Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

30.40.00 Verkopen op afstand en fiscaal vertegenwoordiger

2 Fiscaal vertegenwoordiger

2.1 Vergunning en voorwaarden

Iemand kan als fiscaal vertegenwoordiger voor een verkoper op afstand werken als hij:

  • in het bezit is van een vergunning fiscaal vertegenwoordiger (WA, artikel 50f, lid 2)

  • zekerheid stelt voor de accijns die verschuldigd is of kan worden en

  • in zijn administratie alle gegevens die voor de heffing van de accijns van belang zijn, op overzichtelijke wijze opneemt (WA, artikel 50f, lid 4 en UBA, artikel 9d).

Voordat gebruik wordt gemaakt van de vergunning, moet zekerheid worden gesteld (URA, artikel 22a). De zekerheid is gebaseerd op het accijnsbelang. Zie voor de berekening van de hoogte van de zekerheid onderdeel 30.60.00, Zekerheid, van dit Handboek.

De fiscaal vertegenwoordiger van de verkoper op afstand kan alleen als zodanig optreden als:

  • de verkoper vanuit een andere lidstaat direct of indirect voor eigen rekening accijnsgoederen levert aan de koper in Nederland

  • hij geen geadresseerde van de goederen is

  • het vervoer van de accijnsgoederen plaatsvindt door of voor rekening van de verkoper

  • het vervoer niet plaatsvindt onder schorsing van accijns

  • de geadresseerde geen vergunning heeft voor een accijnsgoederen-plaats of geregistreerde geadresseerde

  • de geadresseerde geen zelfstandig bedrijf heeft.

Naar boven

2.2 Aanvraag vergunning

Om als fiscaal vertegenwoordiger van een verkoper op afstand te kunnen werken, is een vergunning vereist. Het verzoek om een vergunning moet wordt gedaan bij de inspecteur en moet bepaalde gegevens bevatten (WA, artikel 50f en URA, artikel 20c).

Een model van een verzoek om een vergunning kan worden gedownload via de internet site van de Douane ( www.douane.nl ).

Bij het verzoek om een vergunning moet de aanvrager ook een verklaring overleggen waaruit blijkt dat de verkoper op afstand de aanvrager heeft gemachtigd om namens hem op te treden als fiscaal vertegenwoordiger (WA, artikel 50f, lid 6).

Naar boven

2.3 Afgifte, weigeren, wijzigen en intrekken vergunning

2.3.1 Vergunning afgifte

De vergunning kan worden afgegeven voor andere accijnsgoederen dan tabaksproducten als aan de in hoofdstuk 3 genoemde voorwaarden is of wordt voldaan. De vergunning wordt bij voor bezwaar vatbare beschikking afgegeven (WA, artikel 50g en artikel 50).

Let op!

Voordat de vergunning wordt afgegeven moet zekerheid worden gesteld.

Naar boven

2.3.2 Vergunning weigeren

Als de aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in de WA, artikel 50f, kan de vergunning niet worden verleend. In dat geval moet de inspecteur in zijn afwijzende beschikking wel de reden(en) aangegeven waarom de aanvraag niet wordt toegewezen (WA, artikel 50g en artikel 43, lid 1).

Naar boven

2.3.3 Vergunning wijzigen

Er kunnen diverse redenen zijn om een bestaande vergunning aan te passen. Het is mogelijk dat na het verlenen van een vergunning bij controles wordt vastgesteld dat de gestelde eisen en de genomen controlemaatregelen niet effectief (meer) zijn.

Ook een wijziging in de wettelijke bepalingen kan een aanleiding zijn voor een aanpassing van de vergunning (WA, artikelen 50g en 45)

Naar boven

2.3.4 Vergunning intrekken

De vergunning kan door de inspecteur in bepaalde gevallen worden ingetrokken (WA, artikelen 50g en artikel 48).

Indien de vergunning wordt ingetrokken omdat niet aan de voorwaarden van de vergunning wordt voldaan, geen zekerheid is gesteld of de vergunning gedurende 12 maanden niet is gebruikt, moet de inspecteur de vergunninghouder hiervan eerst in kennis stellen. Deze in kennisstelling moet een maand voordat de vergunning wordt ingetrokken schriftelijk worden gedaan en de redenen vermelden waarom de vergunning wordt ingetrokken (WA, artikel 49, lid 1).

In de andere in artikel 48 WA genoemde gevallen kan de inspecteur de vergunning onmiddellijk intrekken.

Naar boven