Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

14.50.00 Douanevervoer - TIR

12 Bijlage 4. Voorschriften voor het gebruik van het TIR carnet

12.1 A. Algemeen

 1. Afgifte: het TIR carnet wordt afgegeven in het land van vertrek of in het land waar de houder is gevestigd of woont.

 2. Taal: het TIR carnet wordt afgedrukt in de Franse taal, met uitzondering van bladzijde 1 van het omslag waarvan de rubrieken eveneens in de Engelse taal worden gedrukt; deze bladzijde is een vertaling van de "Voorschriften voor het gebruik van het TIR carnet" die op bladzijde 2 van het omslag in de Franse taal is weergegeven. Extra bladen met een vertaling in andere talen van de gedrukte tekst mogen evenwel worden bijgevoegd. Carnets gebruikt voor TIR-vervoer binnen een regionale zekerheidsketen mogen in een andere officiële taal van de Verenigde Naties worden gedrukt, met uitzondering van bladzijde 1 van het omslag waarvan de rubrieken eveneens in de Engelse of Franse taal worden gedrukt. De "Voorschriften voor het gebruik van het TIR carnet" die op bladzijde 2 van het omslag in de officiële taal van de Verenigde Naties die wordt gebruikt, worden op bladzijde 3 van het omslag in de Engelse taal of Franse taal gedrukt.

 3. Geldigheid: het TIR carnet blijft geldig tot aan de beëindiging van het TIR-vervoer op het douanekantoor van bestemming, voor zover het is ingeschreven op het douanekantoor van vertrek binnen de termijn die is vastgesteld door de organisatie van afgifte (rubriek 1 van bladzijde 1 van de omslag.

 4. Aantal carnets: er wordt één enkel TIR carnet opgemaakt voor een vervoerscombinatie (gekoppelde voertuigen) of voor verschillende containers die worden geladen hetzij op een enkel voertuig hetzij op een vervoerscombinatie (zie eveneens voorschrift 10 d hieronder).

 5. Aantal douanekantoren van vertrek en van bestemming: voor vervoer onder dekking van een TIR carnet mogen er verscheidene douanekantoren van vertrek en van bestemming zijn, mits het totale aantal douanekantoren van vertrek en van bestemming niet meer dan vier bedraagt. Het TIR carnet kan slechts worden aangeboden bij douanekantoren van bestemming indien alle douanekantoren van vertrek het TIR carnet hebben ingeschreven (zie eveneens Voorschrift 10 e hieronder).

 6. Aantal bladen: indien er voor het vervoer slechts een enkel douanekantoor van vertrek en een enkel douanekantoor van bestemming is, dient het TIR carnet ten minste twee bladen voor het land van vertrek te bevatten, twee bladen voor ieder land over het grondgebied waarvan de te volgen route loopt. Voor ieder extra douanekantoor van vertrek of van bestemming zijn nog twee bladen vereist.

 7. Aanbieding bij de douanekantoren: het TIR carnet wordt met het wegvoertuig, de vervoerscombinatie, of de container(s) aangeboden op ieder douanekantoor van vertrek, van doorgang en van bestemming. Op het laatste douanekantoor van vertrek worden de handtekening van de ambtenaar en het datumstempel van het douanekantoor geplaatst onderaan het manifest van alle stroken die moeten worden gebruikt voor de voortzetting van het vervoer (rubriek 17).

Naar boven

12.1.1 B. Wijze van invullen van het TIR carnet

 1. 8. Correcties: in het TIR carnet mag niet worden geradeerd of over de tekst heen geschreven. Iedere correctie moet worden aangebracht door de onjuiste gegevens door te strepen en eventueel de gewenste gegevens toe te voegen. Iedere wijziging moet worden goedgekeurd door de persoon die deze wijziging heeft aangebracht en worden gewaarmerkt door de douaneautoriteiten

 2. 9. Vermelding van kenteken: wanneer aanhangwagens en opleggers ingevolge nationale regelingen niet behoeven te woden geregistreerd, wordt in plaats van het kenteken het identificatie- of fabrieksnummer vermeld.

 3. 10. Manifest:

  1. Het manifest wordt ingevuld in de taal van het land van vertrek, tenzij de douaneautoriteiten toestemming verlenen tot het gebruik van een andere taal. De douaneautoriteiten van de landen van doorgang behouden zich het recht voor een vertaling te eisen in hun eigen taal. Ten einde te voorkomen dat hierdoor oponthoud zou ontstaan, wordt de vervoerder aangeraden te zorgen voor de noodzakelijke vertalingen.

  2. De gegevens op het manifest moeten zodanig zijn getypt, of met behulp van een stencil ingevuld, dat zij op alle bladzijden duidelijk leesbaar zijn. Onleesbare bladzijden worden door de douaneautoriteiten geweigerd.

  3. Aan de stroken kunnen extra bladen worden gehecht van hetzelfde model als het manifest, dan wel handelsdocumenten met alle gegevens van het manifest. In dat geval moeten op alle stroken de volgende gegevens worden vermeld:

   1. het aantal toegevoegde bladen (vak 8),

   2. het aantal en de aard van de colli of van de voorwerpen, alsmede het totale brutogewicht van de goederen die zijn vermeld op dit aangehechte blad (vakken 9 en 11)

  4. Wanneer het TIR carnet betrekking heeft op een vervoerscombinatie of op meer dan een container, wordt de inhoud van ieder voertuig of van iedere container afzonderlijk op een manifest vermeld.
   Vóór deze vermelding wordt het kenteken van het voertuig of het identificatienummer van de container geplaatst (rubriek 9 van het manifest).

  5. Indien er meer dan één douanekantoor van vertrek of van bestemming is, worden de gegevens betreffende de goederen die worden ingeschreven op, of zijn bestemd voor ieder douanekantoor, op het manifest duidelijk van elkaar gescheiden.

 4. 11. Paklijsten, foto’s, tekeningen, enzovoort: wanneer de douaneautoriteiten met het oog op de identificatie van zware of omvangrijke goederen eisen dat zodanige documenten aan het TIR carnet worden gehecht, worden deze documenten voor gezien getekend door de douaneautoriteiten en bevestigd aan bladzijde 2 van het omslag van het carnet. Bovendien worden deze documenten vermeld in vak 3 van alle stroken.

 5. 12. Ondertekening: Alle stroken (rubriek 14 en 15) worden gedateerd en ondertekend door de houder van het TIR carnet of door diens vertegenwoordiger.

Naar boven

12.1.2 C. Voorvallen of ongevallen

 1. 13. Indien onderweg door een onvoorziene een douaneverzegeling wordt verbroken of goederen teloor gaan of worden beschadigd, richt de vervoerder zich onmiddellijk tot de douaneautoriteiten indien deze in de nabijheid aanwezig zijn, of, indien dit niet het geval is, tot andere bevoegde autoriteiten van het land waar hij zicht bevindt. Deze autoriteiten maken zo spoedig mogelijk het proces-verbaal van bevinding op, dat zich in het TIR carnet bevindt.

 2. 14. Bij een ongeval waarbij de goederen op een ander voertuig of in een andere container moeten worden overgeladen, mag deze overlading alleen geschieden in aanwezigheid van een der in voorschrift 13 hierboven bedoelde autoriteiten. Deze autoriteiten maken het proces-verbaal van bevinding op. Tenzij op het carnet staat vermeld "zware of omvangrijke goederen", moet het voertuig of de container waarin de goederen worden overgeladen, zijn goedgekeurd voor het vervoer van goederen worden overgeladen, zijn goedgekeurd voor het vervoer van goederen onder douaneverzegeling. Bovendien wordt het voertuig of de container verzegeld en de verzegeling wordt vermeld in het proces-verbaal van bevinding. Indien evenwel geen goedgekeurd voertuig of geen goedgekeurde container aanwezig is, kunnen de goederen worden overgeladen op een niet-goedgekeurd voertuig of in een niet-goedgekeurde container voor zover voldoende waarborgen aanwezig zijn. In dit geval beoordelen de douaneautoriteiten van de volgende landen of ook zij het vervoer onder dekking van het TIR carnet in dit voertuig of in deze container kunnen laten voortzetten.

 3. 15. Indien bij een dreigend gevaar de gehele of gedeeltelijke lading onmiddellijk moet worden gelost, mag de vervoerder zelf maatregelen nemen zonder de tussenkomst van de in voorschrift 13 hierboven bedoelde autoriteiten te waarschuwen zodat deze in staat zijn de feiten vast te stellen, de lading te controleren, het voertuig of de container te verzegelen en het proces-verbaal van bevindingen op te maken.

 4. 16. Het proces-verbaal van bevinding blijft tot aan het douanekantoor van bestemming bij het TIR carnet.

 5. 17. De organisaties wordt aanbevolen de vervoerders, behalve het in het TIR carnet zelf voorkomende exemplaar, enkele exemplaren van het proces-verbaal van bevindingen mee te geven in de taal of de talen van de landen van doorgang.