Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

14.30.00 Controle-exemplaar T5

7 Bijlage 1. Toelichting invulling controle-exemplaar T5

Vak

Naam

Invullen door belanghebbende

Bijzonderheden

2

Afzender/

Exporteur

 • de naam en voornaam of firmanaam en het volledige adres van de belanghebbende

Let op!

Een postbusnummer wordt niet geaccepteerd.

Bij "nr." vermelding van het EORI-nummer overeenkomstig bijlage VI van de Algemene douaneregeling.

3

Formulieren

 • het volgnummer van de formulieren ten opzichte van het totale aantal gebruikte formulieren T5 en T5bis

Let op!

Wanneer de zending slechts een artikel bevat (dat wil zeggen wanneer slechts een vak "omschrijving van de goederen" moet worden ingevuld), wordt in dit vak 3 niets ingevuld, maar wordt in vak 5 wel het cijfer 1 vermeld.

Wanneer bijvoorbeeld een formulier T5 en twee formulieren T5bis worden ingediend, moet de belanghebbende op het formulier T5 "1/3", op het eerste formulier T5bis "2/3" en op het tweede formulier T5bis "3/3" vermelden.

4

Ladingslijsten

 • het aantal bijgevoegde ladingslijsten T5 in cijfers

5

Artikelen

 • het totale aantal artikelen, in cijfers, dat met het formulier T5, de formulieren T5bis of ladingslijsten T5 wordt aangegeven


Het aantal artikelen is 1 als er slechts een formulier T5 is of stemt overeen met het totale aantal in vak 31 van de formulieren T5 bis vermelde of in de ladingslijsten T5 van volgnummers voorziene artikelen.

Het aantal vermeldingen in de kolom "Merken en nummers ...." geldt als het aantal artikelen voor ladingslijsten. De artikelen zijn doorlopend genummerd.

6

Aantal colli

 • het totale aantal colli waaruit de zending bestaat

7

Referentie-nummer (niet verplicht)

Als het wel wordt ingevuld, dan staat hier het nummer dat de belanghebbende aan de zending heeft toegekend.

8

Geadres-seerde

 • de naam en voornaam of firmanaam en het volledige adres van de persoon of personen, bedrijf of bedrijven waar de goederen moeten worden afgeleverd

Let op!

Een postbusnummer wordt niet geaccepteerd

14

Aangever/ vertegenwoor-diger

 • de naam en voornaam of firmanaam en het volledige adres van het betrokken bedrijf, overeenkomstig de bepalingen terzake

Als de aangever ook de exporteur (eventueel de afzender) is, wordt " exporteur" (of eventueel “afzender”) vermeld.

Bij "nr." vermelding van het EORI-nummer overeenkomstig bijlage VI van de Algemene douaneregeling.

15

Land van verzending/ uitvoer

 • de naam van het land waaruit de goederen worden verzonden/ uitgevoerd

17

Land van bestemming

 • de naam van het betrokken land

18

Identiteit en nationaliteit van het vervoermiddel bij vertrek

 • bijvoorbeeld het registratienummer of de naam van het vervoermiddel (vrachtwagen, schip, wagon, vliegtuig) waarin of waarop de goederen rechtstreeks worden geladen of waarin of waarop ze bij het vervullen van de verzendingsformaliteiten worden geladen en van de nationaliteit van dit vervoermiddel (behalve voor treinen) of van het vervoermiddel waarmee het geheel wordt voortbewogen als er meerdere vervoermiddelen zijn overeenkomstig de daartoe vastgestelde communautaire code

19

Containers

 • vermelding, overeenkomstig de daartoe vastgestelde communautaire code (“0” niet per container vervoerde goederen, of “1” per container vervoerde goederen) van de situatie bij vertrek

31

Colli en omschrijving van de goederen –merken en nummers – container(s) nr.(s) - aantal en soort

 • merken, nummers, aantal en soort van de colli of goederen

Voor onverpakte goederen het aantal voorwerpen of, “los gestort” vermelden al naargelang het geval, alsmede de gegevens om de goederen te kunnen herkennen.

Let op de bijzondere regels inzake de omschrijving van de goederen in de communautaire wetgeving. In dit vak worden ook alle andere gegevens vermeld die volgens die wetgeving zijn vereist.

Let op!

Als containers worden gebruikt, worden in dit vak ook de kentekens/nummers daarvan vermeld. Het onbeschreven gedeelte van dit vak wordt doorgehaald.

Onder "omschrijving van de goederen" wordt de gebruikelijke handelsbenaming verstaan, in bewoordingen die voldoende duidelijk zijn om de goederen te kunnen herkennen en indelen.

Landbouwproducten worden omschreven volgens de communautaire voorschriften op landbouwgebied.

Goederen moeten in de restitutienomenclatuur kunnen worden ingedeeld. Zie voor meer informatie onderdeel 20.01.00, Restituties, van dit Handboek.

32

Artikelnummer

 • het volgnummer van het betrokken artikel ten opzichte van het totale aantal in vak 5 omschreven artikelen dat met de gebruikte T5- en T5 bis formulieren wordt aangegeven.

Wanneer de aangifte slechts een artikel bevat (een enkel T5 formulier), wordt in dit vak niets ingevuld, maar wordt in vak 5 wel het cijfer 1 vermeld.

33

Goederen-code

 • de goederencode van de betrokken goederen en, indien van toepassing, de restitutiecode

35

Brutomassa

 • de vermelding van de brutomassa, in kilogrammen, van de goederen die in het overeenkomstige vak 31 zijn omschreven

De brutomassa is de massa van de goederen en de verpakking tezamen, met uitzondering van de containers en het andere transportmaterieel

38

Nettomassa

 • de nettomassa, in kilogrammen, van de goederen die in het overeenkomstige vak 31 zijn omschreven

De nettomassa is de massa van de goederen zelf, zonder enige verpakking.

40

Voorafgaand document

 • informatie over de documenten die betrekking hebben op de regeling die aan de uitvoer/verzending voorafgaat, zoals:

 • soort document;

 • nummer van het voorafgaande document;

 • kantoor van afgifte van het voorafgaande document;

 • het dossiernummer waaronder de goederen in douane-entrepot opgeslagen hebben gelegen.

41

Aanvullende eenheden (bijzondere maatstaf)

 • voorzover nodig invullen volgens de aanwijzingen van de goederennomenclatuur

Elk artikel wordt opgegeven in de eenheid die in de goederennomenclatuur is vermeld.

100

Voor nationale doeleinden

 • de letter-cijfercombinatie die aan de bovenrand van het formulier L(F) staat

Betreft het een elektronische aangifte ten uitvoer, dan wordt het aangiftenummer van Sagitta-uitvoer hier vermeld.

103

Netto-hoeveelheid (kilogram, liters of andere eenheden) in letters

 • invullen volgens de communautaire voorschriften

In het gebruikstarief (zie het boekwerk Heffingen bij invoer, Deel II) wordt dit aangegeven door een vermelding in de kolom "bijzondere maatstaf".

104

Gebruik en/of bestemming

 • aankruisen wat van toepassing is

 • Wanneer de goederen volgens de communautaire wetgeving binnen een bepaalde termijn op de voorgeschreven wijze moeten worden gebruikt en/of de voorgeschreven bestemming moeten krijgen, het aantal dagen invullen “Te controleren binnen ……..dagen”.

Wanneer het voorziene of voorgeschreven gebruik en/of de voorziene of voorgeschreven bestemming niet op het formulier is vermeld, dan moet het vak "andere" worden aangekruist en dit gebruik of deze bestemming worden vermeld.

Let op de bewoordingen ingeval van overdracht van goederen bij bijzondere bestemming.

105

Certificaten

 • de soort, het volgnummer, de datum van afgifte en de naam van de instantie van afgifte van het in- of uitvoercertificaat

106

Andere vermeldingen

 • de vermelding: "Zekerheid gesteld voor een bedrag van .... euro"

Dit vak hoeft alleen te worden ingevuld als er zekerheid is gesteld.

107

Toepasselijke voorschriften

 • verwijzing naar de betreffende verordening, richtlijn of besluit van de Europese Unie volgens welke het gebruik en/of de bestemming van de goederen moet worden gecontroleerd

Voor landbouwgoederen is dit meestal de restitutieverordening, Verordening (EG) nr. 612/2009, in sommige gevallen aangevuld met de verordening op grond waarvan de specifieke vermelding op het controle-exemplaar T5 moet worden geplaatst.

108

Bijlagen

Vermelding van de documenten die bij het controle-exemplaar T5 zijn gevoegd en die tot aan de bestemming bij dit exemplaar blijven

109

Administratief document en douane-document

 • de volgende informatie:

  • soort document;

  • nummer;

  • datum van waarmerking;

  • naam van het kantoor van afgifte van het document over de regeling die voor het vervoer van de goederen is gebruikt.

Als de goederen niet onder een douaneregeling zijn geplaatst moet de volgende aantekening worden aangebracht:

"geen douaneregeling".

110

Plaats en datum; handtekening en naam van de aangever/

vertegen-woordiger

 • ondertekening door de betrokkene van zowel het origineel als de kopie(ën) van het formulier T5 (met uitzondering van bijzondere bepalingen over het gebruik van informatica)

Op de kopie mag een doordruk van de handtekening staan. Wanneer de betrokkene een rechtspersoon is, wordt onder de handtekening de naam, voornaam en functie van de ondertekenaar vermeld.

Let op!

Vrijstelling van ondertekening komt alleen voor in het kader van de vereenvoudigde regeling toegelaten afzender.

Zie voor meer informatie over de regeling toegelaten afzender voor controle-exemplaren T5, hoofdstuk 7 van dit onderdeel.

(artikel 912octies TVo. CDW)