Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

15.50.00 Douane-entrepots

11 Bijlage 3. Lijst van soortgelijkheid van aardolie en aardolieproducten

Soortgelijkheid van aardolie en aardolieproducten

De gezamenlijke opslag onder douaneverband van aardolie en aardolieproducten is toegestaan als het goederen van dezelfde soort betreft. Gelet op de grote verscheidenheid van producten in deze sector is bij het vaststellen van criteria ter onderscheiding van de soort, aansluiting gezocht bij de in het internationale handelsverkeer gebruikelijke benamingen, kwaliteitsnormen en technische kenmerken. De op deze wijze verkregen criteria zijn in veel gevallen ook verwerkt in de tarief- en statistieknomenclatuur van de Europese Gemeenschappen, de gecombineerde nomenclatuur. Mede gelet op voornoemde elementen kunnen voor de gezamenlijke opslag onder douaneverband van aardolie en aardolieproducten in beginsel als soortgelijk worden beschouwd de producten die onder dezelfde GN-code van de gecombineerde nomenclatuur zijn in te delen. Ten aanzien van een aantal producten zijn echter aanvullende voorwaarden van toepassing. De criteria die hierop betrekking hebben zijn per groep (lichte, halfzware of zware) oliën in onderstaand overzicht opgenomen.

 1. Lichte oliën (aanvullende aantekening (GN) 1a op hoofdstuk 27
  • Aanvullende voorwaarde voor gezamenlijke opslag van lichte olie zonder en lichte olie met biobrandstof.

   De GN maakt op 8 cijfer niveau geen onderscheid tussen lichte olie zonder en lichte olie met biobrandstof. De technische kenmerken en handelskwaliteit zijn echter niet gelijk, waardoor gezamenlijke opslag niet mogelijk is.

   Voor deze aanvullende voorwaarde geldt een uitzondering voor onbedoelde vermenging door contaminatie, b.v. omdat er nog lichte olie met biobrandstof in de leiding zit. Hierbij wordt geacht dat aan de voorwaarden voor gezamenlijke opslag is voldaan. Dit is alleen toegestaan als de opslagtank niet meer dan een restantpartij van maximaal 0,5 procent van de opslagcapaciteit bevat en als de GN-code van de geloste partij niet verandert. Lichte olie die minder dan 0,5% biobrandstof bevat, kan dan nog steeds worden aangemerkt als lichte olie die geen biobrandstof bevat.

   N.B.: De regelingen gebruikelijke behandeling in douane-entrepot en actieve veredeling maken het mogelijk om, binnen de in de douanewetgeving geldende mogelijkheden, lichte olie zonder en met biobrandstof met elkaar te mengen.

 2. Halfzware oliën (aanvullende aantekening (GN) 1d op hoofdstuk 27)

  1. Geen aanvullende voorwaarden.

 3. Zware oliën (aanvullende aantekening (GN) 1e op hoofdstuk 27)

  • Aanvullende voorwaarde voor gezamenlijke opslag van gasolie van GN-code 2710 1948 10 en van GN-code 2710 1948 90

   De gezamenlijke opslag van goederen van de GN-codes 2710 1948 10 (gasolie met een zwavelgehalte van niet meer dan 0,2) en 2710 1948 90 (gasolie met een zwavelgehalte van 0,2 gewichtspercent of meer) is niet toegestaan. De technische kenmerken en handelskwaliteit zijn niet gelijk, waardoor gezamenlijke opslag niet mogelijk is.

   N.B.: De regelingen gebruikelijke behandeling in douane-entrepot en actieve veredeling maken het mogelijk om, binnen de in de douanewetgeving geldende mogelijkheden, gasolie met een zwavelgehalte van niet meer dan 0,2 en gasolie met een zwavelgehalte van 0,2 gewichtspercent of meer met elkaar te mengen

  • Aanvullende voorwaarde voor gezamenlijke opslag van smeerolie en andere oliën van GN-code 2710 0098

   Voor GN-code 2710 0098 “andere smeerolie en andere oliën” geldt als aanvullende voorwaarde een onderscheid naar smeerolie en "andere", waarbij voor de categorie "andere" iedere partij een aparte soort is.