Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

14.50.00 Douanevervoer - TIR

2 Goedkeuringseisen voor wegvoertuigen en containers

2.1 Algemeen

2.1.1 Goedkeuring voor voertuigen

Een TIR carnet hoort bij het voertuig waarin de goederen vervoerd worden. Dit voertuig moet eerst goedkeuring voor TIR-vervoer van de daartoe bevoegde autoriteit krijgen.
(artikel 3 TIR-Overeenkomst)
In Nederland is de Douane de bevoegde autoriteit. Daartoe zijn keuringskantoren aangewezen, de bevoegde keuringskantoren vindt u in bijlage 19.

Om goedkeuring van het vervoermiddel te verkrijgen moet de eigenaar of de vervoerder (of een vertegenwoordiger van een van beiden) voor elk wegvoertuig afzonderlijk een aanvraag voor goedkeuring indienen.
(bijlage 3, punt 8, TIR-Overeenkomst)

Een andere mogelijkheid is het indienen van een aanvraag tot goedkeuring aan de hand van een prototype, wanneer wegvoertuigen worden vervaardigd in serie.
(bijlage 3, punt 9 e.v., TIR-Overeenkomst)

Naar boven

2.1.2 Goedkeuring voor containers

Een TIR carnet hoort bij de container waarin de goederen vervoerd worden. Deze container moet eerst goedkeuring voor TIR-vervoer van de Douane krijgen. Daarvoor moet de eigenaar of de vervoerder (of een vertegenwoordiger van een van beiden) voor elke (soort) container een aanvraag voor goedkeuring indienen. Dit kan op twee manieren gebeuren:

 • goedkeuring voor een aantal reeds bestaande containers van hetzelfde type dan wel voor individuele containers;

 • het indienen van een aanvraag tot goedkeuring aan de hand van een prototype.

(bijlage 7, tweede deel, punt 1, TIR-Overeenkomst)

Naar boven

2.1.3 Kosten verbonden aan keuring van voertuigen en containers

Er worden geen kosten geheven voor het uitvoeren van de keuringen, ook als deze niet plaats vinden op het keuringskantoor. Het keuren van voertuigen is een opgedragen werkzaamheid dat behoort tot het werkproces van de keuringsambtenaar.

Naar boven

2.2 Procedures en ambtelijke werkzaamheden

In deze paragraaf is te lezen welke procedures bij de goedkeuring van wegvoertuigen en containers aan de orde komen. Deze paragraaf valt uiteen in procedures en ambtelijke werkzaamheden voor respectievelijk wegvoertuigen (paragraaf 2.2.1 tot en met 2.2.4) en containers (paragraaf 2.2.5 tot en met 2.2.7).

Naar boven

2.2.1 Procedure aanvraag afzonderlijke goedkeuring wegvoertuigen

De aanvraag van een certificaat voor goedkeuring van een wegvoertuig moet met het formulier IUD 26 gebeuren. Het aanvraagformulier is te downloaden vanaf www.douane.nl. De goedkeuring kan alleen plaatsvinden op keuringskantoren (zie paragraaf 2.1.1) die daarvoor zijn aangewezen.

Een overzicht van deze keuringskantoren is opgenomen in bijlage 19.

De keuring van wegvoertuigen gebeurt op grond van de technische voorwaarden en bepalingen, opgenomen in bijlage 2 TIR-Overeenkomst.

Uitgangspunt bij deze keuringen dient te zijn dat de laadruimten van de wegvoertuigen zodanig zijn ingericht dat:

 • geen goederen aan het verzegelde gedeelte van het wegvoertuig kunnen worden onttrokken of erin gebracht, zonder dat daarbij zichtbare sporen van braak achterblijven of zonder dat de douaneverzegeling wordt verbroken;

 • op eenvoudige en doeltreffende wijze een douaneverzegeling kan worden aangebracht;

 • de voertuigen geen geheime bergplaats hebben waarin goederen kunnen worden verborgen;

 • de Douane alle ruimten die goederen kunnen bevatten gemakkelijk kan visiteren.

(bijlage 2, artikel 1 TIR-Overeenkomst)

Let op!

Door het TIR focal point is goedgekeurd dat:

 1. Bevestiging door middel van zg. stansnieten, zoals deze door de firma Krone wordt toegepast, een bevestigingsmethode is die voldoet aan de technische voorwaarden zoals door de TIR-Overeenkomst vereist.

 2. Schuifdaken van de firma Edscha type: CS-lite 2980.9000 voldoen aan de technische voorwaarden zoals de door de TIR-Overeenkomst vereist. De schuifdaken bewegen zich in een profiel door middel van zgn. rollerwagens welke zijn voorzien van een zekerheidssluiting.

 3. Ten aanzien van koelwagens van het merk Schmitz geldt het volgende:

  Het gebruik van originele deurhandels (voorzien van het Schmitz beeldmerk zijnde een olifantje) die aan de binnenzijde van de deurhandel worden bevestigd, aan de achterdeur van de koelwagens van het merk Schmitz, door middel van het met luchtdruk indraaien van inbusbouten en waarvan de linkerachterdeur rondom is voorzien van de door Schmitz geleverde rubberenrand die op het raakvak met de rechterachterdeur een conisch verloop heeft, vormt tesamen een waarborg die er voor zorgt dat zonder sporen van braak - bij het toepassen van de normale verzegeling op de rechterachterdeur - de linkerachterdeur niet kan worden geopend. Om die reden behoeft aflassen van één of meerdere inbusbouten van de deurhandels niet plaats te vinden.

Zowel bij keuring als herkeuring zal de keuringsambtenaar zich moeten overtuigen dat er steeds sprake is van het gebruik van originele onderdelen, ook indien er reparaties zijn verricht.

Wordt een van genoemde methoden toegepast door andere firma's dan zal, in overleg met het TIR focal point, moeten worden bepaald of de bevestigingsmethode ook voldoende is.

Indien voor een doeltreffende douaneverzegeling meerdere zegels op het voertuig aangebracht moeten worden dan dient in vak 5 van het certificaat van goedkeuring melding gemaakt te worden van het aantal zegels (in cijfers en letters). Een foto of schets waarop duidelijk de plaatsen van de zegels te zien zijn moet bij het certificaat van goedkeuring worden gevoegd. In andere gevallen kan de Douane bij het certificaat van goedkeuring foto’s voegen.

Eisen waaraan de foto's moeten voldoen:

 • op één foto's moet zowel de voorkant als één van de zijkanten van het voertuig duidelijk te zien zijn;

 • op één foto moeten duidelijk de (belangrijkste) sluitinrichtingen te zien zijn;

 • de foto's moeten zodanig worden genomen dat de sluitinrichtingen duidelijk zijn weergegeven (één foto van elk slot dat wordt verzegeld);

 • het kenteken van het wegvoertuig moet duidelijk leesbaar zijn;

 • foto's van aanhangwagens en opleggers moeten met kentekening genomen worden.
  (bijlage 3, punt 2, TIR-Overeenkomst)

 • het formaat van de foto’s moet zijn 10 x 15 cm (digitale foto’s afgedrukt op fotopapier mag ook indien deze het formaat 10 x 15 cm hebben)

Nu volgen een aantal ambtelijke werkzaamheden voor de douane-ambtenaar die het wegvoertuig moet keuren:

 1. Vul het certificaat van goedkeuring (formulier IUD 80) in met behulp van de beschikbare applicatie: TIR-versluiting. (bijlage 4, TIR-Overeenkomst). Indien geen gebruik wordt gemaakt van de applicatie vul dan het certificaat handmatig invullen in duidelijk leesbaar schrift in.

 2. Vermeld het kenteken op het certificaat van goedkeuring van aanhangwagens of opleggers

 3. Hecht eventuele foto’s of schetsen aan bladzijde 4 van het af te geven certificaat. Foto’s of schetsen zijn verplicht in het geval van meerdere zegels, vul het aantal zegels (in cijfers en letters) dan in vak 5 van het certificaat.

 4. Waarmerk de foto’s of schetsen, door er een afdruk van het metalen dienststempel op te zetten. De stempel moet gedeeltelijk op de foto of schets, en gedeeltelijk op het certificaat te zien zijn.
  (bijlage 3, punt 2, TIR-Overeenkomst)

 5. Registreer het afgegeven certificaat indien geen gebruik wordt gemaakt van de applicatie , TIR-versluiting.

 6. Print het certificaat van goedkeuring uit.

 7. Bewaar gedurende de hele geldigheidsduur, een afschrift van ieder certificaat met de aanvragen die daarbij horen. De certificaten zijn geldig voor een tijdvak van twee jaar na de dag van afgifte.
  (bijlage 3, punt 4, TIR-Overeenkomst)

Zie voor verlenging van de geldigheidsduur van een certificaat van goedkeuring paragraaf 2.2.4.

Als een wegvoertuig niet kan worden goedgekeurd dan worden de gegevens ingevoerd in onderdeel Melding van de applicatie TIR-versluiting. Alle keuringskantoren kunnen in de applicatie de afgekeurde wegvoertuigen zien, hiermee wordt voorkomen dat er wordt geshopt tussen de keuringskantoren.

Wijziging eigenaar

Het kan voorkomen dat een goedgekeurd voertuig wordt verkocht. Dit kan betekenen dat in vak 8 van het goedkeuringscertificaat een andere naam staat vermeld dan die van de eigenaar. Daardoor kan het ook zijn dat op het wegvoertuig een andere naam voorkomt, dan die vermeld is op de bijgevoegde foto's en dergelijke.
In beide gevallen kunt u het certificaat accepteren. De goedkeuring heeft betrekking op het voertuig, niet op de eigenaar.

Aanwezigheid certificaat van goedkeuring

Het certificaat van goedkeuring moet bij cq. in het voertuig aanwezig zijn en moet door de gebruiker van het voertuig onmiddellijk getoond kunnen worden. Het certificaat moet in origineel aanwezig zijn, een fotokopie mag u niet accepteren.
(bijlage 3, punt 3, TIR-Overeenkomst)

Naar boven

2.2.2 Procedure keuring van wegvoertuigen op prototype

Wanneer de wegvoertuigen worden vervaardigd in serie volgens eenzelfde prototype kan de fabrikant goedkeuring van het prototype aanvragen.
(bijlage 3, punt 9, TIR-Overeenkomst)

Dit doet hij bij de douane-autoriteit van het land waar de voertuigen worden vervaardigd. Voor Nederland zijn dat de keuringskantoren die in paragraaf 2.2.1 van dit hoofdstuk zijn genoemd. In zijn aanvraag moet de fabrikant voor het type wegvoertuig waarvoor hij de goedkeuring aanvraagt, de identificatienummers of -letters vermelden die hij dit type geeft.
(bijlage 3, punt 10, TIR-Overeenkomst)

Deze aanvraag moet vergezeld gaan van tekeningen en een uitvoerige ontwerp-beschrijving van het goed te keuren type wegvoertuig.
(bijlage 3, punt 11, TIR-Overeenkomst)

Verklaring fabrikant

De fabrikant moet schriftelijk de volgende zaken verklaren:

 1. hij zal de voertuigen van het betrokken type aanbieden voor onderzoek door de douane;

 2. hij zal de douane toestaan tijdens de vervaardiging van de serie van het betrokken type, exemplaren te onderzoeken;

 3. hij zal de Douane inlichten over iedere wijziging in de tekeningen of in de ontwerp-beschrijving, voordat hij deze aanbrengt;

 4. hij zal op een zichtbare plaats op de wegvoertuigen de identificatienummers of -letters van het prototype aanbrengen. Ook brengt hij het serie-volgnummer van ieder voertuig van het betreffende type (fabrieksnummer) op een duidelijk zichtbare plaats aan;

 5. hij zal een lijst bijhouden van voertuigen die zijn vervaardigd overeenkomstig het goedgekeurde prototype.
  (bijlage 3, punt 12, TIR-Overeenkomst)

De Douane geeft aan welke wijzigingen eventueel moeten worden aangebracht in het desbetreffende prototype zodat dit prototype kan worden goedgekeurd.
(bijlage 3, punt 13, TIR-Overeenkomst)

Ook hier wordt voor de goedkeuringsvoorwaarden verwezen naar bijlage 2 TIR-Overeenkomst.

Als het prototype door de Douane is goedgekeurd, wordt de fabrikant hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. Dit stuk moet genummerd en gedateerd worden.
(bijlage 3, punt 15, TIR-Overeenkomst)

Voor ieder wegvoertuig dat volgens de goedgekeurde specificaties is gebouwd, dient een afzonderlijk certificaat te worden afgegeven.
Het wegvoertuig wordt echter niet gekeurd, daarvoor is het prototype reeds goedgekeurd.
Dit certificaat kan worden afgegeven zonder dat het registratienummer of de naam van de gebruiker bekend is. Dit moet later door de gebruiker zelf, voor aanvang van het gebruik, worden ingevuld.
(bijlage 3, punten 16 en 17, TIR-Overeenkomst)

Wanneer een voertuig dat aan de hand van een prototype is goedgekeurd, wordt gebruikt in een ander land dat Partij is bij deze Overeenkomst, is in dat land geen nieuwe goedkeuringsprocedure vereist. In dat geval dient wel een kopie van het certificaat van goedkeuring voor het prototype te worden overgelegd. Als een kopie wordt overgelegd dan kan een certificaat van goedkeuring voor het voertuig worden afgegeven zonder dat de wagen gekeurd wordt, daarvoor is het prototype gekeurd.
(bijlage 3, punt 18, TIR-Overeenkomst)

Naar boven

2.2.3 Procedure tijdelijk certificaat van goedkeuring

Wegvoertuigen waarvoor de RDW een voorlopig kenteken heeft afgegeven, kunnen een tijdelijk certificaat van goedkeuring krijgen.

Een tijdelijk certificaat kan reeds worden afgegeven voordat het voorlopige kenteken bij de aanvrager bekend is. In dat geval moet goed het chasisnummer of een ander identificatienummer op het certificaat worden opgenomen. De aanvrager moet het nummer van het voorlopig kenteken, direkt na bekend worden daarvan, zelf op het tijdelijk certificaat invullen en het nummer ook doorgeven aan het keuringskantoor van afgifte.

Nu volgen enkele ambtelijke werkzaamheden voor de douane-ambtenaar:

 1. Vul het tijdelijke certificaat van goedkeuring (formulier IUD 80) in met behulp van de beschikbare applicatie: TIR-versluiting. Indien geen gebruik wordt gemaakt van de applicatie vul dan het certificaat handmatig in, in duidelijk leesbaar schrift.

 2. Geef een geldigheidsduur die niet langer is dan één maand na de datum van aanvraag.

 3. Registreer het afgegeven certificaat indien geen gebruik wordt gemaakt van de applicatie TIR-versluiting.

 4. Print het certificaat van goedkeuring uit.

 5. Schrijf hierop in rood het woord "TIJDELIJK".

 6. Bewaar een kopie van het tijdelijke certificaat van goedkeuring.

Voor een dergelijk certificaat is het niet nodig foto's in te leveren.

Een tijdelijk certificaat van goedkeuring kan ook gegeven worden aan voertuigen die niet bestemd zijn om in Nederland geregistreerd te worden. Het betreft dan voertuigen bestemd voor export. Indien dit voertuig voldoet aan de voorwaarden vastgesteld in de TIR-Overeenkomst dan bestaat de mogelijkheid voor dit voertuig een tijdelijk certificaat van goedkeuring af te geven zodat het voertuig geladen naar het land van toekomstige registratie kan vertrekken.

 1. Vul het tijdelijk certificaat van goedkeuring (formulier IUD 80) in (bijlage 4 TIR-Overeenkomst).

 2. Geef een geldigheidsduur die niet langer is dan één maand na de datum van aanvraag.

Inname tijdelijk certificaat

Na afloop van de geldigheidsduur moet het tijdelijk certificaat weer worden ingenomen door de Douane in het land waar de aanvrager is gevestigd . De aanvrager kan het dan laten vervangen door een definitief certificaat, met een geldigheid van twee jaar. De Douane kan de aanvrager verplichten hiervoor foto’s in te leveren, waarop het definitieve kenteken duidelijk zichtbaar is.

De douaneambtenaar doet het volgende:

 1. Voeg het ingenomen tijdelijke certificaat, samen met een kopie van het definitieve certificaat, bij de aanvraag en het afschrift van het tijdelijke certificaat.

 2. Bewaar deze gegevens in het registratiesysteem voor afgegeven goedkeuringscertificaten.

De tijdelijke goedkeuringscertificaten afgegeven voor export van voertuigen worden niet ingenomen.

Naar boven

2.2.4 Procedure verlenging certificaat van goedkeuring voor wegvoertuigen

Voor afgifte of verlenging van het certificaat moet een voertuig worden aangeboden voor herkeuring. Wegvoertuigen moeten om de twee jaar een herkeuring ondergaan. Dat moet gebeuren bij de bevoegde autoriteiten van het land waar het voertuig geregistreerd staat. Als het voertuig niet geregistreerd is, moet de herkeuring plaatsvinden bij de douane-autoriteiten van het land waar de eigenaar of gebruiker gevestigd is. Zie voor de bevoegde keuringskantoren in Nederland paragraaf bijlage 19.
(bijlage 3, punt 4, TIR-Overeenkomst)
Een herkeuring is ook vereist indien de wezenlijke kenmerken van een voertuig veranderen.
(bijlage 3, punt 6, TIR-Overeenkomst)

Verlenging van de goedkeuring is mogelijk door verlenging van de geldigheidsduur van het certificaat. Dat houdt in dat de verlenging moet gebeuren binnen de geldigheidsduur van het certificaat. Als de geldigheidsduur is verlopen, kan de goedkeuring dus niet verlengd worden. In dat geval moet een nieuw certificaat van goedkeuring worden aangevraagd volgens de procedure beschreven in paragraaf 2.2.1. Voor verlenging dient het voertuig wel ter herkeuring te worden aangeboden bij een bevoegd keuringskantoor.

Naar boven

2.2.5 Procedure aanvraag tot afzonderlijke goedkeuring containers

De aanvraag van een certificaat voor goedkeuring van een container moet met een formulier IUD 25 gebeuren. Dit formulier is te downloaden via www.douane.nl. De (goed)keuring kan alleen plaatsvinden op keuringskantoren die daarvoor zijn aangewezen. Voor een overzicht van deze keuringskantoren zie bijlage 19.

De keuring van containers gebeurt op grond van de technische voorwaarden en bepalingen, die zijn opgenomen in bijlage 7, eerste deel, TIR-Overeenkomst.

Uitgangspunt bij deze keuringen dient te zijn dat uitsluitend die containers worden goedgekeurd die zodanig zijn gebouwd en ingericht dat:

 • geen goederen aan het verzegelde gedeelte van de container kunnen worden onttrokken of erin gebracht, zonder dat daarbij zichtbare sporen van braak achterblijven of zonder dat de douaneverzegeling wordt verbroken;

 • op eenvoudige en doeltreffende wijze een douaneverzegeling kan worden aangebracht;

 • de containers geen geheime bergplaats hebben waarin goederen kunnen worden verborgen;

 • de Douane alle ruimten die goederen kunnen bevatten gemakkelijk kan visiteren.

(punt 1, bijlage 7, TIR-Overeenkomst)

Nu volgen een aantal ambtelijke werkzaamheden voor de douane-ambtenaar die een aanvraag tot goedkeuring van een container moet keuren:

 1. Vul het certificaat van goedkeuring containers (formulier IUD 76) in met behulp van de beschikbare applicatie TIR-versluiting. Indien geen gebruik wordt gemaakt van de applicatie vul dan het certificaat handmatig in, in duidelijk leesbaar schrift.

 2. Registreer het afgegeven certificaat, indien geen gebruik wordt gemaakt van de applicatie , TIR-sluiting.

 3. Print het certificaat van goedkeuring uit.

 4. Bewaar gedurende de hele geldigheidsduur, een afschrift van ieder certificaat met de aanvragen die daarbij horen. De certificaten zijn, zolang de containers aan de specificaties blijven voldoen, onbeperkt geldig.

Aanwezigheid certificaat van goedkeuring

Indien een container is goedgekeurd volgens de technische voorwaarden als genoemd in bijlage 7, eerste deel, TIR-Overeenkomst), zal de aanvrager een goedkeuringscertificaat ontvangen. Vervolgens zal de aanvrager als gevolg van de goedkeuring een goedkeuringsplaat op de container bevestigen. De goedkeuringsplaat dient in dit geval als certificaat van goedkeuring. In bepaalde gevallen kunnen de gegevens van de goedkeuringsplaat worden vergeleken met die op het goedkeuringscertificaat, door middel van het opvragen van de gegevens op het certificaat, bijvoorbeeld als er twijfels bestaan omtrent vermelding van de juiste gegevens op de goedkeuringsplaat. Van deze mogelijkheid moet slechts in uitzonderingsgevallen gebruik worden gemaakt.

Goedkeuringsplaat

Na goedkeuring van een (type) container moet de aanvrager een goedkeuringsplaat aanbrengen op de container(s). Dat moet gebeuren voordat onder geleide van een TIR carnet kan worden vervoerd.
(bijlage 7, tweede deel, punt 3, TIR-Overeenkomst)

Bij goedkeuring per prototype moet eveneens aan de container die volgens dit prototype is gemaakt, een goedkeuringsplaat worden aangebracht. Een voorbeeld is opgenomen in bijlage 7, tweede deel, aanhangsel 1, TIR-Overeenkomst.

De goedkeuringsplaat moet blijvend bevestigd worden, op een duidelijk zichtbare plaats.
(bijlage 7, tweede deel, punt 4, TIR-Overeenkomst)

De goedkeuringsplaat, is een metalen plaat van ten minste 20 cm bij 10 cm. De tekens op de plaat moeten blijvend leesbaar zijn, bijvoorbeeld doordat ze gegraveerd zijn of in reliëf aangebracht. Het volgende moet op een goedkeuringsplaat te lezen zijn:

 • de tekst: "goedgekeurd voor vervoer onder douaneverzegeling" De tekst moet in ieder geval in het Frans "agree pour le transport sous scellement douanier"of Engels "approved for transport under customs seal" vermeld staan;

 • de naam van het land waar de container is goedgekeurd, voluit of met de nationaliteitsletters van het land;

 • het nummer van het certificaat van goedkeuring (cijfers, letters, et cetera);

 • het door de fabrikant gegeven volgnummer van de container (fabrieksnummer)

 • het jaar van goedkeuring.

 • identificatienummers of -letters van het type (uitsluitend in geval van goedkeuring per prototype).

Voorbeeld:
In Nederland is op een goedkeuringsplaat het volgende te lezen:
NL42/26/92

Deze combinatie betekent:

 • NL: Nederland

 • 42: keuringskantoor Eindhoven

 • 26: nummer certificaat

 • 92: jaar van goedkeuring

(bijlage 7, tweede deel, punt 5, TIR-Overeenkomst)

Een goedkeuringsplaat voor een container is voor onbepaalde tijd geldig. Uitsluitend als de essentiële kenmerken van de container wijzigen moet de container opnieuw gekeurd worden.

Naar boven

2.2.6 Procedure keuring van containers op prototype

Wanneer de containers worden vervaardigd in serie volgens een zelfde prototype, kan de fabrikant goedkeuring van het prototype aanvragen. Dit doet hij bij de douane-autoriteit van het land waar de containers worden vervaardigd.
(bijlage 7, tweede deel, punt 8, TIR-Overeenkomst)

Voor de in Nederland aangewezen keuringskantoren wordt verwezen naar bijlage 19. In zijn aanvraag moet de fabrikant voor het type container waarvoor hij de goedkeuring aanvraagt, de identificatienummers of -letters vermelden die hij dit type geeft.
(bijlage 7, tweede deel, punt 9, TIR-Overeenkomst)

Deze aanvraag moet vergezeld gaan van tekeningen en een uitvoerige ontwerp-beschrijving van het goed te keuren type container.
(bijlage 7, tweede deel, punt 10, TIR-Overeenkomst)

Verklaring fabrikant

De fabrikant moet schriftelijk de volgende zaken verklaren:

 1. hij zal de containers van het betrokken type aanbieden voor onderzoek door de douane;

 2. hij zal de Douane toestaan tijdens de vervaardiging van de serie van het betrokken type, exemplaren te onderzoeken;

 3. hij zal de Douane inlichten over iedere wijziging in de tekeningen of in de ontwerp-beschrijving, voordat hij deze aanbrengt;

 4. hij zal op een zichtbare plaats op de containers de identificatienummers of -letters van het prototype aanbrengen. Ook brengt hij het serievolgnummer van iedere container van het desbetreffende type (fabrieksnummer) op een duidelijk zichtbare plaats aan;

 5. hij zal een lijst bijhouden van containers die zijn vervaardigd overeenkomstig het goedgekeurde prototype.

(bijlage 7, tweede deel, punt 11, TIR-Overeenkomst)

De Douane geeft aan welke wijzigingen eventueel moeten worden aangebracht in het betreffende prototype zodat dit prototype kan worden goedgekeurd.
(bijlage 7, tweede deel, punt 12, TIR-Overeenkomst)

Ook hier wordt voor de goedkeuringsvoorwaarden verwezen naar bijlage 7, eerste deel, TIR-Overeenkomst.

Als de Douane het prototype heeft goedgekeurd, wordt er één certificaat van goedkeuring afgegeven zoals opgenomen in bijlage 7, tweede deel, aanhangsel 2, model 2, TIR-Overeenkomst.
(bijlage 7, tweede deel, punt 14, TIR-Overeenkomst)

Dit certificaat geeft de fabrikant het recht om op iedere container van deze serie een goedkeuringsplaat aan te brengen.

Naar boven

2.2.7 Procedure keuring van containers voor vervoer per spoor

Voor containers gebeurt de keuring aan de hand van de bepalingen en voorwaarden die in paragraaf 2.2.5 beschreven staan.

Dit zijn containers die:

 1. uitsluitend gebruikt worden voor vervoer van goederen per spoor, en

 2. niet staan ingeschreven bij (of eigendom zijn van) de NS of een andere spoorwegmaatschappij,

In de certificaten van goedkeuring moet komen te staan dat de containers alleen voor vervoer van goederen per spoor mogen dienen.

Naar boven

2.3 Nadere bepalingen: afwijzende beslissing

Als het wegvoertuig of de container niet voldoet aan de eisen die vermeld staan in paragraaf 2.2.1 respectievelijk 2.2.5, moet dit zo snel mogelijk aan de aanvrager worden meegedeeld. Als een wegvoertuig of container niet voldoet aan de eisen die vermeld staan in paragraaf 2.2.1 respectievelijk 2.2.5, wijst u het verzoek af. Als u voornemens bent het verzoek af te wijzen en hierover geen overeenstemming met de aanvrager heeft, neemt u contact op met het TIR focal point.

Het is mogelijk dat de constructie van een voertuig of container zou kunnen worden goedgekeurd, maar er toch een afwijzende beslissing moet vallen. Dat kan als de technische eisen, zoals die zijn opgesteld, niet voorzien in het betreffende geval. Neem in dat geval contact op met het TIR focal point.

Enkele ambtelijke werkzaamheden voor die gevallen voor de douane-ambtenaar zijn:

 1. Meldt de afwijzende beslissing (waarover geen overeenstemming met aanvrager bestaat of de tecnische eisen niet voorzien in het betreffende geval) bij het TIR focal point. (adresgegevens zie onder 1.5). Dit met het oog op eventueel noodzakelijk internationaal overleg.

 2. Stuur voldoende technische gegevens mee, samen met een motivatie voor de afwijzing.

 3. Informeer de overige keuringskantoren in Nederland die bevoegd zijn voor de uitgifte van certificaten, schriftelijk over een afwijzende beslissing. Geef hierbij de naam en het adres van de aanvrager op, en ook de reden voor de afwijzing.

Naar boven