Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

14.30.00 Controle-exemplaar T5

3 Uitvoer van landbouwgoederen

3.1 Algemeen

Om bij de uitvoer van landbouwgoederen voor restitutie in aanmerking te komen, moeten de goederen het grondgebied van de Unie hebben verlaten, een bijzondere bestemming hebben bereikt, of zijn opgeslagen in een bevoorradingsdepot. Er moet dus bewezen worden dat de goederen:

 1. binnen een termijn van zestig dagen na de dag van aangifte ten uitvoer het douanegebied van de Unie hebben verlaten, of een bijzondere bestemming hebben bereikt;
  ( artikel 7 Verordening (EG) nr. 612/2009)

 2. binnen dertig dagen na de aangifte ten uitvoer zijn opgeslagen in een bevoorradingsdepot.
  ( artikel 37 Verordening (EG) nr. 612/2009)

Het bewijs dat goederen het douanegebied van de Unie hebben verlaten, wordt geleverd door overlegging van het van de vereiste aantekening voorziene origineel van het controle-exemplaar T5.
( artikel 8 Verordening (EG) nr. 612/209)

Het controle-exemplaar T5 wordt bij de uitvoer van landbouwgoederen ook gebruikt om de bij de afgifte van een certificaat gestelde zekerheid terug te geven aan de titularis van het certificaat.
( artikel 34, lid 2, Verordening (EG 376/2008)

Op verzoek van degene die de zending en het controle-exemplaar T5 bij het kantoor van bestemming aanbiedt, wordt kosteloos het ontvangstbewijs T.C. 11 afgegeven. Een model van dit ontvangstbewijs is opgenomen in bijlage 47 van de TVo. CDW.
( artikel 912quater, lid 1, TVo. CDW)

Bij de controle-exemplaren T5 die worden gebruikt bij de uitvoer van landbouwgoederen en die dienen voor de toekenning van de restitutie is de rol van de Douane beperkt. Alleen in het volgende geval is de Douane betrokken bij de behandeling van deze controle-exemplaren T5:

 • de verzending naar de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO.nl) van controle-exemplaren T5 die in Nederland zijn afgegeven en die betrekking hebben op goederen die via een andere lidstaat zijn uitgegaan of daar hun bestemming hebben bereikt.

Op het centrale verzendadres wordt gezorgd voor:

 • de terugzending van controle-exemplaren T5 die in andere lidstaten zijn afgegeven en die betrekking hebben op goederen die zijn uitgegaan via een kantoor van uitgang in Nederland of

  die op een kantoor van bestemming in Nederland hun bestemming hebben gekregen.

Meer informatie over de uitvoer van landbouwgoederen kan worden gevonden in de onderdelen “Restituties” en “Aangiften ten uitvoer landbouwgoederen” respectievelijk opgenomen in dit Handboek, nummer 20.01.00 en 20.02.00.

Naar boven

3.2 Procedures en ambtelijke werkzaamheden

3.2.1 Kantoor van uitvoer

Taak ambtenaar:

 1. Controleer of de aangever het controle-exemplaar T5, het formulier T5bis en/of de ladingslijst T5 in tweevoud heeft opgemaakt.

 2. Controleer of de goederen die ten uitvoer zijn aangegeven, overeenkomen met de omschrijving die op het controle-exemplaar T5, het formulier T5bis en/of de ladingslijst T5 staat vermeld.

 3. Controleer of het controle-exemplaar T5, het formulier T5bis of de ladingslijst T5 is ingevuld volgens het gestelde in paragraaf 2.1.2 tot en met 2.1.6.

  Let op!

  Voor landbouwgoederen moeten de onderstaande gegevens op het controle-exemplaar T5 worden vermeld:

  1. 3a. Vak 104:
   De clausule "Te controleren binnen ….. dagen. Op de puntjes moet "60" zijn ingevuld wanneer het een normale uitvoer betreft en "30" wanneer het een inslag in een bevoorradingsdepot betreft.
   ( artikel 912ter, lid 3, TVo. CDW)

  2. 3b. Vak 106:
   De restitutievoet in EUR.
   ( artikel 9 Verordening (EG) nr. 612/2009)

  3. 3c. Vak 107:
   "Verordening (EG) nr. 612/2009"
   ( artikel 8 Verordening (EG) nr. 612/2009)

 4. Plaats in vak 109 een verwijzing naar de aangifte ten uitvoer EX A en in voorkomend geval de aangifte voor douanevervoer.

 5. Controleer of het juiste terugzendadres in vak B is vermeld:

  Belastingdienst/Douane Nederland
  Postbus 4500
  6401 JA Heerlen
  Nederland

  Als aan het bovenstaande is voldaan, gaat u als volgt verder te werk:

 6. Plaats de volgende gegevens in vak A:

  • het registratienummer waaronder u het controle-exemplaar T5 heeft geboekt (zie onderdeel 2.2.1);

  • een afdruk van de metalen dienststempel;

  • uw handtekening (de handtekening op de kopie mag door doordruk worden verkregen);

  • een afdruk van uw naamstempel of uw naam in blokletters.

 7. Plaats de volgende gegevens in vak D:

  • de uitslag van de ingestelde controle. Als u geen verschillen tussen het controle-exemplaar en de goederen heeft geconstateerd, gebruikt u steeds het woord "conform". Heeft u wel verschillen geconstateerd, dan vermeldt u "niet-conform" met daarbij de juiste gegevens. Heeft u een visuele controle ingesteld dan vermeldt u de controlecode A1300. Heeft u een fysieke controle ingesteld op grond van Verordening (EG) nr. 1276/2008, dan vermeldt u de controlecode A1000. In geval van vrijstelling van een fysieke controle in het kader van Verordening (EG) nr. 2298/2001 vermeldt u controlecode A1200. Is er een analyse uitgevoerd overeenkomstig artikel 47 van Verordening (EU ) nr. 578/2010 (goederen die niet onder bijlage I van het verdrag vallen), dan vermeldt u controlecode A1100. (zie paragraaf 5.3 van onderdeel 20.02.00, Aangiften ten uitvoer landbouwgoederen van dit Handboek);

  • het aantal verzegelingen met hun merken of nummers. Artikel 912ter, lid 7 TVo. CDW bepaalt dat artikel 357 TVo. CDW van overeenkomstige toepassing is, uitgangspunt is dus verzegelen. De voorwaarden waaronder van verzegeling mag worden afgezien, zijn vermeld in paragraaf 5.1.4 van onderdeel 20.02.00.

  • uw handtekening, uw naamstempel en een afdruk van de metalen dienststempel.

 8. Geef het origineel van het controle-exemplaar aan de aangever.

 9. Houd de kopie van het controle-exemplaar T5 achter in het aangiftedossier op het aangiftepunt. Deze aangiftedossiers worden lokaal gearchiveerd.

( artikel 912ter, lid 8 TVo. CDW)

Naar boven

3.2.2 Kantoor van bestemming of uitgang

 

Taak ambtenaar

 1. Controleer of de aangebrachte verzegeling nog intact is.

  Plaats de volgende gegevens in vak J:

 2. Controleer of de goederen overeenkomen met de omschrijving zoals die op het controle-exemplaar T5, het formulier T5bis of de ladingslijst T5 voorkomt.

 3. Geef op de achterzijde van het origineel in vak J aan of de goederen:

  • hun bestemming hebben gekregen;

  • hun bestemming niet hebben gekregen;

  • gedeeltelijk hun bestemming hebben gekregen.

 4. Vermeld onder opmerkingen in vak J de eventuele verschillen door middel van de volgende clausule:

  Verschillen: .………….………….….…………………….…
  Teveel: …..………………………………..…………….…..
  Tekort: ….……………………….…………………..……….
  Soort goederen: ……..…………………………………..…
  Taric-code: ….……………..………………………………..

 5. Vermeld in vak J:

  • plaats en datum;

  • het nummer van de inschrijving;

  • uw handtekening en naamstempel;

  • een afdruk van de metalen dienststempel;

  • het identificatienummer van het kantoor (NCTS nummer).

 6. Zend het controle-exemplaar T5 aan de juiste instantie.

  a. Het controle-exemplaar is afgegeven in een andere lidstaat. Stuur het exemplaar in dit geval naar:

  Belastingdienst/Douane
  Centraal verzendadres
  Postbus 4501
  6401 JA Heerlen

  b. Het controle-exemplaar T5 is afgegeven in Nederland. Stuur het exemplaar in dit geval naar de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO.nl).

  ( artikel 912quater TVo. CDW)
 7. Het controle-exemplaar is afgegeven in een andere lidstaat. Stuur het exemplar in dit geval naar:

  Belastingdienst/Douane
  Centraal verzendadres
  Postbus 4501
  6401 JA Heerlen

 8. ( artikel 912quater TVo. CDW)

Naar boven

3.3 Nadere bepalingen

3.3.1 Controle-exemplaar T5 voor vrijgave certificatenzekerheid

Als het controle-exemplaar T5 alleen wordt gebruikt voor de vrijgave van de certificatenzekerheid (en niet om ook restitutie te verkrijgen), brengt de aangever in vak 106 van het controle-exemplaar T5 de volgende vermelding aan:

"te gebruiken voor de vrijgave van de zekerheid".

Is het controle-exemplaar T5 in een andere lidstaat van de Unie afgegeven, dan staat deze tekst vanzelfsprekend vermeld in de officiële taal van die lidstaat.

( artikel 32, lid 2, letter b, Verordening (EG) 376/2008)

Naar boven

3.3.2 Controle-exemplaar T5 voor vrijgave certificatenzekerheid en voor restitutie

Wanneer voor de goederen een controle-exemplaar T5 is voorgeschreven om restitutie te krijgen en om de certificatenzekerheid vrij te geven, dan wordt slechts één controle-exemplaar T5 geldig gemaakt. De RVO.nl, zal op basis van het terugontvangen controle-exemplaar T5 zowel de zekerheid op het certificaat vrijgeven als de restitutie verlenen.

Naar boven

3.3.3 Controle-exemplaar T5 bij buitenlandse certificaten

Als de restitutieaanvraag in Nederland wordt gedaan en er is gebruik gemaakt van een certificaat dat in een andere lidstaat is afgegeven, dan moet de instantie van afgifte in die lidstaat ook bericht krijgen dat de goederen de Unie hebben verlaten of een bijzondere bestemming in de Unie hebben bereikt. Dit bericht heeft die instantie nodig om de zekerheid die is gesteld voor de afgifte van het certificaat, vrij te geven. De RVO.nl maakt een kopie van het controle-exemplaar T5 en stuurt dit naar de buitenlandse instantie van afgifte.

Naar boven

3.3.4 Specifieke situaties

In de volgende tabel staan een aantal specifieke situaties met hun vindplaatsen.

Situatie

Paragraaf

Handboek Douane

Uitgaan over zee

3.8.2

20.01.00

Uitgaan over de weg

3.8.2

20.01.00

Uitgaan over binnenwateren

3.8.2

20.01.00

Uitgaan per spoor

3.8.2

20.01.00

Uitgaan door de lucht

3.8.2

20.01.00

Interventiegoederen

2.2.2

20.05.00

Voedselhulp

4.3

20.06.00

Naar boven