Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

110.00.13 Kaderovereenkomst inzake de samenwerking tussen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Ministerie van Financien bij de uitvoering van de niet-fiscale douanetaken op het terrein van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat

8 Bijlage 6. behorende bij de kaderovereenkomst Weigering van uitklaring van aangehouden schepen

1. Regelgeving/Algemeen

 
a. Naam wetgeving

Schepenwet

Wet voorkoming verontreiniging door schepen

Wet havenstaatcontrole

b. Doel wetgeving

Waarborging (milieu)veiligheid zeescheepvaart.

c. Soort taak

Weigeren van uitklaring van aangehouden zeeschepen.

d. Bevoegdheden

De bevoegdheid van de Douane om een uitklaring aan schepen te weigeren is geregeld in artikel 17 van de Schepenwet, artikel 23, derde lid, van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen en artikel 13, vierde lid, van de Wet havenstaatcontrole.

2. Uitvoering

 
a. Wijze van handhaving en uitvoering

De Douane weigert medewerking aan de uitklaring van zeeschepen waarvan door de Scheepvaartinspectie is meegedeeld dat deze ingevolge de Schepenwet, de Wet voorkoming verontreiniging door schepen of de Wet havenstaatcontrole zijn aangehouden

b. Prioriteit

Niet van toepassing

c. Jaarplandoelstelling

Niet van toepassing

d. Afhandeling geconstateerde overtredingen

Niet van toepassing

3. Samenwerking

 
a. Signalering

De Scheepvaartinspectie meldt aan de Douane indien een schip niet kan worden uitgeklaard.

b. Terugkoppeling aan Douane

De Scheepvaartinspectie meldt aan de Douane indien een schip kan worden uitgeklaard.

c. Risico-analyse

Niet van toepassing

d. Deskundigheids-bevordering/vraag-baakfunctionarissen

Niet van toepassing

e. Douane-lab

Niet van toepassing

f. Helpdeskfunctie

Niet van toepassing

4. Overleg

 
a. Informatie-uitwisseling

Niet van toepassing

b. Overleg

Tenminste 1x per jaar vindt er overleg plaats.

c. Contactpersonen

Namens V&W: afdeling havenstaatcontrole van de Scheepvaartinspectie

Namens Douane: A.L. de Lange, medewerker van de directie Douane te Rotterdam (010 290 49 41).

5. Verantwoordelijkheid

 
a. Tekeningsbevoegdheid bijlage

Namens V&W: drs. G.A. Dubbeld directeur Transportveiligheid

Namens Douane: mr. J. Lunneker, directeur Douane te Rotterdam

b. Wanneer aanpassen

Bij wijziging van de onderliggende regelgeving.

De minister van Verkeer en Waterstaat

De Staatssecretaris van Financiën,

namens deze,

namens deze,

De directeur Transportveiligheid,

De directeur Douane,

Drs. G.A. Dubbeld.

Mr. J. Lunneker.