Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

50.10.00 Vrijstellingen

9 Vrijstelling voor minerale oliën van de GN-codes 1507 tot en met 1518 en 3824 9099 bij gebruik voor verwarmingsdoeleinden

9.1 Energiebelastingrichtlijn in de WA

Voor 1 januari 2004 konden andere producten dan de minerale oliën genoemd in artikel 25, lid 1 van de WA, alleen als minerale oliën worden aangemerkt als het ging om koolwaterstoffen (WA, artikel 25, lid 2, letter b - gebruik voor verwarmingsdoeleinden).

Na de implementatie van de Energiebelastingrichtlijn in de WA op 1 januari 2004 merkt artikel 25, lid 1 enkele zogenaamde biobrandstoffen (geen koolwaterstoffen) rechtstreeks aan als minerale olie waarvoor accijns is verschuldigd, als deze zijn bestemd om te worden gebruikt als motorbrandstof of als brandstof voor verwarming. Het gaat dan vooral om de producten van de GN-codes 1507 tot en met 1518 (dierlijke en plantaardige oliën en vetten) en 3824 9099 (biodiesel).

De verschuldigdheid van accijns over deze biobrandstoffen voor verwarmingsdoeleinden is een onbedoeld gevolg van de Energiebelastingrichtlijn. Daarom heeft de wetgever ze vrijgesteld van accijns (WA, artikel 67).

Naar boven

9.2 Wanneer vrijstelling

De vrijstelling wordt verleend ter zake van de uitslag tot verbruik van minerale oliën van de GN-codes 1507 tot en met 1518 alsmede van minerale oliën van GN-code 3824 9099, wat hun van biomassa afkomstige bestanddelen betreft, die zijn bestemd voor gebruik, worden aangeboden voor verkoop of worden gebruikt voor verwarmingsdoeleinden.

In artikel 67 van de WA is aangegeven dat de vrijstelling wordt verleend onder bij AMvB te stellen voorwaarden en beperkingen. Deze worden genoemd in artikel 22 van het UBA. De belangrijkste voorwaarde is dat de gebruiker van de biobrandstoffen voor verwarmingsdoeleinden een schriftelijke verklaring daarover (in tweevoud) verstrekt aan de AGP-vergunninghouder die de brandstoffen heeft geleverd.

Naar boven

9.3 Vanaf welke datum is de vrijstelling van toepassing

Met de vrijstelling van artikel 67 van de WA wilde de wetgever het onbedoelde gevolg herstellen van de implementatie van de Energiebelastingrichtlijn op 1 januari 2004. Voor invoering van dit artikel was echter toestemming nodig van de Europese Commissie. Deze heeft begin 2007 besloten dat de vrijstelling mag worden verleend van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2017. Artikel 67 van de WA is vervolgens op 1 juli 2007 ingevoerd.

Naar boven