Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

30 Premie volksverzekeringen

30.1 Wat is de premie volksverzekeringen?

Als u in Nederland woont, bent u in de meeste gevallen verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen. De volksverzekeringen zijn:

 • Algemene Ouderdomswet (AOW)

 • Algemene nabestaandenwet (Anw)

 • Wet langdurige zorg (Wlz)

Uw werkgever of uitkeringsinstantie houdt rekening met de premies voor deze volksverzekeringen. Premies die u te veel of te weinig hebt betaald, worden verrekend in uw aangifte inkomstenbelasting. In sommige gevallen hoeft u geen of minder premie volksverzekeringen te betalen.

In dit hoofdstuk leest u hoe de premie volksverzekeringen wordt berekend en in welke gevallen u vrijstelling of vermindering krijgt.

U woont buiten Nederland

Als u buiten Nederland woont, gelden andere regels voor premies volksverzekeringen. Kijk voor meer informatie in het hoofdstuk 'U woont buiten Nederland'.

Naar boven

30.2 Hoe wordt de premie volksverzekeringen berekend?

De premie volksverzekeringen die u moet betalen, wordt berekend over het zogenoemde premie-inkomen. Dit is meestal gelijk aan uw belastbaar inkomen in box 1. Dit betekent dat bij de berekening van het premie-inkomen niet alleen rekening wordt gehouden met uw inkomen uit Nederland, maar ook met uw eventuele inkomen uit werk en woning uit een ander land. Het gaat dus om uw wereldinkomen in box 1. Verder wordt rekening gehouden met de persoonsgebonden aftrek, maar niet met de heffingskortingen waar u recht op hebt.

Het premie-inkomen is maximaal € 33.994 (of € 34.404 als u geboren bent voor 1 januari 1946).

Het bedrag aan premies dat u betaalt wordt als volgt berekend:

Volksverzekering

Premie

AOW

17,90% van uw premie-inkomen

Anw

0,10% van uw premie-inkomen

Wlz

9,65% van uw premie-inkomen

Bent u maar een deel van het jaar in Nederland verzekerd voor de volksverzekeringen? Of bent u tegelijkertijd in Nederland en buiten Nederland verzekerd? Dan geldt soms een ander premie-inkomen.

Naar boven

30.3 Wanneer niet of deels verzekerd?

In de volgende gevallen hoeft u geen of minder premies voor de volksverzekeringen te betalen:

 • U werkt buiten Nederland
  Als u buiten Nederland werkt, bent u verzekerd voor volkszekeringen in het land waarin u werkt. Dit geldt niet als u een uitgezonden ambtenaar, dienstplichtig militair of zeevarende bent. Bent u gedetacheerd buiten Nederland? Kijk dan bij de uitzondering hieronder.

 • U bent gemoedsbezwaard
  Hebt u principiële bezwaren tegen elke vorm van verzekeringen? Dan bent u gemoedsbezwaarde en kunt u voor 1 of meer volksverzekeringen een ontheffingsverklaring krijgen van de SVB. De SVB geeft dit aan ons door. U hoeft hier in uw aangifte niets voor te doen.

In de volgende situaties betaalt u geen premie AOW en Anw:

 • U kreeg een buitenlandse socialezekerheidsuitkering, bijvoorbeeld een met de AOW vergelijkbaar ouderdomspensioen of een met de Anw vergelijkbaar nabestaandenpensioen.

 • U kreeg een uitkering van een volkenrechtelijke organisatie, bijvoorbeeld een uitkering van de UNESCO of het Internationaal Strafhof.

 • U kreeg een buitenlands ambtelijk pensioen.

U moet in deze gevallen wel een verklaring van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) hebben, waarin staat dat u ontheffing hebt voor de verzekeringen AOW en Anw. Deze ontheffingsverklaring kunt u aanvragen bij de SVB.

U betaalt geen Wlz-premie als een ander land uw medische zorg betaalt volgens een internationale regeling. Dat moet u wel kunnen aantonen. De Sociale Verzekeringsbank kan u een verklaring geven waaruit dit blijkt.

In deze gevallen wordt dus geen of minder premie volksverzekeringen bij uw aangifte inkomstenbelasting berekend.

Naar boven

30.3.1 Uitzondering: U wordt gedetacheerd

Werkt u normaal gesproken in Nederland, maar wordt u door uw werkgever tijdelijk gedetacheerd buiten Nederland? Dan kunt u verzekerd blijven in Nederland als u hiervoor een 'Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving A1/(E)101 voor werknemers' aanvraagt. U vraagt deze verklaring aan bij de Sociale Verzekeringsbank (svb.nl).

Naar boven

30.3.2 U werkt in 2 landen

Als u in meer landen werkt, is het niet altijd meteen duidelijk waar u verzekerd bent. Hieronder worden enkele veelvoorkomende werksituaties beschreven.

1 werkgever: u werkt in meerdere EU-landen
Werkt u in verschillende landen van de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)? Dan bent u in Nederland verzekerd als u minstens 25% van uw werktijd in Nederland werkt. Werkt u niet (of minder dan 25% van uw werktijd) in Nederland, dan bent u in verzekerd in het land waar uw werkgever is gevestigd.

2 werkgevers: u werkt in meerdere EU-landen
Hebt u 2 werkgevers in verschillende landen van de EU of de EER? Dan bent u in Nederland verzekerd. U hoeft niet minstens 25% van uw werktijd in Nederland te werken.

Bijbaan in het land waar u woont
Hebt u een bijbaan in Nederland? Dan bent u misschien verzekerd in het land waar u hoofdzakelijk werkt. Neem hiervoor contact op met de Sociale Verzekeringsbank.

Naar boven

30.4 Een deel van het jaar verzekerd

Bent u maar een deel van het jaar verzekerd voor de volksverzekeringen in Nederland, bijvoorbeeld omdat u een deel van het jaar buiten Nederland werkt? Dan betaalt u alleen premie over de periode dat u in Nederland verplicht verzekerd bent. Uw premie-inkomen wordt in dat geval verminderd.

U kunt in uw aangifte vragen om vermindering van uw premie-inkomen als een van de volgende situaties voor u geldt:

 • Een deel van uw inkomen valt volgens een internationale regeling onder de socialezekerheidswetgeving van een ander land dan Nederland.

 • U betaalt over een deel van uw inkomen premie voor een wettelijke ouderdoms- en overlijdensverzekering in een ander land dan Nederland.

Wij verminderen dan uw inkomen voor de berekening van de premies volksverzekeringen.

Voorbeeld
U woont in Nederland, maar u werkt vanaf 1 juli in Frankrijk. Omdat u het hele jaar in Nederland woont, bent u het hele jaar belastingplichtig voor de inkomstenbelasting. Daarnaast bent u van 1 januari tot en met 30 juni in Nederland verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen. Wij verminderen uw premie-inkomen zodat u minder premies betaalt dan u zou doen als u het hele jaar in Nederland verzekerd was.

Naar boven

30.4.1 Berekening van de vermindering

Wij berekenen het verminderde premie-inkomen volgens één van de volgende twee methoden:

 1. Uw belastbare inkomen over het hele kalenderjaar, verminderd met de inkomsten en aftrekposten uit de periode waarin u niet meer verzekerd was in Nederland. Belastbaar inkomen is het inkomen dat onder de premieheffing voor de volksverzekeringen valt.

 2. Het maximumbedrag van € 33.994 (of € 34.404 als u geboren bent voor 1 januari 1946), evenredig berekend over de periode dat u verplicht verzekerd bent in Nederland. Voor deze periode wordt gerekend met een jaar van 360 dagen en maanden van 30 dagen.

Wij berekenen beide methodes en passen de methode toe die voor u het voordeligst is.

Voorbeeld
U woont in Nederland en hebt een jaarinkomen van € 40.000 in box 1. Op 1 augustus gaat u in Duitsland werken. U betaalt over de eerste 7 maanden premie voor de volksverzekeringen in Nederland. Van uw inkomen van € 40.000 valt € 25.000 onder de premieheffing in Duitsland, omdat het inkomen over de periode dat u in Duitsland werkt € 25.000 is.

Methode 1: berekening vermindering
Wij verminderen het premie-inkomen met het inkomen over de periode dat u niet meer in Nederland verzekerd bent (periode van werken in Duitsland). Resultaat: € 40.000 - € 25.000 = € 15.000.

Methode 2: berekening maximum premie-inkomen evenredig aan de periode
Het maximum inkomen waarover we premie berekenen is in dit geval € 33.994. Voor de 210 dagen dat u in Nederland verzekerd bent, is het maximum premie-inkomen dan 210/360 x € 33.994 = € 19.829.

In dit voorbeeld is methode 1 voor u het meest voordelig. Wij stellen het premie-inkomen daarom vast op € 15.000.

Naar boven

30.5 Zowel in als buiten Nederland verzekerd

Bent u in Nederland verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen? En moet u in diezelfde periode ook buiten Nederland over uw inkomen premie voor de sociale zekerheid betalen? Of bent u dit verschuldigd aan een volkenrechtelijke instantie, bijvoorbeeld de UNESCO of het Internationaal Strafhof? Dan kunt u een correctie op uw premie-inkomen krijgen, zodat u niet over uw gehele inkomen premies voor volksverzekeringen in Nederland betaalt.

In de volgende situaties kunt u een correctie van uw premie-inkomen krijgen:

 • U betaalt in een ander land premies die u recht geven op een uitkering bij ouderdom en overlijden volgens de socialezekerheidswetgeving van dat land.

 • U valt volgens een internationale regeling naast de Nederlandse socialezekerheidswetgeving ook onder de wetgeving van het land waar u werkt.

 • U hebt inkomsten uit loondienst in Nederland bij een internationale organisatie of buitenlandse overheid en u hebt inkomsten uit overig werk.
  U krijgt dan alleen een correctie op uw premie-inkomen voor de inkomsten uit loondienst, niet voor uw inkomsten uit overig werk.

Uw premie-inkomen wordt in deze gevallen verminderd met het inkomen waarover u in een ander land al premies betaalt.

Naar boven

30.6 Wat zijn de gevolgen?

Als u niet of maar gedeeltelijk verzekerd bent voor de volksverzekeringen in Nederland, betaalt u geen of minder premies. Uw werkgever of uitkeringsinstantie kan hier rekening mee houden of u kunt dit corrigeren in uw aangifte inkomstenbelasting. U hebt in dat geval ook maar recht op een deel van de heffingskortingen. Kijk voor meer informatie in het hoofdstuk 'Heffingskortingen'.

Naar boven