Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

24.10.00 Douanevrijstellingen diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen en internationale organisaties

3 Internationale organisaties

In dit hoofdstuk worden de vrijstellingen van de rechten bij invoer en belastingen beschreven die kunnen worden verleend aan internationale organisaties en medewerkers daarvan bij het in het vrije verkeer brengen van goederen.

Naar boven

3.1 Internationale organisaties vrijstellingen; algemeen

De vrijstellingen hebben betrekking op de volgende goederen.

Naar boven

3.2 Internationale organisaties vrijstellingen rechten bij invoer; officieel gebruik

Vrijstelling van rechten bij invoer kan worden verleend bij het in het vrije verkeer brengen van goederen die zijn bestemd voor het verrichten van de officiële werkzaamheden van aangewezen internationale organisaties gevestigd in Nederland.

In bijlage XVIII Algemene douaneregeling vindt u de internationale organisaties in Nederland waaraan de vrijstelling kan worden verleend. (artikel 7:13 Algemene douaneregeling)

Let op!

In geval van twijfel over de reikwijdte van de vrijstelling neemt u contact op met Belastingdienst/Haaglanden/team Internationale Fiscale Behandeling (IFB).

Naar boven

3.3 Internationale organisaties vrijstellingen rechten bij invoer; persoonlijk gebruik

Vrijstelling van rechten bij invoer kan worden verleend bij het in het vrije verkeer brengen van goederen die zijn bestemd voor het persoonlijk gebruik - gebruik door inwonende gezinsleden daaronder begrepen - van functionarissen van internationale organisaties in Nederland waarmee is overeengekomen dat aan hen deze vrijstellingen worden verleend.

De vrijstellingen kunnen slechts worden verleend als deze functionarissen:

 1. niet de Nederlandse nationaliteit bezitten;

 2. niet duurzaam in Nederland verblijven, en;

 3. sinds de aanvang van de tewerkstelling in Nederland maximaal tien jaren zijn verstreken (alleen administratief, technisch personeel en bedienend personeel).

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken beoordeelt of een internationale ambtenaar de diplomatieke status of de status van administratief, technisch en bedienend personeel bezit. Op het identiteitsbewijs van de betreffende persoon wordt in dat geval de code "AO" (diplomatieke status) of "BO" (status van administratief, technisch en bedienend personeel) vermeld.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken beoordeelt ook of een persoon duurzaam in Nederland verblijft. In de aanmelding en op het door dit ministerie afgegeven identiteitsbewijs is in dat geval de code “DV” vermeld.

De internationale organisatie moet in een schriftelijke verklaring het volgende bevestigen:

 1. dat de persoon in dienst is bij de internationale organisatie;

 2. dat de persoon niet de Nederlandse nationaliteit bezit;

 3. dat de persoon niet duurzaam in Nederland verblijft;

 4. de verblijfplaats van de persoon op het moment van aanwerving;

 5. de datum van de tewerkstelling van de persoon bij de internationale organisatie.

De vrijstelling wordt ook verleend voor goederen die zijn bestemd voor het persoonlijk gebruik van bij belanghebbende inwonende gezinsleden.

Als gezinsleden worden aangemerkt:

 1. de echtgeno(o)t(e), de minderjarige eigen en aangehuwde kinderen en pleegkinderen;

 2. andere door het Ministerie van Buitenlandse Zaken als zodanig geaccepteerde personen, bijvoorbeeld naaste bloed- of aanverwanten die financieel of om gezondheidsredenen afhankelijk zijn van en ondersteund worden door de belanghebbende.

In bijlage XIX Algemene douaneregeling vindt u de internationale organisaties in Nederland waaraan de vrijstelling kan worden verleend. (artikel 7:14 Algemene douaneregeling)

Let op!

In geval van twijfel over de reikwijdte van de vrijstelling neemt u contact op met Belastingdienst/Haaglanden/team Internationale Fiscale Behandeling (IFB).

Naar boven

3.4 Internationale organisaties vrijstellingen belastingen; officieel gebruik

De vrijstelling van rechten bij invoer is met dezelfde reikwijdte van toepassing verklaard op de omzetbelasting, de accijns en de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere producten bij het in het vrije verkeer brengen van goederen die zijn bestemd voor de officiële werkzaamheden van de aangewezen internationale organisaties gevestigd in Nederland.
(artikel 7:27 Algemene douaneregeling)

Naar boven

3.5 Internationale organisaties vrijstellingen belastingen; persoonlijk gebruik

De vrijstelling van rechten bij invoer is met dezelfde reikwijdte van toepassing verklaard op de omzetbelasting, de accijns en de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere producten bij het in het vrije verkeer brengen van goederen die zijn bestemd voor het persoonlijk gebruik van functionarissen - het gebruik door inwonende gezinsleden daaronder begrepen - van de internationale organisaties gevestigd in Nederland.
(artikel 7:27 Algemene douaneregeling)

Naar boven

3.6 Motorrijtuigen; officieel gebruik

Motorrijtuigen die zijn bestemd voor het officiële gebruik van internationale organisaties kunnen op naam van het hoofd van die organisaties als officiële behoeften van internationale organisaties in een zogenoemde exportstock worden gekocht of uit een derde land in het vrije verkeer worden gebracht.
(artikelen 7:13 en 7:27 Algemene douaneregeling)

De kentekenbewijzen van deze motorrijtuigen die met vrijstelling in het vrije verkeer worden gebracht, worden door Belastingdienst/Haaglanden van een fiscale clausule voorzien. Het verzoek wordt ingediend via het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Voor deze motorrijtuigen wordt een kentekenbewijs afgegeven met de letters CD of CD(J), dan wel een kentekenbewijs met de letters GN of BN en een nummer tussen de 89-00 en 89-99. Op het kentekenbewijs staat de volgende fiscale clausule vermeld:

"vrijstelling van rechten bij invoer en/of omzetbelasting en/of belasting van personenauto's en motorrijwielen; vervalt bij vervreemding; kentekenbewijs niet overdraagbaar".
(artikel 7:10, lid 3, Algemene douaneregeling)

Naar boven

3.7 Personenvoertuigen; persoonlijk gebruik

De kentekenbewijzen van personenvoertuigen die zijn bestemd voor het persoonlijk gebruik van personen van internationale organisaties en die met vrijstelling in het vrije verkeer worden gebracht, worden als volgt door Belastingdienst/Haaglanden van een fiscale clausule voorzien. Het verzoek wordt ingediend via het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

 1. Functionarissen van internationale organisaties met de diplomatieke status kunnen de door hen of door de leden van hun gezin voor persoonlijk gebruik bestemde personenvoertuigen verwerven in een zogenoemde exportstock of vanuit een derde land in het vrije verkeer brengen. Het aantal personenvoertuigen voor persoonlijk gebruik - gebruik door inwonende gezinsleden daaronder begrepen - is gesteld op twee, tenzij met de internationale organisatie één personenvoertuig is overeengekomen.
  (artikelen 7:14 en 7:27 Algemene douaneregeling)

  Voor deze personenvoertuigen wordt een kentekenbewijs afgegeven met de letters CD of CD(J), waarop staat vermeld: "vrijstelling van rechten bij invoer en/of omzetbelasting en/of belasting van personenauto’s en motorrijwielen; vervalt bij vervreemding; kentekenbewijs niet overdraagbaar".
  (artikel 7:10, lid 3, Algemene douaneregeling)

 2. Functionarissen met de status van administratief, technisch en bedienend personeel van internationale organisaties kunnen de door hen of door de leden van hun gezin voor persoonlijk gebruik bestemde personenvoertuigen verwerven in een zogenoemde exportstock of vanuit een derde land in het vrije verkeer brengen. Het maximaal aantal personenvoertuigen voor persoonlijk gebruik - gebruik door inwonende gezinsleden daaronder begrepen - is gesteld op één, tenzij met de internationale organisatie is overeengekomen dat er géén vrijstelling wordt verleend.
  (artikelen 7:14 en 7:27 Algemene douaneregeling)

  Voor deze personenvoertuigen wordt een kentekenbewijs afgegeven met de letters BN of GN en een nummer tussen de 70-00 en 88-99 of een nummer tussen de 90-00 en 99-99, waarop staat vermeld: "vrijstelling van rechten bij invoer en/of omzetbelasting en/of belasting van personenauto’s en motorrijwielen; vervalt bij vervreemding; kentekenbewijs niet overdraagbaar".
  (artikel 7:10, lid 3, Algemene douaneregeling)

 3. Voor personenvoertuigen die op basis van de vrijstellingsregeling voor verhuisboedels in het vrije verkeer worden gebracht, wordt een kentekenbewijs afgegeven met de letters CD, CD(J), BN of GN met daarop vermeld:

  "vrijstelling van rechten bij invoer en/of omzetbelasting en/of belasting van personenauto’s en motorrijwielen; vervalt bij vervreemding binnen 1 jaar; kentekenbewijs niet overdraagbaar".

Naar boven

3.8 Alcoholhoudende dranken, tabaksproducten en brandstoffen motorrijtuigen

De vrijstellingen in het kader van het officiële en persoonlijke gebruik ingeval van internationale organisaties hebben ook betrekking op alcoholhoudende dranken, tabaksproducten en brandstoffen voor motorrijtuigen. De vrijstellingen zijn evenwel beperkt tot bepaalde hoeveelheden. Deze hoeveelheden zijn vermeld in bijlage 1.
(Beleidsbesluit van 21 januari 2003, nr. IFZ02/1208M)

Naar boven

3.9 Niet uitlenen, verpanden, verhuren of overdragen; officieel gebruik

De goederen die voor het officiële gebruik van internationale organisaties zijn bestemd en met vrijstelling in het vrije verkeer zijn gebracht, mogen niet worden uitgeleend, verpand, verhuurd, onder bezwarende titel of om niet worden overgedragen, zonder dat daartoe toestemming is verkregen van de inspecteur die de vrijstelling heeft verleend en mogen niet worden gebruikt op manieren of doelen waarover de vrijstelling niet geldt.
(artikelen 7:10 en 7:13 Algemene douaneregeling)

Naar boven

3.10 Niet uitlenen, verpanden, verhuren of overdragen; persoonlijk gebruik

De goederen die voor het persoonlijk gebruik - het gebruik van gezinsleden daaronder begrepen - van functionarissen van internationale organisaties zijn bestemd en met vrijstelling in het vrije verkeer zijn gebracht, mogen niet worden uitgeleend, verpand, verhuurd, onder bezwarende titel of om niet worden overgedragen, zonder dat daartoe toestemming is verkregen van de inspecteur die de vrijstelling heeft verleend en mogen niet worden gebruikt op manieren of doelen waarover de vrijstelling niet geldt.
(artikel 7:14 Algemene douaneregeling)

Er is pas sprake van het overdragen van goederen als niet alleen de eigendom, maar ook de beschikkingsmacht wordt overgedragen. Zie ook de uitspraken van de Hoge Raad van 8 juli 1996, nummer 31.069 en van 9 september 1998, nummer 33.563.

Naar boven