Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

23 Restant persoonsgebonden aftrek

23.1 Wat is een restant persoonsgebonden aftrek?

Had u in een eerder jaar dan het jaar waarover u aangifte doet veel persoonsgebonden aftrekposten? En was het totaal van uw persoonsgebonden aftrek zo hoog dat u het niet volledig kon verrekenen met uw inkomen in respectievelijk box 1, box 3 of box 2? Dan hebt u nog een bedrag over. Dit noemen wij een restant persoonsgebonden aftrek. Een restant persoonsgebonden aftrek mag u aftrekken in het volgende jaar tot maximaal uw inkomen in box 1, box 3 of box 2 van dat jaar. Blijft er dan nog een restant persoonsgebonden aftrek over? Dan mag u dat weer doorschuiven naar het daaropvolgende jaar.

U hebt alleen een restant persoonsgebonden aftrek als u voldoet aan de volgende 2 voorwaarden:

 • U hebt in uw aangifte over een eerder jaar gebruikgemaakt van de persoonsgebonden aftrek.

 • U had toen persoonsgebonden aftrek over, nadat u uw inkomen uit werk en woning (box 1), uw voordeel uit sparen en beleggen (box 3) en uw voordeel uit aanmerkelijk belang (box 2) had verminderd met uw persoonsgebonden aftrek.

In dit hoofdstuk leest u:

 • waaruit de persoonsgebonden aftrek bestaat

 • hoe u weet of u een restant persoonsgebonden aftrek hebt

 • wat u moet doen als u eerder een aftrekpost bent vergeten

U woont buiten Nederland

Als u buiten Nederland woont, hebt u alleen recht op deze aftrek als u:

 • kwalificerend buitenlands belastingplichtig bent, of

 • in Suriname of op Aruba woont, of

 • in België woont, geen kwalificerend buitenlands belastingplichtige bent en Nederlands inkomen hebt,

Of kijk voor meer informatie in het hoofdstuk 'U woont buiten Nederland'.

Naar boven

23.2 Waaruit bestaat de persoonsgebonden aftrek?

De persoonsgebonden aftrek is het totaal van de volgende aftrekposten:

 • betaalde alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen

 • uitgaven voor levensonderhoud van kinderen tot en met 2014

 • specifieke zorgkosten

 • uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten

 • studiekosten of andere scholingsuitgaven

 • giften

 • onderhoudskosten voor een rijksmonumentenpand

 • verliezen op beleggingen in durfkapitaal

Naar boven

23.3 Hoe weet u of u een restant persoonsgebonden aftrek hebt?

Als u een restant persoonsgebonden aftrek hebt, staat dat op uw definitieve aanslag over het vorige aangiftejaar. Hebt u nog geen definitieve aanslag ontvangen? Dan kunt u het restant persoonsgebonden aftrek overnemen uit uw aangifte over het vorige jaar.

U verrekent een restant persoonsgebonden aftrek altijd eerst met het inkomen van het eerstvolgende jaar. Is het inkomen dat jaar ontoereikend? Dan verrekent u het restant met het inkomen van het daaropvolgende jaar.

Wat u in een eerder jaar hebt afgetrokken, mag u niet nogmaals aftrekken.

Naar boven

23.3.1 Aftrekposten vergeten?

Misschien hebt u in uw aangifte over een eerder jaar geen gebruik gemaakt van bepaalde aftrekposten, terwijl u dat wel had kunnen doen. Wilt u alsnog aftrekposten opvoeren? Dan kunt u bezwaar maken tegen uw definitieve aanslag over een eerder jaar. In uw bezwaar geeft u gemotiveerd aan van welke aftrekposten u alsnog gebruik wilt maken.

Let op!

Aftrekposten waarvan u eerder geen gebruik hebt gemaakt in uw aangifte, mag u niet opvoeren als restant persoonsgebonden aftrek.

Naar boven

23.4 Fiscaal partnerschap en restant persoonsgebonden aftrek

Hebt u het hele jaar een fiscale partner of kiest u ervoor om het hele jaar fiscale partners te zijn? Dan mag u het restant persoonsgebonden aftrek over vorige jaren onderling verdelen. Elke verdeling mag, als het totaal maar 100% is. Zie voor meer informatie over verdelen 'Gevolgen fiscaal partnerschap' in het hoofdstuk 'Fiscaal partnerschap'.

Naar boven