Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

3.00.00 Beëindiging vervoer

2 Ontvangen veraccijnsd met een e-VAD

2.1 Bericht van ontvangst voor de certificeerde afzender

Zodra de gecertificeerde geadresseerde accijnsgoederen in ontvangst heeft genomen, is hij verplicht om binnen vijf werkdagen een bericht van ontvangst in te dienen. U, als gecertificeerde afzender van de goederen, ontvangt het in MijnDouane. Dit bericht van ontvangst vormt voor u in beginsel het bewijs dat het vervoer van de ontvangen goederen volgens de daarvoor geldende regels is beëindigd. U kunt dan via MijnDouane de accijns terugvragen vanwege het overbrengen naar een andere lidstaat.

In het bericht van ontvangst kan voor de gecertificeerde afzender de volgende informatie staan:

  • De ontvangst van de accijnsgoederen is aanvaard en conform. Indien de ontvangst van de accijnsgoederen conform is dan hoeft u verder niets te doen;

  • De ontvangst van de accijnsgoederen is aanvaard maar niet-conform er is een afwijking vastgesteld tussen de zending en de inhoud van het e-VAD. Als de gecertificeerde geadresseerde een afwijking heeft vastgesteld tussen de zending en de inhoud van het e-VAD kunt u in het ontvangstbericht in het onderdeel “Overzicht Accijnsgoederen” lezen welke afwijking er door de gecertificeerde geadresseerde is gemeld. Er kunnen meer of minder accijnsgoederen zijn ontvangen, ook kan er bijvoorbeeld gemeld worden dat de goederen beschadigd zijn, welke afwijkingen er zijn vastgesteld en een eventuele toelichting hierbij van de gecertificeerde geadresseerde. Als de gecertificeerde geadresseerde een afwijking heeft vastgesteld tussen de zending en de inhoud van het e-VAD en die afwijking betreft een tekort in de hoeveelheid goederen, dan kunt u net als de gecertificeerde geadresseerde, aan de Douane een verklaring voor dat tekort sturen. Hoe u dat doet leest u bij “Verklaring tekort gecertificeerde afzender” in dit onderdeel. Als de gecertificeerde geadresseerde een afwijking heeft vastgesteld tussen de zending en de inhoud van het e-VAD en meer goederen (in hoeveelheid) heeft ontvangen dan zult u, als gecertificeerde afzender dit intern moeten nagaan. De meer bevonden goederen zijn immers niet gedekt door een e-VAD. U kunt in deze situatie contact opnemen met de inspecteur in uw regio. Zie ook onderdeel 5.00.00.

  • De ontvangst van de accijnsgoederen is geheel geweigerd. Als de gecertificeerde geadresseerde de zending geheel heeft geweigerd, dan wordt het vervoer niet beëindigd, maar moet u als gecertificeerde afzender de bestemming wijzigen (zie “Wijziging van bestemming” in dit onderdeel).

  • De ontvangst van de accijnsgoederen is gedeeltelijk geweigerd. Als de gecertificeerde geadresseerde de zending gedeeltelijk heeft geweigerd, dan moet u als gecertificeerde afzender voor het geweigerde deel van de goederen de bestemming wijzigen (zie “Wijziging van bestemming” in dit onderdeel). Het vervoer wordt dan slechts gedeeltelijk beëindigd, namelijk voor het deel van de goederen dat de geadresseerde niet heeft geweigerd.

  • Als u geen bericht van ontvangst hebt ontvangen kunt u in onderdeel 5.00.00 lezen hoe te handelen.

  • Indien door automatiseringsproblemen EMCS niet beschikbaar is aan de kant van de Overheid (Douane) of wanneer er automatiseringsproblemen zijn bij de gecertificeerde afzender dient de noodprocedure te worden toegepast. Hoe er in deze situatie gehandeld dient te worden kunt u lezen in onderdeel 6.00.00.

Naar boven

2.2 Verklaring tekort

Als de gecertificeerde geadresseerde een afwijking heeft vastgesteld tussen de zending en de inhoud van het e-VAD en die afwijking betreft een tekort in de hoeveelheid goederen, dan kunt u aan de Douane een verklaring voor dat tekort sturen. Het is raadzaam de door u in te vullen verklaring vooraf af te stemmen met de gecertificeerde geadresseerde, om de oorzaak van het gemelde tekort door de gecertificeerde geadresseerde in zijn/haar bericht van ontvangst te kunnen achterhalen. Zie “Ontvangst van het bericht van ontvangst” in dit onderdeel. U kunt de verklaring indienen door invulling in MijnDouane van een formulier of door met eigen software de gegevens door middel van een elektronisch bericht naar EMCS te sturen.

Het formulier wordt tevens verstuurd naar de lidstaat van vertrek.

Let op!

Let op! Als EMCS een acceptatiefout constateert in de gegevens van het formulier, dan wordt u daarover geïnformeerd door middel van een “Algemeen weigeringsbericht” (IE 704). U moet er dan voor zorgen dat de gegevens worden aangepast en dat het formulier opnieuw wordt ingediend.
Naar boven

2.3 Herinnering indienen bericht van ontvangst aan gecertificeerde afzender

De gecertificeerde afzender zal er altijd zelf op moeten letten dat een e-VAD wordt afgemeld voor ontvangst door degene (gecertificeerde geadresseerde) naar wie hij zijn goederen heeft verstuurd.

De gecertificeerde afzender krijgt een bericht “Herinnering ontvangstbericht” (IE 802) als er binnen 5 werkdagen na afloop van de vervoersstermijn nog geen bericht van ontvangst is ingezonden door de gecertificeerde geadresseerde.

Van de gecertificeerde afzender wordt verwacht dat hij onderzoekt wat de reden kan zijn dat het bericht van ontvangst nog niet is ingediend. Hij zal contact op moeten nemen met de gecertificeerde geadresseerde en de vervoerder om te achterhalen wat er aan de hand is. Tevens zal hij er bij de gecertificeerde geadresseerde op moeten aandringen dat deze alsnog zo spoedig mogelijk het bericht van ontvangst indient. Zie ook onderdeel 5.00.00. De gecertificeerde afzender kan een verklaring indienen waarom het bericht van ontvangst nog niet is ingediend, bijvoorbeeld omdat het vervoer is vertraagd.

Naar boven

2.4 Bericht: Handmatig gesloten zending (IE881)

Wanneer het niet meer mogelijk is om een bericht van ontvangst in te sturen via EMCS en de bevoegde autoriteit heeft bewijs ontvangen dat een overbrenging van accijnsgoederen onder een accijnsschorsingsregeling is voltooid dan kan de lidstaat van verzending het e-VAD handmatig beëindigen.

Naar boven