Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

24.10.00 Douanevrijstellingen diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen en internationale organisaties

2 Diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen

In dit hoofdstuk worden de vrijstellingen van de rechten bij invoer en belastingen beschreven die kunnen worden verleend aan diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen en medewerkers daarvan bij het in het vrije verkeer brengen van goederen.

Naar boven

2.1 Diplomatieke vrijstellingen; algemeen

De diplomatieke vrijstellingen hebben betrekking op de volgende goederen.

 1. Goederen voor het persoonlijk gebruik - gebruik door inwonende gezinsleden daaronder begrepen - van diplomatieke en consulaire ambtenaren en leden van het administratief, technisch en bedienend personeel van diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen gevestigd in Nederland.
  (artikelen 7:8, 7:9 en bijlage XVII Algemene douaneregeling)

 2. Goederen voor het officiële gebruik van diplomatieke en beroepsconsulaire vertegenwoordigingen gevestigd in Nederland.
  (artikel 7:11 en bijlage XVII Algemene douaneregeling)

 3. Kanselarijbenodigdheden voor het officiële gebruik van honorair consulaire vertegenwoordigingen gevestigd in Nederland.
  (artikel 7:12 en bijlage XVII Algemene douaneregeling)

Naar boven

2.2 Diplomatieke vrijstellingen rechten bij invoer; persoonlijk gebruik

Vrijstelling van rechten bij invoer kan worden verleend bij het in het vrije verkeer brengen van goederen die zijn bestemd voor het persoonlijk gebruik -gebruik door inwonende gezinsleden daaronder begrepen- van diplomatieke en consulaire ambtenaren en administratief, technisch en bedienend personeel van diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in Nederland. Deze vrijstelling geldt niet voor honorair consuls.

De vrijstelling kan slechts worden verleend als deze personen:

 1. niet de Nederlandse nationaliteit bezitten,

 2. niet duurzaam in Nederland verblijven, en

 3. sinds de aanvang van de tewerkstelling in Nederland maximaal tien jaren zijn verstreken (alleen voor administratief, technisch en bedienend personeel).

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken beoordeelt of een persoon duurzaam in Nederland verblijft. In de aanmelding en op het door dit ministerie afgegeven identiteitsbewijs is in dat geval de code "DV" vermeld.

De vrijstelling wordt ook verleend voor goederen die zijn bestemd voor het persoonlijk gebruik van bij belanghebbende inwonende gezinsleden.

Als gezinsleden worden aangemerkt:

 1. de echtgeno(o)t(e), de minderjarige eigen en aangehuwde kinderen en pleegkinderen;

 2. andere door het Ministerie van Buitenlandse Zaken als zodanig geaccepteerde personen, bijvoorbeeld naaste bloed- of aanverwanten die financieel of om gezondheidsredenen afhankelijk zijn van en ondersteund worden door de belanghebbende.

  (artikelen 7:8 en 7:9 Algemene douaneregeling)

Naar boven

2.3 Diplomatieke vrijstellingen rechten bij invoer; officieel gebruik diplomatieke en beroepsconsulaire vertegenwoordigingen

Vrijstelling van rechten bij invoer kan worden verleend bij het in het vrije verkeer brengen van goederen die zijn bestemd voor het officiële gebruik van in Nederland gevestigde diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen.
Ingeval van consulaire vertegenwoordigingen kan de vrijstelling worden verleend voor zover deze worden geleid door beroepsconsuls.

Als goederen voor het officiële gebruik worden aangemerkt alle goederen die nodig zijn om de diplomatieke en beroepsconsulaire vertegenwoordigingen hun taak in Nederland te doen verrichten. Hieronder vallen ook goederen die zijn bestemd voor het bouwen, herstellen en onderhouden van de gebouwen van de vertegenwoordigingen.
Als voorbeeld kunnen worden genoemd motorrijtuigen die voor officiële doeleinden worden gebruikt en kanselarijbenodigdheden.
(artikel 7:11 Algemene douaneregeling)

Naar boven

2.4 Diplomatieke vrijstellingen rechten bij invoer; officieel gebruik honorair consulaire vertegenwoordigingen

Vrijstelling van rechten bij invoer kan worden verleend bij het in het vrije verkeer brengen van kanselarijbenodigdheden die zijn bestemd voor het officiële gebruik van in Nederland gevestigde honorair consulaire vertegenwoordigingen. De kanselarijbenodigdheden voor het officiële gebruik moeten gescheiden worden gehouden van goederen die in het kader van een bedrijf of een beroep worden gebruikt.

Onder kanselarijbenodigdheden worden verstaan:

 1. officiële emblemen, zoals vlaggen, stempels, wapenschilden en andere voorwerpen van dezelfde aard;

 2. officiële documenten, zoals kanselarijregisters, documenten van alle soorten voor zover voorzien van gedrukte teksten die de documenten een officieel karakter geven;

 3. kantoormeubilair, zoals bureaus, tafels, stoelen, kasten, brandkasten, schrijfmachines, tekstverwerkende apparatuur, tapijten, gordijnen, jaloezieën;

 4. kantoorbenodigdheden, zoals papier, enveloppen, scharen, potloden, pennen, lijm, stempelkussens, bindgaren, inkt, paperclips.

  (artikel 7:12 Algemene douaneregeling)

Naar boven

2.5 Diplomatieke vrijstellingen belastingen

De vrijstelling van rechten bij invoer is met dezelfde reikwijdte van toepassing verklaard op de omzetbelasting, de accijns en de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere producten.
(artikel 7:27 Algemene douaneregeling)

Naar boven

2.6 Motorrijtuigen

De kentekenbewijzen van motorrijtuigen die met vrijstelling in het vrije verkeer worden gebracht, worden als volgt door Belastingdienst/Haaglanden van een fiscale clausule voorzien. Het verzoek wordt ingediend via het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

 1. Diplomatieke ambtenaren (rang van attaché en hoger) en beroepsconsulaire ambtenaren (consuls en vice consuls) van diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen kunnen de door hen of door de leden van hun gezin voor persoonlijk gebruik bestemde motorrijtuigen verwerven in een zogenoemde exportstock of vanuit een derde land in het vrije verkeer brengen. Het aantal motorrijtuigen voor persoonlijk gebruik - gebruik door inwonende gezinsleden daaronder begrepen - is gesteld op twee.
  (artikel 7:8, lid 3 en artikel 7:27 Algemene douaneregeling)

  Voor deze motorrijtuigen wordt een kentekenbewijs met de letters CD afgegeven, waarop staat vermeld: "vrijstelling van rechten bij invoer en/of omzetbelasting en/of belasting van personenauto's en motorrijwielen; vervalt bij vervreemding; kentekenbewijs niet overdraagbaar".
  (artikel 7:10, lid 3, Algemene douaneregeling)

 2. Leden van het administratief, technisch en bedienend personeel die zijn verbonden aan diplomatieke en beroepsconsulaire vertegenwoordigingen, kunnen de door hen of door leden van hun gezin voor persoonlijk gebruik bestemde motorrijtuigen verwerven in een zogenoemde exportstock of uit een derde land in het vrije verkeer brengen. Het maximaal aantal motorrijtuigen voor persoonlijk gebruik - gebruik door inwonende gezinsleden daaronder begrepen - is gesteld op twee motorrijtuigen per personeelslid, tenzij met de diplomatieke of beroepsconsulaire vertegenwoordiging is overeengekomen dat deze vrijstelling beperkt is tot één motorrijtuig per personeelslid.
  (artikel 7:9, lid 3 en artikel 7:27 Algemene douaneregeling)

  Voor deze motorrijtuigen wordt een kentekenbewijs met de letters BN of GN en een nummer tussen de 70-00 en 88-99 afgegeven, waarop staat vermeld:

  "vrijstelling van rechten bij invoer en/of omzetbelasting en/of belasting van personenauto's en motorrijwielen; vervalt bij vervreemding; kentekenbewijs niet overdraagbaar". (artikel 7:10, lid 3, Algemene douaneregeling)

 3. Motorrijtuigen die zijn bestemd voor het officiële gebruik van diplomatieke en beroepsconsulaire vertegenwoordigingen kunnen op naam van het hoofd van die vertegenwoordigingen als officiële behoeften van diplomatieke of beroepsconsulaire vertegenwoordigingen in een zogenoemde exportstock worden gekocht of uit een derde land in het vrije verkeer worden gebracht.
  (artikel 7:11 en artikel 7:27 Algemene douaneregeling)

  Voor deze motorrijtuigen wordt een kentekenbewijs afgegeven met de letters CD, of met de letters BN of GN en een nummer tussen de 70-00 en 88-99, waarop staat vermeld:

  "vrijstelling van rechten bij invoer en/of omzetbelasting en/of belasting van personenauto's en motorrijwielen; vervalt bij vervreemding; kentekenbewijs niet overdraagbaar". (artikel 7:10, lid 3, Algemene douaneregeling)

 4. Voor motorrijtuigen die op basis van de vrijstellingsregeling voor verhuisboedels in het vrije verkeer worden gebracht, wordt een kentekenbewijs met de letters CD, BN of GN afgegeven met daarop vermeld:

  "vrijstelling van rechten bij invoer en/of omzetbelasting en/of belasting van personenauto's en motorrijwielen; vervalt bij vervreemding binnen 1 jaar; kentekenbewijs niet overdraagbaar".

Naar boven

2.7 Alcoholhoudende dranken, tabaksproducten en brandstoffen motorrijtuigen

De vrijstellingen in het kader van het officiële en persoonlijke gebruik ingeval van diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen hebben ook betrekking op alcoholhoudende dranken, tabaksproducten en brandstoffen voor motorrijtuigen. De vrijstellingen zijn evenwel beperkt tot bepaalde hoeveelheden. Deze hoeveelheden zijn vermeld in bijlage 1.
(Beleidsbesluit van 21 januari 2003, nr. IFZ02/1208M)

Naar boven

2.8 Niet uitlenen, verpanden, verhuren of overdragen

De goederen die met vrijstelling in het vrije verkeer zijn gebracht, mogen niet worden uitgeleend, verpand, verhuurd, onder bezwarende titel of om niet worden overgedragen, zonder dat daartoe toestemming is verkregen van de inspecteur die de vrijstelling heeft verleend en mogen niet worden gebruikt op manieren of voor doelen waarvoor de vrijstelling niet geldt. (artikelen 7:8 tot en met 7:12 Algemene douaneregeling)

Er is pas sprake van het overdragen van goederen als niet alleen de eigendom, maar ook de beschikkingsmacht wordt overgedragen. Zie ook de uitspraken van de Hoge Raad van 8 juli 1996, nummer 31.069 en van 9 september 1998, nummer 33.563.

Naar boven