Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

7.00.00 Taken en werkzaamheden CUA

6 Claimprocedure

Als het vervoer onder schorsing van accijns via meerdere lidstaten plaatsvindt kan de situatie ontstaan dat meerdere lidstaten vinden dat ze heffingsbevoegd zijn. Daarom is een vorm van coördinatie noodzakelijk. Die coördinatie ligt bij de lidstaat van vertrek. Indien de onregelmatigheid is geconstateerd in een andere lidstaat dan de lidstaat van vertrek dan moet de lidstaat die de onregelmatigheid constateert de lidstaat van vertrek hiervan op de hoogte stellen. Dit gebeurt door middel van een “Claim” (IE 861) in EMCS. De communicatie m.b.t. het verwerken van de claim vind plaats op basis van de Verordening Administratieve Samenwerking (Vo. 389/2012), ook wel Wederzijdse Bijstand (WZB) genoemd.

Claims uit andere lidstaten worden zichtbaar in EMCS. De CUA zal, wanneer er sprake is van een Nederlands e-AD en er meerdere lidstaten zijn die de bevoegdheid tot heffen claimen, moeten beoordelen in welke lidstaat de onregelmatigheid is ontstaan. De CUA onderzoekt de feiten en neemt daartoe, zo nodig via een verzoek tot wederzijdse bijstand, contact op met alle mogelijke betrokkenen. Indien alle informatie verkregen is neemt de Excise Liaison Officer een beslissing welke lidstaat heffingsbevoegd is. Deze beslissing wordt middels wederzijdse bijstand medegedeeld aan alle lidstaten die een claim neergelegd hebben.