Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

19.00.00 Passieve veredeling

2 De douaneregeling passieve veredeling

2.1 De werking van de douaneregeling

De douaneregeling heeft betrekking op de veredeling van communautaire goederen die een natuurlijk persoon of rechtspersoon buiten het douanegebied van de EU laat verrichten.

Let op!
Het is toegestaan dat de veredelingshandelingen niet in een derde land plaatsvinden maar bijvoorbeeld op volle zee. Dit houdt in buiten de 12 mijlszone.

Deze communautaire goederen zijn bestemd om in de vorm van veredelingsproducten te worden wederingevoerd in het douanegebied van de EU.
(artikel 145, lid 3, letter b, en artikel 114, lid 2, letter c, eerste tot en met derde streepje, CDW).

Er bestaat overigens geen verplichting om de veredelde goederen in het vrije verkeer te brengen.

De douaneregeling Passieve Veredeling is geen schorsingsregeling. Dit betekent dat alle maatregelen gekoppeld aan de uitvoer (zoals handelspolitieke maatregelen) moeten worden nagekomen op het moment van plaatsing onder de regeling. Is sprake van uitvoerrrechten dan worden deze verschuldigd bij aanvaarding van de aangifte ten uitvoer.

Bij het in het vrije verkeer brengen van de veredelingsproducten worden de handelspolitieke maatregelen toegepast, tenzij er sprake is van een van de volgende situaties:

 • veredelingsproducten hebben de oorsprong EU behouden

 • veredelingshandeling herstelling was

 • indien passieve veredeling heeft plaatsgevonden na actieve veredeling

(artikel 509 lid 4 Tvo CDW)

De belanghebbende is vrij te bepalen wat hij na de veredeling met de goederen doet. Hij kan ze bijvoorbeeld ook afzetten in het land waar de veredeling heeft plaatsgevonden.
(artikel 84 lid 1 letter a, artikel 89 lid 1 en artikel 145 lid 2 CDW).

De douaneregeling passieve veredeling kan niet worden toegepast als de plaatsing onder de douaneregeling:

 • een terugbetaling of kwijtschelding van rechten bij invoer tot gevolg heeft

  In deze gevallen bestaat geen mogelijkheid om bij het in het vrije verkeer brengen na veredeling een gunstige tariefregeling toe te passen, omdat de goederen door deze terugbetaling of kwijtschelding de niet- communautaire status krijgen en dus bij wederinvoer niet voor een vrijstelling in aanmerking komen.
  (artikel 83 letter b CDW)

 • communautaire goederen betreft, die voordat zij werden uitgevoerd met gehele vrijstelling van rechten bij invoer in het vrije verkeer waren gebracht en de voorwaarden voor deze vrijstelling van toepassing zijn gebleven en zij daarom nog onder douanetoezicht staan.
  Dit doet zich onder andere voor bij de bijzondere bestemmingen en definitieve vrijstellingen van Verordening (EG) Nr. 1186/2009.
  (artikel 82, lid 1 CDW)

  Hiermee wordt een dubbele begunstiging voorkomen. Al bij het in het vrije verkeer brengen is vrijstelling van rechten bij invoer verleend, waardoor bij wederinvoer van deze goederen in de vorm van verdelingsproducten niet nogmaals vrijstelling wordt verleend.

  Voorbeeld:

 • Een aangewezen universiteit gebruikt medische apparatuur voor niet- commerciële doeleinden en heeft hiervoor definitieve vrijstelling gekregen op grond van Verordening (EG) Nr. 1186/2009. De voorwaarden voor de vrijstelling zijn nog van toepassing op het moment van defect raken en de apparatuur staat nog onder douanetoezicht.

  Als schade aan het apparaat ontstaat, dan kan deze niet onder de douaneregeling passieve veredeling worden gerepareerd. De voorwaarden voor de definitieve vrijstelling zijn nog steeds van toepassing, namelijk in gebruik zijn bij een bepaalde instelling voor niet- commerciële doeleinden.

  Zijn de goederen in een derde land gerepareerd, dan kunnen zij vervolgens weer door de universiteit met toepassing van Verordening (EG) Nr. 1186/2009 met definitieve vrijstelling in het vrije verkeer worden gebracht.


  Let op!
  Goederen waarvoor een gedeeltelijke vrijstelling van rechten bij invoer is verleend bij het in het vrije verkeer brengen kunnen onder voorwaarden wel onder de douaneregeling passieve veredeling worden geplaatst. Zie paragraaf 5.3 van dit onderdeel.


 • tot gevolg heeft dat er bij de uitvoer van deze goederen, restituties worden toegekend of een ander financieel voordeel dan deze restituties wordt toegekend in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.


  Door het recht op restitutie wordt al een financieel voordeel bereikt, terwijl tevens slechts restitutie wordt verleend voor goederen die definitief het douanegebied van de EU verlaten.

  (artikel 146 CDW)

Naar boven

2.2 De veredelinghandelingen

De veredelingshandelingen zijn de bewerking, verwerking en herstelling van goederen. Voor een beschrijving van deze handelingen zie onderdeel 16.00.00 Actieve veredeling van dit Handboek.

Naar boven