Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

14.30.00 Controle-exemplaar T5

2 Controle-exemplaar T5

2.1 Algemeen

Het kantoor van bestemming of het kantoor van vertrek uit de Unie heeft tot taak in bepaalde situaties de bestemming of het gebruik van de goederen te controleren. In dit hoofdstuk komen de algemene bepalingen aan de orde zoals die voor het controle-exemplaar T5 gelden.

Het controle-exemplaar T5 is een document dat op een T5-formulier is opgesteld, eventueel aangevuld met:

 • een of meer formulieren T5bis. Dit formulier kan worden gebruikt wanneer meerdere soorten goederen in een enkele zending op een vervoermiddel worden geladen en naar een enkele geadresseerde worden gezonden (zie paragraaf 2.1.3);

 • ladingslijsten T5 (zie paragraaf 2.1.5).

Het controle-exemplaar T5, het formulier T5bis en de ladingslijst T5 worden in een origineel en ten minste een kopie opgesteld, die beide door de belanghebbende worden ondertekend.

(artikel 912bis, lid 1, letter c, TVo. CDW; bijlagen 63 tot en met 66 TVo. CDW)

Als er naast het controle-exemplaar T5 ook formulieren T5bis of ladingslijsten T5 worden gebruikt, dan worden deze in dezelfde aantallen opgemaakt. De belanghebbende ondertekent elk formulier. De handtekening op de kopie mag ook door doordruk worden verkregen.

Technische kenmerken

Het papier dat voor de formulieren wordt gebruikt, is lichtblauw. Het is zo gelijmd, dat het goed te beschrijven is en het heeft een gewicht van ten minste 40 gram per vierkante meter. Het is zo ondoorzichtig, dat de gegevens die op de ene zijde worden aangebracht de leesbaarheid van de gegevens op de andere zijde niet aantasten en het is zo stevig, dat het bij normaal gebruik niet scheurt of kreukt.

De afmetingen van de formulieren staan in de volgende tabel.

Formulier

Afmeting

Toelichting

T5

210 x 297 mm

De lengte mag maximaal 5 mm minder of 8 mm meer zijn.

T5bis

210 x 297 mm

De lengte mag maximaal 5 mm minder of 8 mm meer zijn.

Ladingslijst T5

297 x 420 mm

De lengte mag maximaal 5 mm minder of 8 mm meer zijn.

Het retouradres en belangrijke opmerkingen kunnen door de drukker in het rood op de voorzijde van het formulier worden gedrukt.

De modellen van het controle-exemplaar T5, het formulier T5bis en de ladingslijst T5 zijn opgenomen in respectievelijk bijlage 63, 64 en 65 van de TVo. CDW. (artikel 912bis, TVo. CDW)

Taal

Het controle-exemplaar T5 moet worden gesteld in een van de officiële talen van de Europese Unie.
(artikel 912bis, TVo. CDW)

Controle-exemplaren die in Nederland worden afgegeven, moeten in de Nederlandse taal worden ingevuld. De controle-exemplaren T5 die in het buitenland zijn afgegeven, kunnen in een andere taal dan het Nederlands zijn opgemaakt. In deze gevallen mag u een vertaling in het Nederlands, Frans, Duits of Engels vragen.
(artikel 2:10 Algemene douaneregeling)

Naar boven

2.1.1 Gebruik controle-exemplaar T5

Het controle-exemplaar T5 kan worden gebruikt bij een of meer van de volgende procedures:

 • het bewijs leveren dat de goederen waarvoor het controle-exemplaar is afgegeven de voorgeschreven bestemming hebben bereikt (bijvoorbeeld bij restituties in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid);

 • de autoriteiten op de plaats van bestemming ervan in kennis stellen dat er speciale maatregelen gelden voor de goederen die in het controle-exemplaar worden omschreven (bijvoorbeeld bij uitvoerheffingen).

Deze procedures worden uitgewerkt in de hoofdstukken 3, 4 en 5.

Naar boven

2.1.2 Controle-exemplaar T5 invullen

 • Naast de bepalingen in bijlage 66 TVo. CDW kunnen andere communautaire besluiten aanvullende aanwijzingen geven waarmee rekening moet worden gehouden. In de onderdelen 20.01.00 tot en met 20.07.00, van dit Handboek zijn de communautaire bepalingen bij het gemeenschappelijk landbouwbeleid opgenomen.

 • Er mag niets worden geradeerd of overgeschreven op de formulieren. Ook het gebruik van correctievloeistof is niet toegestaan. Het is wel toegestaan dat de aangever onjuiste gegevens doorhaalt en de juiste gegevens toevoegt. Hij moet deze dan wel bijparaferen. Als u de doorhalingen accepteert, moet u deze bijstempelen met de metalen dienststempel en paraferen. Wordt een formulier door deze wijzigingen onleesbaar of verwacht u dat wijzigingen in een andere lidstaat tot vragen zullen leiden, dan moet de belanghebbende een nieuw formulier invullen.

 • Het formulier mag ook door een reproductietechniek (kopiëren) worden ingevuld als aan de vereisten voor het model, de afmetingen, de taal, de leesbaarheid en het aanbrengen van wijzigingen wordt voldaan.

Let op!

Een controle-exemplaar T5 kan worden aangevuld met een formulier T5bis of met een ladingslijst T5. Het is niet toegestaan om beide soorten formulieren tegelijk bij een controle-exemplaar T5 te voegen

De genummerde vakken worden door de belanghebbende ingevuld als ze van toepassing zijn (zie paragraaf 2.1).

Hierna volgt een tabel met daarin per genummerd vak een toelichting op de invulling van het controle-exemplaar T5 door de belanghebbende.

       

Vak

Naam

Invullen door belanghebbende

Bijzonderheden

......

...........

............................

............................

2

Afzender/

Exporteur

 • de naam en voornaam of firmanaam en het volledige adres van de belanghebbende

Let op!

Een postbusnummer wordt niet geaccepteerd.

Bij "nr." vermelding van het douanenummer overeenkomstig bijlage VI van de Algemene douaneregeling.

3

Formulieren

 • het volgnummer van de formulieren ten opzichte van het totale aantal gebruikte formulieren T5 en T5bis

Let op!

Wanneer de zending slechts een artikel bevat (dat wil zeggen wanneer slechts een vak "omschrijving van de goederen" moet worden ingevuld), wordt in dit vak 3 niets ingevuld, maar wordt in vak 5 wel het cijfer 1 vermeld.

Wanneer bijvoorbeeld een formulier T5 en twee formulieren T5bis worden ingediend, moet de belanghebbende op het formulier T5 "1/3", op het eerste formulier T5bis "2/3" en op het tweede formulier T5bis "3/3" vermelden.

4

Ladingslijsten

 • het aantal bijgevoegde ladingslijsten T5 in cijfers

5

Artikelen

 • het totale aantal artikelen, in cijfers, dat met het formulier T5, de formulieren T5bis of ladingslijsten T5 wordt aangegeven

Het aantal artikelen is 1 indien er slechts een formulier T5 is of stemt overeen met het totale aantal in vak 31 van de formulieren T5 bis vermelde of in de ladingslijsten T5 van volgnummers voorziene artikelen.

Het aantal vermeldingen in de kolom "Merken en nummers ...." geldt als het aantal artikelen voor ladingslijsten. De artikelen zijn doorlopend genummerd.

6

Aantal colli

 • het totale aantal colli waaruit de zending bestaat

7

Referentie-nummer (niet verplicht)

Als het wel wordt ingevuld, dan staat hier het nummer dat de belanghebbende aan de zending heeft toegekend.

8

Geadres-seerde

 • de naam en voornaam of firmanaam en het volledige adres van de persoon of personen, bedrijf of bedrijven waar de goederen moeten worden afgeleverd

14

Aangever/ vertegenwoor-diger

 • de naam en voornaam of firmanaam en het volledige adres van het betrokken bedrijf, overeenkomstig de bepalingen terzake

Indien de aangever tevens de exporteur (eventueel de afzender) is, wordt " exporteur" (of eventueel “afzender”) vermeld.

Bij "nr." vermelding van het douanenummer overeenkomstig bijlage VI van de Algemene douaneregeling.

15

Land van verzending/ uitvoer

 • de naam van het land waaruit de goederen worden verzonden/ uitgevoerd

17

Land van bestemming

 • de naam van het betrokken land

18

Identiteit en nationaliteit van het vervoermiddel bij vertrek

 • bijvoorbeeld het registratienummer of de naam van het vervoermiddel (vrachtwagen, schip, wagon, vliegtuig) waarin of waarop de goederen rechtstreeks worden geladen of waarin of waarop ze bij het vervullen van de verzendingsformaliteiten worden geladen en van de nationaliteit van dit vervoermiddel (behalve voor treinen) of van het vervoermiddel waarmee het geheel wordt voortbewogen indien er meerdere vervoermiddelen zijn overeenkomstig de daartoe vastgestelde communautaire code

19

Containers

 • vermelding, overeenkomstig de daartoe vastgestelde communautaire code (“0” niet per container vervoerde goederen, of “1” per container vervoerde goederen) van de situatie bij vertrek

31

Colli en omschrijving van de goederen –merken en nummers – container(s) nr.(s) - aantal en soort

 • merken, nummers, aantal en soort van de colli of goederen

Voor onverpakte goederen het aantal voorwerpen of, “los gestort” vermelden al naargelang het geval, alsmede de gegevens om de goederen te kunnen herkennen.

Let op!

de bijzondere regels inzake de omschrijving van de goederen in de communautaire wetgeving. In dit vak worden ook alle andere gegevens vermeld die volgens die wetgeving zijn vereist.

Let op!

Als containers worden gebruikt, worden in dit vak ook de kentekens/nummers daarvan vermeld. Het onbeschreven gedeelte van dit vak wordt doorgehaald.

Onder "omschrijving van de goederen" wordt de gebruikelijke handelsbenaming verstaan, in bewoordingen die voldoende duidelijk zijn om de goederen te kunnen herkennen en indelen.

Landbouwproducten worden omschreven volgens de communautaire voorschriften op landbouwgebied.

Goederen moeten in de restitutienomenclatuur kunnen worden ingedeeld. Zie voor meer informatie onderdeel 20.01.00, Restituties, van dit Handboek.

32

Artikelnummer

 • het volgnummer van het betrokken artikel ten opzichte van het totale aantal in vak 5 omschreven artikelen dat met de gebruikte T5- en T5 bis formulieren wordt aangegeven.

Wanneer de aangifte slechts een artikel bevat (een enkel T5 formulier), wordt in dit vak niets ingevuld, maar wordt in vak 5 wel het cijfer 1 vermeld.

33

Goederen-code

 • de goederencode van de betrokken goederen en, indien van toepassing, de restitutiecode

35

Brutomassa

 • de vermelding van de brutomassa, in kilogrammen, van de goederen die in het overeenkomstige vak 31 zijn omschreven

De brutomassa is de massa van de goederen en de verpakking tezamen, met uitzondering van de containers en het andere transportmaterieel

38

Nettomassa

 • de nettomassa, in kilogrammen, van de goederen die in het overeenkomstige vak 31 zijn omschreven

De nettomassa is de massa van de goederen zelf, zonder enige verpakking.

40

Voorafgaand document

 • informatie over de documenten die betrekking hebben op de regeling die aan de uitvoer/verzending voorafgaat, zoals:

 • soort document;

 • nummer van het voorafgaande document;

 • kantoor van afgifte van het voorafgaande document;

 • het dossiernummer waaronder de goederen in douane-entrepot opgeslagen hebben gelegen.

41

Aanvullende eenheden (bijzondere maatstaf)

 • voorzover nodig invullen volgens de aanwijzingen van de goederennomenclatuur

Elk artikel wordt opgegeven in de eenheid die in de goederennomenclatuur is vermeld.

100

Voor nationale doeleinden

 • de letter-cijfercombinatie die aan de bovenrand van het formulier L(F) staat

Betreft het een elektronische aangifte ten uitvoer, dan wordt het aangiftenummer van Sagitta-uitvoer hier vermeld.

103

Netto-hoeveelheid (kilogram, liters of andere eenheden) in letters

 • invullen volgens de communautaire voorschriften

In het gebruikstarief (zie het boekwerk Heffingen bij invoer, Deel II) wordt dit aangegeven door een vermelding in de kolom "bijzondere maatstaf".

104

Gebruik en/of bestemming

 • aankruisen wat van toepassing is

 • Wanneer de goederen volgens de communautaire wetgeving binnen een bepaalde termijn op de voorgeschreven wijze moeten worden gebruikt en/of de voorgeschreven bestemming moeten krijgen, het aantal dagen invullen “Te controleren binnen ……..dagen”.

Wanneer het voorziene of voorgeschreven gebruik en/of de voorziene of voorgeschreven bestemming niet op het formulier is vermeld, dan moet het vak "andere" worden aangekruist en dit gebruik of deze bestemming worden vermeld.

105

Certificaten

 • de soort, het volgnummer, de datum van afgifte en de naam van de instantie van afgifte van het in- of uitvoercertificaat

106

Andere vermeldingen

 • de vermelding: "Zekerheid gesteld voor een bedrag van .... euro"

Dit vak hoeft alleen te worden ingevuld als er zekerheid is gesteld.

107

Toepasselijke voorschriften

 • verwijzing naar de betreffende verordening, richtlijn of besluit van de Gemeenschap volgens welke het gebruik en/of de bestemming van de goederen moet worden gecontroleerd

Voor landbouwgoederen is dit meestal de restitutieverordening,
Verordening (EG) nr. 612/2009, in sommige gevallen aangevuld met de verordening op grond waarvan de specifieke vermelding op het controle-exemplaar T5 moet worden geplaatst.

108

Bijlagen

Vermelding van de documenten die bij het controle-exemplaar T5 zijn gevoegd en die tot aan de bestemming bij dit exemplaar blijven

109

Administratief document en douane-document

 • de volgende informatie:

 • soort document;

 • nummer;

 • datum van waarmerking;

 • naam van het kantoor van afgifte van het document over de regeling die voor het vervoer van de goederen is gebruikt.

Als de goederen niet onder een douaneregeling zijn geplaatst moet de volgende aantekening worden aangebracht:

"geen douaneregeling".

110

Plaats en datum; handtekening en naam van de aangever/

vertegen-woordiger

 • ondertekening door de betrokkene van zowel het origineel als de kopie(ën) van het formulier T5 (met uitzondering van bijzondere bepalingen over het gebruik van informatica)

Op de kopie mag een doordruk van de handtekening staan. Wanneer de betrokkene een rechtspersoon is, wordt onder de handtekening de naam, voornaam en functie van de ondertekenaar vermeld.

Let op!

Vrijstelling van ondertekening komt alleen voor in het kader van de vereenvoudigde regeling toegelaten afzender.

Zie voor meer informatie over de regeling toegelaten afzender voor controle-exemplaren T5, hoofdstuk 7 van dit onderdeel.

(artikel 912octies TVo. CDW)

Naar boven

2.1.3 Gebruik formulier T5bis

Formulieren T5bis mogen alleen worden gebruikt wanneer is voldaan aan alle volgende voorwaarden:

 • De formulieren hebben betrekking op een enkele zending.

 • De zending is op een enkel vervoermiddel geladen.

 • De zending is voor een enkele geadresseerde of voor een enkel gebruik bestemd en/of moet een enkele bestemming krijgen.

(artikel 912bis, lid 3, TVo. CDW)

Naar boven

2.1.4 Formulier T5bis invullen

Bij het invullen van het formulier T5bis gelden dezelfde aanwijzingen als hiervoor eerder in paragraaf 2.1.2 zijn genoemd. Zowel het origineel als de kopie worden door dezelfde persoon ondertekend die ook het controle-exemplaar T5 heeft ondertekend. Op het formulier T5bis wordt het nummer van het controle-exemplaar T5 vermeld. Bij deze vermelding wordt een afdruk van de metalen dienststempel geplaatst.

De vakken "colli en omschrijving van de goederen" (vak 31) die niet worden gebruikt, moeten zo worden doorgehaald dat ze niet later alsnog kunnen worden ingevuld.
(artikel 912ter TVo. CDW en bijlage 66 TVo. CDW)

Naar boven

2.1.5 Gebruik ladingslijst T5

Ladingslijsten T5 bevatten de gegevens die gewoonlijk in de vakken 31, 32, 33, 35, 38, 100, 103 en 105 van het formulier T5 voorkomen. Er kan gebruik worden gemaakt van ladingslijsten T5 wanneer is voldaan aan alle volgende voorwaarden

 • De formulieren hebben betrekking op een enkele zending.

 • De zending is op een enkel vervoermiddel geladen.

 • De zending is voor een enkele geadresseerde of voor een enkel gebruik bestemd en/of moet een enkele bestemming krijgen.

(artikel 912bis, lid 3 TVo. CDW)

Bovendien gelden voor de ladingslijst de volgende bepalingen:

 • Alleen de voorzijde van het formulier mag gebruikt worden.

 • Elk artikel op de ladingslijst moet worden voorafgegaan door een volgnummer.

 • In de overige kolommen moeten de andere gegevens van dat artikel worden vermeld.

 • Onder het laatste artikel moet een horizontale lijn worden getrokken en moet het onbeschreven gedeelte worden doorgehaald (er mogen geen gegevens aan toegevoegd kunnen worden).

 • Het totale aantal colli, het totale brutogewicht en het totale nettogewicht moeten onderaan de betreffende kolommen worden vermeld.

 • De vakken 31, 32, 33, 35, 38, 100, 103 en 105 van het controle-exemplaar T5 moeten worden doorgehaald.

 • Het registratienummer van het controle-exemplaar T5 moet in vak A bovenaan rechts van elke ladingslijst T5 worden vermeld.

(artikel 912ter en bijlage 66 TVo. CDW)

Ladingslijsten gemaakt op een computer

Aan de belanghebbende kan op verzoek toestemming worden verleend om de ladingslijsten te vervaardigen met een computer. De ladingslijst hoeft dan niet te voldoen aan de eisen zoals die gesteld zijn voor:

 • het model;

 • de technische kenmerken;

 • de invulling met een schrijfmachine of een mechanografisch procédé (zie paragraaf 2.1.2.)

 • het vermelden van een volgnummer voorafgaand aan elk artikel op de ladingslijst

(artikel 912bis TVo. CDW)

Naar boven

2.1.6 Ladingslijst invullen

Op het invullen van de ladingslijsten zijn de bepalingen van toepassing zoals die in paragraaf 2.1.2 zijn genoemd. Zowel het origineel als de kopie van de ladingslijst T5 worden ondertekend door dezelfde persoon die ook het controle-exemplaar T5 heeft ondertekend.

Naar boven

2.1.7 Gebruik etiketten

De belanghebbende kan rode etiketten gebruiken om aan te geven dat voor de goederen een controle-exemplaar T5 is afgegeven De etiketten bestaan uit twee delen. Deel 1 van het etiket wordt op het origineel van het controle-exemplaar T5 aangebracht. Deel 2 wordt aangebracht op een van de hierna aangegeven douanedocumenten waardoor de goederen eventueel worden begeleid.

 1. op het exemplaar nummer 4 (voor het kantoor van bestemming) van de aangifte T, als de goederen onder de regeling voor communautair/gemeenschappelijk douanevervoer worden vervoerd;

 2. op de omslag van het carnet TIR als de goederen daarmee worden vervoerd;

 3. op het exemplaar nummer 3 (aankomstblad) van de vrachtbrief CIM en expresgoed, of op het exemplaar nr. 3a (exemplaar voor de douane) van het overdrachtformulier TR, als de goederen met zulke documenten worden vervoerd en als deze gelden als T-document op grond van de artikelen 413 tot en met 442 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 of de artikelen 72 tot en met 101 van Aanhangsel II bij de EEG-EVA Overeenkomst over gemeenschappelijk douanevervoer;

 4. op het vervoersdocument, als de goederen niet met een douanedocument worden vervoerd.

Beide delen van het etiket moeten zo worden aangebracht, dat de vermeldingen op het document leesbaar blijven. Het bestelnummer van de etiketten is: EG 74-5Z*3PL.

(hoofdstuk 2, deel 3, Administratieve afspraken)

Naar boven

2.1.8 Verkrijgbaarheid formulieren

Weus Nederland B.V.

Beurtvaartadres B.V.

Postbus 6629

Postbus 24023

6503 GC Nijmegen

2490 AA Den Haag

tel. 024 352 25 71

tel. 088-5522100

fax. 024 352 25 79

fax. 088-5522103

internet www.douaneformulieren.weus.nl

internet www.beurtvaartadres.nl

Naar boven

2.2 Procedures en douanewerkzaamheden

In deze paragrafen worden de volgende procedures en ambtelijke werkzaamheden behandeld:

 • formulieren nummeren (paragraaf 2.2.1);

 • geen gebruik regeling douanevervoer (paragraaf 2.2.2).

Naar boven

2.2.1 Formulieren boeken

Controle-exemplaren T5 worden bij afgifte geboekt en krijgen een registratienummer toegekend. Dit registratienummer wordt als volgt vastgesteld:

 1. wordt er tegelijkertijd een schriftelijke aangifte voor douanevervoer T afgegeven, dan krijgt het controle-exemplaar T5 hetzelfde nummer als de aangifte T; de registratie vindt plaats in hetzelfde register als dat van de aangifte T;

 2. wordt er tegelijkertijd een elektronische aangifte voor douanevervoer T (Transit) gedaan, dan wordt het controle-exemplaar T5 in een afzonderlijk register IUD 2 geboekt; de nummering is dan als volgt: aangiftepunt nummer, laatste twee cijfers van het jaar en een doorlopende nummering beginnende bij 0001, voorbeeld 134 02 0001;

 3. in overige gevallen is de nummering gelijk aan het hiervoor onder b) is beschreven.

De formulieren T5bis en ladingslijsten T5 worden voorzien van hetzelfde nummer als het controle-exemplaar T5.

Hiervoor gaat u als volgt te werk:

 • Breng dit nummer aan in vak A ("Kantoor van vertrek") en plaats hierbij een stempel waarin de naam van het kantoor van vertrek voorkomt. Als u dit nummer met de hand aanbrengt, dan plaatst u hier een afdruk van de metalen dienststempel bij. Daarna plaatst u uw handtekening met een afdruk van uw naamstempel of uw naam in blokletters.
  (artikel 912ter, lid 6, TVo. CDW)

Naar boven

2.2.2 Niet geplaatst onder een douaneregeling

Op het controle-exemplaar T5 (vak 109) wordt verwezen naar het document waarmee de goederen onder een regeling worden vervoerd.

Als de goederen niet geplaatst zijn onder een douaneregeling, gaat u als volgt te werk:

 • Controleer of de belanghebbende in vak 109 van het controle-exemplaar T 5 de vermelding "Geen douaneregeling" heeft geplaatst
  (artikel 912ter, lid 5, TVo. CDW)

Het document dat wordt gebruikt voor de regeling waarmee de goederen worden vervoerd, bevat een verwijzing naar het afgegeven controle-exemplaar T5.

(artikel 912ter, lid 4, TVo. CDW)

Naar boven

2.2.3 Nadere bepalingen

In dit hoofdstuk zijn geen nadere bepalingen opgenomen.

Naar boven

2.2.4 Uitzonderingen

In dit hoofdstuk zijn geen nadere bepalingen opgenomen.

Naar boven

2.2.5 Strafbepalingen

In dit hoofdstuk zijn geen nadere bepalingen opgenomen.

Naar boven