Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

50.10.00 Vrijstellingen

2 Inleiding op dit hoofdstuk

Dit onderdeel behandelt de vrijstellingen van de accijns die bij uitslag tot verbruik van toepassing kunnen zijn. In dit hoofdstuk wordt niet nader ingegaan op andere onderwerpen die wellicht verband houden met de vrijstellingen zoals Heffing en verschuldigdheid, Belastbare feit, Teruggaven en Verbods- en strafbepalingen. Een toelichting op die onderwerpen kunt u vinden in andere onderdelen van dit Handboek.

Naar boven

2.1 Algemene uitgangspunten voor de vrijstelling van accijns

Er zijn twee algemene uitgangspunten voor de vrijstellingen van de accijns:

 1. Bij uitslag tot verbruik kan vrijstelling worden verleend voor accijnsgoederen die een in de WA aangewezen vrijstellingsbestemming zullen volgen. In het algemeen gaat het om gebruik voor een ander doel dan dat waarop de accijnsheffing zich richt of een aangewezen doel zoals bunkeren en proviandering.

 2. Vrijstelling wordt verleend als accijnsgoederen worden gebruikt als grondstof of hulpstof bij de vervaardiging van niet-accijnsgoederen, bijvoorbeeld:

  • bier dat als grondstof dient bij de vervaardiging van shampoo

  • lichte olie die wordt gebruikt voor de vervaardiging van verfverdunner

Bij elke vrijstelling zal aan een aantal voorwaarden moeten worden voldaan om de accijnsgoederen af te leveren en/of te gebruiken zonder dat er accijns betaald hoeft te worden.

Wanneer vrijstelling van accijns.

In de volgende gevallen kan vrijstelling van accijns worden verleend.

 1. Voor accijnsgoederen waarvan de vrijstelling op het tijdstip van de uitslag tot verbruik voldoende uit het product zelf blijkt, zoals bij gedenatureerde alcohol (WA, artikel 64). In artikel 64 WA staan de situaties beschreven. Als de vrijstellingsbestemming bij de uitslag tot verbruik onvoldoende uit het product zelf blijkt (WA, artikel 65), is voor het verkrijgen van de vrijstelling een vergunning van de inspecteur vereist. Voor een vergunning moet zekerheid worden gesteld. Voor het bepalen van de hoogte en de wijze waarop de zekerheid kan worden gesteld, zie onderdeel 30.60.00, Zekerheid, van dit Handboek.

 2. voor accijnsgoederen die worden gebruikt als grondstof voor de vervaardiging van niet-accijnsgoederen (WA, artikel 65, lid 1, letter b). Voor deze vrijstelling is een vergunning van de inspecteur vereist.

 3. voor de uitslag tot verbruik van minerale oliën die worden gebruikt (WA, artikel 66):

  1. voor de aandrijving van schepen of als scheepsbehoeften aan boord van schepen

  2. voor de voortstuwing van luchtvaartuigen voor zover het betreft halfzware olie als bedoeld in GN-code 2710 19 21.

 4. voor de uitslag tot verbruik van accijnsgoederen die worden gebruikt (WA, artikel 66a):

  1. aan boord van schepen in het verkeer van Nederland naar een andere lidstaat, anders dan over binnenwateren

  2. aan boord van luchtvaartuigen in het verkeer van Nederland naar een andere lidstaat.

 5. voor de uitslag tot verbruik van accijnsgoederen uit taxfreeshops, die worden verkocht aan reizigers met een bestemming gelegen buiten de EU.(WA, artikel 66b).

 6. voor accijnsgoederen die worden gebruikt voor onderzoek, kwaliteitscontroles en smaaktesten buiten een AGP (WA, artikel 68)

 7. ingevolge bepaalde verdragen (WA, artikel 69). Ook in de daarmee overeenkomende gevallen kan vrijstelling van accijns worden verleend, zoals voor accijnsgoederen die aan diplomaten worden afgeleverd.

Deze vrijstellingen worden nader toegelicht in de hoofdstukken 3 tot en met 13.

Hierna worden nog enige bijzondere regelingen toegelicht die soms als vrijstelling worden aangeduid.

Naar boven

2.1.1 Vrijstelling voor brandstof in nieuwe auto's

Op basis van de beleidsregels accijnswetgeving is onder bepaalde voorwaarden goedgekeurd dat teruggaaf of vrijstelling van accijns kan worden verleend voor de brandstof die zich bevindt in nieuwe auto’s, die naar andere lidstaten worden verzonden.

Naar boven

2.1.2 Vrijstelling door middel van teruggaaf

De Energierichtlijn 2003/96 (artikel 14) voorziet in een vrijstelling van accijns voor minerale oliën die worden gebruikt voor de opwekking van elektriciteit. Deze vrijstelling is in Nederland geïmplementeerd in artikel 69a van de WA als een teruggaafregeling.

Het kan ook om accijnsgoederen uit het vrije verkeer gaan. Zo is bij de diplomatieke vrijstelling (WA, artikel 69) voor motorbrandstoffen voor motorrijtuigen een regeling gekozen waarbij de goederen worden aangeschaft in het vrije verkeer van Nederland met teruggaaf van accijns (zie paragraaf 11.1.1.)

Deze vorm wordt ook gekozen als het niet duidelijk is of aan de vrijstellingsvoorwaarden kan worden voldaan. Als pas achteraf bij controle op de verleende teruggaaf bij de eindgebruiker komt vast te staan dat niet aan de vrijstellingsvoorwaarden is voldaan, wordt er een naheffingsaanslag opgelegd. Hierbij is te denken aan de vrijstelling bij het bunkeren in de zogenoemde kleine luchtvaart (WA, artikel 71d).

In onderdeel 50.20.00, Teruggaven accijns, van dit Handboek wordt uitgebreid ingegaan op deze vorm van vrijstelling.

Naar boven

2.1.3 Geen uitslag tot verbruik voor brandstof voor het vervaardigen van minerale oliën (raffinaderijvrijstelling)

Artikel 2, lid 8 van de WA bepaalt dat het verbruik van minerale oliën als brandstof voor het vervaardigen van minerale oliën binnen een AGP niet als uitslag tot verbruik wordt aangemerkt. Als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, ontstaat er dus geen belastbaar feit.

In de praktijk wordt deze situatie wel aangeduid als de raffinaderijvrijstelling. Deze term stamt uit de tijd vóór invoering van de WA en werkt misleidend, omdat er in deze situatie nu géén echte vrijstelling meer geldt.

Naar boven

2.2 Wet voorraadvorming aardolieproducten

De voorraadheffing op de minerale oliën genoemd in de Wet voorraadvorming aardolieproducten wordt geheven als ware zij een accijns. De WA is op die belasting overeenkomstig van toepassing. Bij vrijstelling van accijns wordt daarom eveneens vrijstelling verleend van de voorraadheffing.

Naar boven

2.3 Heffing van accijns bij het niet volgen van de vrijstellingsbestemming

Indien op grond van de artikelen 64 tot en met 69 van de WA vrijstelling van accijns wordt verleend ter zake van de uitslag tot verbruik, moeten die accijnsgoederen de vrijstellingsbestemming volgen. Indien die goederen de vrijstellingsbestemming niet volgen, is de accijns verschuldigd en wordt nageheven op grond van artikel 20, lid 1 en 2 van de AWR.

.

Naar boven