Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

3.00.00 Beëindiging vervoer

1 U ontvangt accijnsgoederen onder schorsing van accijns met een e-AD

1.1 Wie mogen in Nederland accijnsgoederen ontvangen met een e-AD

De volgende vergunninghouders mogen accijnsgoederen ontvangen met een e-AD:

 • Een vergunninghouder van een accijnsgoederenplaats;

 • Een vergunninghouder Geregistreerde Geadresseerde;

 • Een vergunninghouder tijdelijk Geregistreerde Geadresseerde.

Ook mag een vrijgesteld geadresseerde accijns accijnsgoederen ontvangen met een e-AD, zonder dat zij in het bezit zijn van één van de hierboven genoemde drie vergunningen.

Naar boven

1.1.1 Accijnsgoederenplaats

U kunt accijnsgoederen in Nederland onder schorsing van accijns ontvangen in een accijnsgoederenplaats. In uw vergunning van de accijnsgoederenplaats moet dan wel staan dat de accijnsgoederen die u ontvangt, daar mogen worden ontvangen en worden opgeslagen. U kunt dit zien in uw vergunning. U kunt dit ook controleren door uw vergunningnummer in te voeren in het SEED-systeem.

Sinds begin maart 2019 is er een nieuwe online TAXUD-service “ARC Follow-up” beschikbaar.
Via deze nieuwe online service kunt u de status opvragen van een in EMCS geregistreerd e-AD (= een accijnsgoederenbeweging onder schorsing van accijns).
Het opvragen van de status doet u door middel van het invoeren van de desbetreffende unieke afgegeven administratieve referentie code (=ARC-nummer) die door EMCS is toegekend aan het desbetreffende e-AD.
Ga hiervoor naar Taxation and customs union.

Naar boven

1.1.2 Geregistreerde Geadresseerde

U kunt als vergunninghouder Geregistreerde Geadresseerde doorlopend accijnsgoederen die onder schorsing vanuit een andere lidstaat verzonden zijn in Nederland onder schorsing van accijns ontvangen. In uw vergunning moet dan wel staan dat u de betreffende soort accijnsgoederen mag ontvangen. U kunt dit ook controleren door uw vergunningnummer in te voeren in het SEED-systeem.

Sinds begin maart 2019 is er een nieuwe online TAXUD-service “ARC Follow-up” beschikbaar.
Via deze nieuwe online service kunt u de status opvragen van een in EMCS geregistreerd e-AD (= een accijnsgoederenbeweging onder schorsing van accijns).
Het opvragen van de status doet u door middel van het invoeren van de desbetreffende unieke afgegeven administratieve referentie code (=ARC-nummer) die door EMCS is toegekend aan het desbetreffende e-AD.
Ga hiervoor naar ARC Follow-up.

Naar boven

1.1.3 Tijdelijk Geregistreerde Geadresseerde

U kunt als vergunninghouder Tijdelijk Geregistreerde Geadresseerde accijnsgoederen die onder schorsing vanuit een andere lidstaat verzonden zijn in Nederland ontvangen. De vergunning geldt alleen voor een met name genoemde afzender van de goederen, voor een bepaalde hoeveelheid accijnsgoederen en voor een bepaald tijdvak. Controleer daarom de inhoud van uw tijdelijke vergunning goed. De geldigheid van uw vergunning kunt u ook controleren door het vergunningnummer in te voeren in het SEED-systeem.

Sinds begin maart 2019 is er een nieuwe online TAXUD-service “ARC Follow-up” beschikbaar.
Via deze nieuwe online service kunt u de status opvragen van een in EMCS geregistreerd e-AD (= een accijnsgoederenbeweging onder schorsing van accijns).
Het opvragen van de status doet u door middel van het invoeren van de desbetreffende unieke afgegeven administratieve referentie code (=ARC-nummer) die door EMCS is toegekend aan het desbetreffende e-AD.
Ga hiervoor naar ARC Follow-up.

Vrijgestelde geadresseerde

U kunt als vrijgestelde organisatie accijnsgoederen onder schorsing van accijns uit een andere lidstaat in Nederland ontvangen. Onder een vrijgestelde organisatie verstaan wij een ambassade, consulaat, internationale instelling of buitenlandse strijdkrachten, zoals staat beschreven in artikel 69 WA. U mag accijnsgoederen alleen onder schorsing van accijns ontvangen als u in het bezit bent van een zgn. vrijstellingscertificaat. Dat certificaat is vastgesteld bij Verordening (EG) Nr. 31/96 van de Commissie van 10 januari 1996. Ook moet de afzender ervoor zorgen dat de soort en de hoeveelheid van de accijnsgoederen in het e-AD overeenkomt met de inhoud van het vrijstellingscertificaat, welke tijdens het vervoer moet kunnen worden getoond. Zie ook artikel 3b UBA.

Naar boven

1.2 Rechtstreekse aflevering

Indien accijnsgoederen bestemd zijn om onder schorsing van accijns te worden overgebracht naar een accijnsgoederenplaats of naar een Geregistreerde Geadresseerde, kan onder bepaalde voorwaarden en beperkingen worden toegestaan dat de accijnsgoederen worden overgebracht naar een plaats van rechtstreekse aflevering in Nederland.

Op grond van het Beleidsbesluit ‘Accijns. Beleidsregels accijnswetgeving’ kan tevens worden toegestaan dat de verzender in vak 7c, 7e en 7f van het e-AD een code laat plaatsen.
Deze code vervangt de adresgegevens van de plaats van rechtstreekse aflevering. De code is: R+ Fiscaalnummer van de vergunninghouder, zo nodig aangevuld met voorloopnullen tot totaal 10 karakters. Het gebruik van de code brengt met zich mee dat op meer dan één plaats rechtstreekse aflevering kan plaats vinden.

U kunt als vergunninghouder van de accijnsgoederenplaats van bestemming of als Geregistreerde Geadresseerde verzoeken om een toestemming voor rechtstreekse aflevering.

De toestemming wordt niet verleend aan een vergunninghouder:

 • van een fictieve accijnsgoederenplaats, en

 • van een accijnsgoederenplaats die gemiddeld minder voorhanden heeft dan de in artikel 17 van de URA genoemde hoeveelheden.

 • Tijdelijk Geregistreerde Geadresseerde.

De toestemming wordt opgenomen in de vergunning accijnsgoederenplaats of Geregistreerde Geadresseerde.

De verleende toestemming wordt geregistreerd in SEED. De afzender van de accijnsgoederen kan op deze manier controleren of hij in het e-AD de bestemming rechtstreekse aflevering mag opgeven.

Naar boven

1.3 Ontvangen van een e-AD

   

Uitvoeringsverordening 2022/1636

Artikel 3

Indien u accijnsgoederen onder schorsing van accijns wilt ontvangen met een e-AD zal de leverancier van de goederen, voorafgaand aan de verzending, ervoor moeten zorgen dat voor het vervoer een e-AD wordt geregistreerd in EMCS.

Bent u vergunninghouder accijnsgoederenplaats of een (tijdelijk) Geregistreerde Geadresseerde? U ontvangt het bericht “Elektronisch Administratief Document” (IE 801) dan in het portaal Mijn Douane of u ontvangt een elektronisch bericht in uw eigen geautomatiseerde systeem.

Bent u een vrijgestelde geadresseerde? U hebt dan niet de beschikking over het portaal Mijn Douane Domein en u ontvangt dan altijd een verzoek van de Centrale Unit Accijns om de ontvangst van de accijnsgoederen te bevestigen.

Hebt u een e-AD ontvangen? Controleer dan goed of het e-AD voor u is bestemd en of de inhoud van het e-AD overeenstemt met uw bestelling. Als dat niet het geval is kunt u het e-AD afwijzen of een waarschuwing met betrekking tot het e-AD afgeven. Hoe u dat kunt doen, leest u bij “Indiening van een waarschuwing of afwijzing van een e-AD” in dit onderdeel.

Wijst u het e-AD niet af en geeft u geen waarschuwing? U wacht dan op de aflevering van de accijnsgoederen en u moet dan daarna een bericht van ontvangst indienen. Hoe u dat doet leest u bij “Indiening van een bericht van ontvangst” in dit onderdeel.

Naar boven

1.4 Ontvangen van een bericht annulering

   

Uitvoeringsverordening 2022/1636

Artikel 5

Nadat u als geadresseerde het e-AD hebt ontvangen (zie het onderdeel “Ontvangen van een e-AD”) maar voordat de goederen zijn verzonden kan de verzender van de accijnsgoederen het e-AD alsnog annuleren.

De reden voor een annulering kan zijn:

 • Een (tik)fout in het e-AD, bijvoorbeeld een onjuiste hoeveelheid of een onjuiste omschrijving van de goederen;

 • Annulering van de verzending omdat de transactie is geannuleerd;

 • Er is al een ander e-AD voor dezelfde transactie aangemaakt;

 • Het vervoer is niet aangevangen op de in het e-AD vermelde datum van verzending;

 • Een andere, nader door de verzender te omschrijven reden.

Bent u een vergunninghouder accijnsgoederenplaats of een Geregistreerde Geadresseerde? U ontvangt het bericht “Annulering” (IE 810) dan in het portaal Mijn Douane of in uw eigen geautomatiseerde systeem.

Heeft u een annulering ontvangen? U hoeft dan verder niets te doen. Als de verzender na de annulering een nieuw e-AD indient, waarbij u de geadresseerde bent, dan ontvangt u dit nieuwe e-AD. U leest daarover meer in het onderdeel “Ontvangen van een e-AD”.

Naar boven

1.5 Ontvangen van een bericht wijziging van bestemming

   

Uitvoeringsverordening 2022/1636

Artikel 6

Nadat u het e-AD hebt ontvangen (zie “Ontvangen van een e-AD”.) kan de verzender om verschillende redenen besluiten om tijdens de overbrenging onder schorsing van accijns onder dekking van het e-AD, een nieuwe bestemming aan de accijnsgoederen te geven. Zie hiervoor het onderdeel “Ontvangen van een bericht wijziging van bestemming”.

Voor u als geadresseerde van het e-AD kunnen de volgende situaties zich voordoen:

 • De accijnsgoederen zijn niet meer voor u bestemd;

 • De accijnsgoederen zijn nog wel voor u bestemd, maar worden afgeleverd op een andere opslaglocatie of op een plaats van rechtstreekse aflevering.

De accijnsgoederen zijn niet meer voor u bestemd

Bent u een vergunninghouder accijnsgoederenplaats of een Geregistreerde Geadresseerde? U ontvangt het bericht “Kennisgeving van wijziging van bestemming” in het portaal Mijn Douane of in uw eigen geautomatiseerde systeem. U weet dan dat u de accijnsgoederen niet zult ontvangen en dus ook geen bericht van ontvangst hoeft in te dienen.

De accijnsgoederen zijn nog wel voor u bestemd maar de plaats van aflevering wijzigt

In dat geval wordt u van de wijziging van bestemming in kennis gesteld.
Bent u een vergunninghouder accijnsgoederenplaats of een Geregistreerde Geadresseerde? U ontvangt het bericht “Wijziging bestemming” (IE 813) in het portaal Mijn Douane of in uw eigen geautomatiseerde systeem.

U weet dan dat de goederen op een andere plaats zullen worden afgeleverd en dat u verantwoordelijk blijft voor het indienen van het bericht van ontvangst. Hoe u dat doet leest u in dit onderdeel bij “Indienen van een bericht van ontvangst”,

Naar boven

1.6 Ontvangen van een kennisgeving van splitsing

   

Uitvoeringsverordening 2022/1636

Artikel 7

Nadat u het e-AD hebt ontvangen (zie het onderdeel “Ontvangen van een e-AD”) kan de verzender besluiten het e-AD te splitsen. Nederland en een aantal andere lidstaten van de EU staan onder bepaalde voorwaarden toe dat de verzender een overbrenging van minerale oliën onder schorsing van accijns splitst in twee of meer deeltransporten. Zie het onderdeel “Ontvangen van een kennisgeving van splitsing” voor meer informatie daarover.

Voor u als geadresseerde van het oorspronkelijke e-AD kunnen zich twee situaties voordoen:

 • Een deel van de accijnsgoederen blijft voor u bestemd.
  U ontvangt dan een “Kennisgeving van splitsing” (IE 803). Het oorspronkelijke e-AD blijft bestaan voor het gedeelte waarvoor u geadresseerde blijft.;

 • Alle accijnsgoederen blijven voor u bestemd maar wordt via meerdere deeltransporten aan u geleverd.
  U ontvangt dan een “Kennisgeving van splitsing” (IE 803). Het oorspronkelijke e-AD blijft bestaan voor een gedeelte waarvoor u geadresseerde blijft. Voor elk ander deeltransport wordt een nieuw e-AD geregistreerd en aan u toegezonden middels een bericht “Elektronisch Administratief Document” (IE 801).

Let op!

Bent u na de splitsing geen geadresseerde meer van de oorspronkelijke zending of gedeelte van de oorspronkelijke zending dan is er sprake van wijziging van bestemming. Zie het onderdeel “Ontvangen van een bericht wijziging van bestemming” .

Naar boven

1.7 Indiening van een waarschuwing of afwijzing van een e-AD

Na ontvangst van een e-AD (zie het onderdeel “Ontvangen van een e-AD” .) kunt u als geadresseerde een waarschuwing afgeven of het e-AD afwijzen.

Waarschuwing door de geadresseerde

U stuurt als geadresseerde een waarschuwing als de goederen die u hebt bestelt niet geheel overeenkomen met de goederen vermeld in het bericht “Elektronisch Administratief Document” (IE 801). Dat kan bijvoorbeeld zijn een verkeerd vermelde hoeveelheid of accijnsproductcode. U besluit het e-AD nog niet af te wijzen maar de daadwerkelijke levering af te wachten. Na aankomst en controle van de geleverde goederen kunt u de door u vastgestelde meer- of minderbevinding en andere vastgestelde afwijkingen vermelden in het bericht van ontvangst. Hoe u dat doet leest u in dit onderdeel bij “Indiening van een bericht van ontvangst”. U kunt er ook voor kiezen om de zending (gedeeltelijk) te weigeren.

Afwijzing van het e-AD door de geadresseerde

U wijst het e-AD af als u de goederen helemaal niet verwacht of niet hebt besteld. Het kan zijn dat de verzender een fout heeft gemaakt, maar er kan ook sprake zijn van fraude (poging tot misbruik van uw vergunning). U doet dat door invulling van het formulier “Waarschuwing of weigering van een e-AD” (IE 819) in het portaal Mijn Douane of door het sturen van een elektronische bericht vanuit u eigen geautomatiseerde systeem naar EMCS. In het bericht moet de reden voor de waarschuwing of de afwijzing worden vermeld.

Let op!

Als EMCS een acceptatie fout constateert in de gegevens van het formulier, dan wordt u daarover geïnformeerd door middel van een “Algemeen weigeringsbericht” (IE 704). U moet er dan voor zorgen dat de gegevens worden aangepast en dat het formulier opnieuw wordt ingediend.

Als EMCS vaststelt dat u het formulier juist hebt ingevuld, wordt het via de lidstaat van vertrek naar de verzender gezonden.

Naar boven

1.8 Indiening van een bericht van ontvangst door geadresseerde

   

Uitvoeringsbesluit accijns

Uitvoeringsverordening 2022/1636

Artikel 2, lid 13 en 14 en artikel 3a, lid 6 en lid 7

Artikel 8

Na ontvangst van de accijnsgoederen met een e-AD moet u, direct maar uiterlijk binnen vijf werkdagen, een bericht van ontvangst indienen. Als moment van ontvangst wordt het tijdstip bedoeld waarop de geadresseerde exact weet welke goederen hij ontvangen heeft.

Bent u niet in staat om het bericht van ontvangst binnen 5 werkdagen elektronisch in te dienen via EMCS dan moet u de ontvangst melden met het nooddocument “Bericht van ontvangst/bericht van uitvoer”. Zie onderdeel 6.00.00 van dit handboek.

Let op!

Als de accijnsgoederen worden afgeleverd op een plaats van rechtstreekse aflevering (uw klant) bent u -als geadresseerde-vermeld in het e-AD verantwoordelijk voor de indiening van het bericht van ontvangst. Vraag dus bij uw klant de gegevens op die moet invullen in het bericht van ontvangst. U vermeldt daarin onder meer de datum waarop de accijnsgoederen zijn ontvangen op de plaats van rechtstreekse aflevering.

Let op!

Het niet tijdig indienen van het bericht van ontvangst vormt een strafbaar feit. U kunt hiervoor beboet worden. De Douane kan zelfs uw vergunning intrekken.

In het bericht van ontvangst geeft u aan welke beslissing u hebt genomen bij de ontvangst van de accijnsgoederen. Er zijn vier mogelijkheden:

 • U accepteert/aanvaardt de accijnsgoederen en deze zijn in overeenstemming met de inhoud van het e-AD;

 • U accepteert/aanvaardt de accijnsgoederen, maar deze zijn niet in overeenstemming met de inhoud van het e-AD. U geeft dan aan wat het verschil precies is;

 • U weigert de accijnsgoederen in ontvangst te nemen, bijvoorbeeld omdat deze niet overeenkomen met uw bestelling of omdat u deze niet hebt besteld;

 • U weigert een gedeelte van de accijnsgoederen in ontvangst te nemen, bijvoorbeeld omdat dit gedeelte is beschadigd of omdat dat gedeelte niet overeenkomt met de bestelling.

U dient een bericht van ontvangst in door invulling van het formulier “Ontvangstbericht” (IE 818) in het portaal Mijn Douane of door het sturen van een elektronische bericht vanuit uw eigen geautomatiseerde systeem naar EMCS.

Let op!

Als EMCS een acceptatie fout constateert in de gegevens van het formulier, dan wordt u daarover geïnformeerd door middel van een “Algemeen weigeringsbericht” (IE 704). U moet er dan voor zorgen dat de gegevens worden aangepast en dat het formulier opnieuw wordt ingediend.

Bent u een vrijgestelde geadresseerde: u vult dan het papieren formulier in dat u samen met de afdruk van het e-AD van de Centrale Unit Accijns hebt ontvangen en stuur het formulier terug. Neem zo nodig contact op met de Centrale Unit Accijns. Telefoon: (088) 154 61 00, e-mail: cua@douane.nl.

Als EMCS vaststelt dat u het formulier juist hebt ingevuld, wordt het bericht van ontvangst naar de verzender gezonden.

Let op!

Als u als geadresseerde de accijnsgoederen geheel of gedeeltelijk weigert, hoeft u nadat u dit in het bericht van ontvangst hebt gemeld verder niets te doen. De verzender van de accijnsgoederen krijgt uw bericht van ontvangst voor het deel waarvan u de ontvangst hebt gemeld en de verzender moet voor de geweigerde goederen de bestemming wijzigingen en ze bijvoorbeeld terug nemen. U hoeft niet zelf een e-AD in te dienen om de geweigerde accijnsgoederen terug te sturen. Het is de taak van de verzender om het oorspronkelijke e-AD te wijzigen.

Naar boven

1.9 Bericht van uitvoer door de Douane

Wanneer de accijnsgoederen met een e-AD het grondgebied van de Unie hebben verlaten, zal het douanekantoor van uitgang de uitvoer bevestigen aan het douanekantoor waar de uitvoeraangifte is gedaan (kantoor van uitvoer). Zie onderdeel 2.00.00 van dit handboek. Indien het kantoor van uitvoer in Nederland is gelegen wordt dit verzorgd door de Centrale Unit Accijns (CUA). U ontvangt vervolgens het “Bericht van ontvangst/uitvoer” (IE 818) in het portaal Mijn Douane. Dit bericht vormt voor u het bewijs dat het vervoer volgens de daarvoor geldende regels in beginsel is beëindigd.

Naar boven

1.10 Verklaring tekort geadresseerde

Als u minder goederen hebt ontvangen dan vermeldt in het e-AD dan kunt u, net als de verzender, aan de Douane een verklaring voor dat tekort sturen. Het is raadzaam de door u in te vullen verklaring vooraf af te stemmen met de verzender. U kunt de verklaring indienen door invulling in het portaal Mijn Douane van een formulier “Verklaring tekort geadresseerde” (IE 871) of door met eigen software de gegevens door middel van een elektronisch bericht naar EMCS te sturen.

Let op!

Als EMCS een acceptatie fout constateert in de gegevens van het formulier, dan wordt u daarover geïnformeerd door middel van een “Algemeen weigeringsbericht” (IE 704). U moet er dan voor zorgen dat de gegevens worden aangepast en dat het formulier opnieuw wordt ingediend.

Als EMCS vaststelt dat de gegevens in het formulier juist zijn, dan wordt het naar de Douane gezonden in de lidstaat van vertrek.

Naar boven

1.11 Herinnering indienen bericht van ontvangst

De geadresseerde zal er altijd zelf op moeten letten dat een e-AD wordt afgemeld.

De geadresseerde krijgt een bericht “Herinnering ontvangstbericht” (IE 802) als er binnen 5 werkdagen na afloop van de vervoersstermijn er nog geen bericht van ontvangst is ingezonden.

Van de geadresseerde wordt verwacht dat hij onderzoekt wat de reden kan zijn dat het bericht van ontvangst nog niet is ingediend. De geadresseerde kan een “Melding vertraging ontvangstrapport” (IE 837) indienen waarom het bericht van ontvangst nog niet is ingediend. Zie ook onderdeel 6.00.00 van dit handboek.

Als EMCS vaststelt dat u het formulier juist hebt ingevuld, wordt het formulier “Melding vertraging ontvangstrapport” (IE 837) naar de verzender gezonden.

Als het bericht bestemd is voor een vrijgestelde geadresseerde dan ontvangt u van de Centrale Unit Accijns bericht. U vult dan het papieren formulier in dat u samen met de afdruk van het e-AD van de Centrale Unit Accijns hebt ontvangen en stuur het formulier terug. Neem zo nodig contact op met de Centrale Unit Accijns. Telefoon: (088) 154 61 00, e-mail: cua@douane.nl.

Als de Centrale Unit Accijns vaststelt dat u het formulier juist hebt ingevuld, wordt het formulier “Melding vertraging ontvangstrapport” (IE 837) naar de verzender gezonden.

De geadresseerde kan alsnog het bericht van ontvangst indienen. Zie hiervoor “Indiening van een bericht van ontvangst” in dit onderdeel.

Ook kan de geadresseerde een “Melding vertraging ontvangstbericht” (IE 837) bijvoorbeeld omdat de goederen nog niet zijn aangekomen of omdat het controleren bij de aflevering nog niet is afgerond. Het indienen van deze verklaring ontslaat hem niet van de verplichting om het bericht van ontvangst alsnog in te dienen.

Let op!

Als EMCS een acceptatie fout constateert in de gegevens van het formulier, dan wordt u daarover geïnformeerd door middel van een “Algemeen weigeringsbericht” (IE 704). U moet er dan voor zorgen dat de gegevens worden aangepast en dat het formulier opnieuw wordt ingediend.

Als EMCS vaststelt dat de gegevens in het formulier juist zijn, dan wordt het naar de Douane gezonden in de lidstaat van vertrek.

Naar boven

1.12 Bericht: Handmatig gesloten zending (IE881)

Wanneer het niet meer mogelijk is om een bericht van ontvangst in te sturen via EMCS en de bevoegde autoriteit heeft bewijs ontvangen dat een overbrenging van accijnsgoederen onder een accijnsschorsingsregeling is voltooid dan kan de lidstaat van verzending het e-AD handmatig beëindigen.

Naar boven