Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

31.00.00 Terugbetaling

5 Terugbetaling op grond van artikel 238 CDW

In hoofdstuk 2 staan de algemene procedure en de ambtelijke werkzaamheden voor een verzoek om terugbetaling. In dit hoofdstuk staat informatie die specifiek betrekking heeft op verzoeken om terugbetaling die betrekking hebben op artikel 238 CDW.

Naar boven

5.1 Algemeen

Artikel 238 CDW geeft de mogelijkheid terugbetaling te verlenen wanneer goederen worden geweigerd omdat zij gebreken vertonen of niet in overeenstemming zijn met de bepalingen van het contract op grond waarvan zij zijn ingevoerd.

In deze paragraaf komen aan de orde:

 • gevallen waarbij terugbetaling wordt verleend (paragraaf 5.1.1);

 • gevallen waarbij geen terugbetaling wordt verleend (paragraaf 5.1.2).

Naar boven

5.1.1 Gevallen waarbij terugbetaling wordt verleend

Terugbetaling op grond van artikel 238 CDW wordt verleend in de volgende gevallen:

 1. De importeur heeft de goederen geweigerd omdat zij op het moment van aanvaarding van de aangifte gebreken vertonen of om een andere reden niet in overeenstemming zijn met de bepalingen van het contract op grond waarvan de invoer heeft plaatsgevonden.

  Internetaankopen
  In het geval dat terzake van een internetaankoop in de verkoopvoorwaarden het retourrecht is opgenomen en de goederen daadwerkelijk zijn geretourneerd naar de buiten de EuropeseUnie gevestigde leverancier waardoor creditering van het aankoopbedrag aan de koper heeft plaatsgevonden, kan dit worden beschouwd als het hiervoor vermelde niet in overeenstemming zijn met de bepalingen van het contract op grond waarvan de invoer heeft plaatsgevonden.

 2. De goederen zijn beschadigd voor het moment van vrijgave.

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 • De gebreken aan de goederen (of andere redenen waarom goederen niet aan het contract voldoen) bestonden op het moment dat de aangifte werd aanvaard.

 • De goederen zijn niet gebruikt. Een begin van gebruik is wel toegestaan als dat nodig is om vast te stellen dat de goederen gebreken vertonen of anders niet voldoen aan het contract.

 • Er wordt aangetoond dat:

  1. de goederen zijn wederuitgevoerd onder douanetoezicht;

  2. de goederen zijn vernietigd onder douanetoezicht;

  3. de goederen met het oog op wederuitvoer zijn geplaatst:

   • onder het stelsel van douane-entrepots of;

   • onder de regeling extern communautair douanevervoer;

  4. de goederen zijn opgeslagen in een vrij entrepot.

De goederen worden beschouwd als niet-communautaire goederen zodra ze onder de regeling extern douanevervoer of onder het stelsel van douane-entrepots zijn gebracht of zijn opgeslagen in een vrij entrepot. Het vervoer van de goederen binnen de Gemeenschap moet gebeuren onder geleide van een document T1. Afgifte van een document T2L is dus niet mogelijk.

Wanneer de wederuitvoer of de vernietiging niet onder douanetoezicht heeft plaatsgevonden kan in sommige gevallen toch terugbetaling plaatsvinden, mits aan alle overige voorwaarden van artikel 238 is voldaan. In artikel 901, lid 2 TVo. CDW is omschreven welke bescheiden dan moeten worden overgelegd. Terugbetaling vindt dan niet plaats op grond van artikel 238 maar op grond van artikel 239 CDW.

Naar boven

5.1.2 Gevallen waarbij geen terugbetaling wordt verleend

In de volgende gevallen wordt geen terugbetaling verleend:

 1. Voorafgaande proefnemingen
  De goederen waren voorafgaand aan de aangifte ten invoer tijdelijk ingevoerd voor proefnemingen.

  Wanneer echter tijdens de proefneming normaal gesproken niet kon worden ontdekt dat de goederen gebreken vertonen of niet in overeenstemming waren met het contract, dan kan terugbetaling worden verleend. Wel zal ten genoege van de inspecteur moeten worden aangetoond dat de gebreken niet normaal tijdens de proefnemingen hadden kunnen worden ontdekt.
  (artikel 238, lid 3, CDW)

 2. Incalculatie bij de prijs
  In het contract op grond waarvan de goederen zijn ingevoerd, met name bij de overeengekomen prijs, is rekening gehouden met de gebreken.
  (artikel 892 TVo. CDW)

 3. Al verkochte goederen
  De goederen werden door de importeur verkocht nadat was geconstateerd dat zij gebreken vertoonden of niet in overeenstemming waren met de bepalingen van het contract.
  (artikel 892 TVo. CDW)

 4. Gebreken zijn voor risico koper
  Goederen kunnen worden uitgevoerd op grond van omstandigheden die volgens algemeen handelsgebruik voor het risico van de koper komen. Dan is er geen sprake van een gebrek of niet voldoen aan het koopcontract in de zin van artikel 238 CDW. Ook als de koper en verkoper afspraken maken die afwijken van het normale handelsgebruik, bestaat er geen recht op terugbetaling.

  Omstandigheden die voor het risico van de koper komen zijn bijvoorbeeld:

  • Goederen worden wederuitgevoerd omdat zij onverkoopbaar blijken door gebrek aan afnemers tenzij de goederen een liefdadigheidsinstelling worden geleverd. (Zie echter ook artikel 900, lid 1, letter n TVo. CDW)

  • Een machine wordt wederuitgevoerd zonder gebruikt te zijn omdat de markt voor de goederen die met die machine zijn vervaardigd niet gunstig is.

  • Goederen worden wederuitgevoerd, omdat zij na de invoer zijn bedorven, zonder dat is komen vast te staan dat dit bederf een gevolg is van fouten of gebreken die de goederen al op de dag van invoer bezaten.

Naar boven

5.1.3 Termijn indiening verzoek

Het verzoek om terugbetaling op basis van artikel 238 CDW moet worden ingediend binnen twaalf maanden na mededeling van het verschuldigde bedrag aan de belanghebbende.

De inspecteur kan in uitzonderingsgevallen toestaan dat deze termijn wordt overschreden wanneer de belanghebbende naar behoren aantoont dat er sprake is van zo'n uitzonderingsgeval.

Het verzoek wordt niet-ontvankelijk verklaard, als het na het verstrijken van de termijn is ingediend en er geen redenen aanwezig zijn om de termijn te verlengen.

Naar boven

5.2 Procedures en ambtelijke werkzaamheden

In dit hoofdstuk zijn geen procedures en ambtelijke werkzaamheden opgenomen.

Naar boven

5.3 Nadere bepalingen

In dit hoofdstuk zijn geen nadere bepalingen opgenomen.

Naar boven

5.4 Uitzonderingen

In dit hoofdstuk zijn geen uitzonderingen opgenomen.

Naar boven

5.5 Strafbepalingen

In dit hoofdstuk zijn geen strafbepalingen opgenomen.

Naar boven