Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

15.50.00 Douane-entrepots

3 Goederen

3.1 Algemeen: soorten goederen

Douane-entrepots zijn primair ingesteld voor de opslag van niet-communautaire goederen en van bepaalde communautaire goederen waarvoor de maatregelen die gelden voor de uitvoer al door de inslag in het douane-entrepot invulling kunnen krijgen.
(artikel 98 CDW)

In de douane-entrepotvergunning staan de soorten goederen of groepen van goederen die in het douane-entrepot mogen worden opgeslagen. Er kunnen wettelijke of controletechnische redenen zijn om opslag in het douane-entrepot van bepaalde soorten goederen niet toe te staan.

Voor de opslag kan onderscheid worden gemaakt in:

 • niet-communautaire goederen (paragraaf 3.2)

 • niet communautaire goederen met de status tijdelijke opslag (paragraaf 3.3)

 • communautaire goederen onder het douane-entrepotstelsel (paragraaf 3.4)

 • communautaire goederen niet onder het douane-entrepotstelsel, maar wel in de ruimte van het douane-entrepot (paragraaf 3.5)

Naar boven

3.2 Niet-communautaire goederen

Niet-communautaire goederen kunnen in douane-entrepot worden opgeslagen.
(artikel 98, lid 1, CDW)

Landbouwgoederen
Voor de opslag in een douane-entrepot van landbouwgoederen kunnen bijzondere voorwaarden gelden. Deze vindt u in onderdeel 20.01.00 van dit Handboek.

Niet-EU-waardige veterinaire goederen
Niet-EU-waardige veterinaire goederen mogen alleen in een ambtelijk gesloten douane-entrepot worden opgeslagen. Hiervoor komt dan ook alleen een douane-entrepot type B in aanmerking, mits dat ambtelijk gesloten is.
(Voorschrift Veterinair, Handboek Veiligheid, Gezondheid, Economie en Milieu, nummer 20.06.00)

Naar boven

3.3 Tijdelijke opslag in douane-entrepot

3.3.1 Goederen met status tijdelijke opslag in douane-entrepot

Goederen waarvan de regeling douanevervoer is beëindigd kunnen in afwachting van plaatsing in het douane-entrepot voor korte duur in die ruimte van dat douane-entrepot worden opgeslagen. Deze goederen bevinden zich nog niet onder het stelsel van douane-entrepots. Er is ook geen sprake van opslag in een ruimte voor tijdelijke opslag. Voorwaarde is dat uit de administratie van het douane-entrepot moet blijken welke goederen met de status tijdelijke opslag zich bevinden in het douane-entrepot.

Naar boven

3.3.2 Goederen met status tijdelijke opslag in douane-entrepot met kade- of platformfaciliteiten –- geen summiere aangifte bij uitgang

Zijn goederen binnengebracht of is de regeling douanevervoer beëindigd en verlaten de goederen binnen 14 dagen de EU. Dan kunnen deze goederen opgeslagen worden in de ruimten van een douane-entrepot zonder dat zij zich bevinden onder het stelsel van douane-entrepots. Gedurende deze 14 dagen hebben de goederen de status van goederen in tijdelijke opslag. Er hoeft er geen summiere aangifte bij uitgang of douaneaangifte te worden gedaan als:

 • in de individuele voorwaarden van de vergunning douane-entrepot is vermeld dat niet-communautaire goederen met de status tijdelijke opslag mogen worden opgeslagen in de ruimte van het douane-entrepot.

 • uit de administratie van het douane-entrepot moet blijken welke goederen met de status tijdelijke opslag zich bevinden in het douane-entrepot.
  ( artikel 842bis, lid 4 letter e punt i Tvo.CDW)

Naar boven

3.4 Communautaire goederen onder het stelsel van douane-entrepot

Opslag van communautaire goederen onder het douane-entrepotstelsel waarvoor de maatregelen die gelden voor de uitvoer al door de inslag in het douane-entrepot invulling kunnen krijgen kan alleen als die plaatsing wettelijk is toegestaan. Dat is gebeurd voor:

 1. communautaire goederen die met toepassing van een regeling voor prefinanciering van de uitvoerrestitutie in het douane-entrepot worden geplaatst, als specifieke landbouwwetgeving dit mogelijk maakt

 2. communautaire landbouwgoederen in het kader van bevoorradingsdepots, als het douane-entrepot een goedkeuring heeft als bevoorradingsdepot; zie paragraaf 2.3.3
  (artikel 98, lid 1, CDW)

Naar boven

3.5 Communautaire goederen zonder plaatsing onder het stelsel van douane-entrepot

Op verzoek kan worden toegestaan dat communautaire goederen in de ruimten van het douane-entrepot worden opgeslagen die niet onder het stelsel worden geplaatst. Deze toestemming neemt u op in de vergunning.
De goederen houden de douanestatus van communautaire goederen.

Deze opslag maakt het mogelijk dat de douane-entrepotruimte optimaal kan worden benut. Deze vrij-verkeer-opslag mag ten opzichte van de douane-entrepotopslag niet overwegen en kan alleen worden toegestaan als het douanetoezicht daardoor niet in het gedrang komt.
(artikel 106, lid 1, CDW)

Bij de opslag van communautaire goederen in de ruimten van een douane-entrepot is de hoofdregel dat deze goederen kunnen worden onderscheiden van de onder de regeling geplaatste goederen. Hiervoor kan het nodig zijn specifieke methoden vast te stellen om de communautaire goederen te identificeren.

In bepaalde gevallen kan de Douane gezamenlijke opslag toe te staan als het niet mogelijk is de douanestatus van elke soort goederen op elk tijdstip vast te stellen. Zie hoofdstuk 8 van dit onderdeel.

De opslag van communautaire goederen die niet onder het douane-entrepotstelsel worden geplaatst, is ook mogelijk voor de volgende soorten communautaire goederen:

 1. communautaire goederen die tot de inventaris van het douane-entrepot gaan behoren

 2. communautaire goederen die dienen voor onderhoud of reparatie van douane-entrepot of inventaris daarvan

 3. communautaire goederen die zullen worden ge-/verbruikt bij de behandeling van de overige goederen
  (artikel 106 CDW; artikel 534 TVo. CDW)

Naar boven