Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

24.10.00 Douanevrijstellingen diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen en internationale organisaties

1 Inleiding vrijstellingen

Vrijstellingen zijn maatregelen die beogen goederen onder daarbij aangegeven omstandigheden bij het in het vrije verkeer brengen vrij te stellen van belastingen in verband met de aard of de bestemming. Deze omschrijving kan worden toegepast bij vrijstellingen in internationale, communautaire en nationale regelgeving en die van de Benelux.

Vrijstellingen zijn in het leven geroepen op grond van verschillende, onderling soms sterk uiteenlopende overwegingen, zoals economische, sociale, humanitaire, ideële en diplomatieke.

Naar boven

1.1 Vrijstellingen rechten bij invoer

De vrijstellingen van rechten bij invoer vinden hun basis in internationale regelingen.

De vrijstellingen in het kader van de Europese Gemeenschap zijn nog niet geheel geharmoniseerd. Artikel 128 van Verordening (EG) nr. 1186/2009 geeft de lidstaten de mogelijkheid om, op grond van het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer, het Verdrag van Wenen inzake consulaire betrekkingen of andere consulaire overeenkomsten, of het Verdrag van New York inzake speciale missies, vrijstellingen te verlenen. Ook kunnen vrijstellingen worden verleend die vallen onder de gebruikelijke voorrechten die voortvloeien uit internationale overeenkomsten of zetelovereenkomsten, waarbij een derde land of een internationale organisatie partij is, of die aan internationale vergaderingen worden verleend.

In Nederland kunnen vrijstellingen worden verleend als het volkenrecht of het internationale gebruik daartoe aanleiding biedt. De internationale basis daarvoor is gegeven in het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer en het Verdrag van Wenen inzake consulaire betrekkingen. De Nederlandse wetgever heeft de bevoegdheid hiervoor overgedragen aan "Onze Minister". Daaronder wordt verstaan de Minister van Financiën.
Op grond van artikel 1:1 van de Algemene douanewet is uitvoering aan deze bepalingen gegeven in hoofdstuk 7 van de Algemene douaneregeling.

Naar boven

1.2 Vrijstellingen omzetbelasting, accijns en verbruiksbelastingen

De Algemene douaneregeling bevat naast bepalingen over rechten bij invoer ook bepalingen over omzetbelasting, accijns en verbruiksbelastingen die worden geheven bij het brengen van goederen in het vrije verkeer of waarvoor vrijstelling kan worden verleend.

In een aantal gevallen wordt de vrijstelling van rechten bij invoer met dezelfde reikwijdte van toepassing verklaard voor de belastingen bij het in het vrije verkeer brengen. In enkele gevallen gelden bij omzetbelasting, accijns en verbruiksbelastingen andere vrijstellingen dan die voor de rechten bij invoer.

Voor het regelen van vrijstellingen bij het in het vrije verkeer brengen is respectievelijk in de omzetbelastingwetgeving, de accijnswetgeving en de verbruiksbelastingenwetgeving volstaan met een delegatiebepaling aan de Minister van Financiën. In deze wetgeving is opgenomen wanneer goederen voor vrijstelling van de betreffende belasting in aanmerking komen.
(artikel 21 Wet op de omzetbelasting 1968, artikel 69 Wet op de accijns, artikel 31 Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en enkele andere producten)

De vrijstellingen van omzetbelasting, accijns en verbruiksbelastingen zijn nader uitgewerkt in de Algemene douaneregeling.

Naar boven

1.3 Immuniteiten

Het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer en het Verdrag van Wenen inzake consulaire betrekkingen voorzien in immuniteiten van diplomatieke of (beroeps)consulaire vertegenwoordigingen en daaraan verbonden functionarissen.

Ook in oprichtingsverdragen, protocollen en zetelovereenkomsten van internationale organisaties worden immuniteiten opgenomen voor de organisaties en de functionarissen die daaraan zijn verbonden.

Diplomatieke of consulaire vertegenwoordigingen

De immuniteiten hebben bijvoorbeeld betrekking op het volgende:

  • onschendbaarheid van gebouwen en terreinen;

  • onschendbaarheid van goederen, archieven en documenten;

  • onschendbaarheid van diplomatieke of (beroeps)consulaire ambtenaren;

  • onschendbaarheid van rechtsmacht voor diplomatieke of (beroeps)consulaire ambtenaren;

  • onschendbaarheid van particuliere woningen, archieven en documenten van diplomatieke ambtenaren.

De immuniteiten voor honorair consulaire ambtenaren zijn minder uitgebreid dan die voor diplomatieke of beroepsconsulaire ambtenaren.
(Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer en Verdrag van Wenen inzake consulaire betrekkingen)

Internationale organisaties

De immuniteiten van internationale organisatie verschillen en hebben bijvoorbeeld betrekking op het volgende:

  • onschendbaarheid van gebouwen en terreinen;

  • onschendbaarheid van goederen, archieven en documenten;

  • onschendbaarheid van rechtsmacht voor de medewerkers.

In de verdragen, protocollen en zetelovereenkomsten worden soms aan bepaalde medewerkers immuniteiten toegekend die op grond van het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer aan leden van diplomatieke vertegenwoordigingen worden verleend.

Naar boven