Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

110.00.13 Kaderovereenkomst inzake de samenwerking tussen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Ministerie van Financien bij de uitvoering van de niet-fiscale douanetaken op het terrein van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat

11 Bijlage 9. behorende bij de kaderovereenkomst tussen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Ministerie van Financiën van 29 september 1999

De samenwerking inzake de Wet vervoer gevaarlijke stoffen

1.

Regelgeving en taak

a.

Naam wetgeving

Wet vervoer gevaarlijke stoffen

b.

Doel wetgeving

De Wet vervoer gevaarlijke stoffen heeft als doel de bevordering van de veiligheid bij het vervoer van gevaarlijke stoffen van degenen die direct bij het vervoer betrokken zijn alsmede de veiligheid van de omgeving.

c.

Taak

1. Controle vervoer stoffen over de weg
De Douane controleert, geïntegreerd in zijn controletaken, op basis van de Douanewet- en het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. De controleambtenaar heeft een signalerende functie en de daadwerkelijke controle wordt uitgevoerd door de vraagbaak.

2. Verstrekken pre-arrivalgegevens
De Douane verstrekt prearrival-gegevens aan de Inspectie VenW (hierna over zeecontainers die gevaarlijke stoffen bevatten en over luchtvracht van gevaarlijke stoffen.

d.

Bevoegdheden

De Douane heeft een toezichthoudende bevoegdheid (artikel 34 lid 3 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen). Zij is hiertoe aangewezen in artikel 3 letter b Besluit toezicht en opsporing vervoer gevaarlijke stoffen. De opsporingsbevoegdheid van de Douane van strafbare feiten is toegekend via artikel 44 lid 1, letter c Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Zij is hiertoe aangewezen in artikel 6 letter a Besluit toezicht en opsporing vervoer gevaarlijke stoffen. De genoemde bevoegdheden worden door de Douane uitgeoefend overeenkomstig het geldende handhavings- en verbaliseringsbeleid.

2

Uitvoering

a.

Wijze van handhaving

Ad 1 Controle vervoer stoffen over de weg

   

a. Geïntegreerde controles
De Douane controleert het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg voor zover zij met dit vervoer in aanraking komt bij haar normale controletaken. Bij de controles wordt nagegaan of de wettelijke regels die gelden voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg worden nageleefd.

   

b. Controleacties
IVW en de Douane kunnen samenwerken in controleacties. De inbreng van de Douane is in principe gericht op goederen.

   

Ad 2 Verstrekken pre-arrivalgegevens

De Douane verstrekt aan de hand van selectie-indicatoren van IVW uit de prearrival-bestanden over de EU binnenkomende zeecontainers en luchtvracht met gevaarlijke stoffen. De Douane stelt geen controles in naar aanleiding van deze gegevens. IVW controleert zo nodig en maakt voor de uitvoering van zijn controles nadere afspraken met de douaneregio's.

 

Afhandeling overtredingen

Controle vervoer gevaarlijke stoffen over de weg

   

De vraagbaak WVGS kan geconstateerde overtredingen zelfstandig afhandelen of overdragen aan IVW, De keus hiertussen en de wijze van verwerking is geregeld in het douanevoorschrift Vervoer gevaarlijke stoffen.

   

Bestuursrechtelijk optreden vindt plaats door IVW. Contacten over vermoedelijk strafbare feiten vinden plaats tussen de betrokken vraagbaak en het Informatiecentrum van IVW.

 

Monstername en laboratorium onderzoek

De Douane neemt geen monsters van gevaarlijke stoffen. Als bij een controle Monstername en-monstername noodzakelijk lijkt, neemt de vraagbaak hierover contact op met IVW.

   

Desgewenst analyseert het Douanelaboratorium op verzoek van IVW monsters van gevaarlijke stoffen (voornamelijk vlampunts- en viscositeitsbepaling)

3.

Planning, evaluatie en verantwoording

a.

Doelstellingen en handhavingsplan

De Douane werkt ieder jaar in oktober de handhavingsdoelstellingen voor het volgende jaar uit in een handhavingsplan. Dit gebeurt in samenwerking met IVW. De Douane voert hiertoe zo nodig risicovinding en -analyse uit.

   

Binnen de Douane wordt het handhavingsplan vastgesteld door de landelijke vergadering van risicomanagers. De doelstellingen worden meegewogen in het besluitvormingsproces over het totaal aan doelstellingen van de Douane. De Douane koppelt het resultaat hiervan aan IVW terug.

b.

Evaluatie en verantwoording

De Douane draagt (tenminste) jaarlijks zorg voor de evaluatie van de handhaving zoals die is vastgelegd in het handhavingsplan. De evaluatie wordt ter beschikking gesteld aan IVW.

4.

Informatie-uitwisseling, scholing, helpdesk

a.

Overige informatie-uitwisseling

Omdat zowel IVW als de Douane zijn aangewezen als handhavingsdiensten voor de onderhavige wetgeving, is het de Douane toegestaan om informatie uit te wisselen met IVW.

De Douane

  • stelt op verzoek van IVW gegevens uit databestanden en dossiers beschikbaar;

  • stelt afschriften van de opgemaakte processen-verbaal ter beschikking van IVW.

IVW

  • voorziet de Douane van prioriteiten en risico-indicaties het handhavingsplan;

  • informeert de Douane over relevante wijzigingen van het handhavingsbeleid van IVW;

  • informeert de Douane over de wijze van afhandeling van de aan IVW overgedragen overtredingen en de uiteindelijke resultaten daarvan;

  • stelt op verzoek van de Douane gegevens uit databestanden en dossiers beschikbaar.

b.

Opleiding en Scholing

De Douane zet vraagbaken in teneinde een kwalitatief goede handhaving van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen te kunnen waarborgen. Deze vraagbaken worden opgeleid door IVW. Eén keer per kalenderjaar wordt door de Douane een bijscholingsbijeenkomst voor deze specialisten belegd. IVW zal hieraan inhoudelijk bijdragen.

c.

Helpdeskfunctie

Binnen de Douane vervullen de vraagbaken de primaire helpdeskfunctie voor hun collega's. Voor vragen op het gebied van de aard en hoedanigheid van stoffen vervult het Douanelaboratorium de functie van helpdesk.

   

De helpdeskfunctie met betrekking tot de regelgeving die is gebaseerd op de Wet vervoer gevaarlijke stoffen wordt vervuld door het Informatiecentrum van IVW. Vragen van de Douane aan het Informatiecentrum worden via de vraagbaak gesteld.

5

Overleg en contacten

a.

Overleg

Tenminste één keer per jaar vindt overleg plaats tussen IVW en de Douane over de handhaving en het functioneren van de samenwerking volgens deze bijlage.

b.

Contacten

Namens IVW: De Unit Gevaarlijke Stoffen van directie Communicatie en Onderzoek.

   

Namens de Douane: Het Douane-informatiecentrum (convenantbeheer en risicobeheersing veiligheid, gezondheid, economie en milieu).

De Inspecteur-Generaal van de Inspectie VenW

Namens de Directeur-Generaal van de Belastingdienst,

 

Het lid van het managementteam van Belastingdienst/Douane-Noord

Ir. J.F. de Leeuw

Mr. J.A.M. van Lanen