Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

110.00.21 Convenant inzake samenwerking tussen de Belastingdienst/Douane en de FIU-Nederland

1 Convenant inzake samenwerking tussen de Belastingdienst/Douane en de FIU-Nederland

Partijen:

De Belastingdienst/Douane van het Ministerie van Financiën, mede namens de Belastingdienst/Centrale Administratie, gevestigd te ’s Gravenhage, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
drs. J.F.M. Reekers, lid managementteam Belastingdienst/Douane West,

en

De Financial Intelligence Unit - Nederland, gevestigd te Zoetermeer, hierna te noemen de FIU-Nederland, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
J. B. van de Streek-Looijen EMPM, hoofd FIU-Nederland.

Overwegende

 • Dat op 15 juni 2007 de Verordening 1889/2005 (hierna: de Verordening) betreffende de controle van liquide middelen die de Gemeenschap binnenkomen of verlaten in werking is getreden;

 • De Verordening een aangifteplicht oplegt aan natuurlijke personen die € 10.000,-- of meer aan contanten en andere verhandelbare zaken (aandelen, obligaties aan toonder, etcetera) vervoeren als zij de Gemeenschap binnenkomen of die verlaten;

 • Dat in Europees verband is vastgesteld dat door de douane-administraties verzamelde aangiftegegevens behulpzaam kunnen zijn bij verdere analyse en dat de gegevens zodoende ter beschikking moeten worden gesteld aan de FIU-organisaties, in deze de FIU-Nederland;

 • Dat onduidelijkheden moeten worden voorkomen omtrent de wijze van informatieverstrekking aan andere instanties en diensten mede gezien het feit dat beide partijen in de Verordening zijn aangewezen als bevoegde autoriteit;

 • De samenwerking in het kader van de Verordening te bevestigen en te intensiveren en de verantwoordelijkheden en taken van beide partijen vast te stellen.

 • Dat daartoe in het bijzonder afspraken gemaakt moeten worden over:

  • de wijze en de frequentie waarop informatie verstrekt zal worden aan de FIU-Nederland;

  • de wijze waarop de ontvangst van gegevens bevestigd zal worden;

  • de wijze en de frequentie van de terugkoppeling van resultaten door de FIU-Nederland;

  • het bepalen welke gegevens aangeleverd zullen worden, ook in geval de aangifteplicht niet is nagekomen en/of de liquide middelen in bewaring zijn genomen;

  • de wijze waarop informatie met betrekking tot de Verordening uitgewisseld zal worden. Niet alleen in de relatie tussen de Belastingdienst/Douane en de FIU-Nederland maar ook ten aanzien van andere douane-administraties, de Belastingdienst, de Europese Commissie en andere relevante handhavingsinstanties;

  • het elkaar informeren over trends, patronen, modus operandi en andere signalen ten behoeve van de taak van de douane en de taak van FIU-Nederland;

  • verdere wederzijdse ondersteuning in het kader van de Verordening;

  • de wijzigingen in datavelden (format) als gevolg van de vervanging van het operationele ICT-systeem van de FIU-Nederland;

  • de frequentie van de evaluatie van de samenwerking.

Partijen komen daartoe als volgt overeen:

Naar boven

1.1 Artikel 1 Gebruik informatie

De door de Belastingdienst/Douane, hierna: de Douane, verstrekte informatie mag door de FIU-Nederland uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van de doelstellingen van de Verordening. Medewerkers van de Douane gebruiken informatie verkregen van de FIU-Nederland enkel voor de handhaving van de doelstellingen van de Verordening.

Naar boven

1.2 Artikel 2 Te leveren informatie

1.2.1 Belastingdienst/Douane aan de FIU-Nederland

De door de Douane verstrekte aangiftegegevens omvatten de door de reiziger verstrekte aangiftegegevens en ambtshalve door de Douane vastgelegde gegevens. In geval er geen aangifte is gedaan en de liquide middelen door de Douane in bewaring zijn genomen, krijgt de FIU-Nederland de dan beschikbare gegevens. Deze onvolledige gegevens kunnen echter niet meer worden aangevuld. De Douane controleert deze aangiftegegevens voor zover mogelijk.
De Belastingdienst/Douane verstrekt de aangiftegegevens via de Belastingdienst/Centrale Administratie (verder: Belastingdienst/CA).
De Belastingdienst/CA levert gedigitaliseerde aangiftegegevens, afgestemd op de ICT-structuur van FIU-Nederland, aan de FIU-Nederland.

Naar boven

1.2.2 De FIU-Nederland aan de Belastingdienst/Douane

De FIU-Nederland zal de Douane periodiek, binnen de wettelijke kaders, van informatie voorzien over trends, patronen, modus operandi en andere signalen, waarmee in de toekomst, gerichter douanecontroles kunnen worden ondersteund en uitgevoerd.

Naar boven

1.3 Artikel 3 Taken onderverdeeld naar organisatie

1.3.1 Taken Belastingdienst/Douane (inclusief DIC)

De Douane zal de op basis van de Verordening gedane aangiften in ontvangst nemen. De Douane zal deze aangiften, op basis van het door haar vastgestelde beleid ten behoeve van de uitvoering, op juistheid en volledigheid controleren.

Het Douane Informatie Centrum (DIC) wisselt, binnen de voor de douane geldende wettelijke kaders (o.a. de Verordening 515/97), in de gevallen zoals genoemd in artikel 6 van de Verordening, informatie uit met andere douaneadministraties, de Belastingdienst, de Europese Commissie en andere relevante handhavingsinstanties ten behoeve van de uitvoering van de Verordening.

Naar boven

1.3.2 Taken Belastingdienst/Centrale Administratie (Belastingdienst/CA)

 • De Belastingdienst/CA zal de van de Douane ontvangen aangiftegegevens twee maal per week invoeren in het operationele ICT-systeem van de FIU-Nederland.

 • De Belastingdienst/CA verwerkt de ontvangstbevestiging van de FIU-Nederland ten behoeve van de Douane.

 • Als aangiftegegevens (transacties) verdacht worden verklaard en deze gegevens aan opsporingsinstanties ter beschikking worden gesteld, stuurt de FIU-Nederland een terugmeldbericht aan de Belastingdienst/CA. De Belastingdienst/CA verwerkt het terugmeldbericht van de FIU-Nederland ten behoeve van de Douane.

Naar boven

1.3.3 Taken FIU-Nederland

 • De FIU-Nederland stuurt binnen 3 werkdagen een ontvangstmelding betreffende de ontvangen aangiftegegevens aan de Belastingdienst/CA ten behoeve van de Douane. De FIU-Nederland zal de ontvangstbevestiging per fax versturen; bij het ingebruiknemen van het nieuwe ICT-systeem zal het versturen van de ontvangstbevestiging digitaal plaatsvinden.

 • Indien aangiftegegevens (transacties) verdacht verklaard worden en dientengevolge ter beschikking worden gesteld aan opsporinginstanties zal de FIU-Nederland de Belastingdienst/CA een terugmeldbericht sturen ten behoeve van de Douane.

 • De FIU-Nederland wisselt, binnen de voor haar geldende wettelijke kaders, informatie uit met buitenlandse van overheidswege aangewezen instanties die een vergelijkbare taak hebben als de FIU-Nederland.

Naar boven

1.4 Artikel 4 Automatiseringsysteem

Indien het operationele ICT-systeem van de FIU-Nederland vervangen zal worden, zal bij het opstellen en/of wijzigen van de bestaande datavelden (format) afstemming met de Douane plaatsvinden om de uitvoering zo optimaal mogelijk te maken voor beide partijen.

Naar boven

1.5 Artikel 5 Evaluatie

De samenwerking tussen de Douane en de FIU-Nederland zal periodiek worden geëvalueerd.
Een eerste evaluatiemoment is een jaar na inwerkingtreding van dit convenant. Een tweede evaluatie zal een jaar later plaatsvinden. Vervolgens zal de samenwerking elke drie jaar worden geëvalueerd.

Naar boven

1.6 Artikel 6 Slotbepalingen

1.6.1 1.6.1.

Het convenant is verbonden met de onderliggende Verordening. Indien de Verordening komt te vervallen, vervalt eveneens het convenant.

Naar boven

1.6.2 1.6.2.

Partijen treden met elkaar in overleg, indien zij van mening zijn dat dit convenant behoort te worden gewijzigd.

Naar boven

1.6.3 1.6.3.

Het convenant kan met wederzijdse instemming van partijen worden beëindigd.

Naar boven

1.6.4 1.6.4.

Dit convenant is van kracht met ingang van 15 juni 2007.

Hoofddorp, .. mei 2008

Zoetermeer, .. mei 2008

Belastingdienst /Douane

FIU-Nederland

de Staatssecretaris van Financiën,

het Hoofd van de FIU-Nederland,

namens deze,

de Directeur-Generaal Belastingdienst

namens deze,

drs. J.F.M. Reekers

J.B. van de Streek-Looijen EMPM.

lid managementteam

Belastingdienst / Douane West.

Naar boven