Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

13.01.00 Bijzondere bepalingen bij invoer van landbouwgoederen

2 Landbouwgoederen in het vrije verkeer brengen

2.1 Algemeen

2.1.1 Maatregelen voor vrij verkeer van goederen

De Europese Unie heeft als lid van de Wereldhandelsorganisatie (WHO) in de Uruguay-ronde de Overeenkomst inzake de landbouw gesloten.

Hierdoor is de EU-markt voor landbouwproducten toegankelijker gemaakt voor de andere leden van de WHO, onder andere door het instellen van vaste rechten in een Gemeenschappelijk Douane Tarief.

In de Overeenkomst is vastgelegd dat de Europese Commissie als de EU-markt wordt verstoord (of dreigt te worden verstoord), toch nog belastingen in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid kan instellen. Dit kan gebeuren als bepaalde landbouwproducten tegen uitzonderlijk lage prijzen worden ingevoerd of als er extreem grote hoeveelheden van worden ingevoerd. Het instellen van deze belastingen in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is (om misbruik te voorkomen) aan strenge voorwaarden verbonden.

Meer informatie over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid staat in onderdeel 1.01.00 van dit Handboek.

Naar boven

2.1.2 Rechten bij invoer van landbouwgoederen

Bij de invoer van landbouwgoederen kunnen twee soorten rechten zijn verschuldigd:

 • rechten van het Gemeenschappelijk Douane Tarief (vast).

 • belastingen in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (variabel, bij verstoring EU-markt).

Let op!

De rechten van het Gemeenschappelijk Douane Tarief worden ook wel douanerechten genoemd. In dit onderdeel wordt de term "douanerechten" gebruikt.

In de volgende tabel worden de beide rechten toegelicht.

Recht

Toelichting

Douanerechten

In de eerste plaats de specifieke rechten, zoals die in het Gemeenschappelijk Douane Tarief worden vastgesteld gepubliceerd in bedragen euro /100 kg (soms in een andere maateenheid).

In een aantal sectoren (zoals vee en vlees, groenten en fruit) geldt naast dit specifieke recht ook nog een ad-valoremrecht (een bedrag in euro over de douanewaarde).

Daarnaast zijn de specifieke rechten in de sector wijn en de sector groenten en fruit (die niet worden vastgesteld in bedragen euro per 100 kg, maar als een percentage) ook douanerechten.

Belastingen in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Dit zijn:

 • invoerrechten die worden vastgesteld voor:

  • de granen met GN-codes ex 1001 (met uitzondering van mengkoren), 1002, 1003, 1005 en 1007 (met uitzondering van hybriden voor zaaidoeleinden);

  • gedopte (Basmati) rijst (GN-code 1006 20); Halfwitte en volwitte rijst (GN-code 1006 30);

  • Breukrijst (GN-code 1006 40).

   (artikel 180 e.v. Vo. (EU) nr. 1308/2013)

 • ad-valoremrechten en het agrarisch element die gelden voor bepaalde goederen die zijn verkregen door verwerking van landbouwproducten;
  (artikel 3, Verordening (EG) nr. 510/2014)

 • aanvullende invoerrechten die voor alle sectoren kunnen worden vastgesteld;

 • compenserende heffingen die kunnen worden ingesteld voor bepaalde sectoren als de goederen uit deze sectoren worden ingevoerd beneden een vooraf vastgestelde minimuminvoerprijs.

Let op!

Voor de actuele GN codes en voor de berekening van de rechten maakt u gebruik van DTV.

(artikel 4, lid 10, CDW; artikel 7:3 Algemene douanewet)

Naar boven

2.1.3 Taken Douane en Rijksdienst voor ondernemend Nederland

Bij de uitvoering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid zijn in Nederland voornamelijk twee organisaties betrokken: de Douane en de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO.nl). De Douane heft, sinds de komst van de Algemene douanewet, zowel de douanerechten als de verschillende Belastingen in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De RVO.nl heeft een rol bij het toekennen van restituties, in- en uitvoercertificaten en vergunningen actieve- en passieve veredeling van bepaalde landbouwgoederen. Daarnaast is er een taak voor de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) bij administratieve controles.

In deze paragraaf wordt ingegaan op enige bevoegdheden.

Afgifte vergunningen Actieve veredeling en Passieve veredeling

De Douane is bevoegd voor het afgeven van de vergunningen Actieve veredeling en Passieve veredeling.

De RVO.nl is door de Algemeen directeur Douane gemandateerd om vergunningen Actieve veredeling en Passieve veredeling af te geven voor alle in Bijlage 1 van Vo. EU nr 1308/2013 genoemde producten. Over de invulling van dit mandaat zijn door het DLK en de RVO.nl afspraken gemaakt. De RVO.nl gebruikt het mandaat niet voor de volgende producten:

 • industriële landbouwproducten;

 • producten uit de sector groenten en fruit;

 • producten uit de sector bananen;

 • producten uit de sector verwerkte groente en fruit;

 • producten uit de visserijsector.

Voor deze producten is alleen de Douane bevoegd om de vergunningen Actieve veredeling en Passieve veredeling af te geven.

Het kan voorkomen dat een belanghebbende een vergunning aanvraagt bij de Douane, terwijl de RVO.nl voor de afgifte gemandateerd is. Dit omdat de voorafgaande vergunning ook door de Douane was afgegeven. In dat geval overlegt de behandelend ambtenaar met de RVO.nl wie de nadere vergunning zal afgeven en beheren.

Ook kan het voorkomen dat een vergunning bij de RVO.nl aangevraagd wordt zonder dat de RVO.nl ten aanzien van het betreffende product een “eigen” taak heeft. In dat geval kan de RVO.nl de Douane vragen de behandeling van deze aanvraag over te nemen.

Wanneer het stellen van zekerheid vereist is, moet de zekerheid in alle gevallen bij de Douane worden gesteld. De vergunning wordt pas afgegeven als bekend is dat de vereiste zekerheid bij de Douane is gesteld.

Als er bij de vergunningen Actieve veredeling en Passieve veredeling die een RVO.nl heeft afgegeven, een douaneschuld ontstaat, is de RVO.nl niet gemandateerd om te heffen en te innen. De inspecteur Douane behandelt ook de bezwaar- en beroepsprocedures. Hij doet dit in overleg met de RVO.nl. Zie voor meer informatie over deze procedure onderdeel 32.00.00 van dit Handboek.

Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit

De ambtenaren van de NVWA zijn mede aangewezen om administratieve controles uit te voeren met betrekking tot de verschuldigde douanerechten en de belastingen in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.
(artikel 1:8 Algemene douaneregeling)

Naar boven

2.1.4 Bekendmaking van rechten

Publicatie tarieven douanerechten en belastingen in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

De tarieven van de douanerechten worden vastgesteld als een specifiek recht (bedrag in euro/100kg). Deze rechten worden binnen de Unie gepubliceerd in bijlage 1 van Verordening (EEG) nr. 2658/87 (die bijlage wordt dan gewijzigd).

Belastingen in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid stelt de Europese Commissie vast in afzonderlijke verordeningen.

In het aangiftebehandelingssysteem worden zowel de douanerechten als de belastingen in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid verwerkt.

Het Landelijk Team Maatregelen (LTM) van B/Centrale Administratie verwerkt dagelijks de wijzigingen in het tariefbestand van het aangiftebehandelingssysteem. Als wijzigingen niet op tijd kunnen worden verwerkt, brengt het LTM voor de betreffende goederencode een blokkeringsprofiel aan. Zie voor de procedure bij zo'n blokkeringsprofiel paragraaf 2.2.1.

Publicatie aanvullende invoerrechten, forfaitaire waarden en eenheidsprijzen

De aanvullende invoerrechten en de forfaitaire waarden voor groenten en fruit en de eenheidsprijzen van de vereenvoudigde procedures voor groenten en fruit worden niet in het aangiftebehandelingssysteem verwerkt.

Deze gegevens moet u uit de volgende bronnen halen:

 • de website van de RVO.nl

 • de publicaties van het Landelijk Waarde Team van de Regiokantoor Rotterdam Rijnmond.

Deze kunt u halen van het Douanenet (zie paragraaf 2.2.2).

Let op!

De informatie op de website van de RVO.nl bevatten naast de tarieven soms ook andere onderwerpen. Die andere onderwerpen zijn voor de uitvoering van uw taken niet van belang.
Voor een juiste taakuitvoering van de diverse landbouwregelingen zijn uitsluitend de aanwijzingen en voorschriften van belang die door de Douane zelf zijn verstrekt.

Naar boven

2.2 Procedures en ambtelijke werkzaamheden

2.2.1 Blokkeringsprofiel in het aangiftebehandelingssysteem

Is in het aangiftebehandelingssysteem een blokkeringsprofiel aangebracht en bent u belast met de verificatie van een aangifte tot het brengen in het vrije verkeer? Ga dan als volgt te werk:

 1. Houd de verificatie aan totdat de tarieven bekend zijn.

 2. Herbereken, als de nieuwe tarieven in het tariefbestand zijn verwerkt, de aangifte via het aangiftebehandelingssysteem. Pas hierbij het gewijzigde belastingbedrag toe.

Naar boven

2.2.2 Vragen stellen aan de RVO.nl

Bij het stellen van vragen aan de RVO.nl heeft u twee mogelijkheden:

 1. Wilt u vragen stellen over uitvoerende zaken, zoals:

  • administratieve zaken;

  • technische details van de goederensoort;

  Neem dan rechtstreeks telefonisch contact op met de RVO.nl. Zie voor de contactpersonen en de telefoonnummers opgenomen in , Gemeenschappelijk landbouwbeleid, van dit Handboek.

 2. Heeft u vragen met een beleidsmatige kant?
  Leg de vraag voor aan de regiocontactpersoon Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van uw regiokantoor.
  Zie voor de verder te volgen procedure paragraaf 7, onderdeel 1.01.00, Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, van dit Handboek.

Naar boven