Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

14.50.00 Douanevervoer - TIR

13 Bijlage 5. Controle, invulinstructie en voorbeeld ingevuld TIR carnet

Dit onderdeel bevat een beschrijving van de werkzaamheden bij controle en invulling van TIR carnets. Het wordt voorafgegaan door enkele algemene opmerkingen.

Naar boven

13.1 Algemeen

Een aangifte op een TIR carnet is een aangifte tot plaatsing onder de douaneregeling douanevervoer.
In principe moeten deze aangiften in het Nederlands worden gedaan. In afwijking hierop mogen aangiften voor douanevervoer, waaronder TIR, ook gedaan worden in het Frans, Duits of Engels.

Indien douaneaangiften zijn aanvaard in het buitenland en zijn gesteld in een andere taal dan het Nederlands, Frans, Duits of Engels kan een vertaling gevraagd worden van die aangiften in het Nederlands, Frans , Duits of Engels.
(artikel 2;10 Algemene douaneregeling)

De gegevens die de aangifte in het geval van vervoer onder de TIR-Overeenkomst moet bevatten, zijn te vinden in onderdeel B van de toelichting op het omslagvel (bijlage 4). (Manière de remplir le TIR carnet / How to fill in the TIR carnet)
Een voorbeeld van een volledig ingevuld TIR carnet is in deze bijlage opgenomen.

De gegevens op de aangifte zijn vrij summier en in de meeste gevallen onvoldoende om bij niet-zuivering de maatstaf van heffing te bepalen. In deze gevallen moet bij blad 1 van het TIR carnet een fotokopie van de aangifte ten uitvoer (deze is wel specifiek) en de daarbij behorende factuur worden achtergehouden.

Soms betreft de aangifte een uitslag uit een opslaginstituut met een administratieve regeling. In dit geval kunt u bijvoorbeeld het dossiernummer van het opslaginstituut vastleggen op blad 1 van het carnet.

Let op:

Alle hieronder beschreven handelingen moet u uitvoeren. Het optreden van eventuele vertragingen bij vertrek, als gevolg hiervan, kan geen reden zijn deze handelingen niet te verrichten.

Naar boven

13.2 Procedures en ambtelijke werkzaamheden

Hieronder wordt eerst de procedure bij controle van TIR carnets op het kantoor van vertrek beschreven. Daarna volgen hiervoor specifieke invulinstructies voor de douane en een checklist. Tenslotte worden de specifieke handelingen voor de ambtenaren van het kantoor van bestemming beschreven.

Naar boven

13.2.1 Behandeling van het TIR carnet op het kantoor van vertrek

Op het kantoor van vertrek verricht de Douane vier handelingen:

 • controle op de aanvaarding van het TIR carnet;

 • controle of de titularis alles juist heeft ingevuld;

 • vul zelf een aantal vakken in en plaats stempels;

 • registratie van het carnet.

Controle op de aanvaarding van het TIR Carnet

De aanvaardingscontrole is beschreven in paragraaf 3.2.1

Controle van al ingevulde rubrieken

De titularis vult in:

 • rubriek 1 tot en met 12 van de kaft (het omslagvel);

 • rubriek 1 tot en met 12 van het gele blad (volet N° 1/N°2);

 • rubriek 1 tot en met 15 van de bladen (volets) van het TIR carnet.

In de tabel vindt u de ambtelijke werkzaamheden die bij een controle moeten worden uitgevoerd:

U controleert of de titularis alle van toepassing zijnde rubrieken juist heeft ingevuld. Hieronder vindt u een overzicht van wat de titularis in elke rubriek moet invullen.

Kaft (omslagvel)

Rubriek

Wat moet ingevuld zijn

Wat moet u controleren

     

1.

Datum waarop het vervoer uiterlijk moet beginnen.

Controleer of de datum aanwezig en of dit de datum is waarop het vervoer uiterlijk moet beginnen. De geldigheidsduur wordt bepaald door de TIR-uitgevende organisatie. De vervoersorganisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van niet-zuivering als het carnet na deze datum geldig wordt gemaakt.

2.

Naam en adres TIR-uitgevende organisatie

Controleer of naam en adres aanwezig zijn en of deze kloppen. Gebruik hiervoor bijlage 1 van dit onderdeel.

3.

Naam, adres, woonplaats en land van de houder van het TIR carnet.

Controleer of naam, adres, woonplaats en land van de houder van het TIR carnet aanwezig zijn. De houder van het carnet wordt straks titularis van het vervoersdocument. Deze wordt bij niet-zuivering als eerste aangesproken.

4.

Origineel stempel en originele handtekening van de TIR-uitgevende organisatie.

Controleer of een origineel stempel en originele handtekening van de TIR-uitgevende organisatie aanwezig is.

5.

Voorgedrukte handtekening van de secretaris van de IRU. IRU staat voor "Ineternational Road Transport Union" of "Union Internationale des Transport Routiers".

6.

Land van vertrek.

Controleer of het land van vertrek is ingevuld. Bij de zogenaamde uitgaande TIR zal dat altijd Nederland zijn.

7.

Land(en) van bestemming

Controleer of deze landen zijn aangesloten bij de TIR-Overeenkomst van 1959 of 1975. Gebruik hiervoor bijlage 1 van dit onderdeel.

8.

Kenteken van de auto.

Controleer op het voertuig of dit kenteken klopt. Het TIR carnet is niet alleen gekoppeld aan de titularis; ook aan het vervoermiddel.

9.

Nummer en datum van het certificaat van goedkeuring van de auto of container waarin de goederen zijn geladen.

Controleer of het certificaat van goedkeuring betrekking heeft op het vervoermiddel (zie bijlage 4 TIR-Overeenkomst als voorbeeld van het certificaat)

Vermeld het nummer van het certificaat van goedkeuring in het lege vak rechtsonder op blad 1.

10.

Identificatie van de containers

Controleer of de identificatie betrekking heeft op de containers waarin de goederen vervoerd zullen worden.

11.

Eventueel kan de titularis hier bijzonderheden vermelden.

12.

Handtekening van de houder/titularis, of van zijn vertegenwoordiger

Controleer of de houder/titularis hier zijn handtekening heeft geplaatst. In principe moet de houder van het carnet zijn handtekening plaatsen, maar hij mag ook door iemand anders vertegenwoordigd worden.

Voor het optreden als vertegenwoordiger is een machtiging van de houder vereist.

Controleer in dit geval of de ondertekenaar de houder van het carnet of zijn vertegenwoordiger is

Goederenmanifest

Rubriek

Wat moet ingevuld zijn

Wat moet u controleren

     

1.

Voorgedrukt carnetnummer (volgnummer).

Dit nummer wordt toegekend door de IRU. De omslagen van de carnets worden na gebruik bij de IRU in Genève gearchiveerd. Aan de hand van het nummer kan een exemplaar snel worden getraceerd en kan de verantwoordelijke TIR-uitgevende organisatie worden achterhaald.

2.

Douanekantoren van vertrek.

Dit kunnen meerdere zijn als er op verschillende plaatsen wordt geladen.

Controleer of het totaal aantal ingevulde kantoren van vertrek en bestemmingen niet groter is dan vier.

3.

Voorgedrukte afkorting "IRU".

Het TIR carnet wordt in alle aangesloten landen van de TIR-Overeenkomst verplicht gedrukt in het Frans. Wel is het toegestaan dat van de lay-out en gebruiksaanwijzing een vertaling wordt ingebonden. Meestal zijn de vertalingen in het Engels.

4.

Volledige naam, adres, woonplaats en land van de houder/titularis van het TIR carnet.

Controleer of deze gegevens dezelfde zijn als ingevuld in rubriek 3 van de kaft. Indien de gegevens in cyrillisch schrift zijn kan een vertaling in Engels, Frans of Duits worden geëist.

5.

Land van vertrek.

6.

Land(en) van bestemming

7.

Kentekennummer van het vervoermiddel en eventuele aanhangwagens en/of containernummers.

Controleer of de nummers kloppen. Bij twijfel vraagt u om het kentekenbewijs.

8.

Diverse zaken zoals:

 • nummers van controle-exemplaren T5

 • certificaten van herkomst T2L

 • gezondheids-verklaringen

 • facturen

 • certificaten van oorsprong

Soms is het handig kopieën van bovengenoemde bescheiden achter blad 1 te voegen. Het is in de geest van de TIR-Overeenkomst niet de bedoeling om facturen op te vragen ter verificatie. Het mag natuurlijk wel, maar als bijvoorbeeld een chauffeur geen factuur bij zich heeft, is dit geen reden om zijn aangifte op voet van de TIR-Overeenkomst te weigeren.

9a.

Om welke laadruimte of container gaat het?

Controleer of de rubriek zo is ingevuld dat per laadruimte of container te bepalen is:

 • om welke soort collo het gaat;

 • wat de inhoud van de collo is;

 • waar de collo zich bevindt;

 • wat het gewicht is van de collo.

9b.

Merken en nummers van de containers

Controleer of de rubriek zo is ingevuld dat per laadruimte of container te bepalen is:

 • om welke soort collo het gaat;

 • wat de inhoud van de collo is;

 • waar de collo zich bevindt;

 • wat het gewicht is van de collo.

10.

 • Aantal en aard van de colli

 • Omschrijving van de goederen

Controleer of de rubriek zo is ingevuld dat per laadruimte of container te bepalen is:

 • om welke soort collo het gaat;

 • wat de inhoud van de collo is;

 • waar de collo zich bevindt;

 • wat het gewicht is van de collo.

Controleer ook of de goederen wel met hun algemene handelsbenaming zijn omschreven.

11.

Bruto gewicht in kilogrammen

Controleer of de rubriek zo is ingevuld dat per laadruimte of container te bepalen is:

 • om welke soort collo het gaat;

 • wat de inhoud van de collo is;

 • waar de collo zich bevindt;

 • wat het gewicht is van de collo.

12.

Aantal colli per douanekantoor van bestemming gespecificeerd.

De overige rubrieken van het goederenmanifest moeten niet worden ingevuld.

De bladen (volets) van het TIR carnet

Rubriek

Wat moet ingevuld zijn

Wat moet u controleren

     

1.

Voorgedrukt carnetnummer (volgnummer).

Dit nummer wordt toegekend door de IRU. De omslagen van de carnets worden na gebruik bij de IRU in Genève gearchiveerd. Aan de hand van het nummer kan een exemplaar snel worden getraceerd en kan de verantwoordelijke TIR-uitgevende organisatie worden achterhaald.

2.

Douanekantoren van vertrek.

Dit kunnen meerdere zijn als er op meerdere plaatsen wordt geladen.

Controleer of het totaal aantal ingevulde kantoren van vertrek en bestemming niet groter is dan vier.

Als er meer kantoren van vertrek zijn aangegeven moet u het carnet anders behandelen. De behandelwijze is beschreven in paragraaf 3.2 van dit onderdeel.

3.

Voorgedrukte afkorting "IRU".

Het TIR carnet wordt in alle aangesloten landen van de TIR-Overeenkomst verplicht gedrukt in het Frans. Wel is het toegestaan dat van de lay-out en gebruiksaanwijzing een vertaling wordt ingebonden. Meestal zijn de vertalingen in het Engels.

4.

Volledige naam, adres, woonplaats en land van de houder/titularis van het TIR carnet.

Controleer of deze gegevens dezelfde zijn als ingevuld in rubriek 3 van de kaft

5.

Land van vertrek.

6.

Land(en) van bestemming

7.

Kentekennummer van het vervoermiddel en eventuele aanhangwagens en/of containernummers.

Controleer of de nummers kloppen. Bij twijfel vraagt u om het kentekenbewijs.

8.

Diverse zaken zoals:

 • nummers van controle-exemplaren T5

 • certificaten van herkomst T2L

 • gezondheids-verklaringen

 • facturen

 • certificaten van oorsprong

Soms is het handig kopieën van bovengenoemde bescheiden achter blad 1 te voegen. Het is in de geest van de TIR-Overeenkomst niet de bedoeling om facturen op te vragen ter verificatie. Het mag natuurlijk wel, maar als bijvoorbeeld een chauffeur geen factuur bij zich heeft, is dit geen reden om zijn aangifte op voet van de TIR-Overeenkomst te weigeren.

9a.

Om welke laadruimte of container gaat het?

Controleer of de rubriek zo is ingevuld dat per laadruimte of container te bepalen is:

 • om welke soort collo het gaat;

 • wat de inhoud van de collo is;

 • waar de collo zich bevindt;

- wat het gewicht is van de collo.

9b.

Merken en nummers van de

containers

Controleer of de rubriek zo is ingevuld dat per laadruimte of container te bepalen is:

 • om welke soort collo het gaat;

 • wat de inhoud van de collo is;

 • waar de collo zich bevindt;

 • wat het gewicht is van de collo.

10.

 • Aantal en aard van de colli

 • Omschrijving van de goederen

Controleer of de rubriek zo is ingevuld dat per laadruimte of container te bepalen is:

 • om welke soort collo het gaat;

 • wat de inhoud van de collo is;

 • waar de collo zich bevindt;

 • wat het gewicht is van de collo.

Controleer ook of de goederen wel met hun algemene handelsbenaming zijn omschreven.

Geef op blad 1 achter iedere post aan wat het voorafgaande douanedocument of douaneregeling (dossiernummer!) is geweest

11.

Bruto gewicht in kilogrammen

Controleer of de rubriek zo is ingevuld dat per laadruimte of container te bepalen is:

 • om welke soort collo het gaat;

 • wat de inhoud van de collo is;

 • waar de collo zich bevindt;

 • wat het gewicht is van de collo.

12.

Aantal colli per douanekantoor van bestemming gespecificeerd.

13.

Voorgedrukte verklaring van de houder/ titularis.

Hierin verklaart deze dat alle ingevulde gegevens juist en volledig zijn.

14.

Plaats en datum van ondertekening

15.

Handtekening van de houder/titularis of van zijn vertegenwoordiger.

Controleer of de houder/titularis hier zijn handtekening heeft geplaatst. In principe moet de houder van het carnet zijn handtekening plaatsen, maar hij mag ook door iemand anders vertegenwoordigd worden.

Voor het optreden als vertegenwoordiger is een machtiging van de houder vereist.

Controleer in dit geval of de ondertekenaar de houder van het carnet of zijn vertegenwoordiger is

Ambtelijke werkzaamheden voor de douane-ambtenaar:
 1. Vul de rubrieken 16 tot en met 23 van de eerste twee bladen (volets) van het TIR carnet in.

 2. Vul de rubrieken 16 en 17 op alle bladen.

 3. Vul de rubrieken 1 tot en met 6 van het souche van het eerste oneven genummerd (witte) exemplaar in (een voorbeeld van dit souche vindt u in bijlage 1 van de TIR-Overeenkomst).

De bladen (volets) van het TIR carnet

Rubriek

Wat moet u doen

   

16.

Vul het aantal en de nummers van de aangebrachte verzegeling in.

17.

Vul het kantoor van vertrek in.

Plaats:

 • uw metalen dienststempel

 • naamstempel

 • handtekening

18.

Vul de naam van het kantoor van vertrek in.

19.

Plaats hier een kruisje als een verzegeling wordt overgenomen van een douane-autoriteit van een ander aangesloten land.

20.

Vul hier de vervoerstermijn in.

In principe is deze termijn 8 dagen tenzij u bij vertrek al kunt voorzien dat dit te lang of te kort is voor het af te leggen traject.

21.

Vul het volgnummer van het register IUD 2 en de plaats van afgifte in.

22.

Vul hier in ieder geval het kantoor van bestemming (of uitgang uit de EU) in.

Deze rubriek is verder gereserveerd voor diverse vermeldingen. Hier kan de af te leggen route worden aangegeven.

23.

Plaats hier uw metalen dienststempel, naamstempel en handtekening.

Lege vak

(rechtsonder)

Vul hier het nummer van het certificaat van goedkeuring in.

 • Vul de rubrieken 16 tot en met 23 ook in op de even genummerde bladen (groen) en waarmerk deze.

 • Vul de rubrieken 16 en 17 op alle bladen in.

 • Als het TIR carnet op meer dan één kantoor van aankomst of op meer dan één kantoor van vertrek moet worden ingeleverd, moet u handelen zoals is beschreven in paragraaf 3.2.1 van dit onderdeel.

De rubrieken 24 tot en met 28 worden ingevuld door het kantoor van bestemming.

In de rubriek "Pour Usage Officiel" (linksboven op het TIR carnet) van de eerste twee bladen moet altijd staan:

Douane Nederland
Postbus 4500
6401 JA Heerlen
Nederland

Het souche van het oneven genummerde (witte) exemplaar

Rubriek

Wat moet u doen

   

1.

Vul de naam van het kantoor van vertrek in.

2.

Vul het volgnummer van het register IUD 2 in.

3.

Vul het aantal en de nummers van de verzegeling in.

4.

Plaats hier een kruisje als de verzegeling wordt overgenomen van een douane-autoriteit van een ander aangesloten land.

5.

Vul de naam in van het volgende kantoor waar het carnet moet worden aangeboden.

6.

Plaats hier uw metalen dienststempel, naamstempel en handtekening.

Behandeling van het TIR carnet op het kantoor van bestemming

De ambtelijke werkzaamheden zijn de volgende:

 1. Vul de rubrieken 24 tot en met 28 van het even genummerde (groene) blad van het TIR carnet in.

 2. Stuur na invulling van deze rubrieken het volet en het terugzendstrookje van het even genummerde (groene) blad terug naar de in het vak "pour usage officiel" genoemde douane-instantie via het Centrale Verzend Adres Postbus 4501, 6401 JA Heerlen.

 3. Vul de rubrieken 1 tot en met 6 van het souche van het eerste nog niet ingevulde even genummerde (groene) exemplaar in (een voorbeeld van dit souche vindt u in bijlage 1 van de TIR-Overeenkomst).

Het even genummerde (groene) blad

Rubriek

Wat moet u doen

   

24.

Vul hier de naam in van het kantoor van bestemming.

25.

Plaats hier een kruisje als de verzegeling intact is.

26.

Vul het aantal colli of artikelen in dat is aangeboden.

27.

Plaats hierin eventuele opmerkingen en het boekingsnummer van het register IUD 20.

28.

Plaats hier uw metalen dienststempel, naamstempel en handtekening.

Het souche van het even genummerde (groene) exemplaar

Rubriek

Wat moet u doen

   

1.

Vul de naam van het kantoor van bestemming in.

2.

Plaats hier een kruisje als de verzegeling intact is.

3.

Vul het aantal colli of artikelen in dat is aangeboden.

4.

Niets.

Dit vakje is bestemd om aan te geven of er nieuwe verzegelingen zijn aangebracht. Op het kantoor van bestemming zal dit echter niet het geval zijn. Hier vult u dus niets in.

5.

Vul hier eventuele opmerkingen of voorbehouden in en het boekingsnummer van het register IUD 20.

6.

Plaats hier uw metalen dienststempel, naamstempel en handtekening.

Naar boven

13.3 Voorbeeld ingevuld TIR carnet

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naar boven