Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

0.00.25 Algemeen, afkortingen en definities

3 Definities

In dit hoofdstuk zijn de volgende in de WA en in dit handboek gehanteerde definities gebruikt:

 1. Accijnsgoed
  Voor het begrip accijnsgoed verwijst artikel 1a, lid 1, letter a van de WA naar artikel 1 van de WA. De goederen die daarin zijn opgenomen worden in Hoofdstuk II van de WA nader gedefinieerd.

 2. Accijnsgoederenplaats
  In een accijnsgoederenplaats mogen onder schorsing van accijns accijnsgoederen worden vervaardigd, worden verwerkt, voorhanden zijn, worden verzonden en worden ontvangen. Een accijnsgoederenplaats is een in Nederland gelegen belastingentrepot. Voor deze benaming is gekozen om duidelijk onderscheid te kunnen maken tussen de belastingentrepots in Nederland (dus de accijnsgoederenplaats) en de belastingentrepots in de andere lidstaten.

 3. Accijnsschorsingsregeling
  De belastingregeling die geldt voor het onder schorsing van accijns produceren, verwerken, voorhanden hebben en overbrengen van niet onder een douaneschorsingsregeling geplaatste accijnsgoederen.

 4. Belastingentrepot
  Een belastingentrepot is iedere plaats op het grondgebied van de Unie buiten Nederland waar accijnsgoederen onder schorsing van accijns mogen worden vervaardigd, mogen worden verwerkt, voorhanden mogen zijn, mogen worden ontvangen en mogen worden verzonden, op grond van de wettelijke bepalingen van de lidstaat waar de plaats zich bevindt (WA, artikel 1a, lid 1)

 5. Geregistreerde afzender
  Een natuurlijke of rechtspersoon die op grond van een ingevolge deze wet afgegeven vergunning dan wel ingevolge de wettelijke bepalingen van een andere lidstaat van invoer alleen toestemming heeft gekregen om, onder de door de inspecteur of de bevoegde autoriteiten van een andere lidstaat vastgestelde voorwaarden, bij de bedrijfsuitoefening accijnsgoederen onder een accijnsschorsingsregeling te verzenden wanneer zij overeenkomstig artikel 201 DWU in het vrije verkeer worden gebracht. De overbrenging van accijnsgoederen onder een accijnsschorsingsregeling kan dus ook aanvangen op de plaats van invoer, indien deze goederen worden verzonden door een geregistreerde afzender.

 6. Geregistreerde geadresseerde
  Een natuurlijke of rechtspersoon die op grond van een ingevolge deze wet dan wel een ingevolge de wettelijke bepalingen van een andere lidstaat afgegeven vergunning gemachtigd is om bij de bedrijfsuitoefening accijnsgoederen in ontvangst te nemen die vanuit een andere lidstaat onder een accijnsschorsingsregeling worden overgebracht.

 7. GN-code
  In het e-AD dient de toepasselijke/actuele GN-code te worden vermeld, welke van toepassing is op de datum van verzending.

 8. Lidstaat en grondgebied van een lidstaat
  Hiermee wordt bedoeld het grondgebied van iedere lidstaat van de Unie waarop het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap overeenkomstig artikel 299 van dat verdrag van toepassing is, met uitzondering van derdelandsgebieden.

 9. Plaats van invoer
  Dit is de plaats waar de goederen zich bevinden wanneer zij overeenkomstig artikel 201 DWU in het vrije verkeer worden gebracht. Dit begrip wordt omschreven in artikel 17, eerste lid, onderdeel b, van de Horizontale richtlijn.

 10. Plaats van rechtstreekse aflevering
  Een plaats die op grond van een ingevolge deze wet afgegeven vergunning door de vergunninghouder van een accijnsgoederenplaats of door de geregistreerde geadresseerde is aangewezen als plaats waarnaar accijnsgoederen onder een accijnsschorsingsregeling mogen worden overgebracht.

 11. Plaats waar de accijnsgoederen het grondgebied van de Unie verlaten
  Het douanekantoor waar de douaneformaliteiten worden vervuld die van toepassing zijn op de uitgang van accijnsgoederen uit de Unie naar een in artikel 5, tweede lid van de Horizontale richtlijn bedoeld gebied.

 12. Vrijgestelde Geadresseerde
  Geadresseerde zoals bedoeld in artikel 69 WA. Dit zijn bijvoorbeeld ambassade, consulaat, internationale instelling of buitenlandse strijdkrachten.