Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

15.50.00 Douane-entrepots

10 Bijlage 2. Lijst van de gebruikelijke behandelingen (bijlage 72 TVo. CDW) met voorbeeldsgewijze toelichting

Tenzij anders vermeld, kan geen der navolgende behandelingen aanleiding geven tot een indeling onder een andere achtcijfercode dan de GN. De hierna genoemde gebruikelijke behandelingen worden niet toegestaan indien de douaneautoriteiten van oordeel zijn dat het frauderisico hierdoor toeneemt.

Cursief en tussen haken geplaatst zijn per behandelinggroep ter toelichting voorbeelden toegevoegd van gevallen waarvoor in de praktijk in Nederland goedkeuring is verleend.

 1. luchten uitspreiden, drogen, stofvrij maken, eenvoudige schoonmaakhandelingen, herstelling van verpakking, eenvoudige herstellingen van gedurende het vervoer of de opslag opgelopen beschadigingen in zoverre dit eenvoudige handelingen betreft, het aanbrengen of weghalen van beschermende bekleding met het oog op het vervoer;
  (herstel autoschade)

 2. herconstrueren van goederen na het vervoer;
  (rijklaar maken van in kratten aangevoerde motorfietsen)

 3. inventariseren, nemen van monsters, sorteren, zeven, mechanisch filteren of wegen van goederen;

 4. verwijderen van beschadigde of aangetaste delen;

 5. 5 het verbeteren van de houdbaarheid van de goederen door middel van pasteurisatie, sterilisatie, bestraling of het toevoegen van bewaarmiddelen;

 6. behandelen tegen parasieten;
  (gassen van bananen)

 7. het behandelen tegen roest;

 8. behandelingen die slechts bestaan uit:

  • het verhogen van de temperatuur, zonder verdere behandeling of distillatie, of

  • het verlagen van de temperatuur,

  ook indien dit tot de indeling onder een andere achtcijfercode van de GN leidt;

  • (omsmelten van blokken cacaoboter voor verdere verwerking;

  • versneld drogen van hout door opslag in verwarmde inrichting;

  • versneld rijpen van bananen in speciale inrichting.)

 9. elektrostatische behandeling, het kreuken of strijken van textiel;

 10. behandelingen bestaande uit:

  • het verwijderen van steeltjes en/of pitten van fruit, het in stukken breken of snijden van van gedroogde groenten en fruit, rehydratering van fruit, of

  • het verdunnen van vloeistoffen, zelfs indien dit ertoe leidt dat het product onder een andere achtcijfercode van de GN wordt ingedeeld;

 11. het ontzilten, schoonmaken en crouponeren van huiden;

 12. het toevoegen van goederen of toevoeging of vervanging van bijkomende componenten zolang deze toevoeging of vervanging relatief beperkt is en slechts bedoeld om aan technische eisen te voldoen en de aard of de prestaties van de oorspronkelijke goederen hierdoor niet worden gewijzigd of verbeterd, zelfs indien dit ertoe leidt dat de toegevoegde of vervangende goederen onder een andere achtcijfercode van de GN worden ingedeeld;

  • (aanzoeten van vruchtensappen met suiker;

  • mengen van vruchtensappen onder toevoeging van stikstof;

  • toevoegen van instructieboeken aan apparatuur;

  • aanpassen van tekens op computertoetsenborden;

  • plaatsen van printplaatjes in printers;

  • auto’s voorzien van katalysator;

  • auto’s voorzien van autoradio;

  • wisselen van onderdelen van kruisbogen.)

 13. het verdunnen of indikken van vloeistoffen, zonder verdere behandeling of distillatie, zelfs indien dit ertoe leidt dat het product onder een andere achtcijfercode van de GN wordt ingedeeld;

 14. het mengen van dezelfde soort goederen van verschillende kwaliteit, om een constante kwaliteit te verkrijgen of een kwaliteit waarom de afnemer heeft gevraagd, zonder dat de aard van de goederen hierdoor wordt gewijzigd;

  (mengen van grondstoffen met al-dan-niet vrij-verkeer-goederen, zonder tariefpostverspringing)

 15. het opdelen of in stukken snijden van de goederen indien dit op eenvoudige wijze is te doen;

  • (snijden van rollen papier tot vellen;

  • snijden van rollen transformatorstaal tot platen;

  • snijden van rollen textiel tot repen;

  • snijden van film op lengten;

  • versnijden van nikkelkathodes tot schijfjes nikkel;

  • snijden en verpakken van kaas).

 16. het verpakken, uitpakken, ompakken, overgieten of overbrengen in een andere verpakking, zelfs als dit ertoe leidt dat het product onder een andere achtcijfercode van de GN wordt ingedeeld; het bevestigen, verwijderen of wijzigen van merktekens, etiketten, prijskaartjes of andere onderscheidingstekens;

  • (verpakken van boter in kleinverpakkingen;

  • aanbrengen van zogenaamde Halal-stickers op verpakking van vlees;

  • verwijderen van barcodes op sigarettenverpakking)

 17. het testen, bijstellen, reguleren en in werking stellen van machines, apparaten en voertuigen, met name om aan technische normen te voldoen, indien het om eenvoudige werkzaamheden gaat;
  (plaatsen van software-update op computergeheugen)

 18. het mat maken van pijpfittingen om deze op bepaalde markten te kunnen verkopen.

 19. Andere gebruikelijke behandelingen dan de bovenvermelde die ten doel hebben de presentatie of handelskwaliteit van de invoergoederen te verbeteren of deze voor te bereiden op de distributie of wederverkoop, voorzover deze behandelingen de aard van de oorspronkelijke goederen niet wijzigen of de prestaties ervan verbeteren. Wanneer gebruikelijke behandelingen tot kosten hebben geleid wordt voor de berekening van de rechten bij invoer met deze kosten of met de stijging van de waarde geen rekening gehouden indien door de aangever ten genoegen van de autoriteiten bewijzen van deze kosten worden overgelegd. Echter de douanewaarde, aard en oorsprong van niet-communautaire goederen waarvan bij de behandelingen gebruik wordt gemaakt, worden bij de berekening van de rechten bij invoer wel in aanmerking genomen. Zie verder bijlage 1 bij deze bijlage onder nummer 2 de voorbeelden 1 en 2.

Naar boven

10.1 Bijlage 1 bij bijlage 2

Casuistiek gebruikelijke behandelingen

(In deze bijlage zijn de gevallen opgenomen waaraan sinds de wijzigingen van de communautaire douanewetgeving per 1 juli 2001 het Comité CDW goedkeuring heeft gegeven. In de teksten zal worden verwezen naar bijlage 72 TVo. CDW. Deze bijlage is in zijn geheel opgenomen als bijlage 2 bij dit deel van het Handboek)

Naar boven

10.1.1 Mengen van olijfolie

Onder de regeling douane-entepots kunnen als gebruikelijke behandeling goederen worden gemengd.

In de aan het Comité voorgelegde zaak ging het om mengen van olijfolie.
De uitspraak hierover betreft menging als bedoeld in punt 12 en 14 van bijlage 72 TVo. CDW.

Ad punt 12:

Menging mag onder voorwaarde dat de hoeveelheden bijkomende stoffen relatief beperkte zijn en slechts bedoeld zijn om het eindprodukt op specificatie te brengen, dat wil zeggen geschikt maken voor het doel waarvoor het produkt bestemd is.

De aard of de prestaties van de oorspronkelijke goederen mogen door de vermenging niet worden gewijzigd, evenmin als de indeling onder de GN-code.

De toe te voegen goederen mogen in voorkomend geval door de vermenging onder een andere achtcijfercode van de GN worden ingedeeld.
Voor olijfolie zou deze behandeling daarom kunnen worden toegestaan wanneer een kleine hoeveelheid olijfolie van eerste persing van GN-code 1509 10 10 of van GN-code 1509 10 90 wordt toegevoegd aan geraffineerde olijfolie van GN-code 1509 90 00. Hetzelfde zou ook kunnen door toevoeging van olijfolie van de posten GN 1509 of 1510 aan olijfolie van GN-code 1510 00 90

Ad punt 14:

Hier kan menging alleen van hoeveelheden olijfolie van dezelfde achtcijfercode van de GN.

Naar boven

10.1.2 Berekening van de rechten invoer in het kader van punt 19, tweede volzin, van bijlage 2 1)

1) De volgende voorbeelden in verband met de berekening van de rechten bij invoer overeenkomstig punt 19, tweede volzin, van bijlage 72 TVo. CDW zijn ook van toepassing in het geval van een douane-entrepot van type D.
Voorbeeld 1:

De volgende veredeling is uitgevoerd als „gebruikelijke behandeling" (gb) op grond van het stelsel douane-entrepots: vervanging van een uitlaat, die onder een auto is gemonteerd, door een betere kwaliteit uitlaat (roestvrij staal). Zowel de auto als de uitlaat (roestvrij staal) worden onder het stelsel douane-entrepots geplaatst. De auto is aangegeven voor het vrije verkeer na voltooiing van de gb.

Hoe moet het invoerrecht worden berekend?

Goederen

Douanewaarde

Percentage rechten bij invoer

Bedrag invoerrecht

Voertuig vóór uitvoering gb

(GN-code 8703 32 19)

30.000 EUR

10%

Uitlaatpijp (roestvrij staal)

(GN-code 8708 92 90)

3.000 EUR

4,5%

Voertuig na uitvoering gb

(GN-code 8703 32 19)

32.000 EUR

(30.000 EUR

- 1.000 EUR

+ 3.000 EUR)

10%

3.200 EUR

Vervangen uitlaatpijp

(GN-code 8708 92 90)

1.000 EUR

4,5%

45 EUR is verschuldigd indien de uitlaatpijp wordt aangegeven voor het vrije verkeer

Voorbeeld 2:

De volgende veredeling is uitgevoerd als „gebruikelijke behandeling" (gb) op grond van het stelsel douane-entrepots: vervanging van een uitlaat, die onder een auto is gemonteerd, door een betere kwaliteit uitlaat (roestvrij staal). De auto is onder het stelsel douane-entrepot geplaatst en de uitlaat (roestvrij staal) is in het vrije verkeer. De auto is aangegeven voor het vrije verkeer na voltooiing van de gb.
Hoe moet het invoerrecht worden berekend?

Goederen

Douanewaarde

Percentage rechten bij invoer

Bedrag invoerrecht

Voertuig vóór uitvoering gb (GN-code 8703 32 19)

30.000 EUR

10%

Uitlaatpijp (roestvrij staal) (GN-code 8708 92 90)

0 EUR

Niet van toepassing

Voertuig na uitvoering gb (GN-code 8703 32 19)

29.000 EUR

(30.000 EUR

- 1.000 EUR)

10%

2.900 EUR

Vervanging uitlaatpijp (GN-code 8708 92 90)

1.000 EUR

4,5%

45 EUR is verschuldigd indien de uitlaatpijp wordt aangegeven voor het vrije verkeer"

Naar boven