Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

10.60.00 Tabak, ruwe en (gedeeltelijk) bereide tabak

9 Accijnszegels

9.1 Algemeen

Tabaksproducten moeten bij uitslag tot verbruik zijn voorzien van de voorgeschreven accijnszegel (WA, artikel 73). De aanwezigheid van een accijnszegel op de tot verbruik uitgeslagen tabaksproducten is een indicatie dat de accijns is afgedragen. Of dit feitelijk ook het geval is kan, indien nodig geacht, worden vastgesteld bij degene die de producten heeft uitgeslagen tot verbruik.

De volgende tabaksproducten hoeven niet te zijn voorzien van een accijnszegel:

 1. Tabaksproducten die door particulieren, als bedoeld in artikel 2d van de WA, voor eigen behoefte door henzelf vanuit een andere lidstaat naar Nederland worden vervoerd (WA, artikel 73 en URA, artikel 36 letter a);

 2. Tabaksproducten die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers en door henzelf voor eigen behoefte vanuit een derde land of derdelandsgebied worden meegenomen (WA, artikel 73 en URA, artikel 36 letter b).
  Let op: als een reiziger meer mee neemt dan op grond van de reizigersvrijstelling is toegestaan en deze worden door hemzelf voor eigen behoefte meegenomen dan hoeft deze hoeveelheid tabaksproducten niet van een accijnszegel te zijn voorzien. Als de reiziger kan aantonen dat de hoeveelheden boven de vrijstelling voor eigen behoefte zijn dan worden de tabaksproducten tegen betaling van de belasting(en) vrijgegeven;

 3. Tabaksproducten die overeenkomstig artikel 69 (diplomatieke vrijstellingen) van de WA met vrijstelling van accijns tot verbruik worden uitgeslagen (WA, artikel 73 en URA, artikel 36 letter c);

 4. Tabaksproducten die na de uitslag tot verbruik worden overgebracht naar een plaats waar deze onder ambtelijk toezicht worden vernietigd (WA, artikel 73 en URA, artikel 36 letter d).

De accijnszegels zijn staatseigendom (WA 73, lid 1). Bij faillissement van een belanghebbende die in het bezit is van accijnszegels die nog niet zijn aangebracht op tabaksproducten kan de staat de accijnszegels terugvorderen. Als de accijnszegels al zijn aangebracht is dat niet meer mogelijk.

Accijnszegels kunnen worden nagemaakt. Veelal zijn in dat geval ook de tabaksproducten nagemaakt. In verband daarmee zijn de zegels van echtheidskenmerken voorzien. De echtheid van de zegels moet dan ook steekproefsgewijs worden gecontroleerd. Deze controle kan bijvoorbeeld worden uitgevoerd op plaatsen waar tabaksproducten aan consumenten worden verkocht. Ook is op de zegel een tariefcode aangebracht (zie paragraaf 11.2). Deze code wijzigt bij een autonome tariefswijziging (een accijnsverhoging die niet is gebaseerd is op een wijziging van de kleinhandelsprijs).

Naar boven

9.2 Soorten accijnszegels

9.2.1 Algemeen

De vorm, het zegelbeeld, de kleur en het formaat van het zegel zijn omschreven in URA artikel 44, lid 1 tot en met 3. Deze kenmerken zijn voor alle accijnszegels hetzelfde.
Voor sigaretten en rooktabak worden onder het beeld van het zegel, de hoeveelheid en de soort van het tabaksproduct en boven het beeld van het zegel de kleinhandelsprijs gedrukt.
Voor sigaren wordt onder het beeld van het zegel alleen de soort van het tabaksproduct en boven het beeld van het zegel de kleinhandelsprijs gedrukt.

Op alle accijnszegels:

 • wordt de naam van degene die de accijnszegels heeft aangevraagd opgenomen onder de vermelding van de soort van het tabaksproduct. De inspecteur kan toestaan dat de naam van de aanvrager wordt vervangen door een fabrieks- of handelsmerk of een door de directeur-generaal directeur Douane vastgesteld nummer.

 • Is linksonder tegen het randmotief de tariefcode vermeld. De tariefcode wordt gewijzigd bij een wijziging van het tarief aan accijns. Hoe de tariefcode luidt staat in URA artikel 44, lid 3.

Naar boven

9.2.2 Bedrukt zegel

De accijnszegels worden beschikbaar gesteld met vermelding van de soort van het tabaksproduct, de hoeveelheid, de kleinhandelsprijs en de tariefcode.

De accijnszegels worden afgeleverd zonder de vermelding van de naam van de aanvrager of, indien daarvoor toestemming is, het fabrieks- of handelsnummer of een door de directeur-generaal Douane vastgesteld nummer (URA, artikel 48, lid 2). De aanvrager dient dit gegeven daarop zelf te drukken.

Naar boven
9.2.2.1 Onbedrukte, blanco zegel

Indien daarvoor toestemming is verleend kunnen de zegels ook onbedrukt worden aangevraagd. De aanvrager drukt dan zelf of laat dit doen: de tariefcode, het soort tabaksproduct, de kleinhandelsprijs en de hoeveelheid op het accijnszegel (URA, artikel 49, lid 1). Deze gegevens moeten overeenkomen met de inhoud van de verpakking van de tabaksproducten en de kleinhandelsprijs waartegen de tabaksproducten aan andere dan wederverkopers (dus aan de consument) worden verkocht.

De vermeldingen worden op dezelfde plaats aangebracht als is omschreven voor het bedrukte zegel.

Naar boven

9.3 Verkrijgbaar stellen van accijnszegels

Accijnszegels worden verkrijgbaar gesteld bij de zegelproducent. Als zegelproducent is aangewezen Johan Enschedé Security Printing (JESP) te Haarlem. De accijnszegels wordt verkrijgbaar gesteld op het distributiepunt van JESP te Haarlem. De zegels moeten daadwerkelijk op het distributiepunt in ontvangst worden genomen (zie ook hierna: par. 9.7.1).

In beginsel worden accijnszegels verkrijgbaar gesteld voor elke kleinhandelsprijs die de aanvrager heeft vastgesteld. Die kleinhandelsprijs moet overigens wel zijn afgestemd op de hoeveelheid tabaksproducten per verpakking, met inachtneming van de beperkende bepalingen van artikel 46 van de URA.

Accijnszegels zijn verkrijgbaar bij hoeveelheden van één of meer volle vellen (URA, artikel 43, lid 1).

De onbedrukte blanco accijnszegels wordt beschikbaar gesteld in één vel van 300 zegels per vel. De zegelvellen worden in een veelvoud van 100 vellen aangevraagd.

Het aantal accijnszegels per vel bij bedrukte accijnszegels is: 300, 288, 144 en 24. De zegelaanvrager kan bedrukte zegels per vel aanvragen.

Zegels aanvragen in grotere vellen kan aantrekkelijker zijn, omdat de aanvrager de zegels nog moet bedrukken met zijn naam (of wat daarvoor in de plaats komt) en/of met een codenummer of letters.

Naar boven

9.4 Aanvragen van accijnszegels

9.4.1 Algemeen

Om accijnszegels te mogen aanvragen moet de aanvrager van de accijnszegels in het bezit zijn van een ‘Toestemming accijnszegels aanvragen’.

De ‘Toestemming accijnszegels aanvragen’ moet worden aangevraagd met de ‘Aanvraag Toestemming accijnszegels aanvragen’. Het aanvraagformulier is door de aanvrager te downloaden op www.douane.nl. bij programma’s en formulieren.

Er zijn 2 soorten Toestemming accijnszegels aanvragen:

 • voor blanco accijnszegels, of

 • voor bedrukte zegels

Naar boven

9.4.2 Aanvraag Toestemming accijnszegels aanvragen

Accijnszegels kunnen alleen worden aangevraagd door (WA, artikel 75, lid 1):

 • een vergunninghouder van een AGP voor tabaksproducten

 • een in Nederland gevestigde Geregistreerde geadresseerde

 • een fiscaal vertegenwoordiger van een niet in Nederland gevestigd bedrijf, dat buiten Nederland tabaksproducten van accijnszegels voorziet

  een in Nederland gevestigd bedrijf dat buiten Nederland tabaksproducten van accijnszegels voorziet.
  Het hier genoemde in Nederland gevestigde bedrijf hoeft niet zelf de zegels aan te brengen, maar kan dat ook in opdracht laten doen. …’voorziet’ kan in dat geval ook worden gelezen als ‘laten voorzien’.

Is een bedrijf niet in Nederland is gevestigd en laat hij in het buitenland tabaksproducten van accijnszegels voorzien en is er bij dit bedrijf gen sprake van

 • een vergunninghouder van een AGP voor tabaksproducten, of

 • een in Nederland gevestigde Geregistreerde geadresseerde?

Dan kan dit bedrijf een fiscaal vertegenwoordiger aanstellen. Deze fiscaal vertegenwoordiger kan met de ‘Toestemming accijnszegels aanvragen’, accijnszegels voor het buiten Nederland gevestigde bedrijf aanvragen.

Is een bedrijf gevestigd in Nederland, maar laat hij buiten Nederland, maar wel in een lidstaat van de Europese Unie, tabaksproducten van accijnszegels voorzien en is er bij dit bedrijf geen sprake van

 • een vergunninghouder van een AGP voor tabaksproducten, of

 • een in Nederland gevestigde Geregistreerde geadresseerde?

Dan kan dit bedrijf accijnszegels laten aanvragen door een in Nederland gevestigde Geregistreerde geadresseerde die de producten vanuit een ander lidstaat in Nederland ontvangt. Deze Geregistreerde geadresseerde moet wel een ‘Toestemming accijnszegels aanvragen’ hebben.

Let op!

De Geregistreerde geadresseerde vraagt voor zichzelf accijnszegels aan. Hier is geen sprake van vertegenwoordiging.

Naar boven

9.4.3 Toestemming bedrukte accijnszegels aanvragen

Voor het verlenen van de ‘Toestemming bedrukte accijnszegels aanvragen’ moet door de aanvrager aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • per toestemming moet een sluitende zegeladministratie worden gevoerd (UBA, artikel 9e, lid 1). Zie verder hoofdstuk Eisen aan de zegeladministratie;

 • belanghebbende moet maandelijks opgaaf aan de klantmanager doen van alle ontvangsten en mutaties van accijnszegels in de voorafgaande maand.

  Op www.douane.nl is een formulier ‘Opgaaf ontvangst en mutaties accijnszegels’ hiervoor beschikbaar. De klantmanager kan met degene die de Toestemming aanvraagt of heeft over de aanlevering van de gegevens ook afspraken maken (bijvoorbeeld het gebruik van een eigen ontwikkeld formulier). In ieder geval moet er altijd inzicht zijn in alle ontvangsten en mutaties van de accijnszegels.

 • belanghebbende moet een maandelijkse voortschrijdende prognose van de zegelaanvragen per kalendermaand aan de zegelproducent doen.

  Deze eis wordt gesteld in verband met de logistieke planning van de zegelproducent.

 • belanghebbende moet een bedrag aan zekerheid stellen (WA, artikel 76, lid 1). Zie verder Hoofdstuk zekerheid.

Naar boven

9.4.4 Toestemming blanco accijnszegels aanvragen

Voor het aanvragen van een Toestemming blanco zegels aanvragen zijn extra eisen gesteld in URA, artikel 38:

 • de aanvrager is in het bezit van een Vergunning AGP voor tabaksproducten of een Vergunning Geregistreerde geadresseerde

 • de aanvrager heeft in het voorafgaande kalenderjaar tenminste 10 miljoen accijnszegels aangevraagd en op de verpakking van de (tot verbruik uitgeslagen) tabaksproducten aangebracht.

Een aanvrager die nog niet in het bezit is van een ‘Toestemming accijnszegels aanvragen’ kan dus geen ‘Toestemming blanco accijnszegels aanvragen’.

Naar boven

9.4.5 Eisen aan de zegeladministratie

De administratie van een bedrijf dat een ‘Toestemming accijnszegels aanvragen’ heeft moet zodanig zijn ingericht dat

 • een juiste, volledige en tijdige vastlegging van de bedrijfshandelingen gewaarborgd is, en

 • alle voor de heffing van accijns van belang zijnde gegevens op overzichtelijke wijze zijn opgenomen.

Daarnaast moet het bedrijf voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • de zegeladministratie en de administratie waarin de orders en de financiële transacties met het bedrijf dat in het buitenland de tabaksproducten van accijnszegels voorziet is opgenomen, moeten aan elkaar gerelateerd kunnen worden;

 • bij de zegeladministratie moet een afschrift worden bewaard van de aangifte voor de van accijnszegels voorziene tabaksproducten. Dat zijn

 • de periodieke (maand)aangifte of de dag/weekaangifte. Dit zijn de aangiften genoemd in WA, artikel 53 en 53a.

 • de aangifte tot het brengen in het vrije verkeer van de EU, als bedoeld in artikel 79 van Vo (EEG) nr. 2913/92 (voor 1 mei 2016) of artikel 201 van de Vo (EU) 952/2013 (vanaf 1 mei 2016).

Naar boven

9.5 Zekerheid voor de toestemming

9.5.1 Algemeen

Voordat de ‘Toestemming accijnszegels aanvragen’ wordt verleend moet degene die de toestemming aanvraagt zekerheid stellen. De zekerheid wordt gesteld voor het bedrag aan accijns dat de accijnszegels vertegenwoordigen (WA, artikel 76).
De hoogte van de zekerheid is afhankelijk van het accijnsbelang (URA, 22a, lid 1).
De zekerheid bedraagt nooit meer dan € 9.000.000. Dit maximum geldt voor iedereen die om een ‘Toestemming zegels aanvragen’ mag verzoeken (zie par 9.4.2).
De zekerheid wordt vastgesteld bij voor bezwaar vatbare beschikking.

Naar boven

9.5.2 Hoogte accijnsbelang bedrukte zegels

Het accijnsbelang van de bedrukte accijnszegels is gelijk aan het bedrag aan accijns dat de bedrukte accijnszegels vertegenwoordigen die de houder van de toestemming gemiddeld in voorraad heeft (URA, artikel 22c, lid 2).Voor de bepaling van het accijnsbelang moet worden uitgegaan van:

 1. Gemiddelde voorraad zegels per maand

 2. Gerelateerd aan het soort accijnszegel (hoeveelheid of gewicht/KHP)

 3. De belastingdruk aan accijns per soort accijnszegel

Deze laatste wordt vastgesteld aan de hand van de op dat moment geldende tarieven aan accijns per soort tabaksproduct. Voor de belastingdruk per soort wordt verwezen naar de tabel accijnstarieven.

In de ‘aanvraag Toestemming accijnszegels aanvragen’ geeft belanghebbende aan hoeveel bedrukte accijnszegels hij verwacht gemiddeld per kalendermaand (naar gemiddelde kleinhandelsprijs per tabaksproduct) in voorraad te houden. Op basis van deze opgaaf wordt het accijnsbelang vastgesteld.

Voorbeeld:

De aanvrager geeft aan dat hij gemiddeld voor sigaretten 10.000 zegels van 20 stuks/€ 7,20 en 20.000 zegels van 25 stuks/€ 8,40 per maand in voorraad verwacht te houden. De belastingdruk is 60%, dus € 4,32 per pakje bij 20/7,20 en € 5,04 bij 25/8,40. Het accijnsbelang van de voorraad zegels per maand is dus 10.000 x € 4,32 plus 20.000 x € 5,04 is totaal € 144.000,-. De bedragen worden afgerond op een veelvoud van € 1.000,-.

Naar boven

9.5.3 Hoogte accijnsbelang blanco zegel

Het accijnsbelang van de onbedrukte accijnszegels is gelijk aan het bedrag aan accijns behorend bij een kleinhandelsprijs en hoeveelheid die de houder van de toestemming gemiddelde per maand op de onbedrukte blanco accijnszegels vermeldt of heeft vermeld (URA, artikel 22c, lid 3).

Voor de bepaling van het accijnsbelang moet worden uitgegaan van:

 1. gemiddelde voorraad zegels per maand.

 2. De gemiddelde hoeveelheid (stuks sigaretten/gram rooktabak) behorende bij de gemiddelde KHP.

 3. De belastingdruk aan accijns per soort accijnszegel.

Deze laatste wordt vastgesteld aan de hand van de op dat moment geldende tarieven aan accijns per soort tabaksproduct. Voor de belastingdruk per soort wordt verwezen naar de tabel accijnstarieven.

Voor de aanvrager van een ‘Toestemming accijnszegels aanvragen’ (blanco) wordt vooraf de gemiddelde hoeveelheid (stuks sigaretten/gram rooktabak) behorende bij de gemiddelde KHP bepaald. Indien belanghebbende zowel blanco zegels voor rooktabak als voor sigaretten aanvraagt wordt dit per soort tabaksproduct berekend.

In de aanvraag ‘Toestemming accijnszegels aanvragen’ geeft belanghebbende aan hoeveel onbedrukte accijnszegels hij verwacht gemiddeld per kalendermaand (naar gemiddelde kleinhandelsprijs per tabaksproduct) in voorraad te houden. Op basis van deze opgaaf wordt de gemiddelde kleinhandelsprijs per soort accijnszegel en het accijnsbelang vastgesteld.

Voorbeeld:

De aanvrager geeft aan dat hij gemiddeld 1.000.000 sigaretten per maand in voorraad (van blanco naar bedrukt) verwacht te houden. De gemiddelde KHP is 20 stuks/€ 6,80. De belastingdruk is € 4,08 per pakje. Het accijnsbelang van de voorraad zegels per maand is 1.000.000 x € 4,08 = € 4.080.000.

Naar boven

9.5.4 Matiging van het bedrag aan zekerheid

De zekerheid voor de toestemming bedraagt ten minste 5 % en ten hoogste 100 % van het accijnsbelang. Het maximumbedrag aan zekerheid dat de houder van een ‘Toestemming accijnszegels aanvragen’ moet stellen is in alle gevallen € 9.000.000 (URA, artikel 22c, lid 4).

Op het berekende accijnsbelang wordt dus een matiging toegepast.

Voor de matiging van de zekerheid zijn de criteria genoemd in de tabel van paragraaf 4.3 van het onderdeel 30.60.00 van het Handboek Accijns van toepassing.

Naar boven

9.5.5 Samenloop van de zekerheid

De vergunninghouder van de AGP voor tabaksproducten heeft voor zijn vergunning AGP zekerheid gesteld voor de accijns die zij verschuldigd zijn of kunnen worden in Nederland dan wel een andere lidstaat. Ook de Geregistreerde geadresseerde en de fiscaal vertegenwoordiger moeten zekerheid stellen (WA, artikel 56).

De zekerheid die al gesteld is in verband met een bestaande vergunning Accijnsgoederenplaats (AGP) en de vergunning Geregistreerde geadresseerde kan mede dienen ter dekking van de vereiste zekerheid voor de vergunning Toestemming accijnszegels aanvragen. (WA, artikel 76, lid 3)

Dit is ter beoordeling van de Ontvanger. De Ontvanger beschikt namelijk over de gegevens over de wijze van zekerheidstelling en weet zodoende of de borgverstrekker in de bestaande zekerheidstelling een beperking heeft laten opgenomen.

Naar boven

9.6 Accijnszegels aanvragen

De houder van een ‘Toestemming accijnszegels aanvragen’ kan zegels rechtstreeks aanvragen bij de zegelproducent (WA artikel 75, URA, artikel 42, lid 1).

Als zegelproducent is aangewezen: Johan Enschedé Security Printers gevestigd te Haarlem. Dit bedrijf doet ook de distributie van de zegels.

Voor het aanvragen van accijnszegels wordt gebruik gemaakt van het formulier dat door de zegelproducent (digitaal) ter beschikking is gesteld (URA, artikel 42, lid 3).
Om toegang te krijgen tot dit digitale formulier moet de houder van de toestemming zich tot de zegelproducent wenden. De zegelproducent bepaalt de manier waarop de zegels kunnen worden aangevraagd.
In de Toestemming is de maximale hoeveelheid opgenomen waarvoor de houder van de Toestemming zegels mag aanvragen. Deze hoeveelheden zijn ook bekend bij de zegelproducent.

Wil de aanvrager meer zegels aanvragen? Dan kan hij daartoe contact opnemen met de klantmanager. Ligt de aanvraag boven de norm, dan zal in overleg met de zegelproducent worden gekeken of de levering ook logistiek mogelijk is.

Als de aanvraag van accijnszegels af wordt gewezen dan gebeurd dit bij voor bezwaar vatbare beschikking (WA artikel 75, lid 1).

Naar boven

9.7 Levering van accijnszegels

9.7.1 Procedure van levering

De zegels worden verkrijgbaar gesteld op het distributiepunt van de zegelproducent.
Dit is bij Johan Enschedé Security Print, Oudeweg 32, Autosluis gebouw 5, 2031 CC Haarlem.
Degene die de zegels heeft aangevraagd neemt de zegels op dit distributiepunt in ontvangst. Vanaf het moment dat de zegelaanvrager heeft getekend voor de ontvangst is deze aansprakelijk voor het bedrag aan accijns dat de accijnszegels vertegenwoordigen.

De zegels kunnen ook namens de zegelaanvrager bij het distributiepunt in ontvangst worden genomen.
De zegels kunnen niet per post aan de zegelaanvrager worden toegezonden. Dit kan alleen gebeuren als de zegels namens de zegelaanvrager door een ander, bijvoorbeeld door een gemachtigde of door de zegelproducent, in ontvangst zijn genomen. De gemachtigde of de zegelproducent kan daarna de zegels aan de zegelaanvrager toezenden. De zegelaanvrager is dan ook tijdens de verzending per post verantwoordelijk voor het bedrag aan accijns dat de accijnszegels vertegenwoordigd.

De zegelproducent kent aan elke levering een uniek leveringsnummer toe.
Dit nummer staat op de verpakking, de begeleidingsdocumenten en het ontvangstbewijs van de levering. Dit nummer moet de zegelaanvrager opnemen in zijn zegeladministratie.

De zegelaanvrager tekent bij de ontvangst van de zegels een door de zegelproducent opgesteld ontvangstbewijs. Dit ontvangstbewijs moet de zegelaanvrager bij zijn administratie houden (URA, artikel 40, tweede lid, letter a).

Naar boven

9.7.2 Opgaaf ontvangst en mutaties accijnszegels

De aanvrager moet per kalendermaand een opgaaf doen van alle ontvangsten en mutaties in de zegeladministratie. In deze opgaaf worden alle mutaties met betrekking tot de zegels opgenomen.

De aanvrager moet binnen een kalendermaand na de afloop van de kalendermaand waar de opgaaf betrekking op heeft zijn opgaaf indienen bij de inspecteur.
Hij zendt daartoe de opgaaf naar: Douane.accijnszegels@belastingdienst.nl.
Met de opgaaf kan worden getoetst of de aanvrager de normen voor het aanvragen van de zegels, zoals die zijn opgenomen in de ‘Toestemming accijnszegels aanvragen’, overschrijdt.

Naar boven

9.7.3 Onjuiste leveringen van zegels

Voldoen de accijnszegels niet aan de kwaliteitseisen of wijkt de levering af van de zegelaanvraag?
Dan moet de zegelaanvrager dit direct melden bij de zegelproducent en de klantmanager. (URA, artikel 50, eerste lid)
De zegelaanvrager kan, na overleg, de zegels die niet aan de kwaliteitseisen voldoen, de verkeerde gegevens bevatten of die teveel zijn geleverd, retour zenden aan de zegelproducent.

Voor het terugzenden van zegels heeft de zegelproducent een formulier vastgesteld. Dit formulier bevat de gegevens genoemd in URA, artikel 50, tweede lid. Een exemplaar van dit formulier wordt naar de klantmanager gezonden.

Met de zegelproducent is afgesproken dat de zegelaanvrager binnen 3 werkdagen nadat het formulier door de zegelproducent is ontvangen, bericht krijgt over de afhandeling van zijn klacht. Ook krijgt de zegelaanvrager dan bericht wanneer een eventuele nieuwe levering door de zegelaanvrager kan worden opgehaald bij het distributiepunt.

Let op!

De hoeveelheid zegels die niet aan de kwaliteitseisen voldeden, afwijken van de aanvraag of teveel zijn geleverd én die retour zijn gezonden worden voor de maximum hoeveelheden zegels die een zegelaanvrager mag bestellen buiten beschouwing gelaten.
De hoeveelheid retour gezonden zegels moet door de zegelaanvrager dan wel op de opgaaf ontvangst en mutaties accijnszegels worden vermeld.

Naar boven

9.8 Vernietiging van accijnszegels

Op verzoek van de zegelaanvrager kunnen accijnszegels worden vernietigd. Het verzoek moet worden gedaan met een formulier ‘Aanvraag vernietiging van accijnszegels’. Dit formulier is te vinden op douane.nl.
Zegels die onder ambtelijk toezicht zijn vernietigd worden niet aangemerkt als zijnde vermist. Voor die zegels wordt dus geen bedrag aan accijns verschuldigd (zie verder paragraaf 9.10).

Naar boven

9.8.1 Welke zegels kunnen worden vernietigd?

De volgende accijnszegels kunnen worden vernietigd (URA artikel 51, eerste lid):

 1. de onbeschadigde accijnszegels of vellen met accijnszegels waarop een oude tariefcode is vermeld. De accijnszegels met een oude tariefcode moeten uiterlijk de laatste dag van de maand waarin het nieuwe accijnstarief van toepassing is geworden, worden vernietigd (URA, artikel 51, vierde lid);

 2. de onbeschadigde bedrukte accijnszegels die niet meer bruikbaar zijn. Dit doet zich voor bij wijziging van de kleinhandelsprijs;

 3. de beschadigde vellen met accijnszegels;

 4. de beschadigde of onbeschadigde losse accijnszegels;

 5. de beschadigde aangesneden vellen met accijnszegels, en

 6. accijnszegels of vellen accijnszegels, waarop niet de juiste gegevens staan vermeld. Het gaat hier om het fabrieks- of handelskenmerk dat de zegelaanvrager op door de zegelproducent bedrukte zegels zelf aanbrengt. Het gaat hier ook om alle gegevens die de blanco zegelaanvrager zelf op het zegel drukt.

Accijnszegels kunnen alleen worden vernietigd op verzoek van de aanvrager van de zegels en onder ambtelijk toezicht. De aanvraag wordt gedaan met het formulier ‘Verzoek vernietiging van accijnszegels’. Dit formulier is te downloaden op www.douane.nl.

Onder vernietiging van accijnszegels wordt verstaan: voor herhaald gebruik ongeschikt maken van accijnszegels.

De inspecteur bepaalt hoe het ambtelijk toezicht plaatsvindt.

Naar boven

9.8.2 Vernietiging in Nederland

Vernietiging van accijnszegels in Nederland gebeurt altijd onder ambtelijk toezicht.
Van de vernietiging wordt een ambtelijke verklaring opgesteld op het formulier ‘Verzoek vernietiging van accijnszegels’.

Worden er binnen een AGP tabaksproducten vernietigd waar al accijnszegels op zijn aangebracht? Dan doet de aanvrager een verzoek daartoe met de mededeling ‘Vernietiging accijns- en/of verbruiksbelastinggoederen’.
Dit formulier is te downloaden op www.douane.nl.
De zegelaanvrager neemt een afschrift van de mededeling ‘Vernietiging accijns en/of verbruiksbelastinggoederen’ met een specificatie van de soort vernietigde accijnszegels op in zijn zegeladministratie (URA, artikel 51, vijfde lid).

Een exemplaar van de ambtelijke verklaring van de vernietiging moet de aanvrager bij zijn administratie bewaren.
De zegelaanvrager doet op het formulier ‘Opgaaf ontvangst en mutaties accijnszegels’ opgaaf van de vernietigde zegels.

Naar boven

9.8.3 Vernietiging in een andere lidstaat

Als de accijnszegels in een andere lidstaat worden vernietigd moet dat ook onder ambtelijk toezicht van de douaneautoriteit van die lidstaat.
De zegelaanvrager moet aan de hand van de ambtelijke verklaring van de douaneautoriteit van die lidstaat de vernietiging aantonen.
De ambtelijke verklaring bevat in ieder geval dezelfde gegevens als die staan vermeld op het formulier ‘Aanvraag vernietiging van accijnszegels’. De zegelaanvrager neemt deze verklaring op in zijn administratie.

Worden er in een andere lidstaat accijnszegels vernietigd die al zijn aangebracht op tabaksproducten? En bevinden deze tabaksproducten zich onder een accijnsschorsingsregeling in die lidstaat?
Dan wordt de vernietiging onder ambtelijk toezicht aangetoond aan de hand van een ambtelijke verklaring van de douaneautoriteit van de lidstaat waar de vernietiging plaatsvindt. De verklaring bevat dezelfde gegevens als die zijn vermeld op de mededeling ‘Vernietiging douane- accijns en/of verbruiksbelastinggoederen’ met een specificatie van de soort vernietigde accijnszegels.
De zegelaanvrager neemt een afschrift van die verklaring in zijn zegeladministratie op.

De zegelaanvrager doet op het formulier ‘Opgaaf ontvangst en mutaties accijnszegels’ opgaaf van de in een andere lidstaat vernietigde zegels.

Naar boven

9.8.4 Vernietiging buiten de EU

Als zegels buiten de EU zijn vernietigd worden ze geacht te zijn vermist.

Naar boven

9.9 Verloren gaan van accijnszegels

9.9.1 Algemeen

Accijnszegels kunnen verloren zijn gegaan ten gevolge van overmacht of ongeval. Accijnszegels die verloren zijn gegaan worden niet aangemerkt als zijnde vermist. Voor die zegels wordt dus geen bedrag aan accijns verschuldigd.

Diefstal van zegels wordt niet als verloren gaan ten gevolge van overmacht of ongeval aangemerkt. Zegels die zijn gestolen kunnen mogelijk nog worden hergebruikt.
(HvJ,arrest van 15 juni 2006, Heintz van Landewijck zaak C 0494/04, Jurispr. blz. I-5381; HvJ, arrest van 13 december 2007, Batig, zaak C 374/06)

Naar boven

9.9.2 Verloren gaan van accijnszegels die nog niet zijn aangebracht op tabaksproducten

De aanvrager moet het verloren gaan van accijnszegels, die nog niet zijn aangebracht op de verpakking van tabaksproducten, meteen melden aan de inspecteur. Hiervoor maakt de aanvrager gebruik van het formulier ‘Mededeling Verloren gegane of vermiste accijnszegels’. Dit formulier is te downloaden op www.douane.nl. ( URA, artikel 52, lid 1 en 2).

Zijn accijnszegels in een andere lidstaat van de EU verloren gegaan dan moet dit blijken uit een ambtelijke verklaring van die lidstaat. De verklaring moet dezelfde gegevens bevatten als de gegevens van het formulier ‘Mededeling Verloren gegane of vermiste accijnszegels’.

De zegelaanvrager neemt een afschrift van de mededeling of de ambtelijke verklaring op in zijn administratie.
De zegelaanvrager doet op het formulier ‘Opgaaf ontvangst en mutaties accijnszegels’ opgaaf van de zegels die verloren zijn gegaan.

Naar boven

9.9.3 Verloren gaan van accijnszegels die zijn aangebracht op tabaksproducten

Zijn de accijnszegels al aangebracht op de verpakking van tabaksproducten, die zich nog onder schorsing van accijns bevinden en zijn de tabaksproducten verloren gegaan?
Dan moet de vergunninghouder van een AGP, de geregistreerde afzender of de geregistreerde geadresseerde van het onherstelbare verlies van accijnsgoederen door niet voorziende omstandigheden of overmacht dit onmiddellijk melden aan de inspecteur (URA, artikel 3, lid 2). Deze mededeling bevat in ieder geval het tijdstip en de oorzaak van het verloren gaan.

De zegelaanvrager neemt een afschrift van de mededeling en een specificatie van de soorten accijnszegels op in zijn administratie.
De zegelaanvrager doet op het formulier ‘Opgaaf ontvangst en mutaties accijnszegels’ opgaaf van de zegels die verloren zijn gegaan.

Naar boven

9.10 Vermis van accijnszegels

9.10.1 Algemeen

Accijnszegels die zijn aangevraagd en ontvangen door de aanvrager moeten in de zegeladministratie worden opgenomen. De zegels zijn bestemd om te worden aangebracht op tabaksproducten die worden uitgeslagen tot verbruik. Als de aanvrager niet kan aantonen dat zegels voor dat doel zijn gebruikt worden die zegels geacht te zijn vermist (WA artikel 77, lid 1).

De aanvrager moet het bedrag aan accijns dat de vermiste accijnszegels vertegenwoordigd betalen. Dit bedrag wordt vastgesteld door de inspecteur bij voor bezwaar vatbare beschikking (WA artikel 77, lid 5).

Naar boven

9.10.2 Geen vermis

Als door de aanvrager ontvangen zegels niet meer in de zegelvoorraad aanwezig zijn en de aanvrager kan niet aantonen dat de zegels zijn aangebracht op accijnsgoederen die zijn uitgeslagen tot verbruik, dan worden deze zegels aangemerkt als vermist. In een aantal gevallen worden accijnszegels niet als vermist aangemerkt. Deze gevallen zijn:

 1. de zegels maken nog deel uit van de zegelvoorraad. Zij bevinden zich bijvoorbeeld nog in het productieproces. Zegels die al zijn aangebracht op tabaksproducten die nog niet zijn uitgeslagen tot verbruik en nog in de AGP van de aanvrager liggen maken nog deel uit van de voorraad. Bij een peiling van de zegelvoorraad stel je vast welke zegels nog in de zegelvoorraad zijn opgenomen.

 2. Zegels die retour zijn gezonden aan de inspecteur. Zie hiervoor paragraaf 9.7.2

 3. Zegels die onder ambtelijk toezicht zijn vernietigd. Zie hiervoor paragraaf 9.8

 4. Zegels die verloren zijn gegaan door overmacht of ongeval. Zie hiervoor paragraaf 9.9.

 5. Zegels die op tabaksproducten zijn aangebracht en waarvoor de accijns in een andere lidstaat verschuldigd is geworden. De verwijdering of vernietiging van de accijnszegels moet dan wel aan de Douane worden aangetoond.

Van de zegels die zijn vermist doet de aanvrager een mededeling met het formulier ‘Mededeling verloren gegane accijnszegels of vermiste accijnszegels’ aan de Douane. Dit formulier is te downloaden op www.douane.nl.
Op de ‘Opgaaf ontvangst en mutaties accijnszegels’ neemt de aanvrager het aantal zegels op die volgens zijn mededeling zijn vermist.

Naar boven

9.11 Vaststelling vermis

Als zegels zijn vermist blijkt dit uit:

 • de mededeling dat de zegels zijn vermist of

 • uit de controle op de zegeladministratie van de aanvrager.

Voor het bedrag aan accijns dat de vermiste accijnszegels vertegenwoordigen wordt een beschikking “Vermis” opgemaakt. Voor de berekening van het belastingbedrag: zie hierna onder paragraaf 9.12.

Naar boven

9.12 Berekening bedrag

Bij de vaststelling van het bedrag aan accijns dat de vermiste accijnszegels vertegenwoordigd wordt een onderscheid gemaakt in de berekening voor

 • onbedrukte blanco zegels. Dit zijn accijnszegels die niet als bedrukte accijnszegels kunnen worden aangemerkt.

 • bedrukte zegels. Dit zijn accijnszegels voor sigaretten of rooktabak die zijn voorzien van de gegevens met betrekking tot de soort tabaksproduct, de kleinhandelsprijs, de hoeveelheid en de tariefcode of accijnszegels voor sigaren die zijn voorzien van de gegevens met betrekking tot de soort tabaksproduct en de kleinhandelsprijs. Als onbedrukte blanco zegels zijn aangevraagd en deze al van gegevens zijn voorzien dan worden ze ook aangemerkt als bedrukte zegels. Op de opgaaf ontvangst en mutaties accijnszegels (blanco) worden ze als bedrukt naar de soort tabaksproduct opgenomen.

Het bedrag wordt als volgt berekend:

 1. voor onbedrukte blanco zegels: een bedrag aan accijns behorend bij een gewogen gemiddelde prijs en hoeveelheid per zegelaanvrager op het moment waarop het vermis wordt vastgesteld naar het op dat moment geldende tarief.

  Omdat niet duidelijk is voor welke soort, hoeveelheid en kleinhandelsprijs van de tabaksproducten de blanco zegels bestemd waren wordt dit met redelijke middelen vastgesteld:

   

  Voorbeeld:

  Vermis: 1.000 zegels. Verhouding tabaksproducten bij uitslag tot verbruik over bijvoorbeeld het afgelopen jaar: 40% sigaretten/ 60% rooktabak.
  Vermis zegels sigaretten: 400
  Vermis zegels rooktabak: 600

  Vaststelling gemiddelde kleinhandelsprijs (KHP) en hoeveelheid sigaretten/rooktabak.
  Deze wordt bijvoorbeeld vastgesteld over de laatste 12 maanden.
  Totale KHP/ aantal zegels = gemiddelde KHP = bijvoorbeeld € 7,23
  Totale aantal sigaretten (of gewicht rooktabak)/ aantal zegels = 19,52 sigaretten per pakje
  Vermis zegels sigaretten:
  400 X € 7,23 = € 2.892,-
  400 X 19,52 = 7.808 stuks
  accijns:
  7.808/1.000 X € 175,20 (tarief per 1-1-2019) = € 1.367,96 daarnaast:
  € 2.892 X 5% = € 144,60
  Totaal accijns € 1.512,56
  Let op dat dit bedrag boven het minimum bedrag (per 1-1-2019 € 191,28 per 1000) ligt zoals genoemd in artikel 35 WA.
  Voor de 600 zegels die zijn toe te rekenen aan rooktabak dient een soortgelijke berekening te worden gemaakt.

 2. voor bedrukte zegels: een bedrag aan accijns dat wordt vastgesteld uit in de administratie opgenomen prijs en hoeveelheid die is vermeld op de vermiste zegels naar het op dat moment geldende tarief.

Naar boven