Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

12.00.00 Plaatsing van goederen onder een douaneregeling

4 Registreren

Dit hoofdstuk behandelt het registreren van schriftelijk ingediende aangiften. Onderscheid wordt gemaakt tussen het registreren in AGS, NCTS-Transit en het registreren in registers.

Naar boven

4.1 Algemeen

Registratie betekent vastlegging van de aanvaarde aangiften. Door de vastlegging kan de Douane aangiften volgen en zien of de douaneregeling op de juiste wijze is gevolgd.

Naar boven

4.2 Procedures, ambtelijke werkzaamheden

Hierna vindt u het registratieproces uitgewerkt voor schriftelijke aangiften in AGS en de registratie van overige schriftelijke aangiften in registers.

Naar boven

4.2.1 Registreren in AGS

Schriftelijk ingediende aangiften ten invoer worden in AGS geregistreerd. Voor aangiften in het vrije verkeer brengen wordt een uitzondering gemaakt voor de Douane 39. Dit formulier is voor het doen van een aangifte in het vrije verkeer brengen met voorwaardelijke vrijstelling van belasting van diplomatieke, consulaire goederen.

De registratie vindt plaats na de voorlopige aanvaardingscontrole. Uiteraard moet deze controle positief zijn verlopen, anders mag de aangifte niet worden geregistreerd. We spreken nu van een voorlopig aanvaarde aangifte.

Daarna gebeurt het volgende:

  • de aangiftegegevens worden ingebracht in AGS

  • AGS voert een voortgezette aanvaardingscontrole uit

  • AGS aanvaardt definitief

  • AGS registreert

Als AGS fouten constateert bij de voortgezette aanvaardingscontrole, wordt de aangifte niet aanvaard. AGS maakt hiervan een mededeling. Op de mededeling staan de redenen van niet-aanvaarding.

Meer over het registratieproces in AGS kunt u vinden in het onderdeel 13.00.00 van dit Handboek. Ook in de handleiding AGS van B/CICT kunt u informatie vinden.

Elektronische aangiften

Elektronische aangiften worden rechtstreeks in AGS, Douane Sagitta Uitvoer en NCTS-Transit ingebracht door de aangever. Hij hoeft niet eerst naar een aangiftepunt te gaan. Elektronische aangiften kunnen alleen door aangesloten aangevers en vertegenwoordigers worden gedaan. Het douanesysteem controleert de aanvaardbaarheid van de aangifte. Het systeem stelt vast of alle benodigde gegevens zijn ingebracht en of deze ingebrachte gegevens bestaanbaar zijn. Als het douanesysteem fouten constateert, wordt de aangifte niet aanvaard. De aangever krijgt hiervan dan een bericht.

Meer over het registratieproces in de douanesystemen kunt u vinden in de onderdelen 13.00.00, 14.20.00 en20.00.00 van dit Handboek. Tevens vindt u informatie in de handleidingen van B/CICT.

Naar boven

4.2.2 Registreren in registers

Andere schriftelijke aangiften worden in beginsel in een register IUD 2 geboekt. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld aangiften voor communautair douanevervoer bij gebruik van de noodprocedure. Dit register wordt bijgehouden in tweevoud door de Douane.

U stuurt de eerste bladen van het register IUD 2 naar de Belastingdienst/Douane Eindhoven/kantoor Heerlen, proces Zuivering. Meegezonden moet worden:

  • exemplaren nummer 1 van aangiften voor communautair douanevervoer bij gebruik van de noodprocedure

De tweede bladen van het register IUD 2 houdt u achter op uw aangiftepunt.

Naar boven

4.3 Uitzonderingen op de registratie

Uitzonderingen op de registratie zijn de mondelinge aangiften en aangiften door een andere handeling.

Gezien de aard van deze aangiften vindt er geen registratie plaats. Voor de duidelijkheid: Het opmaken van een Uitnodiging tot betaling (DO 410) en een kwitantie contante betaling (DO 412 bij een mondelinge aangifte), gelden niet als een registratie zoals bedoeld bij dit hoofdstuk.

Naar boven