Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

14.50.00 Douanevervoer - TIR

8 Vereenvoudigde procedure

8.1 Algemeen

Goederen welke worden vervoerd onder de TIR-regeling kunnen rechtstreeks bij een vergunninghouder toegelaten geadresseerde voor onder de TIR-regeling vervoerde goederen worden afgeleverd.
(artikel 454bis TVo. CDW)

Om rechtstreekse aflevering mogelijk te maken moet de ontvanger van de goederen de beschikking hebben over een vergunning toegelaten geadresseerde voor onder de TIR-regeling vervoerde goederen.

In de tekst die volgt zal de volledige benaming van de vergunning toegelaten geadresseerde voor onder de TIR-regeling vervoerde goederen zoveel als mogelijk worden ingekort tot vergunning toegelaten geadresseerde TIR.

Let op!

De vereenvoudigingmaatregelingen die voortvloeien uit de vergunning toegelaten geadresseerde (zie onderdeel 14.45.00 van dit Handboek) zijn niet van toepassing op het vervoer van goederen onder de TIR-regeling.

Naar boven

8.2 Doelgroep

8.2.1 Voor wie is de regeling bedoeld

Goederen bestemd voor een toegelaten geadresseerde TIR mogen rechtstreeks naar een van de in de vergunning toegelaten geadresseerde TIR aangewezen locaties worden vervoerd.

De vergunning toegelaten geadresseerde TIR is vooral van belang voor:

 1. vergunninghouders die op grond van domiciliëringsprocedure de formaliteiten voor het brengen in het vrije verkeer vanaf hun eigen bedrijfsruimte mogen vervullen;

 2. houders van een vergunning douane-entrepot type C, D of E voor zover het entrepot een eigen bedrijfsruimte is;

 3. douane-expediteurs die de formaliteiten bij het aanbrengen willen vereenvoudigen, door goederen in ontvangst te nemen in zijn bedrijfsruimte of op andere aangewezen plaatsen.
  (artikel 454 bis, lid 1, TVo.CDW)

Naar boven

8.2.2 Meerdere locaties

Houders van de vergunning toegelaten geadresseerde TIR mogen meerdere locaties in hun vergunning laten opnemen als aangewezen locaties voor het vervullen van de formaliteiten als de aanvrager voldoende heeft aangetoond op welke wijze hij zijn verplichtingen, voortvloeiend uit de wettelijke bepalingen en de vergunning, per aan te wijzen locatie gaat nakomen.

De vergunning toegelaten geadresseerde TIR is slechts van toepassing op goederen die als laatste plaats van lossing een in de vergunning vermelde ruimte hebben. Het opnemen van meerdere locaties betekent niet dat de goederen die staan vermeld op het TIR carnet ook op meerdere locaties gelost mogen worden met gebruikmaking van de vergunning toegelaten geadresseerde TIR.

Voorbeeld

In de vergunning van een toegelaten geadresseerde TIR staan als locaties opgenomen zijn eigen bedrijfsruimten in Groningen en Leeuwarden. De vergunninghouder ontvangt goederen die onder de TIR-regeling zijn vervoerd. Op TIR carnet staan zowel zijn bedrijfsruimte in Groningen als in Leeuwarden als plaats van lossing. Voor de eerste lossing in Groningen is het de toegelaten geadresseerde niet toegestaan de vergunning te gebruiken omdat Groningen niet de laatste plaats van lossing is. Deze goederen moeten bij de Douane worden aangeboden. Voor de tweede en tevens laatste lossing in Leeuwarden kan de toegelaten geadresseerde TIR wel gebruik maken van zijn vergunning.

Dezelfde vergunninghouder ontvangt een zending vervoerd onder de TIR-regeling waarvan alle goederen bestemd zijn voor zijn bedrijfsruimte in Groningen. De locatie in Groningen staat opgenomen in zijn vergunning en is nu de laatste plaats van lossing, en dus kan de vergunninghouder gebruik maken van zijn vergunning toegelaten geadresseerde TIR.

Naar boven

8.3 De regeling toegelaten geadresseerde voor onder de TIR-regeling vervoerde goederen

De vereenvoudiging van de formaliteiten bij aankomst voor de vergunninghouder toegelaten geadresseerde TIR zijn:

 • zelf goederen in ontvangst nemen op één van de in de vergunning opgenomen aangewezen locaties, zonder tussenkomst van de Douane;

 • zelf na toestemming van de Douane de verzegeling verwijderen.

De vereenvoudigingen hebben géén betrekking op de zuiveringsprocedure. De houder van een vergunning toegelaten geadresseerde TIR kan alleen het douanevervoer beëindigen. De datum van beëindiging van dit douanevervoer is de datum van inschrijving in de administratie van de vergunninghouder of ingeval van onregelmatigheden de dag van verzending van het bericht "controleresultaten".
(artikel 454ter TVo. CDW)

Let op!

Het afstempelen van het TIR carnet en de vervolghandelingen ter aanzuivering van de TIR-regeling moeten worden uitgevoerd door het douanekantoor van bestemming. Zij handelen hierbij overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 5.2.1 en volgende van dit onderdeel. De vergunninghouder toegelaten geadresseerde TIR onthoudt zich van het stellen van aantekeningen op het TIR carnet. De vergunninghouder biedt het TIR carnet onverwijld, na de inschrijving in zijn administratie, aan bij het in de vergunning opgenomen bevoegde douanekantoor van bestemming. Na afstempeling van het TIR carnet en het vervullen van administratieve handelingen door de Douane, zal de Douane het TIR carnet teruggeven aan de vergunninghouder. De Douane merkt de vergunninghouder aan als vertegenwoordiger van de houder van het TIR carnet.

Naar boven

8.4 Aanvragen vergunning

8.4.1 Inleiding

De belanghebbende kan een vergunning toegelaten geadresseerde TIR aanvragen bij de inspecteur van het ambtsgebied (douanekantoor) waar de belanghebbende is gevestigd.
(artikel 375 TVo. CDW)

Het aanvragen van de vergunning TG TIR wordt gedaan op een aanvraagformulier dat is op de internetsite van de Douane. Wanneer een klant contact opneemt met een vergunningverlenend team, wordt hij voor het aanvraagformulier verwezen naar de internetsite van de Douane, www.douane.nl.

De vergunningaanvraag moet door belanghebbende zijn gedateerd en ondertekend.
(artikel 374 TVo. CDW)

Naar boven

8.4.2 Het bevoegde douanekantoor

Het ingevulde aanvraagformulier voor de vergunning toegelaten geadresseerde TIR wordt ingediend bij het douanekantoor waar de hoofdadministratie van de aanvrager is gevestigd.
De aanvraag wordt o.a. beoordeeld op volledigheid en juistheid. Bij twijfel omtrent de juistheid en/of volledigheid wordt contact opgenomen met de aanvrager.

Naar boven

8.4.3 Meerdere locaties

Het kan zijn dat een aanvrager beschikt over meerdere eigen bedrijfslocaties verspreidt over Nederland en elke locatie wil opnemen in de vergunning toegelaten geadresseerde TIR. Hiertegen bestaat géén bezwaar. De aanvrager moet zich echter bewust zijn van het feit dat de vergunning toegelaten geadresseerde TIR alleen gebruikt op de laatste plaats van lossing.
Dit betekent dat gedeeltelijke lossing van de goederen op een locatie die in de vergunning is opgenomen niet mogelijk is.
Als er sprake is van meerdere loslocaties dan zal de normale procedure van aanbrengen en document(en) overhandigen op het douanekantoor van bestemming moeten worden nageleefd en alléén op de laatste plaats van lossing kan gebruik worden gemaakt van de vereenvoudigde procedure.

Naar boven

8.5 Voorwaarden verlenen vergunning

8.5.1 Algemene voorwaarden

Voor het verkrijgen van de vergunning toegelaten geadresseerde TIR moet de belanghebbende aan een aantal algemene eisen voldoen. Deze eisen zijn:

 • de vergunninghouder toegelaten geadresseerde TIR moet in de Gemeenschap zijn gevestigd;

 • geregeld goederen ontvangen die onder de TIR-regeling zijn geplaatst, of van wie het de douaneautoriteiten bekend is dat zij de uit deze regeling voortvloeiende verplichting kunnen nakomen;

 • geen ernstige of herhaalde inbreuken op de Douanewetgeving of Belastingwetgeving hebben gepleegd;

 • een administratie voeren aan de hand waarvan de douaneautoriteiten een doeltreffende controle kunnen verrichten;

 • gebruikmaken van Transit om met het douanekantoor van bestemming te communiceren.

Daarnaast moeten de douaneautoriteiten het gebruik van de regeling kunnen controleren zonder dat zij daarvoor administratieve maatregelen moeten treffen die niet in verhouding staan tot de behoeften van de betrokkenen. Er is hier sprake van een kosten baten analyse, wat kost het de douane om een dergelijke controle uit te voeren en staat dat in verhouding met de behoeften van de belanghebbende?

Voorbeeld

Een belanghebbende vraagt een vergunning toegelaten geadresseerde TIR aan. De belanghebbende verwacht maar één TIR zending per maand te ontvangen. Wegen in dit geval de voordelen van de belanghebbende (dat de belanghebbende die ene zending per maand zelf mag beëindigen) dan op tegen de kosten die de Douane moet maken voor het afgeven en controleren van de vergunning (zoals beoordelen aanvraag, afgifte vergunning, registratie in KIS, periodiek administratief controleren, etc)?

Naar boven

8.5.2 Aanwijzen locaties

Aangewezen locaties

In de aanvraag mag de aanvrager alleen die locaties opnemen die door de aanvrager zelf in gebruik zijn of locaties waar de goederen in opdracht van derden worden gelost en de aanvrager zijn wettelijke- en vergunningsverplichtingen kan nakomen.

Gelet op de werkzaamheden die de ambtenaren daar verrichten, moeten de locaties voldoen aan de volgende eisen:

 • er zijn voldoende voorzieningen aanwezig om een adequate douanecontrole te kunnen uitoefenen (bijvoorbeeld aanwezigheid van laad- en lospersoneel, weeginstallatie en een heftruck). Dit betekent dat parkeerterreinen en dergelijke veelal niet in aanmerking zullen komen voor goedkeuring als TG-locatie;

 • de ambtenaren en de personen die hen begeleiden moeten er veilig en onder aanvaardbare omstandigheden, conform de regels van de Arbeidsomstandighedenwet, hun werkzaamheden verrichten;

 • de vergunninghouder is beschikkingsbevoegd over de locatie. Beschikkingsbevoegd houdt in dat de vergunninghouder een vervoermiddel met lading kan aanbrengen en over de goederen kan beschikken, dus voor controle aan de Douane kan aanbieden.

Bij het verlenen van de vergunning wordt getoetst of de daarin op te nemen locatie(s) voldoet aan de eisen. Dit geldt ook wanneer na afgifte van de vergunning wordt verzocht om uitbreiding van één of meer locaties.

Bevoegd douanekantoor voor de aangewezen locatie

Als er sprake is van meerdere locaties, waarvoor andere douanekantoren bevoegd zijn, overlegt de inspecteur met die douanekantoren voordat hij de vergunning verleent. Dit overleg is nodig om te komen tot de juiste individuele voorwaarden die in de vergunning worden opgenomen en om te bepalen welk douanekantoor bevoegd is voor welke locatie.

Uitgangspunt bij de koppeling tussen locatie en douanekantoor van bestemming is dat het douanekantoor competent is dat geografisch bevoegd is over de aangewezen locatie en waar de opvolgende aangifte wordt gedaan. Als regel voor het toewijzen van locaties aan douanekantoren en vervangende douanekantoren hanteert u de lijst van postcodes bij het douanekantoor van bestemmingen die staan vermeld in de Douane Kantorenlijst <http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/kantorenlijst_douane> Douane

In de vergunning wordt voor elke locatie afzonderlijk het bevoegde douanekantoor van bestemming opgenomen alsmede de openingstijden van dat douanekantoor van bestemming. Indien dit douanekantoor van bestemming beperkte openingstijden heeft, bijvoorbeeld maandag tot en met vrijdag alleen van 09.00 tot 17.00 uur, dan wordt ook een vervangend douanekantoor van bestemming aangewezen met een 24 uur openstelling.

Naar boven

8.6 Administratieve eisen bij vergunning toegelaten geadresseerde voor onder de TIR-regeling vervoerde goederen

De administratie van de vergunninghouder moet zodanig zijn ingericht dat verband kan worden gelegd tussen de aangiften, de goederenbeweging, de opvolgende douanebestemming/-regeling en de voorraadadministratie.

Per zending goederen wordt een dossier gemaakt. Dit dossier dient minimaal de volgende gegevens te bevatten:

 • originele faxmelding/emailbericht aankomst 1);

 • originele melding aan de Douane van bevonden onregelmatigheden 1);

 • ontvangen bericht(en) van de Douane naar aanleiding van de meldingen door vergunninghouder 1);

 • een kopie van het Begeleidingsdocument vervoer/veiligheid dat gehecht is aan het evenblad van het TIR carnet;

 • duidelijk leesbare kopie van het even blad van het TIR carnet alsmede van de voorzijde van de kaft van het TIR carnet;

 • kopie van de vrachtbrief;

 • kopie van de aangifte voor de opvolgende douaneregeling of - verwijzing naar het opslagdossier indien het opslag in entrepot betreft;

 • de gegevens van de degene die de aangifte voor de opvolgende douaneregeling heeft gedaan voor zover dit een ander is dan de vergunninghouder;

 • registratie van de data en tijd waarop de vergunninghouder de gegevens administratief heeft verwerkt;

 • de opdracht tot het in ontvangst nemen van de aangifte en goederen;

 • een kopie van het op verzoek van de houder van het TIR carnet afgegeven ontvangstbewijs.

De dossiers moeten op overzichtelijke wijze toegankelijk zijn voor controle door de bevoegde douaneautoriteiten.

Naar boven

8.7 Bepalingen in de vergunning

8.7.1 Inleiding

De vergunning toegelaten geadresseerde TIR is een standaardvergunning. Het model is opgenomen in het modellenboek Douane onderdeel vervoer.
Het model bevat invulvelden, waarin een aantal variabele gegevens moet worden vermeld. Daarnaast staan in het model alle voorwaarden en bepalingen die gelden voor de vergunninghouder.

Naar boven

8.7.2 De vrijgave van de goederen

Als de gegevensset TIR carnet is opgenomen in Transit en het begeleidingsdocument vervoer/veiligheid is aan het evenblad van het TIR carnet gehecht, dan gelden de termijnen voor vrijgave van Transit. In het geval van de noodprocedure geldt de regeling Noodprocedure NCTS Toegelaten Geadresseerde voor onder de TIR-regeling vervoerde goederen zoals gepubliceerd op internet www.douane.nl/zakelijk/vervoer.

Naar boven

8.7.3 Vermelden van kantoor en locatie gegevens in de vergunning

In de vergunning worden onder de kop "locatie / locaties" de aangewezen locaties vermeld. Deze worden vermeld door de postcode en huisnummer, gevolgd door straat- en plaatsnaam. De aangewezen locaties worden in KIS als volgt aangeduid:

postcodecijfers <spatie>postcodeletters<spatie>huisnummer
voorbeeld: 1234 AB 56

Bij elk aangewezen locatie(s) wordt in de vergunning vermeld het nummer van het douanekantoor van bestemming dat bevoegd is voor die locatie(s). Daarnaast worden de volledige n.a.w. gegevens vermeld.

Voor iedere locatie opgenomen in de vergunning toegelaten geadresseerde TIR wordt een douanekantoor van bestemming alsmede een vervangend douanekantoor van bestemming vermeld. Indien de vergunninghouder de melding heeft gedaan op een vervangend douanekantoor van bestemming, dan moet de vergunninghouder op dat vervangende kantoor alle handelingen laten verrichten die gedaan moeten worden door de douaneautoriteiten ter zuivering van de TIR-operatie.

Naar boven

8.8 Afgifte van de vergunning

De vergunning toegelaten geadresseerde TIR wordt verleend door de inspecteur van het ambtsgebied waar de aanvrager is gevestigd. De vergunning wordt verleend overeenkomstig het model dat is opgenomen in het modellenboek Douane..

Het nummer van de af te geven vergunning toegelaten geadresseerde TIR wordt verstrekt volgens een eigen nummering van het vergunningverlenende team. Het nummer bestaat uit 13 positie, met de volgende opbouw:

 • posities 1 en 2 bestaan uit de letters NL;

 • positie 3 tot en met 6 bestaat uit de organisatiecode van het vergunningverlenende team;

 • posities 7 tot en met 13 bestaan uit een doorlopend nummer.

De standaardvergunning die in het modellenboek is opgenomen is het voorgeschreven model. Slechts voor zover bij onderdelen invulvelden beschikbaar zijn kunnen lokale bepalingen worden opgevoerd. Daarnaast kan het onderdeel "Toepassing" van een vergunning worden beperkt indien daartoe aanleiding bestaat.

Naar boven

8.9 Administratieve verwerking in het Klant Informatie Systeem (KIS)

Voordat de vergunning wordt verstrekt aan de vergunninghouder, worden de gegevens vastgelegd in KIS. De vergunning toegelaten geadresseerde TIR wordt geregistreerd met vergunningcode 2.025.014. De op te voeren activiteit van de klant is 4.

De registratie in KIS van de vergunninggegevens met betrekking tot de locaties wordt op dezelfde wijze als de vergunning toegelaten geadresseerde gedaan. (paragraaf 2.6.1 onderdeel 14.45.00 van dit Handboek)

Nadat registratie in KIS heeft plaatsgevonden stuurt de Douane de vergunning naar de vergunninghouder en naar de douanekantoren van bestemming die zijn opgenomen in de vergunning.

Naar boven

8.10 Wijzigingen en intrekken van een verleende vergunning

Als de gegevens na de afgifte van de vergunning veranderen of niet juist zijn, moet de vergunninghouder de Douane verzoeken om de vergunning aan te passen. Een verandering kan gevolgen hebben voor de handhaving of de inhoud van de vergunning.
(artikel 377 TVo. CDW)

Als een vergunning wordt gewijzigd, worden geen afzonderlijke wijzigingsbeschikkingen verzonden, maar wordt een volledig nieuwe vergunning verstrekt met voorwaarden en bepalingen. Individuele voorwaarden en andere nadere regelingen worden in de vergunning verwerkt. Daarvoor worden geen aanvulbladen en of -brieven gebruikt. Wanneer bijvoorbeeld een uitbreiding van de aangewezen locaties wordt aangevraagd, worden de nieuwe locaties in de vergunning zelf toegevoegd en, met het vermelden van het bevoegde douanekantoor van bestemming, verwerkt in de voorwaarden en bepalingen onder "individuele voorwaarden". Vergunningen met voorwaarden en bepalingen worden vervolgens volledig opnieuw verstrekt.

De vergunning wordt ingetrokken als:

 • de vergunning is verleend op grond van onjuiste of onvolledige gegevens, terwijl de aanvrager van de onjuistheid of onvolledigheid van die gegevens kennis droeg of redelijkerwijs had moeten dragen en de vergunning op grond van juiste en volledige gegevens niet had kunnen worden verleend;

 • niet wordt voldaan aan de voorwaarden van de vergunning;

 • de vergunninghouder niet aan zijn verplichtingen voldoet;

 • de vergunninghouder de belasting- en/of douanewetgeving ernstig of herhaaldelijk heeft overtreden;

 • op verzoek van de vergunninghouder.

Naar boven

8.11 Gebruik van de vergunning toegelaten geadresseerde voor onder de TIR-regeling vervoerde goederen

8.11.1 Procedure bij aankomst van goederen

In de vergunning is opgenomen welk douanekantoor van bestemming bevoegd is voor de locatie waar de goederen worden aangebracht.
Als goederen, vervoerd onder de TIR-regeling, met een TIR carnet aankomen bij een vergunninghouder toegelaten geadresseerde TIR, stelt de vergunninghouder de douaneautoriteiten van het bevoegde douanekantoor van bestemming in kennis van de aankomst van de goederen door de aankomst van de goederen te melden in Transit.

Als de goederen zijn vervoerd met toepassing van de noodprocedure wordt de kennisgeving van aankomst schriftelijk ingediend op het douanekantoor. De kennisgeving moet ten minste de volgende gegevens omvatten:

 • nummer van het TIR carnet;

 • kentekenregistratie van vervoermiddel (ook oplegger) en/of container waarmee de goederen bij de locatie worden aangebracht;

 • datum van aankomst bij vergunninghouder;

 • datum van opneming in de administratie;

 • controleresultaat van de verzegeling (gegevens over de aangebrachte verzegeling en de staat waarin deze zich bevonden);

 • naam en adres gegevens van vergunninghouder alsmede zijn vergunningnummer;

 • op welke locatie de goederen in ontvangst zijn genomen.

De vergunninghouder begint pas met lossing van de goederen nadat de Douane het bericht "toestemming tot lossen" heeft gestuurd. De vergunninghouder vermeldt de resultaten van het lossen onverwijld in zijn administratie. Uiterlijk na drie dagen moet de vergunninghouder toegelaten geadresseerde TIR het lossingsresultaat inbrengen in Transit.
(artikel 454ter TVo. CDW)

Naar boven

8.11.2 Onregelmatigheden

In geval van onregelmatigheden is de vergunninghouder verplicht om dit direct na constatering te melden op het bevoegde douanekantoor van bestemming en in te brengen in Transit onder controle resultaat van de lossing.

Onregelmatigheden kunnen zijn:

 • constatering dat de verzegeling niet meer in tact is of op andere wijze geschonden;

 • verschillen in de goederensoort (afwijking van goederenmanifest TIR carnet en hetgeen aanwezig is);

 • verschillen in aantal colli (overschotten en tekorten);

 • verschil in gewicht (overschotten en tekorten);

 • etc.

Zodra de vergunninghouder een onregelmatigheid heeft gemeld moet de vergunninghouder de aangevangen werkzaamheden staken en de komst van de Douane afwachten.

In het geval dat de Douane beslist dat géén nadere controle noodzakelijk is, geeft de Douane per omgaande schriftelijk bericht aan de vergunninghouder dat de onregelmatigheid is gemeld en dat toestemming wordt verleend om door te gaan met de aangevangen werkzaamheden met betrekking tot de aangebrachte goederen.

Let op!

Indien de vergunninghouder een melding maakt van een geschonden of verbroken verzegeling stelt de Douane altijd een onderzoek in omdat er sprake is van een strafbaar feit.
(artikel 10:8 Algemene douanewet)

Indien de onregelmatigheden door de Douane bij controle worden vastgesteld, dan maakt de ambtenaar die de bevinding heeft gedaan een aantekening op het TIR carnet volgens het bepaalde in paragraaf 5.2.1 van dit onderdeel. Als de gegevensset door de Douane in Transit in controle is gezet, maakt de ambtenaar ook een aantekening in Transit.
Als naar aanleiding van een door de vergunninghouder gemelde onregelmatigheid géén controle is ingesteld, moet op het TIR carnet wel de onregelmatigheid worden aangetekend overeenkomstig paragraaf 5.2.1 van dit onderdeel. Omdat de melding van de onregelmatigheid door de vergunninghouder altijd schriftelijk moet geschieden, worden deze gegevens gebruikt zodra de vergunninghouder het TIR carnet aanbiedt op het douanekantoor van bestemming om deze van de vereiste aantekeningen te voorzien.

Naar boven

8.11.3 Afgifte ontvangstbewijs

Op verzoek van de houder van het TIR carnet geeft de vergunninghouder een ontvangstbewijs af dat onder meer gegevens bevat over:

 • nummer van het TIR carnet;

 • kentekenregistratie van vervoermiddel (ook oplegger) en/of container waarmee de goederen bij de locatie worden aangebracht;

 • datum van aankomst bij vergunninghouder;

 • datum van opneming in de administratie

 • controleresultaat van de verzegeling (gegevens over de aangebrachte verzegeling en de staat waarin deze zich bevonden);

 • naam en adres gegevens van vergunninghouder alsmede zijn vergunningnummer;

 • op welke locatie de goederen in ontvangst zijn genomen;

 • het begeleidingsdocument douanevervoer/veiligheid.

Het ontvangstbewijs is een kopie van de kennisgeving van aankomst zoals beschreven in paragraaf 8.11.1.

Het ontvangstbewijs kan door de houder van het TIR carnet niet worden gebruikt als bewijs van beëindiging van de TIR-operatie.
(artikel 454ter, lid 4 TVo. CDW)

Naar boven

8.11.4 Kiezen nieuwe douanebestemming na aankomst

Na de aankomst van de goederen bij de vergunninghouder en het verkrijgen van de toestemming tot lossen, bevinden de goederen zich in de status van tijdelijk opslag onder verantwoordelijkheid van de vergunninghouder toegelaten geadresseerde TIR.
(artikel 55 CDW)

De vergunninghouder is verplicht om aan de goederen een nadere douanebestemming te geven. Normaliter is dat de keuze voor plaatsing onder een douaneregeling waarbij plaatsing onder het stelsel van entrepots of in het vrije verkeer brengen de meest voor de hand liggende zijn.
Uiteraard zijn de bepalingen van de opvolgende douaneregeling waaronder de vergunninghouder de goederen wenst te plaatsen van toepassing.

Naar boven