Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

14.30.00 Controle-exemplaar T5

9 Bijlage 3. Vergunning toegelaten afzender T5

 

SOORT-EENHEID

NAAM-EENHEID

VESTIGING

             

RETOURADRES

RETOURPOSTCODEPLAATS

Telefoon:

Telefax:

Afdeling

Doorkiesnummer

[NAAM-BEDRIJF]

[VOORLETTERS][ACHTERNAAM]

[STRAAT-POSTBUS]

[POSTCODE-PLAATS]

[LAND]

Datum

Uw kenmerk

Kenmerk

Betreft

Vergunning toegelaten afzender T5

Vergunningcode: 2.033.013

Geachte [GESLACHT-ACHTERNAAM],

Op [.....] heeft u een Vergunning toegelaten afzender controle-exemplaar T5 aangevraagd.

Ik verleen u de gevraagde vergunning en stuur u hierbij deze vergunning met de voorwaarden die erbij gelden.

Ik heb een kopie van deze vergunning gestuurd naar:

- [.....] [.....]

/ 2:

Ik heb een kopie van deze vergunning gestuurd naar:

- [.....] [.....]

- [.....] [.....]

/ 3:

Ik heb een kopie van deze vergunning gestuurd naar:

- [.....] [.....]

- [.....] [.....]

- [.....] [.....]

/ 4:

Ik heb een kopie van deze vergunning gestuurd naar:

- [.....] [.....]

- [.....] [.....]

- [.....] [.....]

- [.....] [.....]

/ 5:

Ik heb een kopie van deze vergunning gestuurd naar:

- [.....] [.....]

- [.....] [.....]

- [.....] [.....]

- [.....] [.....]

- [.....] [.....]

/ 6: ]

Deze brief met de bijbehorende vergunning is een voor bezwaar vatbare beschikking. Als u het niet eens bent met deze beschikking, dien dan binnen zes weken na de dagtekening een bezwaarschrift in bij:

Belastingdienst/Douane [Regionaam [.....]

[IV-A ADRES_][.....]

[IV-A POSTCODE_][.....] [IV-A PLAATS_][.....]

Een bezwaarschrift is tijdig als het binnen de termijn is ontvangen. Bij verzending per post is een bezwaarschrift tijdig ingediend als het voor het einde van de termijn ter post is bezorgd en niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen.

Algemene informatie over de Vergunning toegelaten afzender controle-exemplaar T5 vindt u op www.douane.nl. Voor meer informatie over deze vergunning kunt u met mij contact opnemen: [doorkiesnummer].

Hoogachtend,

Belastingdienst/ ,

de inspecteur

namens deze

[ONDERTEKENAAR]

/ 2: Hoogachtend,

Belastingdienst/ .....,

de inspecteur

namens deze

ONDERTEKENAAR

Behandeld door:

 

Vergunning

toegelaten afzender controle-exemplaar T5

       

[RETOURADRES]

[RETOURPOSTCODEPLAATS]

Vergunningnummer

Ingangsdatum

Vergunninghouder

[1: [NAAM-BEDRIJF]

[VOORLETTERS][ACHTERNAAM]

[1: [STRAAT-POSTBUS]

[POSTCODE-PLAATS] / 2: [.....]

[.....] ] / 2: [.....]

[IV-ADRES-VERGHOUDER][.....]

[IV-P_P-VERGHOUDER][.....] ]

Wat kunt u met deze vergunning?

Deze vergunning geeft u toestemming om de goederen te verzenden zonder dat u deze goederen en het bijbehorende controle-exemplaar T5 hoeft aan te bieden bij het douanekantoor van vertrek.

Met het controle-exemplaar T5 kunt u:

– aantonen dat de goederen de voorgeschreven bestemming hebben bereikt:

– de autoriteiten op de plaats van bestemming laten weten dat voor de goederen speciale maatregelen gelden:

– bewijzen dat de goederen op de voorgeschreven manier zijn gebruikt:

U mag deze vergunning alleen gebruiken voor landbouwgoederen als de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) de goederen heeft onderzocht.

[1: Locatie en kantoor van vertrek / 2: Locaties en kantoren van vertrek]

U kunt de goederen verzenden vanaf de volgende locaties:

[.....]

Wettelijke basis

Deze vergunning is verleend op basis van:

de Verordening (EEG) nr. 2454/93 (TVo. CDW), artikel 912octies.

de Verordening (EEG) nr. 2454/93 (TVo. CDW), artikel 912bis tot en met 912septies en bijlage 63 tot en met 66.

De voorwaarden bij de vergunning

Bij deze vergunning gelden naast de wettelijke bepalingen de voorwaarden die hierna zijn opgenomen.

Voorwaarden
bij de Vergunning toegelaten afzender controle-exemplaar T5

Algemene voorwaarden

Zekerheid stellen

U mag de Vergunning toegelaten afzender controle-exemplaar T5 alleen gebruiken als u een Vergunning doorlopende zekerheid/ontheffing heeft.

Speciaal stempel

U moet het controle-exemplaar T5 handmatig stempelen met een speciaal stempel.

         

25 mm

55 mm

1

2

3

4

5

 

6

Zet in de zes genummerde vakjes:

vak 1: de letters NL;

vak 2: de eerste vier cijfers (na NL) van het vergunningnummer van uw Vergunning toegelaten afzender controle-exemplaar T5;

vak 3: onbruikbaar maken voor verdere invulling; verstelbare datum volgens de opmaak dd-mm-jjjj, bijvoorbeeld 1 januari 2006 wordt 01–01–2006;

vak 5: de naam van uzelf als vergunninghouder. Dit kan het trefwoord zijn waaronder uw bedrijf in het Klant Informatie Systeem (KIS) van de Douane is geregistreerd Dit trefwoord is:

vak 6: de laatste zeven cijfers van het vergunningnummer van uw Vergunning toegelaten afzender controle-exemplaar T5.

Voorbeeld

Als uw vergunningnummer "NL04820000001" is en uw bedrijf als "Jansen" in KIS staat, zien de vaste elementen van het stempel er zó uit:

       

NL

0482

XXXXXXXXX

Jansen

0000001

De datum in vak 4 verstelt u telkens tot de datum waarop u het controle-exemplaar T5 aanmaakt.

Zorg dat u uw speciale stempel en alle documenten waarop het is afgedrukt, veilig en in goede orde kunt bewaren.

Als er iets aan uw stempel mankeert, meldt u dit dan onmiddellijk aan uw Douanekantoor.

Als de Douane uw vergunning intrekt, moet u het speciale stempel onbruikbaar maken of vernietigen.

U moet het controle-exemplaar T5 stempelen met een speciaal stempel. U brengt de stempelafdruk aan met het computersysteem waarmee u de elektronische douaneaangiften invult of aanmaakt.

         

25 mm

55 mm

1

2

3

4

5

6

Zet in de zes genummerde vakjes:

vak7: de letters NL;

vak 8: de eerste vier cijfers (na NL) van het vergunningnummer van uw Vergunning toegelaten afzender controle-exemplaar T5;

vak9: onbruikbaar maken voor verdere invulling;

vak 10: verstelbare datum volgens de opmaak dd-mm-jjjj, bijvoorbeeld 1 januari 2006 wordt 01–01–2006;

vak 11: de naam van uzelf als vergunninghouder. Dit kan het trefwoord zijn waaronder uw bedrijf in het Klant Informatie Systeem (KIS) van de Douane is geregistreerd Dit trefwoord is:

vak 12: de laatste zeven cijfers van het vergunningnummer van uw Vergunning toegelaten afzender controle-exemplaar T5.

Voorbeeld

Als uw vergunningnummer "NL04820000001" is en uw bedrijf als "Jansen" in KIS staat, zien de vaste elementen van het stempel er zó uit:

       

NL

0482

XXXXXXXXX

Jansen

0000001

De datum in vak 4 verstelt u telkens tot de datum waarop u het controle-exemplaar T5 aanmaakt.

Zorg dat u uw speciale stempel en alle documenten waarop het is afgedrukt, veilig en in goede orde kunt bewaren.

Als er iets aan uw stempel mankeert, meldt u dit dan onmiddellijk aan uw Douanekantoor.

Als de Douane uw vergunning intrekt, moet u het speciale stempel onbruikbaar maken of vernietigen.

U moet het controle-exemplaar T5 stempelen met een speciaal stempel dat uw drukkerij voordrukt op het formulier.

De stempelafdruk moet zó zijn ingedeeld:

         

25 mm

55 mm

1

2

3

4

5

6

Zet in de zes genummerde vakjes:

vak 13: de letters NL;

vak 14: de eerste vier cijfers (na NL) van het vergunningnummer van uw Vergunning toegelaten afzender controle-exemplaar T5;

vak 15: onbruikbaar maken voor verdere invulling;

vak 16: verstelbare datum volgens de opmaak dd-mm-jjjj, bijvoorbeeld 1 januari 2006 wordt 01–01–2006;

vak 17: de naam van uzelf als vergunninghouder. Dit kan het trefwoord zijn waaronder uw bedrijf in het Klant Informatie Systeem (KIS) van de Douane is geregistreerd Dit trefwoord is:

vak 18: de laatste zeven cijfers van het vergunningnummer van uw Vergunning toegelaten afzender controle-exemplaar T5.

Voorbeeld

Als uw vergunningnummer "NL04820000001" is en uw bedrijf als "Jansen" in KIS staat, zien de vaste elementen van het stempel er zó uit:

       

NL

0482

XXXXXXXXX

Jansen

0000001

De datum in vak 4 verstelt u telkens tot de datum waarop u het controle-exemplaar T5 aanmaakt.

Zorg dat u uw speciale stempel en alle documenten waarop het is afgedrukt, veilig en in goede orde kunt bewaren.

Als er iets aan uw stempel mankeert, meldt u dit dan onmiddellijk aan uw Douanekantoor.

Als de Douane uw vergunning intrekt, moet u het speciale stempel onbruikbaar maken of vernietigen.

U moet het controle-exemplaar T5 vooraf door de Douane laten stempelen met een speciaal stempel. Meer hierover leest u bij Individuele voorwaarden

Geldig maken controle-exemplaar T5

Maak het controle-exemplaar T5 als volgt geldig:

- vermeld de datum van verzending in het vak voor het kantoor van vertrek;

- vermeld op het tijdstip van verzending de volgende gegevens in het vak D “Controle door het kantoor van vertrek”:

- de toegepaste identificatiemiddelen;

- een verwijzing naar het vervoersdocument (als er zo’n document is);

- de tekst “Vereenvoudigde procedure, artikel 912 octies van Verordening (EEG) nr. 2454/93”.

Bestemming buiten Nederland

Is het kantoor van bestemming niet in Nederland? Zet dan op de voorkant van het originele controle-exemplaar T5:

“Return to:

Douane Nederland

P.O. Box 4500

6401 JA HEERLEN

Netherlands/Pays-Bas”

Ondertekening

U moet de controle-exemplaren T5 ondertekenen.

Vermeld in vak 110 in plaats van uw handtekening: “Vrijstelling van ondertekening, artikel 912 octies van de Verordening (EEG) nr.2454/93”.

Kopie voor uw administratie

Maak van elk controle-exemplaar T5 een kopie voor uw eigen administratie.

Verzegeling

U moet de vervoermiddelen of de colli zelf verzegelen tenzij er voor u een uitzondering geldt. Zie hiervoor de Individuele voorwaarden.

Kennisgeving

Als u de goederen met Douane Sagitta uitvoer heeft aangegeven, kunt u de goederen wegvoeren nadat u van Douane Sagitta Uitvoer de mededeling “Toestemming vertrek” (TVT) heeft ontvangen.

De Douane houdt toezicht op het beheer van deze vergunning. Om dat toezicht te kunnen uitvoeren, bent u verplicht om aan de Douane te melden dat u wilt gaan laden en vervolgens gaat vertrekken.]

De Douane kan een meldplicht opleggen voor een (on)bepaalde periode of voor aparte partijen. Als u een meldplicht krijgt, ontvangt u hiervan schriftelijk of elektronisch bericht van de Douane.

Hoe meldt u het vertrek?

Meld het laden en vertrekken met het formulier Kennisgeving Douane. U vindt het formulier op www.douane.nl. Fax het formulier naar uw douanekantoor (zie de Individuele voorwaarden).

Wanneer meldt u het vertrek?

Geef de melding door aan de Douane voordat u de goederen gaat laden.

Wanneer kunt u vertrekken?

U mag laden en vertrekken nadat het kantoor van vertrek u daarvoor toestemming heeft gegeven en u vanuit Douane Sagitta Uitvoer de mededeling “Toestemming vertrek” (TVT) heeft ontvangen.

Vanaf het tijdstip dat u het formulier Kennisgeving Douane naar uw douanekantoor faxt, heeft de Douane .... minuten om te reageren.

Als u binnen deze tijd geen bericht van de Douane heeft ontvangen, kunt u beginnen met laden.

Termijn aanbrengen goederen

U moet de goederen binnen ..... aanbrengen op het kantoor van bestemming.

Inleveren formulieren

Wanneer inleveren?

Lever een kopie van de exemplaren nummer 1 van elk controle-exemplaar T5 in bij het douanekantoor van vertrek: (1: op de eerste / 2: uiterlijk op de ..... werkdag na de afgifte.

Wat inleveren?

Lever samen met de kopie van het controle-exemplaar T5 de documenten in die u heeft gebruikt voor het opmaken van het controle-exemplaar T5.

Bij de formulieren die u inlevert, kunt u een geleidelijst voegen. Vermeld op de geleidelijst de volgende gegevens:

- de naam en het vergunningnummer;

- het nummer van het controle-exemplaar T5;

- het kantoor van bestemming;

- de datum van afgifte van het controle-exemplaar T5.

Op uw verzoek kunt u een bewijs van ontvangst van de Douane krijgen.

Controle-exemplaar T5 niet gebruikt?

Als u een genummerd en geldig gemaakt controle-exemplaar T5 niet gebruikt, dan moet u dit exemplaar inleveren bij het douanekantoor van vertrek.

Duplicaten

Wilt u een duplicaat van een eerder afgegeven controle-exemplaar T5? Dan kunt u hiervoor terecht bij het kantoor van vertrek. U mag zelf geen duplicaat maken.

Administratieve verplichtingen

- Voer een administratie aan de hand waarvan de Douane het verloop van de douanebestemming kan controleren.

- Richt uw administratie, de administratieve organisatie en het interne beheersingssysteem zo in dat u alle transacties en overige handelingen juist, tijdig en volledig kunt verantwoorden. Hierbij moet de Douane makkelijk het verband kunnen leggen tussen de aangiften en de gegevens met betrekking tot de goederenbeweging in de administratie. Had u te maken met een voorafgaande en/of opvolgende douaneregeling? Zorg er dan voor dat uit uw administratie blijkt om welke regelingen het gaat.

- Bewaar de administratie, de gegevens en de bescheiden voor een periode van 7 jaar. Deze termijn begint op de datum waarop het douanetoezicht op de douanebestemming is beëindigd.

- Bewaar van elk afgegeven controle-exemplaar T5 een kopie.

- Bewaar alle documenten waarvan de overlegging voor de toepassing van de Vergunning toegelaten afzender controle-exemplaar T5 nodig is. De Douane moet ze kunnen inzien.

Voor de inrichting van de administratie en vastlegging van de gegevens kunnen speciale regels gelden. Lees hiervoor de Individuele voorwaarden.

Wijzigingen

Als er gegevens veranderen die van invloed zijn op deze vergunning, geef die dan door aan de Douane.

Individuele voorwaarden

[1: [.....] / 2: [1:

[.....] / 2: ][1:

[.....] / 2: ][1:

[.....] / 2: ]