Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

110.00.10 Convenant inzake de samenwerking tussen de Koninklijke Marechaussee en de Belastingdienst/Douane

1 Convenant inzake de samenwerking tussen de Koninklijke Marechaussee en de Belastingdienst/Douane

Naar aanleiding van de in de vergadering van de Ministerraad van 9 januari 1998 genomen besluiten is op 12 januari 1998 het Plan van Aanpak "Intensivering/uitbreiding Mobiel Toezicht Vreemdelingen" aangeboden aan de Tweede Kamer (briefnr. 666742 / 98 / DVB). Ter uitvoering van dit Plan van Aanpak, inzake het tegengaan van ongedocumenteerde asielzoekers en de bestrijding van mensen- en goederensmokkel, dient er een structurele samenwerking tussen de Koninklijke marechaussee en de Belastingdienst/ Douane tot stand te worden gebracht.

De Minister van Defensie
voor deze
De Bevelhebber der Koninklijke marechaussee

en
De Staatssecretaris van Financiën
voor deze
De Directeur Douane

zijn het volgende overeengekomen:

Naar boven

1.1 Artikel 1. Doelstelling

De Douane en de Koninklijke marechaussee, hierna te noemen partijen, gaan een samenwerkingsverband aan ter verwezenlijking van hun controletaakstellingen op de volgende terreinen:

 1. 1.1 Wat betreft de Koninklijke marechaussee ter zake van de handhaving van de Vreemdelingenwetgeving, het tegengaan van illegale immigratie en de bestrijding van mensensmokkel, hierna genoemd Koninklijke marechausseetaak.

 2. 1.2 Wat betreft de Belastingdienst/Douane ter zake van de handhaving en de controle op de wetgeving die verband houdt met de in-, uit- en wederuitvoer van goederen, de accijnswetgeving en de controle op de Niet Fiscale Douanetaken, hierna genoemd Douanetaak.

 3. 1.3 Het convenant heeft ten doel:

  • de samenwerking tussen de partijen vorm te geven, te activeren en te structureren;

  • de werkzaamheden van partijen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

Naar boven

1.2 Artikel 2

1.2.1 Inhoud van het samenwerkingsverband

Hierna wordt de inhoud en uitwerking van het samenwerkingsverband op hoofdlijnen weergegeven.

 1. Handhaving van de wetgeving die verband houdt met de Koninklijke marechausseetaak en de Douanetaak in de directe nabijheid van de Oost- en Zuidgrens;

 2. De Koninklijke marechaussee ondersteunt tijdens de uitvoering van de Koninklijke marechausseetaak de Douane en draagt waar nodig bij aan de veiligheid van het personeel van deze dienst;

 3. De Douane ondersteunt tijdens de uitvoering van de Douanetaak de Koninklijke marechaussee en draagt waar nodig bij aan de veiligheid van het personeel van deze dienst;

 4. Het inwinnen, analyseren, veredelen en uitwisselen van informatie opdat de taken van beide partijen zo doelmatig en doelgericht mogelijk kunnen worden verricht.

Naar boven

1.2.2 Handhaving van het vreemdelingentoezicht en de goederencontrole

De Koninklijke marechaussee oefent in de directe nabijheid van de Oost- en Zuidgrens het Mobiel Toezicht Vreemdelingen uit op het inreizende vreemdelingenverkeer dat zich ondermeer in personenauto's, bussen en andere vervoermiddelen verplaatst.

De Douane oefent in de directe nabijheid van de grens de controle op de in-, uit- en wederuitvoer van goederen uit alsmede de controle op de Niet Fiscale Douanetaken.

De Douane ondersteunt in het kader van geplande gezamenlijke akties de Koninklijke marechaussee bij haar taak en voert daarbij gelijktijdig zelfstandig de controle op de in-, uit- en wederuitvoer van goederen uit alsmede de controle op de Niet-Fiscale Douanetaken.

Naar boven

1.2.3 Ondersteuning/facilitering Douane

De Koninklijke marechaussee stelt de Douane capaciteit van motorrijders ter beschikking die de daarvoor in aanmerking komende vervoermiddelen selecteren en begeleiden naar de controleplaats die gelegen is in de directe nabijheid van de grens.
De Koninklijke marechaussee stelt docentencapaciteit ter beschikking om de Integrale Beroepsvaardigheden Training (IBT) te doceren aan de VuurWapen Instructeurs (VWI) en de Instructeurs Lichamelijke Opvoeding (ILO) van de Douane.

Naar boven

1.2.4 Ondersteuning/facilitering Koninklijke marechaussee

De Douane faciliteert de Koninklijke marechaussee bij de Koninklijke marechausseetaak door capaciteit van medewerkers ter beschikking te stellen.
Daarnaast stelt de Douane de volgende faciliteiten ter beschikking aan de Koninklijke marechaussee:

- de Douaneboot op de Rijn;
- personeel voor het onder voortdurend toezicht begeleiden van transporten naar een controleplaats buiten de directe omgeving van de grens;
- werkruimte, kennis en overige voorzieningen op het Douane Informatie Centrum (DIC).

Naar boven

1.2.5 Verwerking van operationele informatie

Het inwinnen, analyseren, veredelen en uitwisselen van operationele informatie inzake illegale immigratie en goederensmokkel geschiedt bij beide diensten vanuit een centraal punt. Voor de Douane wordt hiertoe bij het Douane Informatie Centrum een informatie cluster Mobiel Toezicht Goederen opgezet. De Koninklijke marechaussee benut hiertoe de Informatiedesk Vreemdelingen Zaken.

Naar boven

1.3 Artikel 3. Meldingsplicht aan andere partij

Indien de Douane in de uitoefening van haar taak stuit op zaken waarvoor de Koninklijke marechaussee primair bevoegd is, dan neemt de Douane direct contact op met de Koninklijke marechaussee.

Indien de Koninklijke marechaussee in de uitoefening van haar taak stuit op zaken waarvoor de Douane primair bevoegd is, dan neemt de Koninklijke marechaussee direct contact op met de Douane.

Naar boven

1.4 Artikel 4. Werkafspraken

Daar waar de Douane en de Koninklijke marechaussee samenwerken vullen de bevoegdheden elkaar aan. Voorafgaande aan de uitvoering van de gezamenlijke controles worden werkafspraken gemaakt.

Tevens worden werkafspraken gemaakt over de invulling van de informatiestromen tussen de Douane en de Koninklijke marechaussee, over de afstemming van (het onderricht in) de te hanteren benaderingstechnieken en de wijze waarop de externe voorlichting over de samenwerking tussen de Douane en de Koninklijke marechaussee wordt uitgevoerd.

Naar boven

1.5 Artikel 5. Sturing en management

 1. 5.1 Partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een goede uitvoering van het samenwerkingsverband en geven derhalve optimale invulling aan de beleidsmatige sturing en het operationele management van dit samenwerkingsverband tussen de Douane en de Koninklijke marechaussee.

 2. 5.2 Het personeelsmanagement blijft aan partijen, ieder voor haar eigen medewerkers.

Naar boven

1.6 Artikel 6. Informatie-uitwisseling

 1. 6.1 Voor alle binnen het samenwerkingsverband verkregen informatie zijn zowel de medewerkers van de Koninklijke marechaussee alsmede de medewerkers van de Douane jegens elkaar ontheven van de vigerende geheimhoudingsplicht voor zover toegestaan onder de van toepassing zijnde regelgeving.

 2. 6.2 Ten aanzien van de informatieverstrekking op andere dan in artikel 1 genoemde terreinen wordt, met inachtneming van de voor partijen geldende voorschriften, door partijen informatie verstrekt ter voorkoming en bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van overheidsregelingen.

 3. 6.3 De tijdens de loopduur van het convenant opgebouwde informatieverzameling wordt bij beëindiging van deze samenwerking niet voor een ander doel gebruikt dan het doel waarvoor de informatieverzameling is aangelegd.

Naar boven

1.7 Artikel 7. Voorlichting en contacten met de media

Voorzover er voorlichtingsactiviteiten en contacten met de media worden onderhouden in het kader van dit samenwerkingsverband geschiedt dit overeenkomstig de gemaakte werkafspraken. Voorafgaande aan deze contacten wordt zo mogelijk inhoudelijk overleg gepleegd tussen de persvoorlichter van de Directie Douane en de persvoorlichter van de Koninklijke marechaussee.

Naar boven

1.8 Artikel 8. Financiën, verantwoording en evaluatie

 1. 8.1 De eventuele kosten van het samenwerkingsverband worden als volgt over partijen verdeeld:

  • Voor de personeelskosten: aan partijen, ieder voor haar eigen medewerkers.

  • Voor de extra materiaalkosten: aan partijen, ieder voor eigen rekening.

 2. 8.2 Wat betreft de mede door het samenwerkingsverband gegenereerde opbrengsten aan rechten, heffingen en belastingen geldt dat deze hun normale, door de wetgever beoogde bestemming volgen.

 3. 8.3 De Directie Douane en de Staf Koninklijke marechaussee dragen zorg voor een betrouwbare en volledige vastlegging van de resultaten van het samenwerkingsverband. De vastlegging van het aantal ingestelde controles, een tijd-verantwoording alsmede een overzicht van de fiscale en niet fiscale opbrengsten en het aantal gevallen van informatie-uitwisseling vindt per kwartaal plaats.

 4. 8.4 Uiterlijk in september 1998 vindt een eerste evaluatie plaats van de tot dan behaalde resultaten en de in het samenwerkingsverband opgedane ervaringen. De evaluatie omvat in ieder geval de in punt 8.3 opgenomen elementen. Daarna zal jaarlijks het samenwerkingsverband worden geëvalueerd.

 5. 8.5 Het hoofd Planning Finance en Control (PFC) van de Directie Douane en het hoofd Centrale Justitiële Dienst Koninklijke marechaussee brengen jaarlijks in de maand maart gezamenlijk verslag uit aan de Bevelhebber der Koninklijke marechaussee en de Directeur Douane. In het verslag wordende de bereikte resultaten, uitgedrukt in termen van de in artikel 1 opgenomen doelstelling, vergeleken met de aktiviteitenplanning in het betreffende jaar.

Naar boven

1.9 Artikel 9

 1. 9.1 Alle geschillen die in verband met dit convenant of met afspraken die daarmee samenhangen ontstaan worden, indien deze niet op het niveau waar de geschillen zijn ontstaan kunnen worden opgelost, op het naasthogere niveau beslecht. Met betrekking tot de geschillen die niet op deze wijze kunnen worden beslecht nemen de Directeur Douane en de Bevelhebber der Koninklijke marechaussee een gezamenlijk besluit.

 2. 9.2 Dit convenant is niet in rechte afdwingbaar.

Naar boven

1.10 Artikel 10. Inwerkingtreding en looptijd

 1. 10.1 Het convenant treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 april 1998.

  Het convenant geldt voor een periode van 12 maanden en wordt telkens automatisch verlengd met 12 maanden, met dien verstande dat bij afloop van elke periode in onderling overleg tussen de partijen aanpassing/opzegging van het convenant kan plaatsvinden.

 2. 10.2 Aanpassing/opzegging kan ook op elk ander tijdstip als is voorzien in artikel 10.1 plaatsvinden, indien een van de partijen daartoe de wens te kennen geeft en de andere partij hiermee kan instemmen.

Aldus gesloten te Den Haag,
22 april 1998.

De Minister van Defensie, De Staatssecretaris van Financiën,
voor deze, voor deze,
De Bevelhebber der De Directeur Douane,
Koninklijke marechaussee,

D.G.J. Fabius, Generaal-Majoor. mr. J.N. Lunneker.

Naar boven