Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

10.60.00 Tabak, ruwe en (gedeeltelijk) bereide tabak

11 Accijnszegels, vermeldingen, uiterlijke kenmerken en wijze van aanbrengen

11.1 Vermeldingen van gegevens op de accijnszegels

Op de zegels zijn op de aangewezen plaatsen van het zegel de volgende gegevens vermeld (URA, artikel 44, lid 4):

  1. de hoeveelheid per verpakking (nettogewicht of aantal stuks). Bij sigaren hoeft het aantal niet te worden vermeld

  2. de soort van het tabaksproduct

  3. de kleinhandelsprijs

  4. de tariefcode (niet bij sigaren)

  5. de naam van de aanvrager (kan ook in de vorm van een code)

  6. de (productie)code van de aanvrager

De onder a tot en met d genoemde gegevens worden door de zegelproducent op de zegels gedrukt.

De onder de letters e en f genoemde gegevens moet de aanvrager zelf op de accijnszegels (laten) vermelden.

Let op!

Op de zogenoemde "blanco zegels" vermelden de houder van de AGP of de geregistreerde geadresseerde zelf de tariefcode, kleinhandelsprijs en de hoeveelheid op de zegel (zie paragraaf 9.2.2.1).

Naar boven

11.1.1 Kleinhandelsprijs

Een van de belangrijkste gegevens op de accijnszegels is de kleinhandelsprijs. Deze vermelding is bij sigaretten noodzakelijk voor de berekening van het bedrag aan accijns dat de zegels vertegenwoordigen.

De waarde van nog niet gebruikte zegels wordt bepaald door deze vermelding. Voor sigaretten en rooktabak wordt de waarde (ook) bepaald door de hoeveelheid per verpakking die op de zegels is vermeld.

Verder is de vermelding van de kleinhandelsprijs van belang voor de verbruiker van de tabaksproducten.

Naar boven

11.1.2 Hoeveelheid

De hoeveelheid tabaksproducten moet voor sigaretten worden uitgedrukt in het aantal stuks en voor rooktabak in de netto massa.

Naar boven

11.1.3 Soort tabaksproduct

Op de accijnszegels moet zijn aangegeven om welke soort tabaksproduct het gaat: sigaren, sigaretten of rooktabak.

Naar boven

11.1.4 Naam aanvrager accijnszegels

De accijnszegels worden afgeleverd zonder de naam van de aanvrager erop. Deze moet zijn naam zelf aanbrengen. De naam van de aanvrager kan worden vervangen door een fabrieks- of handelsmerk, of door een nummer dat is vastgesteld door het team uitvoeringscoördinatie accijns van de Douane Landelijk Kantoor namens de algemeen directeur Douane (URA, artikel 48, lid 1).

Als tabaksproducten zijn vervaardigd in opdracht van derden, moet de naam van de degene die de zegels heeft aangevraagd (of wat daarvoor in de plaats komt) op de accijnszegels worden vermeld.

De vermelding van de naam van de aanvrager (of wat daarvoor in de plaats komt) moet worden aangebracht onder de vermelding van de soort van het tabaksproduct.

Naar boven

11.1.5 Overige vermeldingen

De aanvrager mag op het zegel op de plaats boven de kleinhandelsprijs een code aanbrengen, bestaande uit letters of uit een letter gevolgd door een nummer (URA, artikel 48, lid 3).

Andere dan de toegelaten vermeldingen mogen niet op de accijnszegels worden aangebracht (URA, artikel 48, lid 4). Aan de eis dat tabaksproducten moeten zijn voorzien van accijnszegels, wordt niet voldaan als de accijnszegels niet zijn voorzien van de vereiste vermeldingen.

Naar boven

11.2 Uiterlijke kenmerken van de accijnszegels/ Tariefcode.

De uiterlijke kenmerken van de accijnszegels zijn in artikel 44 van de URA vermeld.

Tariefcode

Naast het beeldmerk en de kleur is er op het zegel ook een code (hierna: tariefcode) aangebracht (URA, artikel 44 lid 5. Bij iedere autonome accijnsverhoging (een accijnsverhoging die niet is gebaseerd is op een wijziging van de kleinhandelsprijs) wordt op de accijnszegels een nieuwe tariefcode vermeld. Hierdoor kunnen de oude zegels (oude tarief) van de nieuwe zegels (nieuwe tarief) worden onderscheiden.

Op basis van deze tariefcode kan het juiste tarief worden vastgesteld dat op de betreffende tabaksproducten van toepassing is.

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij volgende gevallen:

  • de controle op de toepassing van het juiste tarief bij uitslag tot verbruik voor tabaksproducten in Nederland

  • de controle op de verbodsbepaling zoals bedoeld in artikel 95a van de WA (voorraadvorming bij de groothandel na een autonome tariefswijziging, zie ook paragraaf 14.5.)

Datum tariefswijziging

Sigaretten

Rooktabak (Shag)

Rooktabak
(Pijptabak)

Sigaren

01-03-2011

AQ10

BQ10

CQ10

Geen code

01-01-2013

AX03

BX03

BX03

Geen code

01-01-2015

AS08

BS08

BS08

Geen code

01-04-2016

AS08

BW04

BW04

Geen code

01-04-2018

AV05

BV05

BV05

Geen code

01-01-2019

AU06

BU06

BU06

Geen code

Naar boven

11.3 Wijze van aanbrengen van accijnszegels

11.3.1 Wettelijk kader

Artikel 45 van de URA vermeldt hoe de accijnszegels moeten worden aangebracht op verpakkingen. Als tabaksproducten niet op de voorgeschreven wijze zijn voorzien van accijnszegels, mogen ze niet worden verkocht, te koop aangeboden of afgeleverd (WA, artikel 95).

Naar boven

11.3.2 Aanbrengen - technisch

Accijnszegels worden aangebracht op de kleinhandelsverpakking van tabaksproducten. Dit betekent dat alle pakjes sigaretten in een slof sigaretten afzonderlijk van accijnszegels moeten zijn voorzien.

Eisen voor het aanbrengen

Voor het aanbrengen van de accijnszegels gelden de volgende eisen:

  • De accijnszegels moeten met lijm duurzaam op de kleinhandelsverpakking worden aangebracht;

  • De accijnszegels moeten op de verpakking zodanig worden aangebracht dat alle op de accijnszegels voorkomende vermeldingen duidelijk leesbaar zijn..

Leesbaar blijven van gegevens

Als de accijnszegels op de verpakkingen zijn aangebracht, moeten de vermeldingen op de accijnszegels duidelijk leesbaar blijven, ook nadat de verpakking is geopend op de daarvoor bestemde plaats.
Bij verpakkingen van sigaren, sigaretten en rooktabak, die zijn voorzien van een omhulsel van cellofaan met trekstrook, mag het sluitzegel op het cellofaan worden aangebracht.
Als de voor opening bestemde plaats van deze door cellofaan omgeven verpakkingen, wordt voor de toepassing van artikel 45, lid 1 van de URA, het einde van de trekstrook aangemerkt.

Naar boven