar de uitvoeraangifte is gedaan (kantoor van uitvoer). Zie “Uitvoer” en “Samenloop met uitvoer” in dit onderdeel. Indien het kantoor van uitvoer in Nederland is gelegen wordt dit verzorgd door de Centrale Unit Accijns (CUA).
U ontvangt vervolgens het in uw Persoonlijk Domein. Dit bericht vormt voor u het bewijs dat het vervoer volgens de daarvoor geldende regels in beginsel is beëindigd. Dit laat onverlet dat u als verzender of degene die zekerheid heeft gesteld voor het vervoer de accijns verschuldigd bent in verband met geconstateerde onregelmatigheden die zich tijdens het vervoer hebben voorgedaan. Zie onderdeel 5.00.00.

Als het kantoor van uitgang bij de uitvoer uit de Unie verschillen heeft vastgesteld tussen de vermelde gegevens in het e-AD en de aanwezige accijnsgoederen dan wordt het vervoer niet beëindigd en ontvangt u geen bericht van uitvoer. Zie verder onderdeel 5.00.00.

Naar boven

1.9 Verklaring tekort verzender

Als de geadresseerde een afwijking heeft vastgesteld tussen de zending en de inhoud van het e-AD en die afwijking betreft een tekort in de hoeveelheid goederen, dan kunt u aan de Douane een verklaring voor dat tekort sturen. Het is raadzaam de door u in te vullen verklaring vooraf af te stemmen met de geadresseerde, om de oorzaak van het gemelde tekort door de geadresseerde in zijn/haar bericht van ontvangst te kunnen achterhalen. Zie “Ontvangst van het bericht van ontvangst/uitvoer” in dit onderdeel. U kunt de verklaring indienen door invulling in uw Persoonlijk Domein van een formulier of door met eigen software de gegevens door middel van een elektronisch bericht naar EMCS te sturen.

Het formulier wordt tevens verstuurd naar de lidstaat van vertrek die uw verklaring zal laten meewegen in de beoordeling of zich een belastbaar feit heeft voorgedaan.

Let op!

Als EMCS een acceptatiefout constateert in de gegevens van het formulier, dan wordt u daarover geïnformeerd door middel van een . U moet er dan voor zorgen dat de gegevens worden aangepast en dat het formulier opnieuw wordt ingediend.

Naar boven

1.10 Herinnering indienen bericht van ontvangst aan verzender

De verzender zal er altijd zelf op moeten letten dat een e-AD wordt afgemeld voor ontvangst door degene (geadresseerde) naar wie hij zijn goederen heeft verstuurd.

De verzender krijgt een bericht “Herinnering ontvangstbericht” (IE 802) als er binnen 5 werkdagen na afloop van de vervoersstermijn nog geen bericht van ontvangst is ingezonden door de geadresseerde.

Van de verzender wordt verwacht dat hij onderzoekt wat de reden kan zijn dat het bericht van ontvangst nog niet is ingediend. Hij zal contact op moeten nemen met de geadresseerde en de vervoerder om te achterhalen wat er aan de hand is. Tevens zal hij er bij de geadresseerde op moeten aandringen dat deze alsnog zo spoedig mogelijk het bericht van ontvangst indient. Zie ook onderdeel 5.00.00. De verzender kan een verklaring indienen waarom het bericht van ontvangst nog niet is ingediend, bijvoorbeeld omdat het vervoer is vertraagd.

Naar boven

1.11 Bericht: Handmatig gesloten zending (IE881)

Wanneer het niet meer mogelijk is om een bericht van ontvangst of een bericht van uitvoer/uitgaan in te sturen via EMCS en de bevoegde autoriteit heeft bewijs ontvangen dat een overbrenging van accijnsgoederen onder een accijnsschorsingsregeling is voltooid dan kan de lidstaat van verzending het e-AD handmatig beëindigen.

Naar boven