Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

13.00.00 Het in het vrije verkeer brengen

5 Andere aangiften

5.1 Algemeen

Het algemene kenmerk van de hieronder beschreven aangiften is het feit dat deze aangiften niet via het aangiftesysteem AGS worden ingediend of verwerkt.

Naar boven

5.2 De schriftelijke aangifte

Deze vorm van aangifte doen komt steeds minder voor door het doen van een elektronisch aangifte, maar blijft nog steeds een wettelijk mogelijkheid, die voor alle aangevers open staat.

( artikel 61 letter a CDW )

Voor de mogelijkheden en de voorwaarden van het schriftelijk aangifte doen, zie paragraaf 2.2.1. van het onderdeel 12.00.00. van dit Handboek.

Naar boven

5.3 De mondelinge aangifte

In een door de wetgever beperkt aantal gevallen kan een aangifte voor het in het vrije verkeer brengen door een mondelinge aangifte worden gedaan.

( artikel 61 letter c CDW en artikel 225 TVo CDW ).

Zie voor de mogelijkheden en voorwaarden voor het doen van een mondelinge aangifte paragraaf 2.2.3. van onderdeel 12.00.00. van dit Handboek.

Let op!

De wetgever geeft de mogelijkheid om in onbelangrijke gevallen ook een mondelinge aangifte voor in het vrije verkeer brengen toe te staan. Nederland heeft van deze bepaling gebruikgemaakt om in het geval van het binnenkomen van een stoffelijk overschot of de as van een overledene, de kist of de urn mondeling te laten aangeven.

( artikel 225 letter a, laatste streepje TVo CDW en artikel 113 Vo. ( EG ) 1186/ 2009 )

Naar boven

5.4 De aangifte door enige andere handeling

In een door de wetgever beperkt aantal gevallen kan een aangifte voor het in het vrije verkeer brengen door een aangifte door enige andere handeling worden gedaan.

( artikel 61 letter C CDW en artikel 230 TVo CDW )

Zie voor de mogelijkheden en voorwaarden voor het doen van een aangifte door enige andere handeling paragraaf 2.2.4. van het handboekonderdeel 12.00.00.

Naar boven

5.5 Vereenvoudigde aangiften

Voor het doen van een aangifte voor het in het vrije brengen kunnen vereenvoudigde procedures van toepassing zijn, zoals een onvolledige aangifte of een aangifte via de domiciliëringsprocedure.

Zie hiervoor onderdeel 12.50.00 van dit handboek.

Naar boven

5.6 Carnet ATA

Als communautaire goederen tijdelijk zijn uitgevoerd met een carnet ATA, dan kan bij terugkomst van de goederen de aangifte voor het vrije verkeer worden gedaan met gebruikmaking van het carnet ATA.

( Artikel 290 TVo CDW )

Er is dan sprake van de modaliteit terugkerende goederen, waardoor vrijstelling van douanerechten wordt verleend. De goederen moeten wel voldoen aan de voorwaarden die voor deze vrijstelling van toepassing zijn.

( artikel 185 e.v. CDW )

De goederen die tijdelijk uitgevoerd zijn geweest met een carnet ATA hoeven niet onmiddellijk op het kantoor van binnenkomst in de EU voor het vrije verkeer te worden aangegeven. Dit mag ook gebeuren op een ander douanekantoor. Het vervoer naar dit andere douanekantoor kan zonder verdere formaliteiten geschieden. Op het kantoor waar de goederen na dit verdere vervoer zijn aangekomen, wordt een aangifte voor het vrije verkeer gedaan ter aanzuivering van de tijdelijke uitvoer. De aangifte voor het vrije verkeer wordt gedaan met gebruikmaking van het carnet ATA. U behandelt het carnet ATA in dat geval op precies dezelfde wijze als is aangegeven in het hiervoor opgenomen kader.

(artikel 290 lid 3 TVo CDW)

Zie voor het Carnet ATA onderdeel 14.60.00 van dit Handboek.

Naar boven

5.7 Postzendingen

Postzendingen zijn goederen die door of vanwege de Post worden behandeld. Dit gebeurt op grond van de volgende bepalingen:

  • het op 5 juli 1974 te Lausanne gesloten Algemeen Postverdrag;

  • de overeenkomsten van de Wereldpostvereniging;

  • de andere in artikel 22 van de Constitutie van de Wereldpostvereniging (Wenen, 10 juli 1964, Trb. 1975, 91) bedoelde bepalingen.

Voor deze postzendingen gelden o.a. vereenvoudigde douaneprocedures en douaneformaliteiten bij het in het vrije verkeer brengen, zonder dat een aangifte in AGS hoeft te worden gedaan.

Let op!

Als een postpakket meer dan 10 kilogram weegt of een waarde heeft welke meer bedraagt dan € 1.000, dan moet er een aangifte in AGS worden gedaan.

Verdere bijzonderheden over het binnenbrengen en vervoeren van postzendingen vindt u in paragraaf 2.2.5. van onderdeel 12.00.00. van dit Handboek. Zie ook het onderdeel 43.00.00 van dit Handboek

Naar boven

5.8 Militaire goederen

Bij het in het vrije verkeer brengen van militaire goederen bestaan de volgende situaties:

  • De invoer van militaire goederen die door de Nederlandse strijdkrachten in het buitenland worden aangeschaft of in het buitenland zijn hersteld of bewerkt.

  • De invoer van goederen die toebehoren aan de Nederlandse strijdkrachten en die uitsluitend zijn bestemd voor het gebruik door de Nederlandse strijdkrachten. Deze goederen zijn veelal gebruikt bij missies of oefeningen in niet- EU- landen. Voorbeelden hiervan zijn uitrustingstukken, provisie en materiaal. Deze goederen moeten zich in Nederland in het vrije verkeer bevonden hebben. Het gaat hier om goederen waarbij bij de voorafgaande uitvoer geen aanspraak is gemaakt op ontheffing van enige belasting, op ontheffing van de betaling van landbouwheffingen of op landbouwrestitutie.

  • De invoer van goederen die bestemd zijn voor onderdelen van vreemde strijdkrachten die in NAVO-verband in Nederland gelegerd zijn.

Voor de overbrenging naar de locaties waar zich de NAVO-onderdelen bevinden en voor het in het vrije verkeer brengen van militaire goederen wordt een formulier 302 gebruikt.

Zie voor het in het vrije verkeer brengen van militaire goederen onderdeel 14.80.00 van dit Handboek

Naar boven

5.9 Ambassades, consulaten en internationale organisaties

5.9.1 Algemeen

De vrijstelling voor diplomatieke goederen, consulaire goederen en goederen voor internationale organisaties is gebaseerd op het Verdrag van Wenen. Als voor diplomatieke goederen, consulaire goederen en goederen voor internationale organisaties een aangifte voor het vrije verkeer wordt gedaan met vrijstelling van rechten bij invoer en belastingen, dan wordt gebruik gemaakt van het formulier Douane 39.

Naar boven

5.9.2 Geen douanetaak

De toekenning van diplomatieke vrijstellingen is geen douanetaak. De bevoegde instantie hiervoor is Belastingdienst/ Haaglanden. Deze eenheid aanvaardt de Douane 39 en verleend eventueel de vrijstelling.

Zie verder de vrijstellingen Douanevrijstellingen diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen en internationale organisaties, opgenomen in onderdeel 24.10.00 van dit Handboek.

Naar boven