Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

14.50.00 Douanevervoer - TIR

5 Vervoer op TIR carnet: Kantoor van bestemming gelegen in Nederland

5.1 Procedure aftekening TIR carnet en onregelmatigheden bij kantoor van bestemming

5.1.1 Procedure aftekening TIR carnet en onregelmatigheden bij kantoor van bestemming

Als op het kantoor van bestemming alle goederen, die in het carnet vermeld zijn, worden gelost, handelt u als volgt:

 1. Het blad (volet) van het even (groene) blad wordt als volgt ingevuld:

 2. Rubriek 24: kantoor van bestemming.

 3. Rubriek 25: aankruisen als de verzegeling bij aankomst nog intact is.

 4. Rubriek 26: vermeld het complete aantal kartons (indien de te lossen partij conform is).

 5. Rubriek 27: vermeld hier het eventueel geconstateerde verschil in aantal/gewicht.

 6. Rubriek 28: handtekening, naamstempel en een afdruk van het metalen dienststempel.

  De stam (souche) van het even (groene) blad wordt als volgt ingevuld:

 7. Rubriek 1: naam van kantoor van bestemming.

 8. Rubriek 2: aankruisen als de verzegeling bij aankomst nog intact is.

 9. Rubriek 3: vermeld hier het daadwerkelijk aantal geloste kartons.

 10. Rubriek 4: niet invullen, dit is bestemd om aan te geven of er nieuwe verzegeling is aangebracht. Op het kantoor van bestemming is dit niet het geval.

 11. Rubriek 5: vermeld hier uw reserveringen betreffende het bij lossing geconstateerde verschil in aantal/gewicht. Ook in geval van een verbroken verzegeling maakt u hiervan melding in deze rubriek.

 12. Boek het carnet-TIR in, in een register IUD 20. Vermeld het boekingsnummer in rubriek 27 van het even (groene) blad (volet) en bij rubriek 5 van de stam (souche).

 13. Nadat het TIR carnet is behandeld overeenkomstig de bovenstaande procedure moet u in Transit de aankomst melden en de uitslag van de controle vermelden. U roept de gegevensset TIR op in Transit door het MRN nummer in te toetsen. Het MRN nummer staat vermeld op het begeleidingsdocument vervoer/veiligheid dat gehecht is aan het evenblad van het TIR carnet. Onderdeel 14.20.00 van dit Handboek, kantoor van bestemming normale procedure is van overeenkomstige toepassing. Het begeleidingsdocument vervoer/veiligheid blijft aan het evenblad van het TIR carnet gehecht en wordt tesamen met het blad uit het register IUD 20 ingezonden overeenkomstig punt 13.

 14. Stuur uiterlijk de dag volgende op de dag van aanbieding het even genummerde (groene) blad (volet + terugzendings-strookje) met een begeleidingsformulier vervoer/veiligheid naar de Belastingdienst/Douane Eindhoven/kantoor Zuivering, Postbus 4502, 6401 JA Heerlen.

Let op!

Indien de goederen met TIR carnet worden aangeboden en het evenblad van het TIR carnet is voorzien van het stempelafdruk: "noodprocedure" dan moet u alleen het TIR carnet behandelen overeenkomstig het bovenstaande. Is er sprake van tijdelijk uitval van het systeem Transit op het kantoor van bestemming en de gegevensset TIR carnet zijn opgenomen in het systeem Transit, dan moet u maatregelen treffen om de gegevensset TIR carnet op een later moment in Transit te verwerken. Het inzenden naar Douanekantoor Zuivering dient te geschieden op het moment nadat de afmelding in Transit is voltooid.

Verricht nu de onderstaande werkzaamheden ten behoeve van het afmelden van het TIR-vervoer in de applicatie TIR Zuivering (Lotus Notes).

Gegevens van afmelding

Gegevens van een afgemeld TIR carnet (voorbeeld invulling)

Aangiftepunt nummer:

Datum aanbrengen carnet:

Nummer TIR carnet:

Aangeversnummer:

Aangifte jaar:

Douaneaangifte:

Gedeeltelijk / Volledig gelost:

Onregelmatigheid Ja / Nee:

Ingenomen bladzijdenummer:

= 389 =

=05-09-2003=

= XZ 35000000 =

= 1234567 =

= 03 =Nummer opvolgend

= 7654321 =

=1 - V = ▼

=Nee = ▼

= 6 = ▼

Douane Eindhoven/kantoor Zuivering stuurt dagelijks de ontvangen gegevens door naar SCT Service TIR carnet B.V./IRU. SCT Service TIR carnet B.V. sturen deze gegevens door naar Genève alwaar de IRU deze gegevens in de database Cute-wise plaatst.

Naar boven

5.1.2 Procedure bij meerdere kantoren van bestemming

Gedeeltelijke lossing is volgens artikel 18 van de TIR-Overeenkomst mogelijk. Het totale aantal kantoren van vertrek en kantoren van bestemming mag samen niet meer dan 4 bedragen.
Als na aankomst in Nederland op het 1ste kantoor van bestemming niet alle goederen, die in het carnet vermeld zijn, worden gelost, doet u het volgende:

 1. Het blad (volet) van het even (groene) blad wordt als volgt ingevuld:

 2. Rubriek 24: kantoor van bestemming.

 3. Rubriek 25: aankruisen als de verzegeling bij aankomst nog intact is.

 4. Rubriek 26: vermeld het complete aantal kartons (indien de te lossen partij conform is). Het complete aantal omvat de geloste partij en de partij die op het betreffende carnet verder worden vervoerd.

 5. Rubriek 27: vermeld hier het eventueel geconstateerde verschil in aantal/gewicht.

 6. Rubriek 28: handtekening, naamstempel en een afdruk van het metalen dienststempel.
  De stam (souche) van het even (groene) blad wordt als volgt ingevuld:

 7. Rubriek 1: naam van kantoor van bestemming.

 8. Rubriek 2: aankruisen als de verzegeling bij aankomst nog intact is.

 9. Rubriek 3: vermeld hier het daadwerkelijk aantal geloste kartons.

 10. Rubriek 4: niet invullen, dit is bestemd om aan te geven of er nieuwe verzegeling is aangebracht. Op het kantoor van bestemming is dit niet het geval.

 11. Rubriek 5: vermeld hier uw reserveringen betreffende het bij lossing geconstateerde verschil in aantal/gewicht. Ook in geval van een verbroken verzegeling maakt u hiervan melding in deze rubriek. Vermeld in deze rubriek ook de volgende tekst: "voor wat betreft de in bovenstaand manifest vermelde .........colli, ........ kg, bestemd voor dit kantoor van bestemming.....".

 12. Boek het carnet-TIR in, in een register IUD 20. Vermeld het boekingsnummer in rubriek 27 van het even (groene) blad (volet) en bij rubriek 5 van de stam (souche).

 13. Nadat het TIR carnet is behandeld overeenkomstig de bovenstaande procedure moet in u Transit de aankomst melden en de uitslag van de controle vermelden. U roept de gegevensset TIR op in Transit door het MRN nummer dat gehecht is aan het evenblad van het TIR carnet in te toetsen in Transit in het tabblad kantoor van bestemming. Onderdeel 14.20.00 van dit Handboek, kantoor van bestemming normale procedurre is van overeenkomstige toepassing. Het begeleidingsdocument vervoer/veiligheid blijft aan het evenblad van het TIR carnet gehecht en wordt tesamen met het blad uit het register IUD 20 ingezonden overeenkomstig punt 13.

 14. Stuur uiterlijk de dag volgende op de dag van aanbieding het even genummerde (groene) blad (volet + terugzendings-strookje) met een begeleidingsformulier vervoer/veiligheid naar de Douane Eindhoven/kantoor Zuivering Postbus 4502, 6401 JA Heerlen.

Let op!

Indien de goederen met TIR carnet worden aangeboden en het evenblad van het TIR carnet is voorzien van het stempelafdruk: "noodprocedure" dan moet u alleen het TIR carnet behandelen overeenkomstig het bovenstaande. Is er sprake van tijdelijk uitval van het systeem Transit op het kantoor van bestemming en de gegevensset TIR carnet zijn opgenomen in het systeem Transit, dan moet u maatregelen treffen om de gegevenset TIR carnet op een later moment in Transit te verwerken. Het inzenden naar Douanekantoor Zuivering dient te geschieden op het moment nadat de afmelding in Transit is voltooid.

Verricht nu de onderstaande werkzaamheden ten behoeve van het afmelden van het TIR-vervoer in de applicatie TIR Zuivering (Lotus Notes).

Gegevens van afmelding

Gegevens van een afgemeld TIR carnet (voorbeeld invulling)

Aangiftepunt nummer:

= 389 =

 

Datum aanbrengen carnet:

=08-09-2003=

 

Nummer TIR carnet:

= XZ 35000000 =

 

Aangeversnummer:

= 1234567 =

 

Aangifte jaar:

= 03 =

 

Nummer opvolgend Douaneaangifte:

= 7654321 =

 

Gedeeltelijk / Volledig gelost:

=1 - G =

Onregelmatigheid Ja / Nee:

=Nee =

Ingenomen bladzijdenummer:

= 6 =

De resterende goederen moeten opnieuw onder verzegeling komen en de houder van het TIR carnet zal voor de resterende goederen opnieuw de gegevensset TIR carnet in Transit moeten plaatsen. Nu vervult u de volgende ambtelijke werkzaamheden:

 1. Haal de goederenomschrijving van de goederen die op uw kantoor worden gelost op de volgende geldig gemaakte bladen (leesbaar) door. Plaats hierbij een afdruk van de metalen dienststempel.

 2. Overtuig u ervan dat de houder van het TIR carnet de gegevensset in Transit heeft geplaatst door overlegging van het LRN nummer.

 3. Vul op het eerstvolgende oneven genummerde (witte) en even genummerde (groene) blad de rubrieken 18 tot en met 22 in (zie paragraaf 3.2.2). Onderteken in vak 23 en plaats daarbij een afdruk van de metalen dienststempel. Boek het carnet in het register IUD 2.

 4. Behandel ook de stam (souche) van het oneven genummerde (witte) blad.

 5. Breng een nieuwe verzegeling aan, haal de vermelding van afgenomen verzegeling door op alle bladen en vermeld het nummer van de nieuw aangebrachte verzegeling in rubriek 16 van alle overgebleven en geldig gemaakte bladen (volet) en in rubriek 4 van de stam (souche) en plaats daarbij een afdruk van een metalen dienststempel.

 6. Vul in het vak "Pour usage officiel" van het groene even genummerde blad het adres van het Centrale Verzend Adres in Heerlen.
  Douane Nederland
  Postbus 4500
  6401 JA Heerlen
  Nederland

 7. Houd het oneven genummerde (witte) blad achter. Stuur deze dagelijks samen met de IUD 2 lijst en een begeleidingsformulier naar Belastingdienst/Douane Eindhoven/kantoor Zuivering, Postbus 4502, 6401 JA Heerlen.

 8. Behandel nu de gegevensset van het TIR carnet in Transit. Roep in Transit de aangifte op aan de hand van het overlegde LRN nummer.
  Behandel de gegevensset in Transit overeenkomstig het bepaalde van onderdeel 14.20.00 van dit Handboek, normale procedure. De gegevens in Transit moeten overeenstemmen met de gegevens op het TIR carnet. Als de gegevens niet overeenstemmen dan moet de houder van het TIR carnet de gevens in Transit in overeenstemming brengen met de gegevens zoals vermeld op het TIR carnet.

 9. Draai het begeleidingsdocument vervoer/veiligheid uit en maak een fotokopie. De fotokopie hecht u achter het onevenblad dat u tesamen met het blad uit de IUD 2 inzend naar Douane Eindhoven/kantoor Zuivering, Postbus 4502, 6401 JA Heerlen.
  Het originele exemplaar hecht u aan het evenblad in het TIR carnet.

Naar boven

5.2 Wijziging van kantoor van bestemming

Als het TIR carnet wordt aangeboden op een ander douanekantoor van bestemming dan het kantoor dat op het carnet is vermeld, doet u het volgende:

Breng het laatstgenoemde douanekantoor op de hoogte van de gewijzigde bestemming.

Deze melding kan van groot belang zijn voor de nasporingsprocedure. Hierbij wordt namelijk het op het TIR carnet vermelde douanekantoor van bestemming geraadpleegd.

Naar boven

5.3 Vereenvoudigde aangifte tot plaatsing

Het is toegestaan om de aangevoerde goederen via een vereenvoudigde aangifte te plaatsen onder het stelsel van douane-entrepot type B. Daarvoor kan het volet 2 van het TIR carnet dienen. Om de zuivering van het TIR carnet niet te vertragen moeten kopieën van het volet 2 gebruikt worden ter bewaking van deze opslag. De aangever stelt daartoe de voorgeschreven clausule op die kopieën. Het TIR carnet wordt door het douanekantoor van bestemming behandeld overeenkomstig punt 5.2.1.
De kopieën die dienen voor de vereenvoudigde aangifte tot plaatsing in het entrepot type B, worden voorzien van een registratienummer en ingeboekt in het register IUD 2.
Een kopie wordt met het blad van register IUD 2 naar douanekantoor Zuivering gezonden. De andere kopie wordt gedurende de opslagduur bewaard op het douanekantoor dat de administratie voert van het entrepot B.
Na beëindiging van de opslag wordt deze kopie afgewerkt en ingezonden aan douanekantoor Zuivering.

Naar boven